รายการพัสดุไปรษณีย์ทั้งหมด


ลำดับ เลขพัสดุไปรษณีย์ หอพัก ชื่อผู้รับ พัสดุไปรษณีย์ มาถึงแล้ว ข้อความ
1  RP243472538TH  ยางสีสุราช  ณัฐมน แก่นจันทร์   18 ก.ค. 61 -
2  EV362678824TH  โกสุมพิสัย  ชลเนตร สีหิน   18 ก.ค. 61 -
3  EV374680198TH  วาปีปทุม  ณัฐทิชา ชุนกล้า   18 ก.ค. 61 -
4  ED494320599TH  ยางสีสุราช  นารากร มุ่งต่อกลาง   18 ก.ค. 61 -
5  EU994975017TH  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   18 ก.ค. 61 -
6  RP238068855TH  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   18 ก.ค. 61 -
7  RB703915744TH  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   18 ก.ค. 61 -
8  ED484169273TH  บรบือ  สุภิญญา บุญดก   18 ก.ค. 61 -
9   EY024717467TH  เชียงยืน  วสุพล นิธิตระกูลธรรม   18 ก.ค. 61 -
10  ED484167140TH  ยางสีสุราช  พิมพ์ชนก สุชัยราช   18 ก.ค. 61 -
11  RB733576758TH  กันทรวิชัย  กชกร วิชุมา   18 ก.ค. 61 -
12  EV611125881TH  พยัคฆ์  สุทัศนา อามาตย์เสนา   18 ก.ค. 61 -
13  ED482456577TH  ยางสีสุราช  อารีรัตนน์ ทองศรีสุข   18 ก.ค. 61 -
14  EY024731804TH  เชียงยืน  วสุพล นิธิตระกูลธรรม   18 ก.ค. 61 -
15  RU673902444TH  พยัคฆภูมิพิสัย  กิตติยา มากมูล   17 ก.ค. 61 -
16  EV075256557TH  ยางสีสุราช  วราภรณ์ มัจฉา   17 ก.ค. 61 -
17  RB312481210TH  ชื่นชม  ลภัสรดา แดงสูงเนิน   17 ก.ค. 61 -
18  EU766066545TH  บรบือ  ศุกลภัทร สุขอุ้ม   17 ก.ค. 61 -
19  RB298557312TH  กุดรัง  ฐิติรัตน์ (202)   17 ก.ค. 61 -
20  EV029637709TH  กุดรัง  ฐิติรัตน์ (202)   17 ก.ค. 61 -
21  RB581778936TH  วาปีปทุม  ปิยนุช ไชยกาล   17 ก.ค. 61 -
22  RB581778091TH  วาปีปทุม  มัชฌมา เรืองงาม   17 ก.ค. 61 -
23  EU526880518TH  เชียงยืน  ปัณณธร เครือบคนโท   17 ก.ค. 61 -
24  EV225723773TH  เชียงยืน  วสุพล นิธิตระกูลธรรม   17 ก.ค. 61 -
25  RB688884319TH  เชียงยืน  ศราวิน เมธาอภินันท์   17 ก.ค. 61 -
26  RB706547482TH  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   17 ก.ค. 61 -
27  EV059428465TH  โกสุมพิสัย  ทรงศิริ ศรีสงคราม   17 ก.ค. 61 -
28  EV227189084TH  โกสุมพิสัย  ประภาพรรณ คำวัน   17 ก.ค. 61 -
29  156411234  กุดรัง  ฐิติรัตน์   16 ก.ค. 61 -
30  979743435  โกสุมพิสัย  เลิศลักษณ์ อินทันวิทย์   16 ก.ค. 61 -
31  642604162  ยางสี  ปาริชาติ วงค์สมบัติ   16 ก.ค. 61 -
32  624978795  เชียงยืน  ภูมิศิษฐ์ วนาชัยโรจน์   16 ก.ค. 61 - 16 ก.ค. 61 รับแล้ว
33  401508529  กันทรวิชัย  สุปราณี สียางนอก   16 ก.ค. 61 -
34  115246586  ไม่ระบุ  ทฤษฏี พรหมดิเรก   16 ก.ค. 61 -
35  697583100  ยางสี  karl Johan   16 ก.ค. 61 -
36  154036085  โกสุมพิสัย  ประภัสสร สุโคตร   16 ก.ค. 61 -
37  938384517  บรบือ  นภาพร จันอาจ   16 ก.ค. 61 -
38  722278869  โกสุมพิสัย  สมปรารถนา บุญเพ็ชร   16 ก.ค. 61 -
39  272730971  กุดรัง  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   16 ก.ค. 61 -
40  438907263  กันทรวิชัย  เฟื่องฟ้า ทะนงค์   16 ก.ค. 61 -
41  840306714  บรบือ  ทัดดาว   16 ก.ค. 61 -
42  103963584  กุดรัง  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   16 ก.ค. 61 -
43  488114332  โกสุมพิสัย  ชุลีกร สุขหอม   16 ก.ค. 61 -
44  192060252  โกสุมพิสัย  ช่อวิรัญญา พยัคษา   16 ก.ค. 61 -
45  084374384  กุดรัง  กรรณิการ์ ชลิตาเกษม   16 ก.ค. 61 - 16 ก.ค. 61 รับแล้ว
46  053970381  บรบือ  จิตสุภา ณ นคร   16 ก.ค. 61 -
47  092542549  เชียงยืน  ธนากร จรัสแผ้ว   16 ก.ค. 61 -
48  938846700  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   16 ก.ค. 61 -
49  258094320  เชียงยืน  บัณฑิตศาสตร์ จิตติธรรม   16 ก.ค. 61 -
50  251881579  โกสุมพิสัย  เลิศลักษณ์ อินทันวิทย์   16 ก.ค. 61 -
51  261118321  โกสุมพิสัย  รัตนา สืบโสดา   16 ก.ค. 61 -
52  797433332  โกสุมพิสัย  อัมวรรณ สำราญดี   16 ก.ค. 61 -
53  965826157  โกสุมพิสัย  สมหญิง คุมโสระ   16 ก.ค. 61 -
54  789764451  โกสุมพิสัย  นวรัตน์ บุญยอ   16 ก.ค. 61 -
55  378221731  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ ทองสง่า   16 ก.ค. 61 -
56  465190945  นาดูน  ถามูลเสศ   16 ก.ค. 61 -
57  532763422  ยางสี  กนกวรรณ ผ่ายพลพฤกษ์   16 ก.ค. 61 -
58  248153496  โกสุมพิสัย  สิริกานดา ชนะชัย   16 ก.ค. 61 -
59  251111536  ชื่นชม  ภัทราภรณ์ ตรีกามน   16 ก.ค. 61 -
60  747068565  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ ทองสง่า   16 ก.ค. 61 -
61  083118393  เชียงยืน  นิตินัย วงศ์หินกอง   16 ก.ค. 61 -
62  487817649  นาดูน  Pipe Moonluang   12 ก.ค. 61 -
63  180708735  ยางสี  สุพิชฌาย์ ประจำวัน   12 ก.ค. 61 -
64  180708736  ยางสี  สุพิชฌมย์ ประจำวัน   12 ก.ค. 61 -
65  224785445  บรบือ  กานต์ธิดา ขจรเดชชัยฤทธิ์   12 ก.ค. 61 -
66  582172754  โกสุมพิสัย  สุทธิวรรณ อรรถีโสต   12 ก.ค. 61 -
67  961643900  โกสุมพิสัย  ณัฐมล แก่นจันทร์   12 ก.ค. 61 -
68  978742067  โกสุมพิสัย  สุภาวิดา บุญเติม   12 ก.ค. 61 -
69  Kerry  กุดรัง  กัณฐิกา สุรวิทย์   12 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 61 รับแล้ว
70  Kerry  พยัคฆ์  Kittiphat   12 ก.ค. 61 -
71  668445640  ไม่ระบุ  กริช อิศรานุวัฒน์   12 ก.ค. 61 -
72  767722993  บรบือ  จิตรลดา แทนคำ   12 ก.ค. 61 -
73  Kerry  โกสุมพิสัย  จารวรรณ เพียวงค์   12 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 61 รับร้อย
74  217228092  บรบือ  นพรัตน์ สระแก้ว   12 ก.ค. 61 -
75  Kerry  เชียงยืน  ภูมิศิษฐ์ วนาชัยโรจน์   12 ก.ค. 61 -
76  Kerry  นาดูน  เต็จลง จำเริญ   12 ก.ค. 61 -
77  245706730  กันทรวิชัย  สุวิมล ปัดถม   12 ก.ค. 61 -
78  617787336  โกสุมพิสัย  นภัสสร บุญประเวช   12 ก.ค. 61 -
79  112188310  เชียงยืน  Danairit   12 ก.ค. 61 -
80  952550759  นาดูน  ภารุวิชญ์ สุดานิช   12 ก.ค. 61 -
81  991921099  โกสุมพิสัย  ธัญญารัตน์ เพียยุระ   12 ก.ค. 61 -
82  897709830  ชื่นชม  กานต์ธิดา ถนอมสมบัติ   12 ก.ค. 61 -
83  000046461  บรบือ  กัญญารัตน์ แสนสุด   12 ก.ค. 61 -
84  811559185  นาดูน  ชาติอรงกรณ์ จันทจร   12 ก.ค. 61 -
85  542796822  บรบือ  ชนิภรณ์ โคตรชมภู   10 ก.ค. 61 -
86  786370000  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   10 ก.ค. 61 -
87  395644749  บรบือ  พรชิตา ศรีบุญเรือง   10 ก.ค. 61 -
88  244740195  บรบือ  ธนาภรณ์ สีหาบุตร   10 ก.ค. 61 -
89  123218746  บรบือ  ฐิติรัตน์   10 ก.ค. 61 -
90  027484165  โกสุมพิสัย  พลอยริน ตาสี   10 ก.ค. 61 -
91  17586662  โกสุมพิสัย  รัตนา สืบโสดา   10 ก.ค. 61 -
92  812088973  บรบือ  ฐิติรัตน์   10 ก.ค. 61 -
93  416193653  ยางสี  ศิริกัญญา   10 ก.ค. 61 -
94  735723533  โกสุมพิสัย  อริสา ภักดี   10 ก.ค. 61 -
95  629523416  ยางสี  ธันยมัย แฉยสุริยา   10 ก.ค. 61 -
96  872805543  บรบือ  นุชรินทร์ สินธุโคตร   9 ก.ค. 61 -
97  243852385  ชื่นชม  รสิตา กันสมาโส   9 ก.ค. 61 -
98  013286298  โกสุมพิสัย  ณัฐมล แก่นจันทร์   9 ก.ค. 61 -
99  744874253  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   9 ก.ค. 61 -
100  984662990  เชียงยืน  วรเชษฐ์ เกษร   9 ก.ค. 61 -
101  240679025  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   9 ก.ค. 61 -
102  559231042  ชื่นชม  กานต์ธิดา ถนอมสมบัติ   9 ก.ค. 61 -
103  559231042  ชื่นชม  กานต์ธิดา ถนอมสมบัติ   9 ก.ค. 61 -
104  922353619  โกสุมพิสัย  อัมพรรณ สำราญดี   9 ก.ค. 61 -
105  057278556  โกสุมพิสัย  จิราภรณ์ เพียฝ่าย   9 ก.ค. 61 -
106  053937301  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   9 ก.ค. 61 -
107  935001641  โกสุมพิสัย  สลิลทิพย์   9 ก.ค. 61 -
108  480276011  โกสุมพิสัย  สาลิณี อันศรีแก้ว   9 ก.ค. 61 -
109  027937731  บรบือ  ปวิมล คำภักดี   9 ก.ค. 61 -
110  465194743  บรบือ  โสรญา คงเพชรดี   9 ก.ค. 61 -
111  78894231  โกสุมพิสัย  Supanida Hanmontri   9 ก.ค. 61 -
112  404143779  โกสุมพิสัย  ลักขณา ยาตาแสง   9 ก.ค. 61 -
113  807695009  เชียงยืน  ศุภณัฐ รักพงษ์   9 ก.ค. 61 -
114  299803916  โกสุมพิสัย  Kasira Mawiang   9 ก.ค. 61 -
115  276960365  เชียงยืน  ศราวิน เมธาอภินันท์   9 ก.ค. 61 -
116  243859826  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   9 ก.ค. 61 -
117  221930846  เชียงยืน  อานนท์ กวงฮางฮอง   9 ก.ค. 61 -
118  672752329  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   9 ก.ค. 61 -
119  480237358  โกสุมพิสัย  ธนาภา แสงคำ   9 ก.ค. 61 -
120  476135975  เชียงยืน  เด่นชัย บุ้งทอง   9 ก.ค. 61 -
121  833015367  เชียงยืน  นายปัณณธร เครือบคนโท   9 ก.ค. 61 -
122  182266376  นาดูน  วิชญ์ภาส รู้บุญ   9 ก.ค. 61 -
123  180802791  ชื่นชม  ฐิติรัตน์ นนทะมาตย์   9 ก.ค. 61 -
124  228246755  บรบือ  Kodchakorn   9 ก.ค. 61 -
125  731058870  นาดูน  พีรภัทร ศรีชมภู   9 ก.ค. 61 -
126  255582717  กุดรัง  กนกพร ศิริเลิศ   9 ก.ค. 61 -
127  962217418  โกสุมพิสัย  ณัฐกฤตา แฝงอาวุธ   9 ก.ค. 61 -
128  116130995  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   9 ก.ค. 61 -
129  ลงทะเบียน  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   9 ก.ค. 61 -
130  174180474  บรบือ  กิติรัตน์ กิติคุณ   9 ก.ค. 61 -
131  151302665  บรบือ  ศศิประภา ประชุมฉลาด   5 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61 -
132  257308205  เชียงยืน  น๊อต ดวงสาย   5 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61 -
133  437357587  โกสุมพิสัย  ศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม   5 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61 -
134  001047004  ชื่นชม  กฤติญานี สีจันทร์ปลิว   5 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61 -
135  863776985  โกสุมพิสัย  นวรัตน์ บุญยอ   5 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61 -
136  382861285  บรบือ  ทักษพร เรือนนา   5 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61 -
137  448262854  เชียงยืน  ศราวิน เมธาอภินันท์   5 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61 -
138  968385140  บรบือ  สุวนันท์ ต่วนทาม   5 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61 -
139  030922140  บรบือ  สุวนันท์ ต่วนทาม   5 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61 -
140  893809735  บรบือ  สุภาภรณ์ เข็มพิมาย   5 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61 -
141  233577499  โกสุมพิสัย  นพนันท์ ศรีบุตรศรี   5 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61 -
142  240701523  โกสุมพิสัย  จิราภรณ์ เพียฝ่าย   5 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61 -
143  117236992  บรบือ  เกตุมณี ยะละกะ   5 ก.ค. 61 - 5 ก.ค. 61 -
144  576354965  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   5 ก.ค. 61 -
145  059076945  โกสุมพิสัย  กุลรภัส ปิยะวงษ์   5 ก.ค. 61 -
146  024275044  บรบือ  พัชวี ดีเลิศ   5 ก.ค. 61 -
147  947725863  โกสุมพิสัย  กรกนก ทุดปอ   5 ก.ค. 61 -
148  387139675  โกสุมพิสัย  สลิลทิพย์   5 ก.ค. 61 -
149  827763480  บรบือ  กัปตัน ฟีนิกซ์   5 ก.ค. 61 -
150  380861716  พยัคฆ์  จันดา ศิริโส   5 ก.ค. 61 -
151  Kerry  ชื่นชม  Kimsros Thth   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 -
152  Kerry  โกสุมพิสัย  นวรัตน์ บุญยอ   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 -
153  Kerry  ชื่นชม  สุชาวดี สีเครือดง   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 -
154  ธรรมดา  บรบือ  เบญจา งาตะคุ   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 -
155  Kerry  ชื่นชม  สุชาวดี สีเครือดง   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 -
156  282930986  นาดูน  คชาภูมิ สุริยพงศ์พรรณ   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 -
157  461139928  บรบือ  ลภัสรินทร์ กองสุข   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 -
158  862973003  บรบือ  จุฬารัตน์ ไชยอินทร์   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 -
159  991470757  เชียงยืน  ชลยา ชายเขียว   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 -
160  763542792  บรบือ  จินตนา คำตะคุ   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 -
161  542017677  โกสุมพิสัย  สุพรรษา บัวดี   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 รับแล้ว13.49น.
162  642083254  นาดูน  นครินทร์ สายรัตน์   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 -
163  884899675  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 -
164  288600736  กุดรัง  กัณฐิกา สุรวิทย์   3 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 -
165  232835333  นาดูน  ปฏิพล ดาระภา   2 ก.ค. 61 -
166  119302663  บรบือ  ศิริรักษ์ สมดี   2 ก.ค. 61 -
167  400834306  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   2 ก.ค. 61 -
168  092418158  บรบือ  อินทิรา ตรากลาง   2 ก.ค. 61 -
169  391069746  ชื่นชม  เบญจพร สุรัตนศิลป   2 ก.ค. 61 -
170  430399962  บรบือ  พรพรรณ พิพัฒน์ยานนท์   2 ก.ค. 61 -
171  835428088  พยัคฆ์  อัษฏาวุฑฒ์ สุดชารี   2 ก.ค. 61 -
172  445035031  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   2 ก.ค. 61 -
173  934056825  เชียงยืน  ณัฐพงศ์ เปล่งหนองแซง   2 ก.ค. 61 -
174  352804620  โกสุมพิสัย  สาวิตรี โคธิแสน   2 ก.ค. 61 -
175  011982596  โกสุมพิสัย  กรกนก ทุดปอ   2 ก.ค. 61 -
176  539929890  บรบือ  ไพลิน ไชยนา   2 ก.ค. 61 -
177  819608466  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   2 ก.ค. 61 -
178  289701926  โกสุมพิสัย  อรจิรา พาระแพน   2 ก.ค. 61 -
179  213674267  โกสุมพิสัย  บุษยพรรณ บรรลุ   2 ก.ค. 61 -
180  479110916  โกสุมพิสัย  อรจิรา กุลวงค์   2 ก.ค. 61 -
181  255569242  บรบือ  ปัณณธร สกุลทองดี   2 ก.ค. 61 -
182  620358751  ชื่นชม  นันทนัท ศรีวนค้ำ   2 ก.ค. 61 -
183  447780101  บรบือ  สุดารัตน์ พิมพ์ภักดิ์   2 ก.ค. 61 -
184  737125864  โกสุมพิสัย  สิรินยา เกิดนอก   2 ก.ค. 61 -
185  802465216  บรบือ  รุจิรา จันดีสาร   2 ก.ค. 61 -
186  231469620  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   2 ก.ค. 61 -
187  416849100  เชียงยืน  รัตนิรันดร์ พรมจันทร์   2 ก.ค. 61 - 2 ก.ค. 61 รับแล้ว11.54
188  081856665  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   2 ก.ค. 61 -
189  227932315  บรบือ  Thanapan Phongpaiboon   2 ก.ค. 61 -
190  103425571  โกสุมพิสัย  สุฑามาศ ศิริพันธ์   2 ก.ค. 61 -
191  895391535  บรบือ  อินธุอร ปิลา   2 ก.ค. 61 -
192  ลงทะเบียน  ยางสี  ขวัญฤทัย ซุ้มชัยวงศ์   2 ก.ค. 61 -
193  Kerry  กันทรวิชัย  นนทลี ต้นพุดซา   28 มิ.ย. 61 -
194  Kerry  โกสุมพิสัย  สุธิดา เจนถูกใจ   28 มิ.ย. 61 - 28 มิ.ย. 61 รับแล้ว11.46
195  459658045  โกสุมพิสัย  สุภาภรณ์ ปิตาระโพ   28 มิ.ย. 61 -
196  097767787  โกสุมพิสัย  ธัญญารัตน์ เพียยุระ   28 มิ.ย. 61 -
197  430652766  บรบือ  สุปรียา มณีสาย   28 มิ.ย. 61 -
198  225293901  โกสุมพิสัย  สาลิณี อันศรีแก้ว   28 มิ.ย. 61 -
199  878101865  เชียงยืน  รชต สีนางกุ   28 มิ.ย. 61 -
200  143871965  โกสุมพิสัย  วายุลี อินใต   28 มิ.ย. 61 -
201  448753751  บรบือ  วิภาวี จงจิตร์กลาง   28 มิ.ย. 61 -
202  011631802  บรบือ  จิรัชยา สมัญญา   28 มิ.ย. 61 -
203  463965991  บรบือ  ปัณณธร สกุลทองดี   28 มิ.ย. 61 -
204  308426821  บรบือ  ธนาภรณ์ สีหาบุตร   28 มิ.ย. 61 -
205  197471921  เชียงยืน  ภัทรโญธิน โคตรภักดี   27 มิ.ย. 61 -
206  463701062  เชียงยืน  ณัฐยงศ์ เปล่งหนองแสง   27 มิ.ย. 61 -
207  901426752  บรบือ  วิภาวี จงจิตร์กลาง   27 มิ.ย. 61 -
208  419182969  นาดูน  วิชญ์ภาส รู้บุญ   27 มิ.ย. 61 -
209  644935140  บรบือ  ปัณณธร สกุลทองดี   27 มิ.ย. 61 -
210  239804525  โกสุมพิสัย  PopPer   27 มิ.ย. 61 -
211  938382034  บรบือ  ภาวรินทร์ ประเสริฐศรี   27 มิ.ย. 61 -
212  647334189  บรบือ  ปัณณธร สกุลทองดี   27 มิ.ย. 61 -
213  074334805  โกสุมพิสัย  ฑิฆัมพร รับรอง   27 มิ.ย. 61 -
214  880710811  ชื่นชม  ศตพร พูนสวัสดิ์วงศ์   27 มิ.ย. 61 -
215  989185285  โกสุมพิสัย  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   27 มิ.ย. 61 -
216  975655942  โกสุมพิสัย  ลักขณา หุ่นทอง   27 มิ.ย. 61 -
217  249895089  เชียงยืน  เอกชัย พิวิโส   27 มิ.ย. 61 -
218  468192415  โกสุมพิสัย  สุชาดา สุวรรณไมตรี   27 มิ.ย. 61 -
219  657490166  ชื่นชม  ปารยา ชาศรี   27 มิ.ย. 61 -
220  158421614  โกสุมพิสัย  สิริกานดา ชนะชัย   27 มิ.ย. 61 -
221  103425086  ยางสี  ธัญญาเรศ สำเนียงงาม   27 มิ.ย. 61 -
222  107594845  โกสุมพิสัย  สุธิดา เจนถูกใจ   27 มิ.ย. 61 -
223  Kerry  นาดูน  ปวนลือ เนต   27 มิ.ย. 61 -
224  Kerry  กุดรัง  กัณฐิกา สุรวิทย์   27 มิ.ย. 61 -
225  227668567  ยางสี  ณัฐมล แก่นจันทร์   27 มิ.ย. 61 -
226  462348349  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   27 มิ.ย. 61 -
227  643257141  บรบือ  อภิญญา เทียมศักดิ์   27 มิ.ย. 61 -
228  642246275  ยางสี  สุดารัตน์ บุญเกิด   27 มิ.ย. 61 -
229  Kerry  โกสุมพิสัย  วลัยกร แววคุ้ม   25 มิ.ย. 61 -
230  464280366  เชียงยืน  กรวิทย์ โสมะณาวัตร   25 มิ.ย. 61 -
231  097766129  โกสุมพิสัย  ธัญญารัตน์ เพียยุระ   25 มิ.ย. 61 -
232  518250943  ชื่นชม  อภัสรดา แดงสูงเนิน   25 มิ.ย. 61 -
233  420759493  เชียงยืน  วัชระ รังคะราช   25 มิ.ย. 61 -
234  766801160  โกสุมพิสัย  จุฑามาศ ศรีนอก   25 มิ.ย. 61 -
235  619134694  โกสุมพิสัย  พรพรรณ เดชครอบ   25 มิ.ย. 61 -
236  077890569  เชียงยืน  บัณฑิตศาสตร์ จิตติธรรม   25 มิ.ย. 61 -
237  190781985  เชียงยืน  อริย์ธัช กิตติขจรอนันต์   25 มิ.ย. 61 -
238  526100185  กันทรวิชัย  พงศ์ภรณ์ ทาแก้วน้อย   25 มิ.ย. 61 -
239  463683505  เชียงยืน  นพพร อ้อยรักษา   25 มิ.ย. 61 -
240  Kerry  เชียงยืน  วัชระ รังคะราช   25 มิ.ย. 61 -
241  Kerry  บรบือ  เบญจา งาตะคุ   25 มิ.ย. 61 -
242  393365534  เชียงยืน  ยงยุทธ สายเดียว   25 มิ.ย. 61 -
243  454983731  ชื่นชม  Chakriya Meun   25 มิ.ย. 61 -
244  643087155  วาปี  นุชนาถ แสงกล้า   25 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61 รับแล้ว15.24
245  766647443  โกสุมพิสัย  อรจิรา พาระแพน   25 มิ.ย. 61 -
246  026687167  นาดูน  ฐากูร เอ็นสาร   25 มิ.ย. 61 -
247  407548985  ชื่นชม  สุภาวิตา อ่อนคำ   25 มิ.ย. 61 -
248  439456619  โกสุมพิสัย  ศิริทิพย์ อนทร์อิ่ม   25 มิ.ย. 61 -
249  768917381  เชียงยืน  ศราวิน เมธาอภินันท์   25 มิ.ย. 61 -
250  882735538  นาดูน  ปรมินทร์ ศรีสมชัย   25 มิ.ย. 61 -
251  825028721  โกสุมพิสัย  ณัฐมล แก่นจันทร์   25 มิ.ย. 61 -
252  811076951  โกสุมพิสัย  นันทิดา เพ็ชรสุข   25 มิ.ย. 61 -
253  261268119  โกสุมพิสัย  วรรณวิมล เข็มทอง   25 มิ.ย. 61 -
254  196380597  โกสุมพิสัย  จุฬารัตน์ ทาษา   25 มิ.ย. 61 -
255  968696969  บรบือ  ทักษพร เรือนนา   25 มิ.ย. 61 -
256  465745066  โกสุมพิสัย  บุษบา สำแดงชัย   25 มิ.ย. 61 -
257  ลงทะเบียน  โกสุมพิสัย  อรจิรา กุลวงค์   25 มิ.ย. 61 -
258  706279463  บรบือ  นิธิพร กาลจักร   25 มิ.ย. 61 -
259  130157132  บรบือ  ฐิติรัตน์   21 มิ.ย. 61 -
260  161550123  โกสุมพิสัย  เสาวภา ฤกษ์มา   21 มิ.ย. 61 -
261  157141493  บรบือ  ณัฐริกา จอมคีรี   21 มิ.ย. 61 -
262  454992455  เชียงยืน  สำหรับเจ้าหน้าที่   21 มิ.ย. 61 -
263  245870682  โกสุมพิสัย  เลิศลักษณ์ อินทันวิทย์   21 มิ.ย. 61 -
264  025839855  บรบือ  ปัณณธร สกุลทองดี   21 มิ.ย. 61 -
265  450887876  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   21 มิ.ย. 61 -
266  769909792  โกสุมพิสัย  ชฎาธาร ธนะภูมิชัย   21 มิ.ย. 61 -
267  833999666  กันทรวิชัย  ฐิติมา ปุริมาโน   21 มิ.ย. 61 -
268  689576328  บรบือ  เกตุมณี ยะละกะ   21 มิ.ย. 61 -
269  372308633  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   21 มิ.ย. 61 -
270  488243147  โกสุมพิสัย  ชนัญชพร นามหนองอ้อ   21 มิ.ย. 61 -
271  623295865  โกสุมพิสัย  พลอยชยา อินทชัย   21 มิ.ย. 61 -
272  461816779  พยัคฆ์  ธนัท บัณฑิจธรรม   21 มิ.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61 รับแล้ว 8.20 น. 22/6/61
273  073267954  บรบือ  อังคณา กลิ่นหอม   21 มิ.ย. 61 -
274  511535141  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   21 มิ.ย. 61 -
275  440281027  โกสุมพิสัย  สุทธิวรรณ อรรถีโสต   21 มิ.ย. 61 -
276  796828815  โกสุมพิสัย  สุทธิวรรณ อรรถีโสต   21 มิ.ย. 61 -
277  231525335  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   21 มิ.ย. 61 -
278  Kerry  บรบือ  หนึ่งฤทัย จันทร์หอม   21 มิ.ย. 61 -
279  136905916  เชียงยืน  ภักวัชร สรเพ็ชร   21 มิ.ย. 61 -
280  672751875  บรบือ  ฐิติรัตน์   21 มิ.ย. 61 -
281  648133855  โกสุมพิสัย  ธัญญารัตน์ เพียยุระ   21 มิ.ย. 61 -
282  462733979  กันทรวิชัย  กัญญารัตน์ ธรรมนิยม   21 มิ.ย. 61 -
283  884932368  บรบือ  ศิริวรรณ ศรีอาริยะเมตตา   21 มิ.ย. 61 -
284  217163604  บรบือ  สุพัตรา บริบูรณ์   21 มิ.ย. 61 -
285  25612554  บรบือ  อินทิรา ตรากลาง   21 มิ.ย. 61 -
286  414682870  โกสุมพิสัย  ณัฐมล แก่นจันทร์   19 มิ.ย. 61 -
287  922033892  บรบือ  อินทิรา ตรากลาง   19 มิ.ย. 61 -
288  876789015  วาปี  Nanthida Padee   19 มิ.ย. 61 -
289  232023723  บรบือ  สุพัตรา บริบูรณ์   19 มิ.ย. 61 -
290  366130809  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   19 มิ.ย. 61 -
291  938741616  โกสุมพิสัย  ณัฐกมล แก่นจันทร์   19 มิ.ย. 61 -
292  465040676  โกสุมพิสัย  รัฐธิดา ทองดีนอก   19 มิ.ย. 61 -
293  764715790  บรบือ  เพลินทิพย์ ทะวิลา   19 มิ.ย. 61 -
294  222696597  โกสุมพิสัย  ภรณ์ธิภา รอสูงเนิน   19 มิ.ย. 61 -
295  092687248  บรบือ  อินทิรา ตรากลาง   19 มิ.ย. 61 -
296  510735892  นาดูน  ภาณิวิชญ์ สุดานิช   19 มิ.ย. 61 -
297  092139595  โกสุมพิสัย  จิรัชญา ยันอินทร์   19 มิ.ย. 61 -
298  02651547  เชียงยืน  ณัฐพงษ์ เลิศสกุล   19 มิ.ย. 61 -
299  746665195  บรบือ  ธนาภรณ์ สีหาบุตร   19 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61 รับแล้ว
300  Kerry  เชียงยืน  วีรพัส สัมภาษ   19 มิ.ย. 61 -
301  561015988  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   18 มิ.ย. 61 -
302  771002318  โกสุมพิสัย  จุฑามาศ ศรีนอก   18 มิ.ย. 61 -
303  417169810  โกสุมพิสัย  พิชชา เทิ่งกระโทก   18 มิ.ย. 61 -
304  457919848  บรบือ  วรรณรท ศรีทุ่งอาก   18 มิ.ย. 61 -
305  792161782  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   18 มิ.ย. 61 -
306  138011147  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   18 มิ.ย. 61 -
307  175109525  นาดูน  Nanthanunt Samutiram   18 มิ.ย. 61 -
308  156404220  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   18 มิ.ย. 61 -
309  459798382  นาดูน  Techlong Techlong   18 มิ.ย. 61 -
310  769045093  บรบือ  ณัฐธิดา โอภาษี   18 มิ.ย. 61 -
311  938749447  ชื่นชม  รสิตา กันสมาโส   18 มิ.ย. 61 -
312  975557888  โกสุมพิสัย  ลักขณา หุ่นทอง   18 มิ.ย. 61 -
313  459798572  นาดูน  Techlong Techlong   18 มิ.ย. 61 -
314  374765888  บรบือ  มณฑกานต์ แซ่โล้ว   18 มิ.ย. 61 -
315  984076558  โกสุมพิสัย  สลิลทิพย์ เค้าศูนย์   18 มิ.ย. 61 -
316  645386501  วาปี  ปราณปรียา ไชโยแสง   18 มิ.ย. 61 -
317  455980127  โกสุมพิสัย  ประทุมพร สำนัก   18 มิ.ย. 61 -
318  832081435  นาดูน  เด็จลง จำเริญ   18 มิ.ย. 61 -
319  268712937  นาดูน  Mr.Sam Zedy   18 มิ.ย. 61 -
320  897400796  บรบือ  โสภิตา มะลิซ้อน   18 มิ.ย. 61 -
321  511361658  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   18 มิ.ย. 61 -
322  349906589  นาดูน  Panuwit Sudanich   18 มิ.ย. 61 -
323  269228257  โกสุมพิสัย  ทักษพร วิเศษสังข์   18 มิ.ย. 61 -
324  823689801  โกสุมพิสัย  โสธิดา พุทธลา   18 มิ.ย. 61 -
325  705922805  บรบือ  ศิริลักษณ์ สมดี   18 มิ.ย. 61 -
326  027980893  เชียงยืน  นิตินัย วงศ์หินกอง   18 มิ.ย. 61 -
327  ลงทะเบียน  ยางสี  ขวัญฤทัย ซุ้มชัยวงศ์   18 มิ.ย. 61 -
328  ลงทะเบียน  ยางสี  Khwanrutai Sumchaiwong   18 มิ.ย. 61 -
329  231522974  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   18 มิ.ย. 61 -
330  919592260  เชียงยืน  เทพพิทักษ์ นูขุนทด   18 มิ.ย. 61 -
331  443852253  บรบือ  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   18 มิ.ย. 61 -
332  761484672  บรบือ  สุพัตรา บริบูรณ์   18 มิ.ย. 61 -
333  285488255  โกสุมพิสัย  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   18 มิ.ย. 61 -
334  564665948  โกสุมพิสัย  อรญา หนันดี   18 มิ.ย. 61 -
335  229670135  บรบือ  ฐิติรัตน์   18 มิ.ย. 61 -
336  558393004  กันทรวิชัย  เมษา เสาทอง   14 มิ.ย. 61 -
337  876706210  บรบือ  ธนาภรณ์ สีหาบุตร   14 มิ.ย. 61 -
338  212049409  โกสุมพิสัย  สุภลักษณ์ อุตรศาสตร์   14 มิ.ย. 61 -
339  889502878  พยัคฆ์  คงกระพัน ใจมุ่ง   14 มิ.ย. 61 -
340  156233879  โกสุมพิสัย  ฑิฆัมพร รับรอง   14 มิ.ย. 61 -
341  798903942  บรบือ  นัฐกานต์ ยอดไธสง   14 มิ.ย. 61 -
342  194924367  โกสุมพิสัย  รัชวลัญช์ ศรีหลิ่ง   14 มิ.ย. 61 -
343  245855742  โกสุมพิสัย  เลิศลักษณ์ อินทันวิทย์   14 มิ.ย. 61 -
344  433795598  โกสุมพิสัย  ประทุมพร สำนัก   14 มิ.ย. 61 -
345  223362241  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   14 มิ.ย. 61 -
346  166397568  บรบือ  สุวนันท์ ต้านทาม   14 มิ.ย. 61 -
347  810025321  บรบือ  ธนาภรณ์ สีหาบุตร   14 มิ.ย. 61 -
348  763895145  บรบือ  อทิตติยา ดวงเขียว   13 มิ.ย. 61 -
349  798890002  โกสุมพิสัย  สมปรารถนา บุญเพ็ชร   13 มิ.ย. 61 -
350  598192601  บรบือ  สุดารัตน์ พิมพ์ภักดิ์   13 มิ.ย. 61 -
351  797367580  โกสุมพิสัย  อัมพรรณ สำราญดี   13 มิ.ย. 61 -
352  578036179  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   13 มิ.ย. 61 -
353  414960416  บรบือ  ปัญญธร สกุลทองดี   13 มิ.ย. 61 -
354  503617229  โกสุมพิสัย  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   13 มิ.ย. 61 -
355  249680635  โกสุมพิสัย  โสธิดา พุทธลา   13 มิ.ย. 61 -
356  215054765  เชียงยืน  อตินันชัย อินลา   13 มิ.ย. 61 -
357  957391263  โกสุมพิสัย  อรปรียา น้ำใส   13 มิ.ย. 61 -
358  196555259  โกสุมพิสัย  นงเยาว์ บับภาร   13 มิ.ย. 61 -
359  078803291  เชียงยืน  ศุภชัย หลูอารย์สุวรรณ   13 มิ.ย. 61 -
360  417190110  ชื่นชม  สุภาวิตา อ่อนคำ   13 มิ.ย. 61 -
361  541057343  โกสุมพิสัย  โสธิดา พุทธลา   13 มิ.ย. 61 -
362  Kerry  ชื่นชม  ชุติกาญจน์ พรมคำ   13 มิ.ย. 61 -
363  Kerry  โกสุมพิสัย  นันทิดา เพ็ชรสุข   13 มิ.ย. 61 -
364  396773585  บรบือ  ชนิภรณ์ โคตรชมภู   13 มิ.ย. 61 -
365  433794953  ชื่นชม  Chakriya Meun   13 มิ.ย. 61 -
366  Kerry  ชื่นชม  ชุติกาญจน์ พรมคำ   12 มิ.ย. 61 -
367  Kerry  โกสุมพิสัย  ณัฐกฤตา แฝงอาวุธ   12 มิ.ย. 61 -
368  Kerry  เชียงยืน  นันทวัฒน์ ชุมคำ   12 มิ.ย. 61 -
369  415011399  เชียงยืน  วัชระ รังคะราช   12 มิ.ย. 61 -
370  993333215  บรบือ  กนกวรรณ ศรีไชย   12 มิ.ย. 61 -
371  070661575  บรบือ  นัฐกานต์ ยอดไธสง   12 มิ.ย. 61 -
372  642764717  บรบือ  ภัทริกา ปัญญาแก้ว   12 มิ.ย. 61 -
373  533671223  บรบือ  อินทิรา ตรากลาง   12 มิ.ย. 61 -
374  451118296  โกสุมพิสัย  สราชา ประถมพงษ์   12 มิ.ย. 61 -
375  103331809  โกสุมพิสัย  สาวิตรี โคธิแสน   12 มิ.ย. 61 -
376  451742555  บรบือ  สุชานารถ เที่ยงแท้   12 มิ.ย. 61 -
377  920726560  บรบือ  ชลิตา พรมไพร   12 มิ.ย. 61 -
378  135652946  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   12 มิ.ย. 61 -
379  Kerry  กุดรัง  สุพัตรา หันตุลา   12 มิ.ย. 61 -
380  466003374  บรบือ  พัชราภรณ์ ณ อุบล   11 มิ.ย. 61 -
381  229519305  บรบือ  ชนิภรณ์ โคตรชมภู   11 มิ.ย. 61 -
382  051990091  บรบือ  สุชาดา เทษะนอก   11 มิ.ย. 61 -
383  535428796  บรบือ  อินทิรา ตรากลาง   11 มิ.ย. 61 -
384  988783874  เชียงยืน  ศุภชัย   11 มิ.ย. 61 -
385  518724153  เชียงยืน  นันทวัฒน์ สาหินกอง   11 มิ.ย. 61 -
386  ธรรมดา  บรบือ  กัณฐิกา สุรวิทย์   11 มิ.ย. 61 -
387  050181481  บรบือ  ทักษิณา หนูมี   11 มิ.ย. 61 -
388  993112620  นาดูน  นันธณัฎฐ์ สามุติรัมย์   11 มิ.ย. 61 -
389  759617018  บรบือ  ปนัดดา ทำทอง   11 มิ.ย. 61 -
390  450341330  นาดูน  ปฏิพล ดาระภา   11 มิ.ย. 61 -
391  820270975  โกสุมพิสัย  สาวิตรี โคธิแสน   11 มิ.ย. 61 -
392  002382996  โกสุมพิสัย  ภรณ์ธิภา รอสูงเนิน   11 มิ.ย. 61 -
393  964832054  ชื่นชม  กนกรวี แคนเภาว์   11 มิ.ย. 61 -
394  864694426  บรบือ  ปัณณธร สกุลทองดี   11 มิ.ย. 61 -
395  451734275  ชื่นชม  กานต์ธิดา ถนอมสมบัติ   11 มิ.ย. 61 -
396  439448056  โกสุมพิสัย  ศิริทิพย์ อนทร์อิ่ม   11 มิ.ย. 61 -
397  119159131  บรบือ  จินตนา คำตะคุ   11 มิ.ย. 61 -
398  695635855  บรบือ  ยมาภรณ์ โพธิ์แก้ว   11 มิ.ย. 61 -
399  667071685  โกสุมพิสัย  วายุลี อินใต   11 มิ.ย. 61 -
400  873814674  เชียงยืน  กายสิทธิ์ ปุนณะวงศ์   11 มิ.ย. 61 -
401  643078834  บรบือ  อภิรดี วงศ์แหลมทอง   11 มิ.ย. 61 -
402  079437055  บรบือ  อินธุอร ปิลา   11 มิ.ย. 61 -
403  215020483  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   11 มิ.ย. 61 -
404  110988051  บรบือ  สุพัตรา บริบูรณ์   11 มิ.ย. 61 -
405  443298741  เชียงยืน  พิทักษ์ นารถโคษา   11 มิ.ย. 61 -
406  916271734  บรบือ  ฐิติรัตน์   11 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61 รับแล้ว
407  054606629  บรบือ  ฐิติรัตน์   11 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61 รับแล้ว
408  811335090  บรบือ  กาญจนาพร บรรเทิงสุข   11 มิ.ย. 61 -
409  709071935  บรบือ  ฐิติรัตน์   11 มิ.ย. 61 -
410  ED442848495TH  นาดูน  เอกปฐวี มีไชยา   7 มิ.ย. 61 -
411  Ed445894260TH  บรบือ  ปัณณธร สกุลทองดี   7 มิ.ย. 61 -
412  ET648693611TH  บรบือ  ปัณณธร สกุลทองดี   7 มิ.ย. 61 -
413  EU993046792TH  นาดูน  เอกปฐวี มีไชยา   7 มิ.ย. 61 -
414  ED441364955TH  บรบือ  วรรณรท ศรีทุ่งฮาก   7 มิ.ย. 61 -
415  EU545941532TH  [ไม่ได้ระบุข้อมูลว่าหอไหน]  วรินทร มุทุกันต์   7 มิ.ย. 61 -
416  ET143871501TH  โกสุมพิสัย  วายุรี อินโต   7 มิ.ย. 61 -
417  EU818234334TH  โกสุมพิสัย  นันทิดา เพ็ชรสุข   7 มิ.ย. 61 -
418  RB352616975TH  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   7 มิ.ย. 61 -
419  RP222758464TH  ยางสีสุราช  รุ่งทิพย์ ไชยโวหาร   7 มิ.ย. 61 -
420  RP225235245TH  บรบือ  อทิตติยา ดวงเขียว   7 มิ.ย. 61 -
421  EU098805835TH  เชียงยืน  ชลธา ชายเขียว   7 มิ.ย. 61 -
422  EU611137023TH  โกสุมพิสัย  พิมพ์ชนก สุชัยราช   7 มิ.ย. 61 -
423  RY521079225TH  กันทรวิชัย  ปฏิพล เขียวสวัสดิ์   7 มิ.ย. 61 -
424  RB672751646TH  บรบือ  ฐิติรัตน์ ห้อง510   7 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61 รับแล้ว
425  RB377361304TH  โกสุมพิสัย  พิมพ์ลักษณ์ แสนณรงค์   7 มิ.ย. 61 -
426  EU771789740TH  ยางสีสุราช  วริศรา เอกอาษา   7 มิ.ย. 61 -
427  ธรรมดา  ยางสี  แม่ (ตรีธิยา หอยสังข์)   4 มิ.ย. 61 -
428  ธรรมดา  นาดูน  อภิญญา เย็นสมุทร   4 มิ.ย. 61 -
429  ธรรมดา  วาปี  พิยดา โพธิสาจันทร์   4 มิ.ย. 61 -
430  ธรรมดา  กันทรวิชัย  อารีรัตน์ จอมทิพย์   4 มิ.ย. 61 -
431  0605 5731 2  กันทรวิชัย  ศศิธร ชารีพันธ์   4 มิ.ย. 61 -
432  2978 7231 8  เชียงยืน  ภาคภูมิ ดีบัวพา   4 มิ.ย. 61 -
433  4455 0290 0  โกสุมพิสัย  ทักษพร วิเศษสังข์   4 มิ.ย. 61 -
434  1948 4905 1  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   4 มิ.ย. 61 -
435  6923 1593 7  เชียงยืน  กายสิทธิ์ ปุนณะวงศ์   4 มิ.ย. 61 -
436  4372 0403 9  โกสุมพิสัย  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   4 มิ.ย. 61 -
437  1169 6448 1  บรบือ  สุพัตรา บริบูรณ์   4 มิ.ย. 61 -
438  2911 3836 4  โกสุมพิสัย  ดารารัตน์ ระกำ   4 มิ.ย. 61 -
439  4411 7334 1  เชียงยืน  อานันท์ ขุนค้า   4 มิ.ย. 61 -
440  ธรรมดา  วาปี  อัญญามาศ ชุมมุง   4 มิ.ย. 61 -
441  3755 8717 7  โกสุมพิสัย  วัชราภรณ์ มัปัทมา   4 มิ.ย. 61 -
442  7199 3932 9  บรบือ  สุพัตรา บริบูรณ์   4 มิ.ย. 61 -
443  1208 0598 5  บรบือ  สุดารัตน์ พิมพ์ภักดิ์   4 มิ.ย. 61 -
444  4043 3248 5  เชียงยืน  ปัณณธร เคลือบคนโท   4 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61 รับแล้ว 4/6/2561 15.17 น.
445  2405 9366 0  บรบือ  ชนิภรณ์ โคตรชมภู   4 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61 รับแล้ว 4/6/2561 14.57 น.
446  4062 6395 5  โกสุมพิสัย  ณัฐมล แก่นจันทร์   4 มิ.ย. 61 -
447  3796 3434 5  นาดูน  ไชยสิทธฺ์ นากุมา   4 มิ.ย. 61 -
448  2726 6327 9  โกสุมพิสัย  ประทุมพร สำนัก   4 มิ.ย. 61 -
449  4458 4801 3  เชียงยืน  ปัณณธร เคลือบคนโท   4 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61 รับแล้ว 4/6/2561 15.17 น.
450  9721 4073 5  เชียงยืน  ดนัยฤทธิ์ กตะศิลา   4 มิ.ย. 61 -
451  8907 7648 5  กันทรวิชัย  วรรณภา เสมา   4 มิ.ย. 61 -
452  4596 7749 0  บรบือ  เกศินี หวังแนบกลาง   4 มิ.ย. 61 -
453  1035 5873 7  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   4 มิ.ย. 61 -
454  8168 2632 5  นาดูน  Wongsatorn Diraksa   4 มิ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61 รับแล้ว 4/6/2561 15.22 น.
455  9427 1653 3  นาดูน  ตะวัน ภูวิจิตร   4 มิ.ย. 61 -
456  1302 7273 9  บรบือ  ชลิตา พนมไพร   4 มิ.ย. 61 -
457  4882 7210 9  โกสุมพิสัย  ศรนรินทร์ สืบวงค์   4 มิ.ย. 61 -
458  6284 1474 6  ยางสี  วิทย์ธวัช มุ่งโตกลาง   4 มิ.ย. 61 -
459  4596 7857 0  บรบือ  เกศินี หวังแนบกลาง   4 มิ.ย. 61 -
460  3635 5463 6  เชียงยืน  โกมินทร์ ชื่นบานเย็น   4 มิ.ย. 61 -
461  8367 9761 0  บรบือ  สุดารัตน์ พิมพ์ภักดิ์   4 มิ.ย. 61 -
462  2238 4887 2  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   4 มิ.ย. 61 -
463  4178 2534 8  บรบือ  อินธุอร ปิลา   4 มิ.ย. 61 -
464  4744 0510 5  โกสุมพิสัย  นิตยาพร พุทธกุล   4 มิ.ย. 61 -
465  9382 0832 2  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   4 มิ.ย. 61 -
466  6501 9386 6  บรบือ  ณัฐริกา จอมคีรี   4 มิ.ย. 61 -
467  9715 0180 4  เชียงยืน  วรเชษฐ์ เกษร   4 มิ.ย. 61 -
468  4013 0464 0  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   4 มิ.ย. 61 -
469  1965 4402 1  บรบือ  ณิชรินทร์ สายสังข์   4 มิ.ย. 61 -
470  4119 3083 3  โกสุมพิสัย  ณัฐนรี จิระยา   4 มิ.ย. 61 -
471  6458 0069 6  โกสุมพิสัย  นิธิพร ตะเพียนทอง   4 มิ.ย. 61 -
472  4405 8965 7  โกสุมพิสัย  กุลนันท์ นามรัมย์   4 มิ.ย. 61 -
473  9714 9491 3  บรบือ  พัชราภรณ์ ณ อุบล   4 มิ.ย. 61 -
474  2350 3104 3  เชียงยืน  จเด็จ ขุนพิลึก   4 มิ.ย. 61 -
475  7988 5647 9  โกสุมพิสัย  ณัฐริกา ชาลี   4 มิ.ย. 61 -
476  4662 8315 8  บรบือ  จิตรลดา แทนคำ   4 มิ.ย. 61 -
477  6527 0049 0  เชียงยืน  ปาริศ รังหอม   4 มิ.ย. 61 -
478  4306 0187 0  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   4 มิ.ย. 61 -
479  2134 9217 6  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   4 มิ.ย. 61 -
480  0908 6226 7  โกสุมพิสัย  สิรินยา เกิดนอก   4 มิ.ย. 61 -
481  3516 6672 3  เชียงยืน  ศุภชัย หลูอารย์สุวรรณ   4 มิ.ย. 61 -
482  370340874  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   30 พ.ค. 61 -
483  350144938  ชื่นชม  ชุติกาญจน์ พรมคำ   30 พ.ค. 61 -
484  889848239  เชียงยืน  เอกชัย พิวิโส   30 พ.ค. 61 -
485  763449775  โกสุมพิสัย  นพนันท์ ศรีบุตรศรี   30 พ.ค. 61 -
486  790427575  นาดูน  นันธณัฎฐ์ สามุติรัมย์   30 พ.ค. 61 -
487  921716657  โกสุมพิสัย  ณัฐกานต์ ศรีสัย   30 พ.ค. 61 -
488  672751500  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   30 พ.ค. 61 -
489  820869755  โกสุมพิสัย  ชลเนตร สีนิน   30 พ.ค. 61 -
490  350144969  ชื่นชม  กฤติญานี สีจันทร์ปลิว   30 พ.ค. 61 -
491  428127492  บรบือ  สุวนันท์ ต่วนทาม   30 พ.ค. 61 -
492  083783745  โกสุมพิสัย  คณิสรณ์ โพธิรุกข์   30 พ.ค. 61 -
493  435929256  เชียงยืน  บัณฑิตศาสตร์ จิตติธรรม   30 พ.ค. 61 -
494  139161545  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   30 พ.ค. 61 -
495  218296195  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   30 พ.ค. 61 -
496  415496318  นาดูน  กุลบุตร เมือน   30 พ.ค. 61 -
497  78757218  โกสุมพิสัย  สุภาภรณ์ ปิตาระโพ   30 พ.ค. 61 -
498  430612515  นาดูน  ธนบุลย์ ชินศิริ   30 พ.ค. 61 -
499  386892420  วาปี  ปรียาภรณ์ เสือนาค   30 พ.ค. 61 -
500  113386285  ชื่นชม  กนกรวี แคนเภาว์   30 พ.ค. 61 -
501  618308819  โกสุมพิสัย  ณัฐกานต์ ศรีสัย   30 พ.ค. 61 -
502  058543371  ชื่นชม  กนกรวี แคนเภาว์   30 พ.ค. 61 -
503  195276920  กันทรวิชัย  เฟื่องฟ้า ทะนงค์   30 พ.ค. 61 -
504  221265352  บรบือ  ศิริลักษณ์ ดงเจริญ   30 พ.ค. 61 -
505  612733543  บรบือ  ศุลกุลภัทร สุขอุ้ม   30 พ.ค. 61 -
506  489324125  นาดูน  กุลบุตร เมือน   30 พ.ค. 61 -
507  006058349  โกสุมพิสัย  จิราภรณ์ เพียฝ่าย   30 พ.ค. 61 -
508  135573744  โกสุมพิสัย  ประภัสสร สุโคตร   30 พ.ค. 61 -
509  225205005  วาปี  นุชนาถ แสงกล้า   30 พ.ค. 61 -
510  648139107  โกสุมพิสัย  Fah Sara Cha   30 พ.ค. 61 -
511  675262165  บรบือ  สุวนันท์ ต่วนทาม   30 พ.ค. 61 -
512  019274275  บรบือ  ธัญยพร ตุงใย   30 พ.ค. 61 - 30 พ.ค. 61 รับแล้ว
513  513375972  วาปี  นุชนาถ แสงกล้า   30 พ.ค. 61 -
514  815625557  ชื่นชม  ชุติกาญจน์ พรมคำ   30 พ.ค. 61 -
515  003057772  โกสุมพิสัย  นันทิดา เพ็ชรสุข   30 พ.ค. 61 -
516  922713935  โกสุมพิสัย  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   30 พ.ค. 61 -
517  221828597  ชื่นชม  ปารยา ชาศรี   30 พ.ค. 61 -
518  130151466  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   30 พ.ค. 61 -
519  169083665  โกสุมพิสัย  อัมพรรณ สำราญดี   30 พ.ค. 61 -
520  441424331  โกสุมพิสัย  ธนภรณ์ จิตนอก   30 พ.ค. 61 -
521  134648097  บรบือ  สิริยศ มะอินทร์   30 พ.ค. 61 -
522  893265469  โกสุมพิสัย  นัฏฐณิชา ช่างทอง   30 พ.ค. 61 -
523  219513603  เชียงยืน  ภัทรศักดิ์ เตชสุนทรกุล   30 พ.ค. 61 -
524  213161934  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   30 พ.ค. 61 -
525  017630779  กันทรวิชัย  ชลาลัย พรมทา   30 พ.ค. 61 -
526  431139005  โกสุมพิสัย  รัฐธิดา ทองดีนอก   30 พ.ค. 61 -
527  204344069  กุดรัง  ขวัญแก้ว ชูสุน   30 พ.ค. 61 -
528  666209524  โกสุมพิสัย  อัมพรรณ สำราญดี   30 พ.ค. 61 -
529  450102992  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   30 พ.ค. 61 -
530  87618422  โกสุมพิสัย  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   30 พ.ค. 61 -
531  208364877  บรบือ  ศศิประภา ประชุมฉลาด   30 พ.ค. 61 -
532  319659455  วาปี  เจนจิรา บุตรพา   30 พ.ค. 61 -
533  499531317  กันทรวิชัย  สุดารัตน์ ชาสงวน   30 พ.ค. 61 -
534  135009382  เชียงยืน  ปฎิพล ดีอ่อน   30 พ.ค. 61 -
535  482079385  โกสุมพิสัย  โสธิดา พุทธลา   30 พ.ค. 61 -
536  968106361  บรบือ  ชลิดา คำผิว   30 พ.ค. 61 -
537  876172118  โกสุมพิสัย  ชฎารัตน์ คำเสน   30 พ.ค. 61 -
538  876138615  บรบือ  พัชวี ดีเลิศ   30 พ.ค. 61 -
539  135561383  โกสุมพิสัย  นารากร มุ่งต่อกลาง   30 พ.ค. 61 -
540  218079148  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   25 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61 รับแล้ว
541  640588569  เชียงยืน  พงศธร ธาตุทอง   25 พ.ค. 61 -
542  971758629  บรบือ  ชนกนันท์ งามจรัสกุล   25 พ.ค. 61 -
543  798284674  บรบือ  บุษบา   25 พ.ค. 61 -
544  420973001  นาดูน  พิพัฒน์ วงศ์พันธ์   25 พ.ค. 61 -
545  078801211  เชียงยืน  ศุภชัย หลูอารย์สุวรรณ   25 พ.ค. 61 -
546  423447680  ชื่นชม  ยุพิน ภวะภูตานนท์   25 พ.ค. 61 -
547  208989793  ชื่นชม  ชุติกาญจน์ พรมคำ   25 พ.ค. 61 -
548  116520338  บรบือ  ปิยะพร กัญญะบุญ   25 พ.ค. 61 -
549  558622254  บรบือ  ศิริลักษณ์   25 พ.ค. 61 -
550  304788065  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   25 พ.ค. 61 -
551  37931425  โกสุมพิสัย  สุณิสา เปลี่ยน   25 พ.ค. 61 -
552  255418980  เชียงยืน  ทศพร เนื้อจันทา   25 พ.ค. 61 -
553  087189320  โกสุมพิสัย  พรพรรณ เดชครอบ   25 พ.ค. 61 -
554  504944525  เชียงยืน  ณัฐพงษ์ วงศ์จันทะ   24 พ.ค. 61 -
555  937054899  โกสุมพิสัย  ศิริลักษณ์ มะโนคำ   24 พ.ค. 61 -
556  425046358  บรบือ  นิภาพร จันอาจ   24 พ.ค. 61 -
557  125791475  โกสุมพิสัย  อัมพรรณ สำราญดี   24 พ.ค. 61 -
558  161151599  บรบือ  ศิริลักษณ์ ดงเจริญ   24 พ.ค. 61 -
559  058513383  เชียงยืน  ณัฐกิตติ์ วิมูลชาติ   24 พ.ค. 61 -
560  209938501  ชื่นชม  กานต์ธิดา ถนอมสมบัติ   24 พ.ค. 61 -
561  806223569  โกสุมพิสัย  ชลดา ศรีดี   24 พ.ค. 61 -
562  107027907  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   24 พ.ค. 61 -
563  691417095  โกสุมพิสัย  นิตยาพร พุทธกุล   24 พ.ค. 61 -
564  282243055  บรบือ  ศศิประภา ประชุมฉลาด   24 พ.ค. 61 -
565  219644158  บรบือ  มัลลิกา สุมงคล   24 พ.ค. 61 -
566  488242977  โกสุมพิสัย  ชนัญชพร นามหนองอ้อ   24 พ.ค. 61 -
567  411728201  ชื่นชม  ชุติกาญจน์ พรมคำ   24 พ.ค. 61 -
568  217348815  กุดรัง  เบญจพรรณ สัตยานุชิต   24 พ.ค. 61 -
569  783222188  บรบือ  ไผกะบ่รู้   24 พ.ค. 61 -
570  972366354  โกสุมพิสัย  Sasithorn   24 พ.ค. 61 -
571  333671695  โกสุมพิสัย  ชุลีกร สุขหอม   24 พ.ค. 61 -
572  949814393  บรบือ  ศศิประภา ประชุมฉลาด   24 พ.ค. 61 -
573  864217735  บรบือ  ศศิประภา ประชุมฉลาด   24 พ.ค. 61 -
574  023275048  นาดูน  ดาลิส นอน   24 พ.ค. 61 -
575  142816574  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   24 พ.ค. 61 -
576  581135874  บรบือ  วราพร ชาวกล้า   24 พ.ค. 61 -
577  139161063  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   24 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61 รับแล้ว
578  630298315  บรบือ  กชกร แก่นดี   22 พ.ค. 61 -
579  917225081  โกสุมพิสัย  สิรินยา เกิดนอก   22 พ.ค. 61 -
580  867181540  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   22 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61 รับแล้ว
581  052647529  บรบือ  สุภาวิณี ศิริ   22 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61 รับแล้ว
582  766758285  บรบือ  ศศิประภา ประชุมฉลาด   22 พ.ค. 61 -
583  026625026  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   22 พ.ค. 61 -
584  390047660  เชียงยืน  เกียรติชัย ทวีลาภ   22 พ.ค. 61 -
585  547098275  บรบือ  มัลลิกา สุมงคล   22 พ.ค. 61 -
586  675780289  บรบือ  พรเพชร มั่นมา   22 พ.ค. 61 -
587  787356769  กุดรัง  กัณฐิกา สุรวิทย์   22 พ.ค. 61 -
588  217333113  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   22 พ.ค. 61 -
589  269280915  กันทรวิชัย  รัตนากร สีตวงษ์   22 พ.ค. 61 -
590  130149961  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   22 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61 รับแล้ว
591  204955658  บรบือ  Thitirat Kachawaranon   22 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61 รับแล้ว
592  641065081  โกสุมพิสัย  ช่อวิรัญญา พยัคษา   22 พ.ค. 61 -
593  133468315  บรบือ  ปุณยวีร์ เกียติ์สกุลชัย   22 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61 รับแล้ว
594  409391154  โกสุมพิสัย  น้ำทิพย์ สิงห์คำ   22 พ.ค. 61 -
595  401781905  พยัคฆ์  มาวิน รุ่งโรจน์   22 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61 รับแล้ว
596  190278053  เชียงยืน  มารตรี จันทร์เต็ม   22 พ.ค. 61 -
597  438230914  โกสุมพิสัย  น้ำฝน บุบพิ   22 พ.ค. 61 -
598  429840444  กุดรัง  ศิริเพ็ญ สำเภาดี   22 พ.ค. 61 -
599  382187325  ยางสี  ณัฐทิตยาพร ลาภรัตนวิทยา   22 พ.ค. 61 -
600  016940385  โกสุมพิสัย  ณัฐกฤตา แฝงอาวุธ   22 พ.ค. 61 -
601  085496605  โกสุมพิสัย  ญาณวดี ห้อง309   22 พ.ค. 61 -
602  031727425  บรบือ  ศิริณี บุญเศษ   22 พ.ค. 61 -
603  437963198  เชียงยืน  ปภังกร นามแแสงโคตร   22 พ.ค. 61 -
604  149053837  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   22 พ.ค. 61 -
605  218239848  บรบือ  จิตสุภา ณ นคร   22 พ.ค. 61 -
606  Kerry  วาปี  นุชนาถ แสงกล้า   22 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61 รับแล้ว 25/5/2561 13.14 น.
607  768991078  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   22 พ.ค. 61 -
608  073157675  นาดูน  ชินกฤต คุณพิมพ์   22 พ.ค. 61 -
609  415099841  ยางสี  กัณทธิดา เหมชานนท์   22 พ.ค. 61 - 24 พ.ค. 61 รับแล้ว 14.52
610  724764214  ยางสี  ณัฐทิตยาพร ลาภรัตนวิทยา   22 พ.ค. 61 -
611  021503462  โกสุมพิสัย  ดวงกมล แพทย์ไชโย   22 พ.ค. 61 -
612  042035558  กันทรวิชัย  นวรัตน์ บุญยอ   22 พ.ค. 61 -
613  875972409  โกสุมพิสัย  เฉลิมศรี บุตรนคร   22 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61 รับแล้ว 15.36
614  894335170  เชียงยืน  รัตนิรันดร์ พรมจันทร์   22 พ.ค. 61 -
615  211770504  บรบือ  ศศิประภา ประชุมฉลาด   22 พ.ค. 61 -
616  244319116  เชียงยืน  ภาคภูมิ ดีบัวพา   22 พ.ค. 61 -
617  435815801  นาดูน  ภาคภูมิ เศษสุวรรณ   22 พ.ค. 61 -
618  208367547  บรบือ  ศศิประภา ประชุมฉลาด   22 พ.ค. 61 -
619  5998917456  บรบือ  อทิตติยา ดวงเขียว   22 พ.ค. 61 -
620  827053471  พยัคฆ์  พร้อมพงศ์ คงสุขจิรากร   16 พ.ค. 61 -
621  021503462  โกสุมพิสัย  ดวงกมล แพทย์ไชโย   16 พ.ค. 61 -
622  042035558  กันทรวิชัย  นวรัตน์ บุญยอ   16 พ.ค. 61 -
623  872599577  พยัคฆ์  ปัญญาวุฒิ ทองกุนา   16 พ.ค. 61 -
624  510708375  วาปี  ประภัสสร มาตา   16 พ.ค. 61 -
625  029588906  กุดรัง  ธิมาพร เกตุภูงา   16 พ.ค. 61 -
626  035664836  ยางสีสุราช  ฮัสนา พาลีบัตร   16 พ.ค. 61 -
627  291733763  ยางสีสุราช  รุ่งนภา วอดทอง   16 พ.ค. 61 -
628  kerry  ยางสีสุราช  กุลพัชร กองนา   15 พ.ค. 61 -
629  kerry  บรบือ  จิตรดา แทนคำ   15 พ.ค. 61 -
630  kerry  วาปี  ขวัญจิรา ดวงแก้ว   15 พ.ค. 61 -
631  505981207  กุดรัง  อริสา ภักดี   15 พ.ค. 61 -
632  676463146  โกสุมพิสัย  ชุลีกร สุขหอม   15 พ.ค. 61 -
633  967990010  โกสุมพิสัย  ชฏาธาร ธนะภูมิชัย   15 พ.ค. 61 -
634  499066876  กุดรัง  ฐัติมา ลักษิตานนท์   15 พ.ค. 61 -
635  486976184  บรบือ  พนิดา แพบุตร   15 พ.ค. 61 -
636  689782395  กุดรัง  นิภาพร อัคแสน   15 พ.ค. 61 -
637  437512335  กุดรัง  นิภาพร อัคแสน   15 พ.ค. 61 -
638  989353947  กุดรัง  นิภาพร อัคแสน   15 พ.ค. 61 -
639  195378535  บรบือ  วิริยา บุญสุใส   15 พ.ค. 61 -
640  210285033  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   15 พ.ค. 61 -
641  517234272  โกสุมพิสัย  ญาณวดี ห้อง309   15 พ.ค. 61 -
642  083518626  กันทรวิชัย  เกตุมณี ยะสะกะ   15 พ.ค. 61 -
643  768814965  ยางสีสุราช  ญาณวดี   15 พ.ค. 61 -
644  486973639  บรบือ  พนิดา แพบุตร   15 พ.ค. 61 -
645  782410202  ยางสีสุราช  กนกวรรณ ทรัพย์เจริญ   15 พ.ค. 61 -
646  126429090  โกสุมพิสัย  ชฏาธาร ธนะภูมิชัย   15 พ.ค. 61 -
647  769116078  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   15 พ.ค. 61 -
648  382192400  ยางสีสุราช  ณัฐทิตยาพร ลาภรัตนวิทยา   15 พ.ค. 61 -
649  374806525  โกสุมพิสัย  โชติกา ปานแดง   15 พ.ค. 61 -
650  610982888  กุดรัง  ชลิดา สุดสอาด   15 พ.ค. 61 -
651  42815862  โกสุมพิสัย  ศิวพร ไชยอุดม   15 พ.ค. 61 -
652  873979007  กุดรัง  กานต์ธิดา ขจรเดชชัยฤทธิ์   15 พ.ค. 61 -
653  214178803  วาปี  กนิตา ชัยสุวรรณธนา   15 พ.ค. 61 -
654  031121763  บรบือ  ปิยพร มีทองแสน   15 พ.ค. 61 -
655  039084001  บรบือ  ปิยพร ทองแสน   15 พ.ค. 61 -
656  040970799  เชียงยืน  พีระพล แสนคำ   15 พ.ค. 61 -
657  184251105  โกสุมพิสัย  ธัญญารัตน์ เพียยุระ   15 พ.ค. 61 -
658  208966418  โกสุมพิสัย  จิราพัชร บุตรตา   15 พ.ค. 61 -
659  424916058  กุดรัง  กานต์ธิดา ขจรเดชชัยฤทธิ์   15 พ.ค. 61 -
660  215150925  บรบือ  กุลณัฐ ระฮุง   15 พ.ค. 61 -
661  483811019  กันทรวิชัย  กาญจนาวัลย์ แก้วสุวรรณ์   15 พ.ค. 61 -
662  211288433  ยางสีสุราช  กนกวรรณ ทรัพย์เจริญ   15 พ.ค. 61 -
663  703990087  ยางสีสุราช  ลักขณา หุ่นทอง   15 พ.ค. 61 -
664  011408201  บรบือ  หทัยชนก สุวรรณไตรย์   15 พ.ค. 61 -
665  043644317  บรบือ  คัทรียา อุ่นคำ   15 พ.ค. 61 -
666  689775403  กุดรัง  ชลาลัย พรมทา   15 พ.ค. 61 -
667  487747727  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   15 พ.ค. 61 -
668  487747727  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   15 พ.ค. 61 -
669  404910515  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   15 พ.ค. 61 -
670  845069623  วาปี  วาสนา นามรักษา   15 พ.ค. 61 -
671  320733215  กุดรัง  นิภาพร อัคแสน   15 พ.ค. 61 -
672  367620110  บรบือ  ศิริณี บุญเศษ   15 พ.ค. 61 -
673  422082815  โกสุมพิสัย  Sasithorn   15 พ.ค. 61 -
674  506457720  โกสุมพิสัย  สุภาภรณ์ ปิตาระโพ   15 พ.ค. 61 -
675  459481762  วาปี  ชุติญา ลิมประจารุต   15 พ.ค. 61 -
676  446538551  โกสุมพิสัย  ชฏาธาร ธนะภูมิชัย   15 พ.ค. 61 -
677  588103139  ยางสีสุราช  สุปรียา กองเกิด   15 พ.ค. 61 -
678  295634695  บรบือ  ตรีธิยา   15 พ.ค. 61 -
679  637419335  วาปี  พลอยไพลิน โคตวัน   15 พ.ค. 61 -
680  672735572  กันทรวิชัย  ชลาลัย พรมทา   15 พ.ค. 61 -
681  021342969  บรบือ  หทัยชนก สุวรรณไตรย์   15 พ.ค. 61 -
682  459473911  บรบือ  หนึ่งฤทัย จันทร์หอม   15 พ.ค. 61 -
683  875482952  เชียงยืน  ธนากร จรัสแผ้ว   15 พ.ค. 61 -
684  479831096  กุดรัง  รุจิรดา แซ่เติน   15 พ.ค. 61 -
685  962531034  กันทรวิชัย  สุธิดา เจนถูกใจ   15 พ.ค. 61 -
686  412970771  ยางสีสุราช  มนัชญา   15 พ.ค. 61 -
687  922146894  ยางสีสุราช  ณัฐริกา โประวะ   11 พ.ค. 61 -
688  770491929  บรบือ  ศศิภา ประชุมฉลาด   11 พ.ค. 61 -
689  019918126  วาปี  สุพัตรา ช้างสีทา   11 พ.ค. 61 -
690  883105272  ยางสีสุราช  ณัฐพร จาดฮามรัด   11 พ.ค. 61 -
691  422497279  โกสุมพิสัย  สุปราณี ทอนศรี   11 พ.ค. 61 -
692  166419507  โกสุมพิสัย  กัลยา สมเจตนา   11 พ.ค. 61 -
693  7060  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   11 พ.ค. 61 -
694  827272021  วาปี  มาลิณี กลิ่นสังข์   11 พ.ค. 61 -
695  184784395  พยัคฆ์  พัฒนพงษ์ ศรีสกุล   11 พ.ค. 61 -
696  755369390  กุดรัง  อรุชา รักษ์กระโทก   11 พ.ค. 61 -
697  918466923  ยางสีสุราช  สุรรณิการ์ ยศสมบัติ   11 พ.ค. 61 -
698  896080305  กุดรัง  จิราวรรณ ทองขัน   11 พ.ค. 61 -
699  208460900  ยางสีสุราช  ณัฐธิดา สุวรรณธนรัชต์   11 พ.ค. 61 -
700  157789858  กุดรัง  เพ็ญนภา สืบเนียม   11 พ.ค. 61 -
701  014352020  กุดรัง  มยุรี แก้วบุญเรือง   11 พ.ค. 61 -
702  181298837  กุดรัง  ณัฐธิดา สุวรรณธนรัชต์   11 พ.ค. 61 -
703  992745095  ยางสีสุราช  ชไมพร ศิลาขาว   11 พ.ค. 61 -
704  770465654  ชื่นชม  วรัญญา แก่นตาเนียม   11 พ.ค. 61 -
705  216421973  วาปี  สุพัตรา ช้างสีทา   11 พ.ค. 61 -
706  301991322  โกสุมพิสัย  สุปราณี ทอนศรี   11 พ.ค. 61 -
707  703854489  ยางสีสุราช  วิชิตา จันทร์ดี   11 พ.ค. 61 -
708  424027335  กุดรัง  เพ็ญนภา สืบเนียม   11 พ.ค. 61 -
709  439949239  ห้อง 234 กุดรัง  0874278048   11 พ.ค. 61 -
710  420074649  บรบือ  พัชรินทร์ จันทร์โยธา   11 พ.ค. 61 -
711  787214916  โกสุมพิสัย  กัญธนพร เทพมนตรี   11 พ.ค. 61 -
712  417079615  พยัคฆ์  ปณิธาน ไชยวงศ์ศรี   11 พ.ค. 61 -
713  808635960  เชียงยืน  อภิวัฒน์ อินธิราช   11 พ.ค. 61 -
714  459452721  กุดรัง  จุฑารัตน์ ประทุมชัย   11 พ.ค. 61 -
715  "058328506  หอพักราชพฤกษ์  ชยพัทธ์ เกียรติวณิชนันท์   11 พ.ค. 61 -
716  "071752065  หอพักราชพฤกษ์  ชยพัทธ์ เกียรติวณิชนันท์   11 พ.ค. 61 -
717  203554914  หอพักการเกด  เบญจมาภรณ์ รอดพันธ์   11 พ.ค. 61 -
718  872037055  หอพักชงโค  เสาวลักษณ์ สัตตพันธ์   11 พ.ค. 61 -
719  "087165133  หอพักชวนชม  จารุวรรณ ขันธ์วิชัย   11 พ.ค. 61 -
720  920523187  หอพักการเวก  วรรณลักษณ์ สอนสา   11 พ.ค. 61 -
721  988237012  หอพักชวนชม  นิธิพร เรืองรัตน์   11 พ.ค. 61 -
722  612012775  หอพักพุทธรักษา  อมรรัตน์ รัตนพันธ์   11 พ.ค. 61 -
723  Kerry 000017016  หอพักอินทนิล  อิทธิพล แก้วมั่น   11 พ.ค. 61 -
724  Kerry 2006277672  หอพักการเวก  Sumittra Phakhunthod   11 พ.ค. 61 -
725  Kerry 000532104  หอพักการเกด  ดวงฤทัย ตะนัยศรี   11 พ.ค. 61 -
726  Kerry 2006266313  หอพักพุทธรักษา  ธัญชนก เคนคำ   11 พ.ค. 61 -
727  180657649  วาปี  การิเกด ปินะพัง   10 พ.ค. 61 -
728  131533617  ยางสีสุราช  ณัฐริกา โประวะ   10 พ.ค. 61 -
729  401595531  โกสุมพิสัย  ปิยะธิดา มีระหันนอก   10 พ.ค. 61 -
730  007238713  ยางสีสุราช  ปิยาภรณ์ พลร่ม   10 พ.ค. 61 -
731  207759388  กุดรัง  อภิรติ สังข์เย็น   10 พ.ค. 61 -
732  060834625  ยางสีสุราช  จรัญญา สราญรมย์   10 พ.ค. 61 -
733  375407555  วาปี  เจนจิรา บุตรผา   10 พ.ค. 61 -
734  710275352  วาปี  กัลยศุลี อินทร์ประโคน   10 พ.ค. 61 -
735  579995234  กุดรัง  สุธีพร กุลค้อ   10 พ.ค. 61 -
736  971722346  กันทรวิชัย  คนึงนิจ ตุมชาติ   10 พ.ค. 61 -
737  923879848  โกสุมพิสัย  กุลชลี กูดซ้าย   10 พ.ค. 61 -
738  392347812  ยางสีสุราช  จรัญญา สราญรมย์   10 พ.ค. 61 -
739  209712998  บรบือ  นิภาพร จันอาจ   10 พ.ค. 61 -
740  083517373  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   10 พ.ค. 61 -
741  073105024  บรบือ  สุกัญญา โลห์ทอง   10 พ.ค. 61 -
742  469993678  วาปี  นุชนาถ แสนกล้า   10 พ.ค. 61 -
743  356379049  วาปี  พิยดา โพธิสาจันทร์   10 พ.ค. 61 -
744  216243102  กุดรัง  อุษณีย์ แสบงบาล   10 พ.ค. 61 -
745  787148219  บรบือ  ธนาภรณ์ สีหาบุตร   10 พ.ค. 61 -
746  105379185  วาปี  สร้อยเพชร สุโพธิ์   10 พ.ค. 61 -
747  002736141  ยางสีสุราช  กนกวรรณ ทรัพย์เจริญ   10 พ.ค. 61 -
748  779778178  ยางสีสุราช  จรัญญา สราญรมย์   10 พ.ค. 61 -
749  341750599  บรบือ  นุชวรา สินสวัสดิ์   10 พ.ค. 61 -
750  214973545  เชียงยืน  วีรพัศ สิมภาษ   10 พ.ค. 61 -
751  129378074  ยางสีสุราช  เข็มอัปสร วิลาจันทร์   10 พ.ค. 61 -
752  025916226  บรบือ  วิลาวัลย์ กออ่อน   10 พ.ค. 61 -
753  682662923  กุดรัง  ชาลิณี คำสีทา   10 พ.ค. 61 -
754  982852262  วาปี  ธีรนันท์ ไทยเที่ยง   10 พ.ค. 61 -
755  410889525  โกสุมพิสัย  เยาวภา โคตรวิชัย   10 พ.ค. 61 - 10 พ.ค. 61 รับแล้ว15.22
756  638572534  บรบือ  เบญญา สมใจนึก   10 พ.ค. 61 -
757  217420356  โกสุมพิสัย  สุชาดา จนจันทึก   10 พ.ค. 61 -
758  707004624  บรบือ  0934212780   10 พ.ค. 61 -
759  626664304  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   10 พ.ค. 61 -
760  271905226  กันทรวิชัย  จินดา เศรษฐทัตต์   10 พ.ค. 61 -
761  417084650  กุดรัง  ประภาคสิริ อันพิมพ์   10 พ.ค. 61 -
762  649157901  กุดรัง  อนงค์นาท ก้านศรี   10 พ.ค. 61 -
763  885416975  กันทรวิชัย  คนึงนิจ ตุมชาติ   10 พ.ค. 61 -
764  705062479  ยางสีสุราช  วลินดา พุ่มสุวรรณ   10 พ.ค. 61 -
765  031706779  โกสุมพิสัย  ศิวพร ไชยอุดม   10 พ.ค. 61 -
766  248575432  กุดรัง  อุษณีย์ แสบงบาล   10 พ.ค. 61 -
767  118172905  ยางสีสุราช  นฤมล เรืองสมุทร์   10 พ.ค. 61 -
768  708389268  ยางสีสุราช  ลภัสรินทร์ กองสุข   10 พ.ค. 61 -
769  630247021  กันทรวิชัย  พรพิมล กางวิถี   10 พ.ค. 61 -
770  743941929  บรบือ  พัชรินทร์ จันทร์โยธา   10 พ.ค. 61 -
771  216122625  กุดรัง  รุจิรดา แซ่เติน   10 พ.ค. 61 -
772  899569905  ยางสีสุราช  จามรี ศรอินทร์   10 พ.ค. 61 -
773  582105220  โกสุมพิสัย  ดวงกมล แพทย์ไชโย   10 พ.ค. 61 -
774  423065460  กันทรวิชัย  เกศสุดา บุญยา   10 พ.ค. 61 - 10 พ.ค. 61 รับแล้ว
775  195298369  บรบือ  ศิริณี บุญเศษ   10 พ.ค. 61 -
776  031706782  โกสุมพิสัย  ศิวพร ไชยอุดม   10 พ.ค. 61 -
777  972227560  กุดรัง  เบญจพรรณ สัตยานุชิต   10 พ.ค. 61 -
778  873787231  เชียงยืน  กายสิทธิ์ ปุนณะวงค์   10 พ.ค. 61 -
779  097794473  วาปี  มาลิณี กลิ่นสังข์   10 พ.ค. 61 -
780  412396752  บรบือ  ปิยนุช ชัยดี   10 พ.ค. 61 -
781  202852284  โกสุมพิสัย  ประภาพรรณ ดาวัน   10 พ.ค. 61 -
782  319859341  กันทรวิชัย  จารุวรรณ แต้มดื่ม   10 พ.ค. 61 -
783  350055549  ยางสีสุราช  กุลนิษฐ์ บุญมา   10 พ.ค. 61 -
784  991925419  พยัคฆ์  ธนรักษ์ ตั่้งวัฒนากร   10 พ.ค. 61 -
785  215520158  โกสุมพิสัย  ชนิกานต์ คำแก้ว   10 พ.ค. 61 -
786  Kerry  หอพักราชพฤกษ์  ณัฐชนน ศรีวรมย์   10 พ.ค. 61 -
787  135854943  หอพักการเกด  เบญจมาภรณ์ รอดพันธ์   10 พ.ค. 61 -
788  519313605  หอพักการเวก  ภัทราพร โชติจันทร์   10 พ.ค. 61 -
789  864298955  หอพักเบญจมาศ  นุรฟาติน กือโด   10 พ.ค. 61 -
790  977916328  หอพักชวนชม  อารยา แสนนา   10 พ.ค. 61 -
791  170340658  หอพักปฐมเวศน์  มาริสา พรรณานนท์   10 พ.ค. 61 -
792  388788950  หอพักราชพฤกษ์  รักชาติ ทองดอนดู่   10 พ.ค. 61 -
793  214542642  หอพักการเกด  เบญจมาภรณ์ รอดพันธ์   10 พ.ค. 61 -
794  988230345  หอพักปฐมเวศน์  ญาดา สิงห์พันธ์   10 พ.ค. 61 -
795  825425674  หอพักการเวก  เบญจมาภรณ์ รอดพันธ์   10 พ.ค. 61 -
796  773014089  หอพักชวนชม  กฤติกา ไกยแสง   10 พ.ค. 61 -
797  602780535  หอพักการเกด  เบญจมาภรณ์ รอดพันธ์   10 พ.ค. 61 -
798  376878817  หอพักพุทธรักษา  สุธิดา ทาอามาตย์ รับแล้ว   10 พ.ค. 61 -
799  158815038  หอพักพุทธรักษา  สุธิดา ทาอามาตย์   9 พ.ค. 61 -
800  436522282  หอพักสำราญ  เอกราช สีเหลือง   9 พ.ค. 61 -
801  276038046  หอพักการเกด  จิราวรรณ ชุมโท่โล่   9 พ.ค. 61 -
802  "091636593  หอพักชงโค  วรรณภาวดี สิงห์ชมภู   9 พ.ค. 61 -
803  405499884  หอพักปาริชาต  นฤภัทร ช่างเหล็ก   9 พ.ค. 61 -
804  875672571  หอพักการเวก  ภัทรพร โชติจันทร์   9 พ.ค. 61 -
805  8756937271  หอพักการเวก  ภัทรพร โชติจันทร์   9 พ.ค. 61 -
806  377150999  หอพักการเวก  ภัทรพร โชติจันทร์   9 พ.ค. 61 -
807  kerry  หอพักพุทธรักษา  มุทิตา ศรีธิราช   9 พ.ค. 61 -
808  kerry  หอพักพุทธรักษา  ธัญชนก เคนคำ   9 พ.ค. 61 -
809  kerry  หอพักชัยพฤกษ์  อรทัย ทักษิณ   9 พ.ค. 61 -
810  082945150  โกสุมพิสัย  ศิริทิพย์ อินทร์อิ่ม   9 พ.ค. 61 -
811  023180209  พยัคฆ์  จิตติพงษ์ ทิพย์อำนวย   9 พ.ค. 61 -
812  217420121  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   9 พ.ค. 61 -
813  751162704  วาปี  เบญจมาศ อาชญาทา   9 พ.ค. 61 -
814  236975733  เชียงยืน  เกียรติภูมิ ปะสีรัมย์   9 พ.ค. 61 -
815  489464286  กุดรัง  มุกธิดา ต้นคำ   9 พ.ค. 61 -
816  867595095  กันทรวิชัย  ลัฏฐิกา ด่วนนจะโปะ   9 พ.ค. 61 -
817  215751655  โกสุมพิสัย  ประภาพรรณ ดาวัน   9 พ.ค. 61 -
818  692234646  กุดรัง  สายนที ทองคำ   9 พ.ค. 61 -
819  787100216  ยางสีสุราช  วศินี สีหากุล   9 พ.ค. 61 -
820  192836537  วาปี  วิยะดา ทองภิรมย์สันติ   9 พ.ค. 61 -
821  931340074  ยางสีสุราช  ศรัณย์ภัทร ทุนาบาน   9 พ.ค. 61 -
822  928172209  กันทรวิชัย  ภัทราวดี นิยมวงษ์   9 พ.ค. 61 -
823  020829763  บรบือ  ณัฐธิดา กับรัมย์   9 พ.ค. 61 -
824  394638146  วาปี  ธนารัตน์ หงษ์ทะนี   9 พ.ค. 61 -
825  286940811  บรบือ  ตรีธิยา หอยสังข์   9 พ.ค. 61 -
826  007263015  ยางสีสุราช  นิภาพร ทนคง   9 พ.ค. 61 -
827  048660869  โกสุมพิสัย  ศิรดา พันจริต   9 พ.ค. 61 -
828  054418577  วาปี  สุพัตรา ช้างสีทา   9 พ.ค. 61 -
829  003887854  ยางสีสุราช  อินทิพร สิทธิมาตร   9 พ.ค. 61 -
830  184247825  กันทรวิชัย  นวรัตน์ บุญยอ   9 พ.ค. 61 -
831  422509564  วาปี  วิยะดา ทองภิรมย์สันติ   9 พ.ค. 61 -
832  963015315  เชียงยืน  ทินกร คาดบัว   9 พ.ค. 61 -
833  459429250  ยางสีสุราช  สุวนันท์ คำบึงกลาง   9 พ.ค. 61 -
834  196546138  กันทรวิชัย  กุสุมา หะยีเจีะเตะ   9 พ.ค. 61 -
835  087236427  กันทรวิชัย  ศรานิชณ์ บัญฑิตย์   9 พ.ค. 61 -
836  605901382  บรบือ  ปิยพร มีทองแสน   9 พ.ค. 61 -
837  412232952  กันทรวิชัย  อารีรัตน์ จอมทิพย์   9 พ.ค. 61 -
838  622653195  กันทรวิชัย  กชกร วิชุมา   9 พ.ค. 61 -
839  421824009  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ สีดี   9 พ.ค. 61 -
840  584392320  กันทรวิชัย  พัณณิตา บุญยา   9 พ.ค. 61 -
841  725170852  โกสุมพิสัย  บุณรคา ประเสริฐผล   9 พ.ค. 61 -
842  883227072  พยัคฆ์  wiwat   9 พ.ค. 61 -
843  916966056  กุดรัง  สายนที ทองคำ   9 พ.ค. 61 -
844  160889480  บรบือ  พิชชาภา บุตรช่วง   9 พ.ค. 61 - 9 พ.ค. 61 รับแล้ว
845  275499571  วาปี  ยมภรณ์ โพธิ์แก้ว   9 พ.ค. 61 -
846  886869376  โกสุมพิสัย  ชนัญชิดา กนกยุราพันธ์   9 พ.ค. 61 -
847  261373222  โกสุมพิสัย  อนงค์นาฏ มณีชม   9 พ.ค. 61 -
848  421808037  วาปี  ปุณญณุช ศรีไชยา   9 พ.ค. 61 -
849  003943397  วาปี  มาลิณี กลิ่นสังข์   9 พ.ค. 61 -
850  024412672  โกสุมพิสัย  ณิชากร ถะเกิ่งผล   9 พ.ค. 61 -
851  038438745  โกสุมพิสัย  ณิชากร ถะเกิ่งผล   9 พ.ค. 61 -
852  207088285  ยางสีสุราช  พัชราภรณ์ ณ อุบล   9 พ.ค. 61 -
853  523398227  พยัคฆ์  จตุพล เลิศศรี   9 พ.ค. 61 -
854  951746621  ยางสีสุราช  ณัฐริกา โประวะ   9 พ.ค. 61 -
855  923023741  กุดรัง  สายนที ทองคำ   9 พ.ค. 61 -
856  116932458  กันทรวิชัย  จิราพร สีหานอก   9 พ.ค. 61 -
857  473124205  ยางสีสุราช  ปิยวรรณ เลากลาง   9 พ.ค. 61 -
858  471924945  กุดรัง  นัฐกานต์ ยอดไธสง   9 พ.ค. 61 -
859  939752062  บรบือ  Nuengructhai Chanhom   9 พ.ค. 61 -
860  717954685  กันทรวิชัย  ดารารัตน์ ระกำ   9 พ.ค. 61 -
861  700776822  โกสุมพิสัย  ชนัญชพร นามหนองอ้อ   9 พ.ค. 61 -
862  459418892  วาปี  สิริกัญญา ถาพร   9 พ.ค. 61 -
863  207903411  ยางสีสุราช  วาสนา จะตุเท่น   9 พ.ค. 61 -
864  828073035  เชียงยืน  จิรายุธ มัปปิมา ห้อง514   9 พ.ค. 61 -
865  947152927  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ สีดาคำ   9 พ.ค. 61 -
866  023004867  ยางสีสุราช  ทัศนีย์ กิ่ิงสันเทียะ   9 พ.ค. 61 -
867  459430757  โกสุมพิสัย  phurichaya   9 พ.ค. 61 -
868  998194081  เชียงยืน  พงศ์ศิริ สำราญมาก   9 พ.ค. 61 -
869  000100729  บรบือ  จิรัชยา สมัญญา   9 พ.ค. 61 -
870  kerry  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   8 พ.ค. 61 -
871  kerry  เชียงยืน  ศิวกร สิทธิปธาการ   8 พ.ค. 61 -
872  051924628  พยัคฆ์  สัณทวัช ยงพฤกษา   8 พ.ค. 61 -
873  955641595  กุดรัง  พลอยสิชา ทิพย์รัตนมงคล   8 พ.ค. 61 -
874  119853119  กันทรวิชัย  รุ่งอรุณ เมนขุนทด   8 พ.ค. 61 -
875  787133829  ยางสีสุราช  สุรีรัตน์ เพชรัตน์   8 พ.ค. 61 -
876  415919966  กันทรวิชัย  นันทนัช ราชซุยแสน   8 พ.ค. 61 -
877  871862283  กันทรวิชัย  จุรีรัตน์ บำเพ็ญศิลป์   8 พ.ค. 61 -
878  420036380  ยางสีสุราช  ศรัณย์ภัทร ทุนาบาน   8 พ.ค. 61 -
879  054193247  กันทรวิชัย  มุกตาภา เทียบทอง   8 พ.ค. 61 -
880  031914604  วาปี  ศิริวรรณ ศรีอาริยะเมตตา   8 พ.ค. 61 -
881  749209456  บรบือ  ศิริณี บุญเศษ   8 พ.ค. 61 -
882  431390616  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   8 พ.ค. 61 -
883  045205684  โกสุมพิสัย  น้ำฝน ห้อง 420   8 พ.ค. 61 -
884  197174866  วาปี  เจนจิรา บุตรผา   8 พ.ค. 61 -
885  620316337  โกสุมพิสัย  อารีรัตน์ บุญชะโด   8 พ.ค. 61 -
886  970890864  กุดรัง  กุลธรา วงศ์ทองเหลือ   8 พ.ค. 61 -
887  883218977  วาปี  ปานตะวัน ผิวคำสิงห์   8 พ.ค. 61 -
888  787063907  โกสุมพิสัย  ศิรดา พันจริต   8 พ.ค. 61 -
889  782458315  ยางสีสุราช  วศินี สีหากุล   8 พ.ค. 61 -
890  483557550  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   8 พ.ค. 61 -
891  025904458  วาปี  เบญจมาพร ขันตี   8 พ.ค. 61 -
892  450921949  ยางสีสุราช  อาณิศรา อ่างรัมย์   8 พ.ค. 61 -
893  887479045  เชียงยืน  รัตนิรันดร์ พรมจันทร์   8 พ.ค. 61 -
894  412971560  กันทรวิชัย  สุธิดา เจนถูกใจ   8 พ.ค. 61 -
895  001487425  ยางสีสุราช  วริศรา เอกอาษา   8 พ.ค. 61 -
896  084280554  วาปี  ยมภรณ์ โพธิ์แก้ว   8 พ.ค. 61 -
897  692470582  โกสุมพิสัย  ณิชากร ถะเกิ่งผล   8 พ.ค. 61 -
898  547038285  กุดรัง  สุภาพร จันทร์เขียว   8 พ.ค. 61 -
899  676236855  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   8 พ.ค. 61 -
900  325736341  กุดรัง  กัณฐิกา สุรวิทย์   8 พ.ค. 61 -
901  923858613  บรบือ  ตรีธิยา หอยสังข์   8 พ.ค. 61 -
902  810451721  พยัคฆ์  อำนาจ ศรีบุญธรรม   8 พ.ค. 61 -
903  670587434  กันทรวิชัย  สิริยากร กาละไชย   8 พ.ค. 61 -
904  768058762  โกสุมพิสัย  สุทธิวรรณ อรรณถีโสต   8 พ.ค. 61 -
905  962623610  โกสุมพิสัย  จิราวรรณ วิระสิงห์   8 พ.ค. 61 -
906  089776075  กันทรวิชัย  ธิมาภรณ์ เพ็ชรพูล   8 พ.ค. 61 -
907  409209976  วาปี  ธีรนันท์ ไทยเที่ยง   8 พ.ค. 61 -
908  923423758  พยัคฆ์  ปิยะพงษ์ บุดดี   8 พ.ค. 61 -
909  021130519  บรบือ  สุมาลี พันธุ   8 พ.ค. 61 -
910  065728994  วาปี  จันทิมา นาลา   8 พ.ค. 61 -
911  395594693  เชียงยืน  ปฏิญญาภรณ์ รักสัตย์   8 พ.ค. 61 -
912  683309712  กุดรัง  สายนที ทองคำ   8 พ.ค. 61 -
913  kerry  โกสุมพิสัย  ณัฐกฤตา แฝงอาวุธ   8 พ.ค. 61 -
914  kerry  ชื่นชม  Sreymonyneath Mornsambath   8 พ.ค. 61 -
915  kerry  กุดรัง  ชาลิณี คำสีทา   8 พ.ค. 61 -
916  ธรรมดา  กุดรัง  ฐิติมา ลักษิตานนท์   8 พ.ค. 61 -
917  055972513  กุดรัง  ณัฐธิดา สุวรรณธนรัชต์   7 พ.ค. 61 -
918  769569011  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   7 พ.ค. 61 -
919  205270875  กุดรัง  วราพร ชาวกล้า   7 พ.ค. 61 -
920  401389415  วาปี  ปัทมาวรรณ เณรแตง   7 พ.ค. 61 -
921  691366416  กันทรวิชัย  คนึงนิจ ตุมชาติ   7 พ.ค. 61 -
922  088671079  กันทรวิชัย  เบญจวรรณ ค่ายเพชร   7 พ.ค. 61 -
923  783409700  กุดรัง  สายนที ทองคำ   7 พ.ค. 61 -
924  209603627  กุดรัง  บุษญมาศ สุธรรม   7 พ.ค. 61 -
925  160085451  กันทรวิชัย  น้ำเพชร เขตสมัคร   7 พ.ค. 61 -
926  073078655  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   7 พ.ค. 61 -
927  229677368  โกสุมพิสัย  วชิรญาณ์ ผลสวัสด์   7 พ.ค. 61 -
928  418606732  กุดรัง  อรปรียา ถูกคะเนย์   7 พ.ค. 61 -
929  424167448  โกสุมพิสัย  ปิ่นเพชร เจริญเชื้อ   7 พ.ค. 61 -
930  794004192  ยางสีสุราช  ณัฐริกา โประวะ   7 พ.ค. 61 -
931  015907661  วาปี  เบญจมาพร ขันตี   7 พ.ค. 61 -
932  112221903  กันทรวิชัย  พรเพ็ญ สมเพชร   7 พ.ค. 61 -
933  200312030  เชียงยืน  นิติชัย วงค์หินกอง   7 พ.ค. 61 -
934  774332145  ยางสีสุราช  กนกวรรณ ทรัพย์เจริญ   7 พ.ค. 61 -
935  765480870  โกสุมพิสัย  สุมลทิพย์ ไกรศาสตร์   7 พ.ค. 61 -
936  394331165  ยางสีสุราช  ญาดา รอสูงเนิน   7 พ.ค. 61 -
937  090308035  โกสุมพิสัย  โชติกา ปานแดง   7 พ.ค. 61 -
938  880665335  กันทรวิชัย  กมลลักษณ์ เพ็ชรรัตน์   7 พ.ค. 61 -
939  176269603  ยางสีสุราช  นฤมล เรืองสมุทร์   7 พ.ค. 61 -
940  020957192  ยางสีสุราช  จริยา ทนงค์สำโรง   7 พ.ค. 61 -
941  601958903  บรบือ  ราตรี ฝาชัยภูมิ   7 พ.ค. 61 -
942  811457601  กันทรวิชัย  เฟื่องฟ้า ทะนงค์   7 พ.ค. 61 -
943  635303445  กันทรวิชัย  นันทิกา หอมพิทักษ์   7 พ.ค. 61 -
944  056888485  กุดรัง  ใบเตย อินทรสงเคราะห์   7 พ.ค. 61 -
945  415703925  โกสุมพิสัย  ชฏาธาร ธนะภูมิชัย   7 พ.ค. 61 -
946  460663405  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   7 พ.ค. 61 -
947  041663976  บรบือ  ธนาภรณ์ สีหาบุตร   7 พ.ค. 61 -
948  158045312  กุดรัง  สุกฤตา เคนหาญ   7 พ.ค. 61 -
949  419812069  โกสุมพิสัย  โชติมณี สุดสม   7 พ.ค. 61 -
950  771054655  วาปี  อัมพิกา คำไทย   7 พ.ค. 61 -
951  418424831  วาปี  กนิตา ชัยสุวรรณธนา   7 พ.ค. 61 -
952  192975692  เชียงยืน  พีระพล แสนคำ   7 พ.ค. 61 -
953  210084615  ยางสีสุราช  ณัฐมล   7 พ.ค. 61 -
954  87791982  ชื่นชม  Khun Dalen   7 พ.ค. 61 -
955  176273259  โกสุมพิสัย  ภิรมณ พุยลานวงค์   7 พ.ค. 61 -
956  050560011  บรบือ  วิลาวัลย์ กออ่อน   7 พ.ค. 61 -
957  596846915  วาปี  เจนจิรา บุตรผา   7 พ.ค. 61 -
958  919404735  ยางสีสุราช  ณัฐริกา วุฒิยาสาร   7 พ.ค. 61 -
959  194596922  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   7 พ.ค. 61 -
960  054762116  บรบือ  ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ   7 พ.ค. 61 -
961  174265073  โกสุมพิสัย  สุปราณี ทอนศรี   7 พ.ค. 61 -
962  182279370  โกสุมพิสัย  จิระประภา สุวรรณบล   7 พ.ค. 61 -
963  482083305  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   7 พ.ค. 61 -
964  752902115  บรบือ  พนิดา แพบุตร   7 พ.ค. 61 -
965  411069305  วาปี  ปานตะวัน ผิวคำสิงห์   7 พ.ค. 61 -
966  048845046  บรบือ  นิภาพร 521   7 พ.ค. 61 -
967  210423373  วาปี  เสาวภา ไชยศล   7 พ.ค. 61 -
968  294426679  ยางสีสุราช  อภิญญา ยุบลพา   7 พ.ค. 61 -
969  116648847  พยัคฆ์  ธีระพัฒน์ บาลไธสงค์   7 พ.ค. 61 -
970  499758789  กุดรัง  สุธีพร กุลค้อ   7 พ.ค. 61 -
971  422496137  วาปี  จารุมาศ มาตา   7 พ.ค. 61 -
972  404694555  วาปี  ปานตะวัน ผิวคำสิงห์   7 พ.ค. 61 -
973  735677191  โกสุมพิสัย  วราภรณ์ ทุมหอม   7 พ.ค. 61 -
974  398638739  โกสุมพิสัย  สุภลักษณ์ อุกรศาสตร์   7 พ.ค. 61 -
975  974719955  พยัคฆ์  สุริยา ศรีบุตรสี   7 พ.ค. 61 -
976  548085600  ยางสีสุราช  อรปรียา น้ำใส   7 พ.ค. 61 -
977  699780408  กันทรวิชัย  ธนัญญา ขวัญเงิน   7 พ.ค. 61 -
978  207883456  เชียงยืน  ชินดนัย มะลิซ้อน   7 พ.ค. 61 -
979  401556833  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   7 พ.ค. 61 -
980  575726395  บรบือ  ภัทรธิดา กาฬปักษ์   7 พ.ค. 61 -
981  379300957  บรบือ  ศศิภา ประชุมฉลาด   7 พ.ค. 61 -
982  658262284  กันทรวิชัย  น้ำเพชร เขตสมัคร   7 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61 รับแล้ว 14.33น
983  846359264  บรบือ  วิลาวัลย์ กออ่อน   7 พ.ค. 61 -
984  484635633  บรบือ  สรวงสุดา ชาไมล์   7 พ.ค. 61 -
985  520275192  วาปี  นิตยา ศรีสุข   7 พ.ค. 61 -
986  212405269  บรบือ  นุชรินทร์ สินธุโคตร   7 พ.ค. 61 -
987  871327348  ยางสีสุราช  ณัฐริกา โประวะ   7 พ.ค. 61 -
988  713557193  กุดรัง  เรืองนรินทร์ บุตรชาติ   7 พ.ค. 61 -
989  485192809  ยางสีสุราช  จริยา ทนงค์สำโรง   7 พ.ค. 61 -
990  824774695  พยัคฆ์  วัชรพล ขันเดช   7 พ.ค. 61 -
991  982893930  เชียงยืน  รชต สีนางกุ   7 พ.ค. 61 -
992  048004681  ยางสีสุราช  วรรณิภา บาหา   7 พ.ค. 61 -
993  059242611  ยางสีสุราช  สะมิตา แก้วธานี   7 พ.ค. 61 -
994  695020327  โกสุมพิสัย  ประสิราภรณ์ อ่อนสิ่งห์   7 พ.ค. 61 -
995  408838516  กันทรวิชัย  รัตติยากร หิ้งงาม   7 พ.ค. 61 -
996  292389749  นาดูน  พิทวัส ถิ่นแสนดี   7 พ.ค. 61 -
997  415795970  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   7 พ.ค. 61 -
998  952581084  ยางสีสุราช  ดนัสวินี พุทธแสง   7 พ.ค. 61 -
999  564661977  ยางสีสุราช  ประวีณา พรมกา   7 พ.ค. 61 -
1000  412560652  ยางสีสุราช  ญาณวดี สาหลง   7 พ.ค. 61 -
1001  771100743  โกสุมพิสัย  เฉลิมศรี บุตรนคร   7 พ.ค. 61 -
1002  971551791  กุดรัง  เพ็ญนภา สืบเนียม   7 พ.ค. 61 -
1003  733222707  ยางสีสุราช  วรรณิศา เผ่าพันธ์   7 พ.ค. 61 -
1004  134963496  กุดรัง  กชกร เอ็มอ่ำ   7 พ.ค. 61 -
1005  430665416  วาปี  ศิริลักษณ์ ดงเจริญ   7 พ.ค. 61 -
1006  393533997  ยางสีสุราช  สุพรรษา สุภนาม   7 พ.ค. 61 -
1007  600476405  พยัคฆ์  อาณัติ สาขุน   7 พ.ค. 61 -
1008  115425477  กุดรัง  กชพร ทักษ์เดชาภัค   7 พ.ค. 61 -
1009  185293818  กุดรัง  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   7 พ.ค. 61 -
1010  862245107  ยางสีสุราช  ฐิติยาภรณ์ ศรีธรรมมา   7 พ.ค. 61 -
1011  418219795  โกสุมพิสัย  วชิรญาณ์ ผลสวัสด์   7 พ.ค. 61 -
1012  422188238  ยางสีสุราช  ธิดารัตน์ ดวงแก้ว   7 พ.ค. 61 -
1013  384966561  กันทรวิชัย  นิตยา ธาตุวิสัย   7 พ.ค. 61 -
1014  329673315  ยางสีสุราช  วิชิตา จันทร์ดี   7 พ.ค. 61 -
1015  208247005  วาปี  สุภัสสรา สุขแสง   7 พ.ค. 61 -
1016  459423209  กันทรวิชัย  พัณณิตา บุญยา   7 พ.ค. 61 -
1017  971599542  วาปี  ชุติมา มูลรัตน์   7 พ.ค. 61 -
1018  638571777  บรบือ  เบญญา สมใจนึก   7 พ.ค. 61 -
1019  413262173  โกสุมพิสัย  ชฏาธาร ธนะภูมิชัย   7 พ.ค. 61 -
1020  940934310  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   7 พ.ค. 61 -
1021  176272267  กุดรัง  พิมพ์ลักษณ์ แสนณรงค์   7 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61 รับแล้ว
1022  737154684  โกสุมพิสัย  ศิริพร ปราบพาล   7 พ.ค. 61 -
1023  472972559  เชียงยืน  กฤดิน ไทยจันทรารักษ์   7 พ.ค. 61 -
1024  774116107  ยางสีสุราช  นัดดา แสนสีจันทร์   7 พ.ค. 61 -
1025  951753110  โกสุมพิสัย  ปิยะธิดา มีระหันนอก   7 พ.ค. 61 -
1026  026327169  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   7 พ.ค. 61 -
1027  584705853  กันทรวิชัย  นันทนัช ราชซุยแสน   7 พ.ค. 61 -
1028  922836449  กุดรัง  ปวิมล คำภักดี   7 พ.ค. 61 -
1029  710030187  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   7 พ.ค. 61 -
1030  070444448  กันทรวิชัย  อรยา พรหมรินทร์   7 พ.ค. 61 -
1031  133904735  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   7 พ.ค. 61 -
1032  652626370  กุดรัง  มุกธิดา ต้นคำ   7 พ.ค. 61 -
1033  204959819  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   7 พ.ค. 61 -
1034  840115079  กันทรวิชัย  เฟื่องฟ้า ทะนงค์   7 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61 รับแล้ว
1035  875555819  กุดรัง  ตติยาภรณ์ บัวศรี   7 พ.ค. 61 -
1036  kerry  หอพักเบญจมาศ  ฟาตีฮะห์ สาหะ   7 พ.ค. 61 -
1037  kerry  หอพักการเวก  Sumittra Phakhunthod   7 พ.ค. 61 -
1038  kerry  หอพักการเวก  Wichada   7 พ.ค. 61 -
1039  kerry  หอพักสำราญ  วรวุธ บุญกอง   7 พ.ค. 61 -
1040  kerry  หอพักชัยพฤกษ์  อารีวรรณ เมฆษา   7 พ.ค. 61 -
1041  kerry  หอพักชัยพฤกษ์  อมลธิรา เจริญสุข   7 พ.ค. 61 -
1042  kerry  หอพักเบญจมาศ  นูรอัยนี หะยีนาแว   7 พ.ค. 61 -
1043  kerry 0001 9814 9  ยางสีสุราช  วรฤทัย ทวีชัย   4 พ.ค. 61 -
1044  kerry 0004 5455 2  กุดรัง  กวินทิพย์ แก้วคุณเมือง   4 พ.ค. 61 -
1045  kerry 0028 0515 3  กันทรวิชัย  เฟื่องฟ้า ทะนงค์   4 พ.ค. 61 -
1046  kerry 0004 6326 6  โกสุมพิสัย  ประภาพรรณ คำวัน   4 พ.ค. 61 -
1047  kerry 0000 4080 7  กันทรวิชัย  ธิมาภรณ์ เพ็ชรพูล   4 พ.ค. 61 -
1048  kerry 0000 9314 8  พยัคฆภูมิพิสัย  ภูมิปัญญา แพนสิงห์   4 พ.ค. 61 -
1049  kerry 0004 1634 5  กุดรัง  ชนนิกานต์ อินทรหะ   4 พ.ค. 61 -
1050  1073 4851 8  วาปีปทุม  สุภาภรณ์ สร้อยสิน   4 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 61 รับแล้ว 4/5/2561 15.03 น.
1051  9631 4777 5  บรบือ  ศุภรัศมิ์ อุทโท   4 พ.ค. 61 -
1052  0365 3550 1  กุดรัง  ฐิติมา ลักษิตานนท์   4 พ.ค. 61 -
1053  9286 4462 3  กันทรวิชัย  ศิริกุล กุลใบ   4 พ.ค. 61 -
1054  0104 4405 7  โกสุมพิสัย  นุชจรีย์ จ่ากลาง   4 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 61 รับแล้ว 4/5/2561 15.22 น.
1055  4282 4624 8  โกสุมพิสัย  ญานิสา มณฑาทิพย์   4 พ.ค. 61 -
1056  8796 7507 4  กันทรวิชัย  จิณห์วรา จันนาหว้า   4 พ.ค. 61 -
1057  2088 9524 3  เชียงยืน  นิตินัย วงศ์หินกอง   4 พ.ค. 61 -
1058  5537 6136 0  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   4 พ.ค. 61 -
1059  4151 9106 9  บรบือ  สุกัญญา โล่ห์ทอง   4 พ.ค. 61 -
1060  0574 3951 4  วาปีปทุม  เบญจมาศ อาชญาทา   4 พ.ค. 61 -
1061  0206 9579 7  โกสุมพิสัย  มาริสา สุดแก้ว   4 พ.ค. 61 -
1062  5633 6666 4  วาปีปทุม  สาวินี เจ็กภูเขียว   4 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 61 รับแล้ว 4/5/2561 15.04 น.
1063  8791 1913 9  โกสุมพิสัย  นพนันท์ ศรีบุตรศรี   4 พ.ค. 61 -
1064  5074 4852 5  วาปีปทุม  เบญจวรรณ สาขะวัตร์   4 พ.ค. 61 -
1065  9845 8695 3  ยางสีสุราช  วริศรา เอกอาษา   4 พ.ค. 61 -
1066  8830 1613 5  ยางสีสุราช  ณัฐพร จาดฮามรด   4 พ.ค. 61 -
1067  4282 4545 0  กุดรัง  รัชรินธร เทียมสิงห์   4 พ.ค. 61 -
1068  4171 0200 0  วาปีปทุม  นภัสสร ปลื้มใจ   4 พ.ค. 61 -
1069  0486 4935 5  กุดรัง  พิมพ์วรีย์ สุขเสงี่ยม   4 พ.ค. 61 -
1070  1362 0994 1  โกสุมพิสัย  ชลเนตร สีหิน   4 พ.ค. 61 -
1071  1336 9734 9  พยัคฆภูมิพิสัย  กุสุมาลย์ อาจนามูล   4 พ.ค. 61 -
1072  9700 8875 0  กันทรวิชัย  เยาวลักษณ์ แคนชัยภูมิ   4 พ.ค. 61 -
1073  0881 3823 6  โกสุมพิสัย  สุภาวดี สีลาโส   4 พ.ค. 61 -
1074  6668 7190 5  ยางสีสุราช  สุรีรัตน์ เพชรรัตน์   4 พ.ค. 61 -
1075  4173 3537 5  โกสุมพิสัย  ชฎาธาร ธนะภูมิชัย   4 พ.ค. 61 -
1076  4137 5235 3  กุดรัง  นิภาพร อัดแสน   4 พ.ค. 61 -
1077  0918 6925 8  วาปีปทุม  ผกาภรณ์ นิสังกาศ   4 พ.ค. 61 -
1078  0620 3181 6  ยางสีสุราช  รัตติกาล แสนบุญมี   4 พ.ค. 61 -
1079  4098 6094 9  วาปีปทุม  จิรัญญา โทนะหงษา   4 พ.ค. 61 -
1080  2246 0022 5  ยางสีสุราช  กรกมล ทู้ไพเราะ   4 พ.ค. 61 -
1081  8107 6815 1  วาปีปทุม  เบญจวรรณ สาขะวัตร   4 พ.ค. 61 -
1082  8850 5855 8  เชียงยืน  รตันิรนัถร์ พรมจนัทร์   4 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 61 รับแล้ว 4/5/2561 14.52 น.
1083  4225 0510 3  ยางสีสุราช  พัชราภรณ์ ณ อุบล   4 พ.ค. 61 -
1084  9884 3009 0  โกสุมพิสัย  เฉลิมศรี บุตรนคร   4 พ.ค. 61 -
1085  8420 6783 5  กุดรัง  สทยาพร ชมที   4 พ.ค. 61 -
1086  1198 5148 9  กันทรวิชัย  พลับพลึง อัคภาร   4 พ.ค. 61 -
1087  4158 1925 1  วาปีปทุม  อารียา แก้วไธสง   4 พ.ค. 61 -
1088  8158 7331 5  กุดรัง  มาริสา ถิ่นถาน   4 พ.ค. 61 -
1089  4918 2161 9  เชียงยืน  วรินทร พุ่มหรดี   4 พ.ค. 61 -
1090  7434 2567 8  โกสุมพิสัย  อารีย์รัตน์ บุญชะโด   4 พ.ค. 61 -
1091  Kerry  หอพักชัยพฤกษ์  อรทัย ทักษิณ   4 พ.ค. 61 -
1092  Kerry  หอพักชงโค  บรวี คำโฮง   4 พ.ค. 61 -
1093  460729469  หอพักชงโค  อัญชลี ทองเทพ   4 พ.ค. 61 -
1094  0411 7220 9  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   4 พ.ค. 61 -
1095  "060829700  หอพักพุทธรักษา  สุภาวดี วิวัฒน์วรนัย   4 พ.ค. 61 -
1096  6913 7128 8  พยัคฆภูมิพิสัย  พรพรหม ชลวิทย์เลิศศิลป์   4 พ.ค. 61 -
1097  669312565  ราชพฤกษ์  เกียรติศักดิ์ บุญทัน   4 พ.ค. 61 -
1098  2616 3162 4  ยางสีสุราช  กนกวรรณ ทองเชิด   4 พ.ค. 61 -
1099  947320695  หอพักชัยพฤกษ์  อรอุมา โผยเขียว   4 พ.ค. 61 -
1100  3015 4189 8  บรบือ  ตรีธิยา หอยสังข์   4 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 61 รับแล้ว 4/5/2561 15.09 น.
1101  970687926  หอพักชงโค  ไฉไล บุญสิทธิ์   4 พ.ค. 61 -
1102  3665 8576 5  กันทรวิชัย  พรรณวิภา ขันหล้า   4 พ.ค. 61 -
1103  410268971  หอพักการเกด  จิราวรรณ ชุมโท่โล่   4 พ.ค. 61 -
1104  4594 0790 9  กุดรัง  จุฑารัตน์ ประทุมชัย   4 พ.ค. 61 -
1105  8755 2564 4  กันทรวิชัย  ฐิติพร หาญวงศ์   4 พ.ค. 61 -
1106  0196 4729 5  กันทรวิชัย  กุลธิดา เคี่ยนบุ้น   4 พ.ค. 61 -
1107  197662197  หอพักพุทธรักษา  สุธิดา ทาอามาตย์ รับแล้ว   4 พ.ค. 61 -
1108  270750205  หอพักชงโค  สุจิตรา วงษ์เขียด   4 พ.ค. 61 -
1109  9563 0967 6  ยางสีสุราช  จามรี ศรอินทร์   4 พ.ค. 61 -
1110  952161351  หอพักการเวก  K.Wichuda L.   4 พ.ค. 61 -
1111  7868 9056 6  กันทรวิชัย  ฐิติพร หาญวงศ์   4 พ.ค. 61 -
1112  8755 0211 3  กันทรวิชัย  นัดฐา สาทิพย์จันทร์   4 พ.ค. 61 -
1113  428246035  หอพักการเวก  ศิริวรรณ นพเก้า   4 พ.ค. 61 -
1114  0613 1733 5  เชียงยืน  ธนากร จรัสแผ้ว   4 พ.ค. 61 -
1115  4094 0506 5  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   4 พ.ค. 61 -
1116  kerry  บรบือ  ศศิภา ประชุมฉลาด   3 พ.ค. 61 -
1117  kerry  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   3 พ.ค. 61 -
1118  "000026752  หอพักพุทธรักษา  เกศรินทร์ มีประโคน   3 พ.ค. 61 -
1119  2005797805 Cerry  หอพักชวนชม  อภิชญา ศิริโอด   3 พ.ค. 61 -
1120  kerry  โกสุมพิสัย  อภิญญา ศณศรี   3 พ.ค. 61 -
1121  kerry  กันทรวิชัย  สมฤดี กองโพธิ์   3 พ.ค. 61 -
1122  kerry  บรบือ  พิมผกา บุโพธิ์   3 พ.ค. 61 -
1123  200576166  หอพักพุทธรักษา  ธัญชนก เคนคำ   3 พ.ค. 61 -
1124  252280712  ยางสีสุราช  ณัฐริกา โประวะ   3 พ.ค. 61 -
1125  2005861245  หอพักชัยพฤกษ์  ศิรินนภา ศิริราช   3 พ.ค. 61 -
1126  210233787  โกสุมพิสัย  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   3 พ.ค. 61 -
1127  206575771  กันทรวิชัย  อภิชิต ตันสาย   3 พ.ค. 61 -
1128  180091527  โกสุมพิสัย  มาริสา สุดแก้ว   3 พ.ค. 61 -
1129  133079902  กันทรวิชัย  สุธารัตน์ แก้วกาหลง   3 พ.ค. 61 -
1130  93915967  วาปี  Phutsadee wongin-yoo   3 พ.ค. 61 -
1131  ธรรมดา  ยางสีสุราช  ปิยาภรณ์ พลร่ม   3 พ.ค. 61 -
1132  288565994  โกสุมพิสัย  สุพิชญา ดรนาม   3 พ.ค. 61 -
1133  749169831  บรบือ  ศิริณี บุญเศษ   3 พ.ค. 61 -
1134  537342007  บรบือ  นิภาพร 521   3 พ.ค. 61 -
1135  416612134  ยางสีสุราช  นารีรัตน์ สีกงพลี   3 พ.ค. 61 -
1136  050561272  วาปี  สาวินี เจ๊กภูเขียว   3 พ.ค. 61 -
1137  917776929  กันทรวิชัย  รัตติยากร หิ้งงาม   3 พ.ค. 61 -
1138  211527836  บรบือ  ศศิภา ประชุมฉลาด   3 พ.ค. 61 -
1139  483302285  วาปี  พัชราภรณ์ เสี่ยวกำปัง   3 พ.ค. 61 -
1140  698342431  เชียงยืน  พงศ์ศิริ สำราญมาก   3 พ.ค. 61 -
1141  589289298  หอพักการเวก  อาภรณ์ อาจวิชัย   3 พ.ค. 61 -
1142  991663837  หอพักพุทธรักษา  ธนาวดี วังมูล   3 พ.ค. 61 -
1143  411229603  หอพักชงโค  สราวลี รักกุศล   3 พ.ค. 61 -
1144  615228440  หอพักปฐมเวศน์  วรรณิภา พิมบูรณ์   3 พ.ค. 61 -
1145  973426624  หอพักราชพฤกษ์  นภัสสร ชูเอียด   3 พ.ค. 61 -
1146  "091868062  หอพักชัยพฤหษ์  จุฬาลักษณ์ วรไหล   3 พ.ค. 61 -
1147  130638580  กันทรวิชัย  บุษกร กล้าจอหอ   3 พ.ค. 61 -
1148  207840359  หอพักปฐมเวศน์  มาริสา พรรณานนท์   3 พ.ค. 61 -
1149  564610198  ยางสีสุราช  ฐิติยาภรณ์ ศรีธรรมมา   3 พ.ค. 61 -
1150  617487345  พยัคฆ์  สุริยา ศรีบุตรสี   3 พ.ค. 61 -
1151  414735365  หอพักชงโค  ปาลิตา มีภู่   3 พ.ค. 61 -
1152  146572311  พยัคฆ์  อัมรินทร์ พุ่มไสว   3 พ.ค. 61 -
1153  157894480  หอพักเบญจมาศ  เจ๊ะซูใบด๊ะ มะเลาะ   3 พ.ค. 61 -
1154  226392287  พยัคฆ์  อัมพวรรณ สำราญดี   3 พ.ค. 61 -
1155  "003094262  หอพักสำราญ  เอกราช สีเหลือง   3 พ.ค. 61 -
1156  479668758  ยางสีสุราช  ศรุตา สีตาแสง   3 พ.ค. 61 -
1157  106932317  หอพักราชพฤกษ์  ธิดารัตน์ สมน้อย   3 พ.ค. 61 -
1158  704950478  หอพักชงโค  วิรียา จันทะแสน   3 พ.ค. 61 -
1159  177757412  กุดรัง  กัญรดา แม้นนิยม   3 พ.ค. 61 -
1160  252392078  หอพักการเวก  Wichuda L.   3 พ.ค. 61 -
1161  550002135  บรบือ  รัตนาวดี ศิลปรายะ   3 พ.ค. 61 -
1162  749190468  หอพักการเวก  K.Wichuda   3 พ.ค. 61 -
1163  211409499  โกสุมพิสัย  สุชาดา จนจันทึก   3 พ.ค. 61 -
1164  387315454  หอพักการเวก  เกวลิน ลำเลียงพล   3 พ.ค. 61 -
1165  653926194  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   3 พ.ค. 61 -
1166  344871287  หอพักราชพฤกษ์  เกียรติศักดิ์ บุญทัน   3 พ.ค. 61 -
1167  413817258  กันทรวิชัย  กัญญารัตน์ ธรรมนิยม   3 พ.ค. 61 -
1168  330044269  หอพักการเวก  วิชุดา หล้าสอน   3 พ.ค. 61 -
1169  827166076  วิชุดา หล้าสอน  หอพักการเวก   3 พ.ค. 61 -
1170  301990976  หอพักอินทนิล  ชุติกาญจน์ วงษ์อินทร์   3 พ.ค. 61 -
1171  943401513  หอพักชวนชม  กฤติกา ไกยแสง   3 พ.ค. 61 -
1172  207835977  โกสุมพิสัย  ชื่นนภา ทองประทุม   3 พ.ค. 61 -
1173  243739562  เชียงยืน  กันตภณ ทองแพง   3 พ.ค. 61 -
1174  417476109  กันทรวิชัย  จอย บุษยา   3 พ.ค. 61 -
1175  917484792  ยางสีสุราช  ชลิตา ต่ำทา   3 พ.ค. 61 -
1176  798782011  กุดรัง  ฐิติมา ลักษิตานนท์   3 พ.ค. 61 -
1177  21140776  โกสุมพิสัย  สุชาดา จนจันทึก   3 พ.ค. 61 -
1178  248617398  หอพักชวนชม  พรทิพา ชุมพรม   3 พ.ค. 61 -
1179  211407776  โกสุมพิสัย  สุชาดา จนจันทึก   3 พ.ค. 61 -
1180  896927135  วาปี  วาสนา นิยะนุช   3 พ.ค. 61 -
1181  955548502  บรบือ  วริศรา บุญสงค์   3 พ.ค. 61 - 3 พ.ค. 61 รับแล้ว
1182  731158325  กันทรวิชัย  นัตฐา สาทิพย์จันทร์   3 พ.ค. 61 -
1183  ธรรมดา  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   2 พ.ค. 61 -
1184  628634591  วาปี  ศิริรัตน์ จิตต์เพียร   2 พ.ค. 61 -
1185  107350922  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   2 พ.ค. 61 -
1186  208223675  โกสุมพิสัย  ศุภิสรา แววบุตร   2 พ.ค. 61 -
1187  624568407  โกสุมพิสัย  ดวงพร รัตนสังข์   2 พ.ค. 61 -
1188  182288133  วาปี  อภิญญา โมระดา   2 พ.ค. 61 -
1189  890374266  วาปี  การิเกด ปินะพัง   2 พ.ค. 61 -
1190  213402520  วาปี  ปานตะวัน ผิวคำสิงห์   2 พ.ค. 61 -
1191  345819615  กุดรัง  ณัชชา บัวแย้ม   2 พ.ค. 61 -
1192  241359181  ยางสีสุราช  นิตยาพร พุทธกุล   2 พ.ค. 61 -
1193  350341558  บรบือ  ฉัตรวรินท์ แก้วดี   2 พ.ค. 61 -
1194  420804802  กันทรวิชัย  เสาวลักษณ์ อุ่นวิเศษ   2 พ.ค. 61 -
1195  206571609  กันทรวิชัย  เจนจิรา จิตอัคคะ   2 พ.ค. 61 -
1196  182297033  กันทรวิชัย  นันทิดา เพ็ชรสุข   2 พ.ค. 61 -
1197  647617962  เชียงยืน  พงศ์ศิริ สำราญมาก   2 พ.ค. 61 -
1198  050593301  พยัคฆ์  พงษ์ศธร เกาะแก้ว   2 พ.ค. 61 -
1199  409749477  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ เเขจัตุรัส   2 พ.ค. 61 -
1200  291465642  เชียงยืน  Nattawut Nahorkam   2 พ.ค. 61 -
1201  963956755  เชียงยืน  ศุภัทศร สาโท   2 พ.ค. 61 -
1202  001424726  กุดรัง  สุดารัตน์ พิมพ์ภักดิ์   2 พ.ค. 61 -
1203  812901281  โกสุมพิสัย  โชติกา ปานแดง   2 พ.ค. 61 -
1204  928164091  โกสุมพิสัย  สุฑามาศ ศิริพันธ์   2 พ.ค. 61 -
1205  209625605  บรบือ  นิภาพร จันอาจ   2 พ.ค. 61 -
1206  050565209  กันทรวิชัย  โสจิรัตน์ คำดี   2 พ.ค. 61 -
1207  358213308  กันทรวิชัย  วิภาดา สืบสาน   2 พ.ค. 61 -
1208  213910941  กุดรัง  กรรณิการ์ ชลิตาเกษม   2 พ.ค. 61 -
1209  867075387  ยางสีสุราช  กรกมล ทู้ไพเราะ   2 พ.ค. 61 -
1210  4123803077  วาปี  พัชนุช ผลกุศล   2 พ.ค. 61 -
1211  695466352  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ เเขจัตุรัส   2 พ.ค. 61 -
1212  969095651  บรบือ  พิชชาภา บุตรช่วง   2 พ.ค. 61 -
1213  216814503  กันทรวิชัย  ปิยธิดา บุญเนตร   2 พ.ค. 61 -
1214  415950847  บรบือ  พิชชาภา บุตรช่วง   2 พ.ค. 61 -
1215  062026714  กันทรวิชัย  กาญจนาวัลย์ แก้วสุวรรณ์   2 พ.ค. 61 -
1216  079252900  กันทรวิชัย  รัตนาพร เที่ยงกระโทก   2 พ.ค. 61 -
1217  418200184  กันทรวิชัย  สุวพัส ร่มจันทร์   2 พ.ค. 61 -
1218  210231769  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   2 พ.ค. 61 -
1219  505284118  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   2 พ.ค. 61 -
1220  299312449  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   2 พ.ค. 61 -
1221  209593641  บรบือ  กาญจนี ว่องไว   2 พ.ค. 61 -
1222  424525940  โกสุมพิสัย  ประภาพรรณ ดาวัน   2 พ.ค. 61 -
1223  987919085  วาปี  กาญจนา แป้นเพ็ชร   2 พ.ค. 61 -
1224  472369697  กุดรัง  บุษราภา บุญอุดม   2 พ.ค. 61 -
1225  712949065  นาดูน  Chreanvutha Im   2 พ.ค. 61 -
1226  405473290  พยัคฆ์  ธีระวัฒน์ มูลตรีดี   2 พ.ค. 61 -
1227  559417121  กุดรัง  นิภาภรณ์   2 พ.ค. 61 -
1228  875446924  ยางสีสุราช  ธัญญาเรศ สำเนียงงาม   2 พ.ค. 61 -
1229  040782036  กันทรวิชัย  รุ่งอรุณ เมนขุนทด   2 พ.ค. 61 -
1230  813612096  กันทรวิชัย  จนิสตา เลขกระโทก   2 พ.ค. 61 -
1231  943444261  กันทรวิชัย  อรญา มณฑล   2 พ.ค. 61 -
1232  408651167  วาปี  กาญจน์ประภา วงศ์ใหญ่   2 พ.ค. 61 -
1233  808742938  กุดรัง  สุมิตรา ยนยุล   2 พ.ค. 61 -
1234  411487559  กุดรัง  นิภาพร อัคแสน   2 พ.ค. 61 -
1235  538077060  วาปี  เอมมิลา โงนมณี   2 พ.ค. 61 -
1236  695000115  วาปี  ปรียาภรณ์ เสือนาค   2 พ.ค. 61 -
1237  403428837  ยางสีสุราช  ชลิตา ต่ำทา   2 พ.ค. 61 -
1238  668901582  ยางสีสุราช  น้ำทิพย์ สิงห์คำ   2 พ.ค. 61 -
1239  964921942  ยางสีสุราช  ศุภานิดา เฉลี่ยวยิ่ง   2 พ.ค. 61 -
1240  063734793  กุดรัง  กุลธรา วงศ์ทองเหลือ   2 พ.ค. 61 - 2 พ.ค. 61 รับแล้ว
1241  538050416  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   2 พ.ค. 61 -
1242  412949028  เชียงยืน  อานันท์ ขุนค้า   2 พ.ค. 61 -
1243  091863652  กันทรวิชัย  อรนุช จันทร์เติบ   2 พ.ค. 61 -
1244  656678766  กุดรัง  กชพร ทักษ์เดชาภัค   2 พ.ค. 61 -
1245  697289774  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   2 พ.ค. 61 -
1246  358805521  พยัคฆ์  วรเชษฐ เกษร   2 พ.ค. 61 -
1247  182456698  พยัคฆ์  จตุพล เลิศศิริ   2 พ.ค. 61 -
1248  787832131  บรบือ  อัญริยา พึ่งพบ   2 พ.ค. 61 -
1249  187260392  กุดรัง  จุฑารัตน์ ประทุมชัย   2 พ.ค. 61 -
1250  582101381  โกสุมพิสัย  ดวงกมล แพทย์ไชโย   2 พ.ค. 61 -
1251  885100635  วาปี  ลักษณา สอนสุภาพ   2 พ.ค. 61 -
1252  204938805  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   2 พ.ค. 61 -
1253  647618035  กันทรวิชัย  วรรณา จิตรงาม   2 พ.ค. 61 -
1254  115927933  กันทรวิชัย  เสาวลักษณ์ อุ่นวิเศษ   2 พ.ค. 61 -
1255  408660433  โกสุมพิสัย  อัมพวรรณ สำราญดี   2 พ.ค. 61 -
1256  093622067  วาปี  ปัทมาวรรณ เณรแตง   2 พ.ค. 61 -
1257  048863402  เชียงยืน  ธนภัทร คำงาม   2 พ.ค. 61 - 2 พ.ค. 61 รับแล้ว
1258  704825563  วาปี  ชฏาพร ทองภูมิ   2 พ.ค. 61 -
1259  979539791  โกสุมพิสัย  อนงค์นาถ ทองเกิด   2 พ.ค. 61 -
1260  765345923  โกสุมพิสัย  กัญจนพร จ้ำสีชา   2 พ.ค. 61 -
1261  175706948  โกสุมพิสัย  พรสุดา น้อยบัวทิพยื   2 พ.ค. 61 -
1262  "071829405  หอพักเบญจมาศ  อาอีซ๊ะ สามะ   2 พ.ค. 61 -
1263  583778275  โกสุมพิสัย  อนงค์นาถ ทองเกิด   2 พ.ค. 61 -
1264  860710327  หอพักราชพฤกษ์  ศุภณัฐ์ มูลสาร   2 พ.ค. 61 -
1265  204498697  หอพักเบญจมาศ  นัจวา ดอเลาะ   2 พ.ค. 61 -
1266  669302611  หอพักการเวก  วิชุดา หล้าสอน   2 พ.ค. 61 -
1267  132430070  หอพักชงโค  สราวลี รักกุศล   2 พ.ค. 61 -
1268  964648129  หอพักการเวก  บุษบาพรรณ น้อยบล   2 พ.ค. 61 -
1269  786615042  หอพักการเวก  อาภรณ์ อาจวิชัย   2 พ.ค. 61 -
1270  244104375  หอพักการเวก  อาภรณ์ อาจวิชัย   2 พ.ค. 61 -
1271  "052335129  หอพักการเกด  สมหญิง คุ้มโสระ   1 พ.ค. 61 -
1272  393291465  หอพักราชพฤกษ์  ณัฐชนน ศรีวรมย์   1 พ.ค. 61 -
1273  392968405  หอพักเบญจมาศ  Ms Sok Mouy   1 พ.ค. 61 -
1274  972106221  หอพักชวนชม  บุษยมาส แพ้ภูเขียว   1 พ.ค. 61 -
1275  114983738 Kerry  หอพักการเวก  ลลิตา ป่วนกระโทก   30 เม.ย. 61 -
1276  "000763643  หอพักชวนชม  ณัฐสุดา   30 เม.ย. 61 -
1277  311438846 Kerry  หอพักเบญจมาศ  ฟาตีฮะห์ สาหะ   30 เม.ย. 61 -
1278  916944387  หอพักราชพฤกษ์  ชยพัทธ์ เกียรติวณิชนันท์   30 เม.ย. 61 -
1279  375561815  หอพักพุทธรักษา  มุทิตา ศรีธิราช   30 เม.ย. 61 -
1280  371509421  หอพักราชพฤกษ์  อัญณิการ์ อาพายัพ   30 เม.ย. 61 -
1281  575700800  หอพักชวนชม  พิมพ์รัมภา อินทร์ชื่น   30 เม.ย. 61 -
1282  426268078  หอพักชวนชม  สตรีรัตน์ บุพศิริ   30 เม.ย. 61 -
1283  789408733  หอพักอินทนิล  ศตพร นูพลกรัง   30 เม.ย. 61 -
1284  160488274  หอพักเบญจมาศ  ฮุสนันท์ มะแอ   30 เม.ย. 61 -
1285  413914484  หอพักปฐมเวศน์  สุดารัตน์ กาศลังกา   30 เม.ย. 61 -
1286  244158294  หอพักการเวก  อาภรณ์ อาจวิชัย   30 เม.ย. 61 -
1287  847401374  หอพักอินทนิล  ชุติกาญจน์ วงษ์อินทร์จันทร์   30 เม.ย. 61 -
1288  063525543  วาปี  กนกพร วันดา   30 เม.ย. 61 -
1289  585295219  กันทรวิชัย  มัณฑนา กิกัง   30 เม.ย. 61 -
1290  795566282  วาปี  วิเศษลักษณ์ ภักดีสุวรรณ   30 เม.ย. 61 -
1291  775904851  กุดรัง  Eng Tola   30 เม.ย. 61 -
1292  371341584  วาปี  พิยดา โพธิสาจันทร์   30 เม.ย. 61 -
1293  447251104  ยางสีสุราช  ดวงหทัย หล่อยดา   30 เม.ย. 61 -
1294  119715130  วาปี  พิยดา โพธิสาจันทร์   30 เม.ย. 61 -
1295  379758380  กุดรัง  ธิมาพร เกตุภูงา   30 เม.ย. 61 -
1296  725265665  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   30 เม.ย. 61 -
1297  746909012  วาปี  เบญจมาศ อาชญาทา   30 เม.ย. 61 -
1298  913591076  กันทรวิชัย  มงคล บัวบุญ   30 เม.ย. 61 -
1299  123102442  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   30 เม.ย. 61 -
1300  310597881  บรบือ  สุปรียา ขุมทอง   30 เม.ย. 61 -
1301  843585828  กุดรัง  ขวัญข้าว ศรีบัวคม   30 เม.ย. 61 -
1302  876377350  บรบือ  ปัณณธร สกุลทองดี   30 เม.ย. 61 -
1303  39686324  วาปี  อภิญญา โมระดา   30 เม.ย. 61 -
1304  652642001  บรบือ  จุฑามาศ ปัสสาวโก   30 เม.ย. 61 -
1305  140047834  โกสุมพิสัย  อนงค์นาถ ทองเกิด   30 เม.ย. 61 -
1306  876420115  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   30 เม.ย. 61 -
1307  208513721  ยางสีสุราช  ศิริวรรณ ขันธ์เคลือ   30 เม.ย. 61 -
1308  411873861  กุดรัง  ณัชชา บัวแย้ม   30 เม.ย. 61 -
1309  246963743  พยัคฆ์  กันตวิชญ์ หล่ายบุญ   30 เม.ย. 61 -
1310  kerry  บรบือ  กาญจนี ว่องไว   30 เม.ย. 61 -
1311  405436513  โกสุมพิสัย  วลิษา จำนงมี   30 เม.ย. 61 -
1312  176581643  วาปี  จันทิมา นาลา   30 เม.ย. 61 -
1313  133113436  บรบือ  สุกัญญา มุ่งสวนกลาง   30 เม.ย. 61 -
1314  745260455  บรบือ  รัตนาภรณ์ ที่รัก   30 เม.ย. 61 -
1315  kerry  เชียงยืน  ศุภัทศร สาโท   30 เม.ย. 61 -
1316  839458607  กันทรวิชัย  จินตนา การะเกดสาคร   30 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61 รับแล้ว14.01น
1317  569410879  กุดรัง  สุจาริณี ศิริแช่ม   30 เม.ย. 61 -
1318  kerry  บรบือ  วิลาวัลย์ กออ่อน   30 เม.ย. 61 -
1319  439948088  กุดรัง  0951149170   30 เม.ย. 61 -
1320  442237454  กุดรัง  นัฐกานต์ ยอดไธสง   30 เม.ย. 61 -
1321  987884655  กันทรวิชัย  พัชระ ศรีสุข   30 เม.ย. 61 -
1322  515536425  เชียงยืน  เกริกพล บุตรี   30 เม.ย. 61 -
1323  159428225  ยางสีสุราช  สุธินี โต๊ะเครื่อง   30 เม.ย. 61 -
1324  376053837  บรบือ  กาญจนี ว่องไว   30 เม.ย. 61 -
1325  792592717  กุดรัง  อารีญา ชาอินทร์   30 เม.ย. 61 -
1326  158302285  ยางสีสุราช  ณัฐพร งาดอำมาด   30 เม.ย. 61 -
1327  026291739  ยางสีสุราช  ดวงหทัย หล่อยดา   30 เม.ย. 61 -
1328  401593181  กุดรัง  ศุภนิดา เคแสง   30 เม.ย. 61 -
1329  575817975  บรบือ  ไอรินทร์ ภูรีชัยวิรัตน์   30 เม.ย. 61 -
1330  210432669  กันทรวิชัย  กาญจนาวัลย์ แก้วสุวรรณ์   30 เม.ย. 61 -
1331  089452004  ยางสีสุราช  มัลลิกา สุมงคล   30 เม.ย. 61 -
1332  194238001  โกสุมพิสัย  อรัญญา เชื้อหงษ์   30 เม.ย. 61 -
1333  536054698  โกสุมพิสัย  ชุลีกร สุขหอม   30 เม.ย. 61 -
1334  443619888  บรบือ  ศิริภัสสร ดีงาม   30 เม.ย. 61 -
1335  533623259  ยางสีสุราช  พรญาณี กาววัน   30 เม.ย. 61 -
1336  600849371  พยัคฆ์  เอกชัย พิวิโส   30 เม.ย. 61 -
1337  384988669  กันทรวิชัย  กาญจนาวัลย์ แก้วสุวรรณ์   30 เม.ย. 61 -
1338  006433129  กันทรวิชัย  ชลาลัย พรมทา   30 เม.ย. 61 -
1339  061902848  กุดรัง  สุจาริณี ศิริแช่ม   30 เม.ย. 61 -
1340  706975322  บรบือ  พิชชาภา บุตรช่วง   30 เม.ย. 61 -
1341  364757768  โกสุมพิสัย  เยาวภา โคตรวิชัย   30 เม.ย. 61 -
1342  204942019  กันทรวิชัย  ชลิตา เลไธสง   30 เม.ย. 61 -
1343  190479038  เชียงยืน  ประกฤษฏิ์ สมางชัย   30 เม.ย. 61 -
1344  896922924  ยางสีสุราช  จุฑารัตน์ บุญชู   30 เม.ย. 61 -
1345  159290084  ยางสีสุราช  ปิยวรรณ เลากลาง   30 เม.ย. 61 -
1346  398803625  กุดรัง  พรนิภา สุระคาย   30 เม.ย. 61 -
1347  368492125  กุดรัง  กุลนันท์ นานรัมย์   30 เม.ย. 61 -
1348  612863305  วาปี  สุดารัตน์ ชื่นปาย   30 เม.ย. 61 -
1349  225131033  บรบือ  ปิยวดี เตยไธสง   30 เม.ย. 61 -
1350  152543597  บรบือ  ปิยะพร กัญญะบุญ   30 เม.ย. 61 -
1351  221287772  เชียงยืน  มารตรี จันทร์เต็ม   30 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61 14.08น
1352  949088634  โกสุมพิสัย  ศุภิสรา แววบุตร   30 เม.ย. 61 -
1353  461960095  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   30 เม.ย. 61 -
1354  459380707  กุดรัง  Sumittra Yonyubon   30 เม.ย. 61 -
1355  037295100  วาปี  เจนจิรา บุตรผา   30 เม.ย. 61 -
1356  774115693  กันทรวิชัย  สุธารัตน์ แก้วกาหลง   30 เม.ย. 61 -
1357  982754645  บรบือ  วราพร โลเกตุ   30 เม.ย. 61 -
1358  453217946  ยางสีสุราช  กรรณิกา แสนสุริวงค์   30 เม.ย. 61 -
1359  768763795  เชียงยืน  กฤดิน ไทยจันทรารักษ์   30 เม.ย. 61 -
1360  459373309  บรบือ  Auy Wipada Eammee   30 เม.ย. 61 -
1361  430311634  บรบือ  ปิยวดี เตยไธสง   30 เม.ย. 61 -
1362  217662984  บรบือ  นันทิยา ดอนอิสวน   30 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61 รับแล้ว 13.07
1363  0413411102  ชื่นชม  Chakriya Meun   30 เม.ย. 61 -
1364  423786966  บรบือ  ปัณณธร สกุลทองดี   30 เม.ย. 61 -
1365  357194823  เชียงยืน  พงศ์ระพี นิติกิจดำรง   30 เม.ย. 61 -
1366  991508086  กันทรวิชัย  นวรัตน์ บุญยอ   30 เม.ย. 61 -
1367  088942148  กันทรวิชัย  กัญญารัตน์ ธรรมนิยม   30 เม.ย. 61 -
1368  048404525  บรบือ  พิจิตรา นิลศรี   30 เม.ย. 61 -
1369  287843816  วาปี  รุ่งนภา กอกษัตริย์   30 เม.ย. 61 -
1370  080885201  วาปี  ปิยานันท์ ขันโมลี   30 เม.ย. 61 -
1371  377889351  พยัคฆ์  อานนท์ กวนฮางฮอง   30 เม.ย. 61 -
1372  193932234  โกสุมพิสัย  นารี หรึกประโคน   30 เม.ย. 61 -
1373  428644315  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   30 เม.ย. 61 -
1374  106375830  พยัคฆ์  ภูมิศิษฐ์ วนาชัยโรจน์   30 เม.ย. 61 -
1375  557145160  ยางสีสุราช  โสภิตา เจตนา   30 เม.ย. 61 -
1376  555889457  บรบือ  ิอรวรรณ ปานทอง   30 เม.ย. 61 -
1377  156387654  หอพักราชฤกษ์  ชยพัทธ์ เกียรติวณิชนันท์   28 เม.ย. 61 -
1378  623894691  หอพักเบญจมาศ  มัสขะห์ ตาเยะ   28 เม.ย. 61 -
1379  723024715  หอพักราชฤกษ์  ชยพัทธ์   28 เม.ย. 61 -
1380  50430658  หอพักเบญจมาศ  นูซีตา บือโต   28 เม.ย. 61 -
1381  647680126  หอพักชัยพฤกษ์  ญาณิศา หินแก้ว   28 เม.ย. 61 -
1382  798444345  หอพักการเกด  ห้อง 218   28 เม.ย. 61 -
1383  479429090  หอพัหชวนชม  พรทิพา ชุมพรม   28 เม.ย. 61 -
1384  057106539  หอพักชัยพฤกษ์  จตุพร ชาญชิตร   28 เม.ย. 61 -
1385  781903427  หอพักการเกด  กานต์ธิดา ชาพล   28 เม.ย. 61 -
1386  768026597  หอพักการเวก  วิชุดา หล้าสอน   28 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61 รับแล้ว
1387  412231166  หอพักพุทรักษา  มุทิตา ศรีธิราช   28 เม.ย. 61 -
1388  5240820433 Kerry  หอพักเบญจมาศ  มูรณี เจ๊ะมะ   27 เม.ย. 61 -
1389  5240820433 Kerry  หอพักการเวก  วรวลัญซ์ บูชาธรรม   27 เม.ย. 61 -
1390  524820433 Kerry  หอพักการเวก  วรวลัญซ์ บูชาธรรม   27 เม.ย. 61 -
1391  kerry  เชียงยืน  ชัยชนมื มาพิทักษ์   27 เม.ย. 61 -
1392  kerry  โกสุมพิสัย  สิริยากร เนียมตะคุ   27 เม.ย. 61 -
1393  kerry  โกสุมพิสัย  ศิริพร ปราบพาล   27 เม.ย. 61 -
1394  885708806  วาปี  จุฑามาศ ใจประเสริฐ   27 เม.ย. 61 -
1395  751831077  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   27 เม.ย. 61 -
1396  564509792  โกสุมพิสัย  ธนัญญา เล็กสิงห์โต   27 เม.ย. 61 -
1397  7861419  ยางสีสุราช  นิตยาพร พุทธกุล   27 เม.ย. 61 -
1398  021519621  วาปี  กัญญาภัทร ยะประภา   27 เม.ย. 61 -
1399  207509283  วาปี  ปานตะวัน ผิวคำสิงห์   27 เม.ย. 61 -
1400  793404239  เชียงยืน  ธนากร จรัสแผ้ว   27 เม.ย. 61 -
1401  301605783  ยางสีสุราช  ทับทิม ลีโคกกลาง   27 เม.ย. 61 -
1402  089450555  ยางสีสุราช  เบญจรัตน์ ช่องวารินทร์   27 เม.ย. 61 -
1403  641991814  วาปี  ลักษณา สอนสุภาพ   27 เม.ย. 61 -
1404  952757245  โกสุมพิสัย  พัชรินทร์ ใจทน   27 เม.ย. 61 -
1405  131978897  บรบือ  ธัญญาลักษณ์ คงวงค์   27 เม.ย. 61 -
1406  202871120  ยางสีสุราช  มัลลิกา สุมงคล   27 เม.ย. 61 -
1407  060866185  โกสุมพิสัย  ทอฝัน สมศรี   27 เม.ย. 61 -
1408  859031129  วาปี  ลัดดาวัลย์ กงชุย   27 เม.ย. 61 -
1409  464307585  หอพักราชพฤกษ์  ศุภาณุ อ่ำชุ่ม   27 เม.ย. 61 -
1410  374241510  หอพักชัยพฤกษ์  กมลชนก   27 เม.ย. 61 -
1411  823240403  หอพักชงโค  สราวลี รักกุศล   27 เม.ย. 61 -
1412  838742225  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   27 เม.ย. 61 -
1413  096930915  หอพักชวนชม  พรทิพา ชุมพรม   27 เม.ย. 61 -
1414  138965546  หอพักชวนชม  พรทิพา ชุมพรม   27 เม.ย. 61 -
1415  897495895  บรบือ  วิลาวัลย์ กออ่อน   27 เม.ย. 61 -
1416  730878388  หอพักชงโค  อัญชลี ทองเทพ   27 เม.ย. 61 -
1417  560736309  ยางสีสุราช  ณัฐริกา โประวะ   27 เม.ย. 61 -
1418  987788977  วาปี  พิยดา แพไธสง   27 เม.ย. 61 -
1419  900006325  หอพักชัยพฤกษ์  กมลชนก   27 เม.ย. 61 -
1420  195688276  หอพักราชพฤกษ์  ชยพัทธ์ เกียรติวณิชนันท์   27 เม.ย. 61 -
1421  704229186  กันทรวิชัย  ณภัทร ปรากฏดี   27 เม.ย. 61 -
1422  786861383  ยางสีสุราช  อนัญพร ชิ้นงูเหลือม   27 เม.ย. 61 -
1423  483962773  กุดรัง  ธิมาพร เกตุภูงา   27 เม.ย. 61 -
1424  561909221  บรบือ  ปิยะพร กัญญะบุญ   27 เม.ย. 61 -
1425  348744607  วาปี  ปนัดดา อินโสภา   27 เม.ย. 61 -
1426  125730873  กันทรวิชัย  จินตนา การะเกดสาคร   27 เม.ย. 61 -
1427  527272068  บรบือ  ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ   27 เม.ย. 61 -
1428  771119356  บรบือ  ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ   27 เม.ย. 61 -
1429  757110550  วาปี  กนิตา ชัยสุวรรณธนา   27 เม.ย. 61 -
1430  398384892  ยางสีสุราช  วริศรา เอกอาษา   27 เม.ย. 61 -
1431  553926404  กุดรัง  พัชรี เจนฤทัยธรรม   27 เม.ย. 61 -
1432  788897451  กันทรวิชัย  ณัฐสุดา ใจซื่อ   27 เม.ย. 61 -
1433  809520288  ชื่นชม  Sreymonyneath Mornsambath   27 เม.ย. 61 -
1434  394377088  วาปี  ชุติมา   27 เม.ย. 61 -
1435  048029745  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   27 เม.ย. 61 -
1436  786873355  โกสุมพิสัย  ศิรดา พันจริต   27 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61 รับแล้ว
1437  461407615  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   27 เม.ย. 61 -
1438  988034859  วาปี  ปานตะวัน ผิวคำสิงห์   27 เม.ย. 61 -
1439  048077321  โกสุมพิสัย  สุพรรษา เทียมกระโทก   27 เม.ย. 61 -
1440  429249400  กันทรวิชัย  นันทนัช ราชซุยแสน   27 เม.ย. 61 -
1441  075776654  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   27 เม.ย. 61 -
1442  223591332  โกสุมพิสัย  Supichaya Lertthampaiboon   27 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61 รับแล้ว
1443  061305099  โกสุมพิสัย  เจนจิรา เหล็กเจริญ   27 เม.ย. 61 -
1444  511873665  กุดรัง  สุจาริณี ศิริแช่ม   27 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61 รับแล้ว
1445  050188944  กันทรวิชัย  สาวิตรี ไชยศรีโห   27 เม.ย. 61 -
1446  786855286   วาปี  วรรณทกาญจน์ ชาติมนตรี   27 เม.ย. 61 -
1447  676045025  โกสุมพิสัย  ช่อวิรัญญา พยัคษา   26 เม.ย. 61 -
1448  931817791  เชียงยืน  โกศล คำมูล   26 เม.ย. 61 -
1449  560954391  วาปี  วรรณทกาญจน์ ชาติมนตรี   26 เม.ย. 61 -
1450  779546973  วาปี  วรรณทกาญจน์ ชาติมนตรี   26 เม.ย. 61 -
1451  115880975  กันทรวิชัย  สิริพรรณ พรมทอง   26 เม.ย. 61 -
1452  092407725  โกสุมพิสัย  วนิดา สีทาฮาด   26 เม.ย. 61 -
1453  917602415  บรบือ  ชณัฐชา พึ่งบัว   26 เม.ย. 61 -
1454  919240577  บรบือ  อารีวรรณ นิ่มใหม่   26 เม.ย. 61 -
1455  047999987  กุดรัง  กชพร ทักษ์เดชาภัค   26 เม.ย. 61 -
1456  820570343  เชียงยืน  บรรณษรณ์ คุณะ   26 เม.ย. 61 -
1457  928380847  พยัคฆ์  ธนกร วัฒนาภรณ์   26 เม.ย. 61 -
1458  992015635  เชียงยืน  ทักษิณ รัตนา   26 เม.ย. 61 -
1459  990409731  บรบือ  สุกัญญา โลห์ทอง   26 เม.ย. 61 -
1460  506824429  โกสุมพิสัย  วิภาดา ธรรมสมบัติ   26 เม.ย. 61 -
1461  995495944  วาปี  พิยดา โพธิสาจันทร์   26 เม.ย. 61 -
1462  694145232  กันทรวิชัย  เพ็ญพิชชา คำนนท์   26 เม.ย. 61 -
1463  774096141  โกสุมพิสัย  เฉลิมศรี บุตรนคร   26 เม.ย. 61 -
1464  528488817  เชียงยืน  ลำพุล ตู้แก้ว   26 เม.ย. 61 -
1465  370150668  พยัคฆ์  สิรภพ หลาบมาลา   26 เม.ย. 61 -
1466  408347049  กันทรวิชัย  วิมพ์วิภา จ่ามมาตย์   26 เม.ย. 61 -
1467  358287115  เชียงยืน  ศุภณัฐ รักพงษ์   26 เม.ย. 61 -
1468  113260727  ยางสีสุราช  ธัญญาเรศ สำเนียงงาม   26 เม.ย. 61 -
1469  009274713  พยัคฆ์  ปิยะพงษ์ บุดดี   26 เม.ย. 61 -
1470  131683917  กุดรัง  พิมพ์วรีย์ สุขเสงี่ยม   26 เม.ย. 61 -
1471  437153385  โกสุมพิสัย  สาลิณี อันศรีแก้ว   26 เม.ย. 61 -
1472  991993878  บรบือ  วริศรา บุญสงค์   26 เม.ย. 61 -
1473  786087031  กุดรัง  ธิมาพร เกตุภูงา   26 เม.ย. 61 -
1474  157898946  ยางสีสุราช  ปิยวรรณ เลากลาง   26 เม.ย. 61 -
1475  687471713  โกสุมพิสัย  ศิริพร ปราบพาล   26 เม.ย. 61 -
1476  205434273  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   26 เม.ย. 61 -
1477  155977399  กุดรัง  เบญจมาภรณ์ สุจริยานุรักษ์   26 เม.ย. 61 -
1478  202864662  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   26 เม.ย. 61 -
1479  371145766  บรบือ  อมรรัตน์ สิทธิ   26 เม.ย. 61 -
1480  281072310  วาปี  ศิริรัตน์ จิตต์เพียร   26 เม.ย. 61 -
1481  806822369  โกสุมพิสัย  สุภาภรณ์ ปิตาระโพ   26 เม.ย. 61 -
1482  875317712  ยางสีสุราช  บุษกรณ์ ฤทธิ์เอี่ยม   26 เม.ย. 61 -
1483  686952719  บรบือ  วิริยา บุญสุใส   26 เม.ย. 61 -
1484  126418052  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   26 เม.ย. 61 -
1485  78707931  กันทรวิชัย  จนิสตา เลขกระโทก   26 เม.ย. 61 -
1486  316779335  บรบือ  พัชรีภรณ์ แสนจำลา   26 เม.ย. 61 -
1487  768755701  ยางสีสุราช  ญาณวดี   26 เม.ย. 61 -
1488  044853254  วาปี  เสาวภา ไชยศล   26 เม.ย. 61 -
1489  702872150  วาปี  พิยดา โพธิสาจันทร์   26 เม.ย. 61 -
1490  169222469  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   26 เม.ย. 61 -
1491  087396287  ยางสีสุราช  วิภาพร ภูตานนท์   26 เม.ย. 61 -
1492  217607926  ยางสีสุราช  สุภาพร ทองนำ   26 เม.ย. 61 -
1493  202916634  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   26 เม.ย. 61 -
1494  031007499  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   26 เม.ย. 61 -
1495  995128596  วาปี  ฑุติมา ฉาบพิมาย   26 เม.ย. 61 -
1496  073513791  กันทรวิชัย  มะลิ ยุ่นชัย   26 เม.ย. 61 -
1497  009398372  กุดรัง  กุลธรา วงศ์ทองเหลือ   26 เม.ย. 61 -
1498  402657467  บรบือ  ธิดารัตน์ ธีระวิทยาภรณ์   26 เม.ย. 61 -
1499  198159998  วาปี  ปานตะวัน ผิวคำสิงห์   26 เม.ย. 61 -
1500  862951396  ยางสีสุราช  สุนิสา รสหอม   26 เม.ย. 61 -
1501  787978834  วาปี  ณัฐวดี แสงโม้   26 เม.ย. 61 -
1502  45938575  กุดรัง  Sumittra Yonyubon   26 เม.ย. 61 -
1503  387264253  บรบือ  ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ   26 เม.ย. 61 -
1504  686650470  กุดรัง  อภิรติ สังข์เย็น   26 เม.ย. 61 -
1505  146324779  เชียงยืน  คริสต์มาส ลุนไธสง   26 เม.ย. 61 -
1506  659736471  วาปี  กนิตา ชัยสุวรรณธนา   26 เม.ย. 61 -
1507  579979846  ยางสีสุราช  กิตติกาน ดวงปัญญา   26 เม.ย. 61 -
1508  108552444  กุดรัง  กัญญารัตน์ เจริญรัตน์   26 เม.ย. 61 -
1509  441075450  กุดรัง  กัญญารัตน์ เจริญรัตน์   26 เม.ย. 61 -
1510  219914005  พยัคฆ์  จตุพล เลิศศรี   26 เม.ย. 61 -
1511  772554737  วาปี  ประภันสร มาตา   26 เม.ย. 61 -
1512  476831605  ยางสีสุราช  ชญานิน สดสุชาติ   26 เม.ย. 61 -
1513  646961482  โกสุมพิสัย  อนงค์นาถ ทองเกิด   26 เม.ย. 61 -
1514  kerry  วาปี  สุธิตา นาสุนทร   26 เม.ย. 61 -
1515  kerry  บรบือ  ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ   26 เม.ย. 61 -
1516  kerry  วาปี  น้องปิ่น กนกพร   26 เม.ย. 61 -
1517  kerry  บรบือ  จิตราภรณ์ ปันบู้   26 เม.ย. 61 -
1518  kerry  ยางสีสุราช  สุพัตรา กำไรรวย   26 เม.ย. 61 -
1519  kerry  โกสุมพิสัย  ชนิกานต์ คำแก้ว   26 เม.ย. 61 -
1520  146291775  บรบือ  นิภาพร จันอาจ   25 เม.ย. 61 -
1521  421393096  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   25 เม.ย. 61 -
1522  965042579  วาปี  วรัญญา สุระดนัย   25 เม.ย. 61 -
1523  782541653  เชียงยืน  ปฏิพันธ์ สุวรรณบุตร   25 เม.ย. 61 -
1524  097790213  วาปี  สมศรี   25 เม.ย. 61 -
1525  413179811  โกสุมพิสัย  ณัฎฐณิชา ช่างทอง   25 เม.ย. 61 -
1526  281050036  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   25 เม.ย. 61 -
1527  431316187  ยางสีสุราช  วรรณภา สิทธพรมมา   25 เม.ย. 61 -
1528  425117085  เชียงยืน  ศุภัทศร สาโท   25 เม.ย. 61 -
1529  366676554  โกสุมพิสัย  ชินลดา อุทัยชิน   25 เม.ย. 61 -
1530  395541639  วาปี  กนิตา ชัยสุวรรณธนา   25 เม.ย. 61 -
1531  958649638  โกสุมพิสัย  พัชรินทร์ ใจทน   25 เม.ย. 61 -
1532  777906078  วาปี  นุชจรินทร์ งอมสระคู   25 เม.ย. 61 -
1533  009365428  กุดรัง  กานต์ธิดา ขจรเดชชัยฤทธิ์   25 เม.ย. 61 -
1534  400967554  วาปี  ภัทรภร หล้ามูลชา   25 เม.ย. 61 -
1535  402674006  เชียงยืน  เกริกพล บุตรี   25 เม.ย. 61 -
1536  163287400  ยางสีสุราช  กรกมล ทู้ไพเราะ   25 เม.ย. 61 -
1537  983751217  บรบือ  จุฑาทิพย์ จันทร์ทองหลาง   25 เม.ย. 61 -
1538  007270475  โกสุมพิสัย  วรรณรัตน์ ศรีจริยา   25 เม.ย. 61 -
1539  319797620  กันทรวิชัย  กาญจนวัลย์ แก้วสุวรรณ์   25 เม.ย. 61 -
1540  753933431  กันทรวิชัย  นันทนัช ราชซุยแสน   25 เม.ย. 61 -
1541  123081455  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   25 เม.ย. 61 -
1542  969967800  โกสุมพิสัย  นภัสวรรณ นักเลิศพันธ์   25 เม.ย. 61 -
1543  406580922  วาปี  ชฏาพร ทองภูมิ   25 เม.ย. 61 -
1544  356216394  โกสุมพิสัย  ปิยะธิดา ยะไวท์   25 เม.ย. 61 -
1545  942121888  กุดรัง  กุลธรา วงศ์ทองเหลือ   25 เม.ย. 61 -
1546  439866335  พยัคฆ์  วัชรพงศ์ ทองหอม   25 เม.ย. 61 -
1547  267087959  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   25 เม.ย. 61 -
1548  554830115  ยางสีสุราช  ชลิตา ต่ำทา   25 เม.ย. 61 -
1549  772336989  โกสุมพิสัย  สิริกานต์ ชนะชัย   25 เม.ย. 61 -
1550  787450061  บรบือ  สุกัญญา มุ่งสวนกลาง   25 เม.ย. 61 -
1551  133109241  ยางสีสุราช  ฐิติมา สุขรัตนจินดา   25 เม.ย. 61 -
1552  413852419  กุดรัง  กชกร เอ็มอ่ำ   25 เม.ย. 61 -
1553  87526044  พยัคฆ์  อภิสิทธิ์ ทองสง่า   25 เม.ย. 61 -
1554  753477309  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   25 เม.ย. 61 -
1555  289530886  บรบือ  สุทธิกานต์ บุญยะประสิทธิ์   25 เม.ย. 61 -
1556  388699146  ยางสีสุราช  พรรณนิภา ทิมกระโทก   25 เม.ย. 61 -
1557  593484758  กันทรวิชัย  บุญสิตา แจ่มสว่าง   25 เม.ย. 61 -
1558  591126713  กันทรวิชัย  ธิมากรณ์ เพ็ชรพุล   25 เม.ย. 61 -
1559  163287325  ยาง  กรกมล ทู้ไพเราะ   25 เม.ย. 61 -
1560  614523750  ยางสีสุราช  กุลนิษฐ์ บุญมา   25 เม.ย. 61 -
1561  032449895  ยางสีสุราช  พิทักษ์ คำสิงห์นอก   25 เม.ย. 61 -
1562  991483795  โกสุมพิสัย  ศิรดา พันจริต   25 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61 รับแล้ว
1563  778087556  กันทรวิชัย  ภัทรวดี แก้วจันที   25 เม.ย. 61 -
1564  344438116  วาปี  สุพัตรา ช้างสีทา   25 เม.ย. 61 -
1565  202609965  โกสุมพิสัย  จิรัชยา แต้มสันเทียะ   25 เม.ย. 61 -
1566  694074479  กันทรวิชัย  พัชรา ศรีนาค   25 เม.ย. 61 -
1567  577612095  กันทรวิชัย  อมรรัตน์ พชระวรางกูร   25 เม.ย. 61 -
1568  923785448  พยัคฆ์  เด่นชัย บุ้งทอง   25 เม.ย. 61 -
1569  788738319  ยางสีสุราช  จุฑามาศ ชัยเนตร   25 เม.ย. 61 -
1570  188569287  กุดรัง  ณัฐณิชา สายตรี   25 เม.ย. 61 -
1571  952420467  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   25 เม.ย. 61 -
1572  972328679  โกสุมพิสัย  สิริกานดา ชนะชัย   23 เม.ย. 61 -
1573  195548530  กันทรวิชัย  ปริสุทธิ์ แพงศรี   23 เม.ย. 61 -
1574  015304887  โกสุมพิสัย  กฤติยา แจ่มแจ้ง   23 เม.ย. 61 -
1575  157091307  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   23 เม.ย. 61 -
1576  204452412  บรบือ  วิริยา บุญสุใส   23 เม.ย. 61 -
1577  505445725  บรบือ  พัชรีภรณ์ แสนจำลา   23 เม.ย. 61 -
1578  226809422  วาปี  ลักษณา สอนสุภาพ   23 เม.ย. 61 -
1579  528793944  ยางสีสุราช  ณัฐฐา   23 เม.ย. 61 -
1580  064154490  วาปี  อารียา แก้วไธสง   23 เม.ย. 61 -
1581  186576775  ยางสีสุราช  ลักขณา หุ่นทอง   23 เม.ย. 61 -
1582  412967446  กันทรวิชัย  รัตติยากร หิ้งงาม   23 เม.ย. 61 -
1583  845137005  บรบือ  วิลาวัลย์ กออ่อน   23 เม.ย. 61 -
1584  789970453  กุดรัง  ประภัสสร แผนเหน่ง   23 เม.ย. 61 -
1585  274234238  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   23 เม.ย. 61 -
1586  015305105  ยางสีสุราช  วรท จันทะศรี   23 เม.ย. 61 -
1587  872584590  กุดรัง  สุภาพร แก้วหล้า   23 เม.ย. 61 -
1588  781788491  โกสุมพิสัย  ชฏาธาร ธนะภูมิชัย   23 เม.ย. 61 -
1589  413162379  บรบือ  Suphansa Phothong   23 เม.ย. 61 -
1590  875226092  ยางสีสุราช  กัลยรัตน์ ของโพธิ์   23 เม.ย. 61 -
1591  197135434  วาปี  เจนจิรา บุตรผา   23 เม.ย. 61 -
1592  281315918  วาปี  เสาวภา ไชยศล   23 เม.ย. 61 -
1593  378211924  บรบือ  วิริยา บุญสุใส   23 เม.ย. 61 -
1594  115404295  กันทรวิชัย  นันทิดา เพ็ชรสุข   23 เม.ย. 61 -
1595  477726617  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   23 เม.ย. 61 -
1596  966069025  วาปี  นภัสสร ปลื่้มใจ   23 เม.ย. 61 -
1597  006428818  บรบือ  วิริยา บุญสุใส   23 เม.ย. 61 -
1598  019775192  นาดูน  พิพัฒนพงษ์ ภารพันธ์   23 เม.ย. 61 -
1599  054421284  บรบือ  วิริยา บุญสุใส   23 เม.ย. 61 -
1600  400465699  โกสุมพิสัย  เกศชฏาภรณ์ แสงสวัสดิ์   23 เม.ย. 61 -
1601  252227028  วาปี  พิยดา โพธิสาจันทร์   23 เม.ย. 61 -
1602  875207178  กุดรัง  อิสริยาภรณ์ ศรีสุข   23 เม.ย. 61 -
1603  604277878  กุดรัง  ศุภิศร ปิ่นทอง   23 เม.ย. 61 -
1604  346951561  บรบือ  นิชารัตน์ ศรีแล   23 เม.ย. 61 -
1605  412970286  บรบือ  พิชชาภา บุตรช่วง   23 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61 รับแล้ว
1606  691585592  บรบือ  สุดารัตน์ ไชยศรีรัมย์   23 เม.ย. 61 -
1607  786706021  ยางสีสุราช  ณัฐธิชา เบ้าสองสี   23 เม.ย. 61 -
1608  019820444  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   23 เม.ย. 61 -
1609  413170273  กันทรวิชัย  โสภิตา มะลิซ้อน   23 เม.ย. 61 -
1610  629183654  วาปี  เลิศลักษณ์ อินทันวิทย์   23 เม.ย. 61 -
1611  206314113  กุดรัง  เบญจพรรณ สัตยานุชิต   23 เม.ย. 61 -
1612  695660170  กุดรัง  อัยลีน โสมี   23 เม.ย. 61 -
1613  933692860  บรบือ  ปัณณธร สกุลทองดี   23 เม.ย. 61 -
1614  095352963  บรบือ  ศิริณี บุญเศษ   23 เม.ย. 61 -
1615  041303624  วาปี  พิยดา โพธิสาจันทร์   23 เม.ย. 61 -
1616  016409141  วาปี  นรินธร ชุมศรี   23 เม.ย. 61 -
1617  157091528  วาปี  ปุณญณุช ศรีไชยา   23 เม.ย. 61 -
1618  020150477  บรบือ  Duen   23 เม.ย. 61 -
1619  691585782  โกสุมพิสัย  ประกายรุ้ง ศรศิลป์   23 เม.ย. 61 -
1620  931122896  วาปี  ปิยานันท์ ขันโมลี   23 เม.ย. 61 -
1621  358117394  ยางสีสุราช  ไผกะบ่รู้   23 เม.ย. 61 -
1622  555668138  พยัคฆ์  เกียรติชัย รีรมย์   23 เม.ย. 61 -
1623  463278511  ยางสีสุราช  เมธาวี ยังยืน   23 เม.ย. 61 -
1624  198794605  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   23 เม.ย. 61 -
1625  485384137  โกสุมพิสัย  นุชจรีย์ จ่ากลาง   23 เม.ย. 61 -
1626  0813556505  กุดรัง  อุราวรรณ มากระจันทร์   23 เม.ย. 61 -
1627  210364629  ยางสีสุราช  เมธาวี ยังยืน   23 เม.ย. 61 -
1628  573226746  โกสุมพิสัย  จริญญา ทองเพ็ญ   23 เม.ย. 61 -
1629  865682937  พยัคฆ์  เขมรัฐ   23 เม.ย. 61 -
1630  020350221  นาดูน  Kong Sela   23 เม.ย. 61 -
1631  756803206  กุดรัง  วรางคณา บุตรดีวงค์   23 เม.ย. 61 -
1632  070396685  พยัคฆ์  พร้อมพงศ์ คงสุขจิรากร   23 เม.ย. 61 -
1633  055976696  กุดรัง  ณัฐธิดา สุวรรณธนรัชต์   23 เม.ย. 61 -
1634  845395061  พยัคฆ์  รัฐพล สุวรรณ์สุข   23 เม.ย. 61 -
1635  344441968  วาปี  สุพัตรา ช้างสีทา   23 เม.ย. 61 -
1636  676776348  ยางสีสุราช  วศินี สีหากุล   23 เม.ย. 61 -
1637  048086204  วาปี  นารี สุรินสมบูรณ์   23 เม.ย. 61 -
1638  561064140  ยางสีสุราช  ลักขณา หุ่นทอง   23 เม.ย. 61 -
1639  459340495  โกสุมพิสัย  สาวิตรี โคธิเสน   23 เม.ย. 61 -
1640  832088589  ยางสีสุราช  ฐิติยาภรณ์ ศรีธรรมมา   23 เม.ย. 61 -
1641  638191204  กันทรวิชัย  อารีรัตน์ ศรีระอุดม   23 เม.ย. 61 -
1642  626073735  โกสุมพิสัย  พรพรรณ เดชครอบ   23 เม.ย. 61 -
1643  105733853  บรบือ  นัทมน ไชยวงศา   23 เม.ย. 61 -
1644  757879665  กันทรวิชัย  ปริม วิริยะวัง   23 เม.ย. 61 -
1645  400857103  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   23 เม.ย. 61 -
1646  129610054  ยางสีสุราช  สุธีนี โต๊ะเครือง   23 เม.ย. 61 -
1647  266414516  ยางสีสุราช  กุลนิดา เป้นสุขา   23 เม.ย. 61 -
1648  159586141  กุดรัง  มณฑิรา สมประสงค์   23 เม.ย. 61 -
1649  389082681  วาปี  ณัฐวดี ขันธรักษา   23 เม.ย. 61 -
1650  595555085  พยัคฆ์  สุริยา ศรีบุตรสี   23 เม.ย. 61 -
1651  874427994  เชียงยืน  ปริญญา โสภา   23 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61 รับแล้ว
1652  544558715  วาปี  จิณัฐตา   23 เม.ย. 61 -
1653  176522804  บรบือ  สรวลแก้ว คำล้าน   23 เม.ย. 61 -
1654  591875570  ยางสีสุราช  วศินี สีหากุล   23 เม.ย. 61 -
1655  108470952  ยางสีสุราช  วศินี สีหากุล   23 เม.ย. 61 -
1656  649175065  บรบือ  กนกอร ปากเมย   23 เม.ย. 61 -
1657  439733467  โกสุมพิสัย  เนตรนภา มุละสีวะ   23 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61 รับแล้ัว
1658  294342395  พยัคฆ์  นวมินทร์ บ่อจักรพันธ์   23 เม.ย. 61 -
1659  396841008  กุดรัง  สุชาดา คำวัน   23 เม.ย. 61 -
1660  541140099  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   23 เม.ย. 61 -
1661  825108889  ยางสีสุราช  วัชราภรณ์ บุญนพ   23 เม.ย. 61 -
1662  901619130  พยัคฆ์  ณัฐพล พุทธิชน   23 เม.ย. 61 -
1663  376052788  บรบือ  กาญจนี ว่องไว   23 เม.ย. 61 -
1664  200986646  วาปี  นุชนาถ แสนกล้า   23 เม.ย. 61 -
1665         23 เม.ย. 61 -
1666  190179311  วาปี  ชุติมา มูลรัตน์   23 เม.ย. 61 -
1667  636373368  วาปี  ลักษณา สอนสุภาพ   23 เม.ย. 61 -
1668  430333144  ยางสีสุราช  อรวี วันดี   23 เม.ย. 61 -
1669  250014745  กันทรวิชัย  สุนิตา เหลาพรม   23 เม.ย. 61 -
1670  746512861  วาปี  กุลธิดา หงส์ผาแก้ว   23 เม.ย. 61 -
1671  392006570  ยางสีสุราช  จุฑามาศ ชัยเนตร   23 เม.ย. 61 -
1672  983399945  บรบือ  สุดารัตน์ ป้องปิด   23 เม.ย. 61 -
1673  207227795  โกสุมพิสัย  สุชาดา จนจันทึก   23 เม.ย. 61 -
1674  970911683  เชียงยืน  สราวุธ โคตโยธา   23 เม.ย. 61 -
1675  921520350  บรบือ  สุพัตรา ผลเจริญ   23 เม.ย. 61 -
1676  128377214  ยางสีสุราช  ศินี สีหากุล   23 เม.ย. 61 -
1677  786402379  ยางสีสุราช  ณัฐริกา โประวะ   23 เม.ย. 61 -
1678  923344335  เชียงยืน  ธีรยุทธิ์ เธียรธนเกียรติ   23 เม.ย. 61 -
1679  966249535  พยัคฆ์  จิรบุตร ธัญเกษมพงศ์   23 เม.ย. 61 -
1680  225488655  กุดรัง  ช่อแก้ว ฝาแก้ว   23 เม.ย. 61 -
1681  348869615  กุดรัง  อภิรติ สังข์เย็น   23 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61 รับแลัว
1682  706412940  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   23 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61 รับแล้ว12.48น
1683  838597094  บรบือ  สิรินภรณ์   23 เม.ย. 61 -
1684  284692082  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   23 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61 รับแล้ว12.45น
1685  kerry  ยางสีสุราช  ฐิติยาภรณ์ ศรีธรรมมา   23 เม.ย. 61 -
1686  448296019  กันทรวิชัย  ชลาลัย พรมทา   23 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61 รับแล้ว
1687  845491893  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   23 เม.ย. 61 -
1688  006508175  ยางสีสุราช  วศินี สีหากุล   23 เม.ย. 61 -
1689  862023326  ยางสีสุราช  อภิญญา รัตนวัน   23 เม.ย. 61 -
1690  477646255  บรบือ  เดือนนภา อ่อนแพง   23 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61 รับแล้ว13.23น
1691  223478182  บรบือ  Pannatorn Sakunthongdee   23 เม.ย. 61 -
1692  538241146  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   23 เม.ย. 61 -
1693  067011742  กุดรัง  ธิติราช คชาวรานนท์   23 เม.ย. 61 -
1694  745294604  ยางสีสุราช  ทัตพร อินทรีย์   23 เม.ย. 61 -
1695  810785645  วาปี  จีรนุช พิมเสน   23 เม.ย. 61 -
1696  172005787  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   23 เม.ย. 61 -
1697  093696816  บรบือ  ปัทมวรรณ บุญคง   23 เม.ย. 61 -
1698  kerry  กุดรัง  กัญญารัตน์ เจริญรัตน์   20 เม.ย. 61 -
1699  kerry  บรบือ  จิรดา แทนคำ   20 เม.ย. 61 -
1700  kerry  วาปี  เบญจวรรณ สาขะวัตร์   20 เม.ย. 61 -
1701  kerry  กันทรวิชัย  วรกัญญา หิ้วพิมาย   20 เม.ย. 61 -
1702  kerry  โกสุมพิสัย  สุวิมล บุญผิว   20 เม.ย. 61 -
1703  kerry  ยางสีสุราช  อัจฉรา แหวนเพชร   20 เม.ย. 61 -
1704  kerry  วาปี  เธียรญารัตน์ สันประโคน   20 เม.ย. 61 -
1705  kerry  กุดรัง  วริษถา แย้มสุนทร   20 เม.ย. 61 -
1706  573550784  วาปี  นิชานันท์ จำปาลี   20 เม.ย. 61 -
1707  348737711  โกสุมพิสัย  อนงค์นาถ ทองเกิด   20 เม.ย. 61 -
1708  ธรรมดา  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   20 เม.ย. 61 -
1709  458460576  เชียงยืน  Mrmarathi Chantem   20 เม.ย. 61 -
1710  653364114  โกสุมพิสัย  วรรณสวรรณ สูงสันเขต   20 เม.ย. 61 -
1711  205108194  กันทรวิชัย  จุรีรัตน์ ตีประติ้ว   20 เม.ย. 61 -
1712  970066737  ยางสีสุราช  ชลิตา ต่ำทา   20 เม.ย. 61 -
1713  375568513  บรบือ  อาทิตติยา ดวงเขียว   20 เม.ย. 61 -
1714  875116018  วาปี  ธนภรณ์ จิตนอก   20 เม.ย. 61 -
1715  398404464  กุดรัง  มาริสา ถิ่นถาน   20 เม.ย. 61 -
1716  319331705  ยางสีสุราช  วศินี สีหากุล   20 เม.ย. 61 -
1717  921582650  กุดรัง  อรปรียา ถูกคะเนย์   20 เม.ย. 61 -
1718  647309516  กุดรัง  พันพัสสา บูชากุล   20 เม.ย. 61 -
1719  kerry  กันทรวิชัย  อารียา คำขันธ์   20 เม.ย. 61 -
1720  854786560  วาปี  ไผกะบ่รู้   20 เม.ย. 61 -
1721  206610796  ยางสีสุราช  นิตยาพร พุทธกุล   20 เม.ย. 61 -
1722  535415758  กุดรัง  จิรัญญ์ ฮามจันทร์   20 เม.ย. 61 -
1723  600133241  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   20 เม.ย. 61 -
1724  402662144  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   20 เม.ย. 61 -
1725  443597153  ยางสีสุราช  ณัฐริกา โประวะ   20 เม.ย. 61 -
1726  372737632  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   20 เม.ย. 61 -
1727  033719934  เชียงยืน  วีรพัศ สิมภาษ   20 เม.ย. 61 -
1728  402541058  โกสุมพิสัย  สุดารัตน์ ยลถวิล   20 เม.ย. 61 -
1729  029608000  กันทรวิชัย  สมฤทัย แสนแก้ว   20 เม.ย. 61 -
1730  400509735  กุดรัง  ณิชชา บัวเเย้ม   20 เม.ย. 61 -
1731  199316536  วาปี  ศิริรัตน์ จิตต์เพียร   20 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61 รับแล้ว14.02น.
1732  192385259  โกสุมพิสัย  ปวีณา ตัญญาชัย   20 เม.ย. 61 -
1733  775557627  กันทรวิชัย  ฮัสนา พาลีบัตร   20 เม.ย. 61 -
1734  746476339  กันทรวิชัย  จุรีรัตน์ ตีประติ้ว   20 เม.ย. 61 -
1735  280608932  ยางสีสุราช  พิชญา ภูเพ็ญ   20 เม.ย. 61 -
1736  162176963  ยางสีสุราช  สมใจ มาสะรักษา   20 เม.ย. 61 -
1737  827971023  โกสุมพิสัย  อนงค์นาถ ทองเกิด   20 เม.ย. 61 -
1738  134752109  กุดรัง  ศวิตา พลพืชน์   20 เม.ย. 61 -
1739  979551024  กุดรัง  เพ็ญนภา สืบเนียม   20 เม.ย. 61 -
1740  694777101  บรบือ  ศิริภัสสร ดีงาม   20 เม.ย. 61 -
1741  213826974  กุดรัง  มุฑิตา มิลล้า   20 เม.ย. 61 -
1742  274210435  ยางสีสุราช  ศิริรัตน์ ปั้ญญาสูง   20 เม.ย. 61 -
1743  416841830  วาปี  นารี สุรินสมบูรณ์   20 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61 รับแล้ว14.26น.
1744  625386184  บรบือ  สุพัตรา ผลเจริญ   20 เม.ย. 61 -
1745  008339585  กุดรัง  กัณฐิกา สุรวิทย์   20 เม.ย. 61 -
1746  247578928  โกสุมพิสัย  สาวิตรี โคธิเสน   20 เม.ย. 61 -
1747  396186112  กุดรัง  Thitirat Kachawaranon   20 เม.ย. 61 -