กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี l mahasarakham university *-*
 
 
Iหน้าหลักI I เข้าสู่ระบบ I แจ้งซ่อมออนไลน์ I
Untitled Document
    
แจ้งซ่อมออนไลน์  e service plus ร้องทุกข์ออนไลน์ จองพื้นที่ออนไลน์ e service plus facebook กองอาคารฯ

Untitled Document
มหาวิทยาลัยมหาสารคาท mahasarakham university
"สำนึกดี มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ สร้างสรรค์ประโยชน์"  
 
ปรัชญา

“ สำนึกดี มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ สร้างสรรค์ประโยชน์ ”

ปณิธาน

มุ่งบริการเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรของกองอาคารสถานที่เป็นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์

กองอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานที่เน้นการให้บริการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ผู้ใช้บริการพึงพอใจกับการรับบริการ และมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

กองอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการจัดเตรียมสถานที่งานกิจกรรม งานพิธีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การให้บริการระบบ

สาธารณูปโภค มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การให้บริการการใช้ห้องเรียนสำหรับ ๘๐ ที่นั่งขึ้นไป และให้บริการการออกแบบสิ่งปลูกสร้างภายรวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่ความเป็นสากล

๒. เพื่อเป็นการดูแลควบคุมระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจน

ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย โดยสามารถเช็คตรวจซ่อมแซมบำรุงรักษาได้

๓. เป็นหน่วยงานที่สามารถควบคุมดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในอาคารต่าง ๆ บริเวณทั่วไป ตลอดจนต้นไม้ และสวนประดับภายใน

มหาวิทยาลัยให้อยู่ในความเรียบร้อย ร่มรื่นสวยงามตลอดเวลา เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของกองอาคารสถานที่


Untitled Document
วิชาชีพ From Download Green Corner
.สภาวิศวกร .ดาวโหลด .Green Office
.สภาสถาปนิก Energy .ISO : 14001 - 2004 กองอาคารสถานที่
.สมาคม สถาปนิกสยามฯ .กระทรวงพลังงาน .MSU Green University
.สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย .พลังงานทดแทน เกี่ยวกับเรา
.กรมโยธาธิการและผังเมือง .สถิติการใช้ไฟฟ้าในมาวิทยาลัยฯ .ประวัติ
.สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย Wast .ผู้บริหาร
eservice plus+ .ราคากลางรับซื้อขยะรีไซเคิลวันนี้ .บุคลากร
.แจ้งซ่อมออนไลน์ .ธนาคารขยะรีไซเคิล .งานสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรและนิสิต
.จองพื้นที่ออนไลน์   .แบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหา
.เกี่ยวกับบุคลากร .Blog .ประกาศแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์สำหรับผู้เข้าพักอาศัย
.EDS .MSU    l  JOURNAL LINK .ที่อยู่หน่วยงาน
.MIS .ปฏิทินกองอาคารสถานที่  
  .sitemap
แจ้งซ่อมออนไลน์  e service plus ร้องทุกข์ออนไลน์ จองพื้นที่ออนไลน์ e service plus facebook กองอาคารฯ
     

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม mahasarakham university Tel / Fax : 0 4375 4044 หมายเลขภายใน 1258
Copyright  2009 www.building.msu.ac.th All rights reserved. Please contact at jirasak_da@hotmail.com