รายการพัสดุไปรษณีย์ทั้งหมด


ลำดับ เลขพัสดุไปรษณีย์ หอพัก ชื่อผู้รับ พัสดุไปรษณีย์ มาถึงแล้ว ข้อความ
1  619299778  อินทนิล  ธิดารัตน์ สิงห์สถิตย์   1 ธ.ค. 61 -
2  116585719  ชัยพฤกษ์  พิมพ์รัมภา อินทร์ชื่น   1 ธ.ค. 61 -
3  399257201  ชวนชม  ศิริลักษณ์ อุปพงษ์   1 ธ.ค. 61 -
4  780140621  ชวนชม  กองทอง ชะใบรัมย์   1 ธ.ค. 61 -
5  285384953  การเวก  ณัฐิดา แก้วกุลพร   1 ธ.ค. 61 -
6  077408785  เบญจมาศ  พาตีฮะห์ ซง   1 ธ.ค. 61 -
7  033899391  ปาริชาติ  ชลสิทธิ์ หอมรื่น   1 ธ.ค. 61 -
8  220115793  กุดรัง  ญาติกา ทิพเทพา   26 พ.ย. 61 -
9  224249654  โกสุมพิสัย  นภัสสร บุญประเวช   26 พ.ย. 61 -
10  207603451  บรบือ  Tanapom Seehabut   26 พ.ย. 61 -
11  757380835  กันทรวิชัย  สมหมาย นันทะพรม   26 พ.ย. 61 -
12  622025283  กุดรัง  กรวรรณ สุทุม   26 พ.ย. 61 -
13  711021221  ยางสีสุราช  กิ่งเพชร เจริญเชื้อ   26 พ.ย. 61 -
14  677408999  กันทรวิชัย  กษกร ประกอบเลิศ   26 พ.ย. 61 -
15  364125562  วาปีปทุม  เบญจพร มุขศรีนาค   26 พ.ย. 61 -
16  061628562  กุดรัง  ภัทรภรณ์ กรเกริกเกียรติ   26 พ.ย. 61 -
17  070761128  กุดรัง  ทิวาพร โชติทอง   26 พ.ย. 61 -
18  763130519  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   26 พ.ย. 61 -
19  859251836  กุดรัง  นฤภร แขันา   26 พ.ย. 61 -
20  118258359  บรบือ  Janejira Saiaudgha   26 พ.ย. 61 -
21  993744706  กุดรัง  ชลิตา อุปพงษ์   26 พ.ย. 61 -
22  926790977  วาปีปทุม  สุวิมล งามแสง   26 พ.ย. 61 -
23  304787277  กุดรัง  ทิวาพร โชติทอง   26 พ.ย. 61 -
24  911367311  ยางสีสุราช  อุไรลักษณ์ บุญเชิด   26 พ.ย. 61 -
25  230396585  วาปีปทุม  กัณทิมา ศุภพินิจ   26 พ.ย. 61 -
26  160774164  ยางสีสุราช  จิตราพร กุมรัมย์   26 พ.ย. 61 -
27  550545185  ยางสีสุราช  ธีรนันท์ ชาวนาวัง   26 พ.ย. 61 -
28  933266748  ยางสีสุราช  รัชญา บุปผาสังข์   26 พ.ย. 61 -
29  119699074  เชียงยืน  อดิศักดิ์ นรเพชร   26 พ.ย. 61 -
30  424189457  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   26 พ.ย. 61 -
31  403357680  วาปีปทุม  ปิยาพร จันทสุข   26 พ.ย. 61 -
32  307722006  วาปีปทุม  นุชจรี สิงห์สกล   26 พ.ย. 61 -
33  363783214  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ แขจัตุรัส   26 พ.ย. 61 -
34  840117790  กันทรวิชัย  พิชญานัน ขลิบทอง   26 พ.ย. 61 -
35  406693941  กันทรวิชัย  ปิยาพร จันทสุข   26 พ.ย. 61 -
36  018122089  ชื่นชม  กีรติ คำนวณไว   26 พ.ย. 61 -
37  419384881  บรบือ  ปิยพร มีทองแสน   26 พ.ย. 61 -
38  609051964  บรบือ  นภาพร ทองเปรียม   26 พ.ย. 61 -
39  621622863  โกสุมพิสัย  ยูมาบี ปาธาน   26 พ.ย. 61 -
40  504543434  กุดรัง  กษมา   26 พ.ย. 61 -
41  419368331  บรบือ  พิกุลแก้ว นนท์ศิริ   26 พ.ย. 61 -
42  144668272  ยางสีสุราช  วรางคณา เยาวสิทธิ์   26 พ.ย. 61 -
43  759584235  กุดรัง  ญาติกา ทิพเทพา   26 พ.ย. 61 -
44  054640599  โกสุมพิสัย  ธนวรรณ สามานิตย์   26 พ.ย. 61 -
45  240902468  กันทรวิชัย  พรรณรัตน์ แป้นโคตร   26 พ.ย. 61 -
46  528032815  กันทรวิชัย  กิ่ิงแก้ว คำโส   26 พ.ย. 61 -
47  848850065  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   26 พ.ย. 61 -
48  116463715  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   26 พ.ย. 61 -
49  605973340  บรบือ  วารินทร์   26 พ.ย. 61 -
50  140452029  บรบือ  กนกอร ปากเมย   26 พ.ย. 61 -
51  464216164  กันทรวิชัย  อรญา สัชชานนท์   26 พ.ย. 61 -
52  709475793  กุดรัง  วิภาวณี คลังทอง   26 พ.ย. 61 -
53  028978410  กันทรวิชัย  ณัฐชฏาภรณ์ แสงพล   26 พ.ย. 61 -
54  103198251  กันทรวิชัย  เฉลิมขวัญ ปุยละเทิม   26 พ.ย. 61 -
55  141028933  ยางสีสุราช  ธีรนันท์ ชาวนาวัง   26 พ.ย. 61 -
56  343076557  กุดรัง  พวงภรณ์ พิศิลป์   26 พ.ย. 61 -
57  786280304  กันทรวิชัย  สมหมาย นันทะพรม   26 พ.ย. 61 -
58  454740828  ยางสีสุราช  ญธิดา ตะกิมนอก   26 พ.ย. 61 -
59  313732550  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   26 พ.ย. 61 -
60  176973755  ยางสีสุราช  นิตติยา ว่าหนักแน่น   26 พ.ย. 61 -
61  787720104  กุดรัง  วราภรณ์ ภาคภูมิ   26 พ.ย. 61 -
62  476075849  วาปีปทุม  กุลปริยาภรณ์ พุ่มทับทิม   26 พ.ย. 61 -
63  597373205  กุดรัง  kullanan Nanram   26 พ.ย. 61 -
64  386980478  บรบือ  ศิวพร ละสุยะ   26 พ.ย. 61 -
65  570599179  วาปีปทุม  พิยดา โพธิสาจันทร์   26 พ.ย. 61 -
66  741095639  ยางสีสุราช  นนทิชา แพทย์กระโทก   26 พ.ย. 61 -
67  383675338  กุดรัง  เปมิกา โพธิวรรณ์   26 พ.ย. 61 -
68  031863068  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   26 พ.ย. 61 -
69  783511692  กันทรวิชัย  จิราวรรณ เงาสุมาตย์   26 พ.ย. 61 -
70  613534053  บรบือ  ศิวพร ละสุยะ   26 พ.ย. 61 -
71  619126698  นาดูน  มีวิชช์ ชนเขตต์   26 พ.ย. 61 -
72  234049238  วาปีปทุม  จรรยพร อุทัยอินทร์   26 พ.ย. 61 -
73  983609220  บรบือ  เตือนจิรา สาราช   26 พ.ย. 61 -
74  078829696  โกสุมพิสัย  กชพรรณ พวงเพ็ชร   26 พ.ย. 61 -
75  648788138  ยางสีสุราช  พรวิภา ไค่นุ่นจันทร์   26 พ.ย. 61 -
76  690385935  กันทรวิชัย  จารุวรรณ แต้มดื่ม   26 พ.ย. 61 -
77  607050878  โกสุมพิสัย  เปรียบดาว ผลภาษี   26 พ.ย. 61 -
78  เกาหลี  กุดรัง  Kodchakorn Kaendee   26 พ.ย. 61 -
79  469501617  โกสุมพิสัย  นิรชา แก้วกัลยา   26 พ.ย. 61 -
80  616366650  ยางสีสุราช  สุกัญญา สุมาลี   26 พ.ย. 61 -
81  817767694  วาปีปทุม  อวรดา อุ่นภักดี   26 พ.ย. 61 -
82  517137837  โกสุมพิสัย  มัชฏาพร น้อมลากุล   26 พ.ย. 61 -
83  980614234  ยางสีสุราช  ลักขณา พะรินรัมย์   26 พ.ย. 61 -
84  270797675  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   26 พ.ย. 61 -
85  828451165  กุดรัง  ศิริณญา นางาม   26 พ.ย. 61 -
86  067134830  กุดรัง  ธนาพันธ์ ผ่องไพบูลย์   26 พ.ย. 61 -
87  058020009  โกสุมพิสัย  วารุณี ศรีชัยภูมิ   26 พ.ย. 61 -
88  054172573  กันทรวิชัย  ชุดาพร จันดา   26 พ.ย. 61 -
89  306392475  โกสุมพิสัย  กนกวรรณ แก้วกลาง   26 พ.ย. 61 -
90  496196276  ยางสีสุราช  กนกวรรณ ศรีไชย   26 พ.ย. 61 -
91  100328292  วาปีปทุม  จารุมาศ มาตา   26 พ.ย. 61 -
92  382653044  บรบือ  วริศรา บุญสงค์   26 พ.ย. 61 -
93  616457293  กันทรวิชัย  อภิญญา คุณราช   26 พ.ย. 61 -
94  เกาหลี  บรบือ  Kodchakorn Kaendee   26 พ.ย. 61 -
95  145896727  บรบือ  ชนาพร วิเศษอุด   26 พ.ย. 61 -
96  619540471  นาดูน  ศักดินนท์ แก้งคำ   26 พ.ย. 61 -
97  104318548  วาปีปทุม  ปภาวรินท์ ทองสำเริงฤทธิ์   26 พ.ย. 61 -
98  310039843  กันทรวิชัย  ศรสวรรค์ สนิทชัย   26 พ.ย. 61 -
99  143972139  ยางสีสุราช  พิชญา ภูเพ็ญ   26 พ.ย. 61 -
100  542331347  บรบือ  สุจิตรา แปรต่วน   26 พ.ย. 61 -
101  614672507  บรบือ  ชุติกาญจน์ พงษ์โพธิ์ชัย   26 พ.ย. 61 -
102  055335131  บรบือ  จุฑามาศ โตโสม   26 พ.ย. 61 -
103  เกาหลี  บรบือ  Patimakon Thongtham   26 พ.ย. 61 -
104  เกาหลี  บรบือ  Thanapan Phongpaiboon   26 พ.ย. 61 -
105  เกาหลี  บรบือ  Kodchakorn Kaendee   26 พ.ย. 61 -
106  930486974  ยางสีสุราช  พรพิพัฒน์ ทัพธานี   26 พ.ย. 61 -
107  455233694  บรบือ  อภิญญา สิทธิโนน   26 พ.ย. 61 -
108  285362983  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   26 พ.ย. 61 -
109  951444008  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   26 พ.ย. 61 -
110  014845458  กุดรัง  ตติยาภรณ์ บัวศรี   26 พ.ย. 61 -
111  466450085  นาดูน  Jirawat Prabnarong   26 พ.ย. 61 -
112  789460407  ยางสีสุราช  ณัฐธิญา ดาวเรือง   26 พ.ย. 61 -
113  219311671  วาปีปทุม  ปวริศา เพิ่มบุญ   26 พ.ย. 61 -
114  เกาหลี  บรบือ  Patimakon Thongtham   26 พ.ย. 61 -
115  084672343  ยางสีสุราช  บุษกร ริพิมพ์   26 พ.ย. 61 -
116  071276848  ยางสีสุราช  ณิชารีย์ หลวงไชย   26 พ.ย. 61 -
117  เกาหลี  บรบือ  กชกร แก่นดี   26 พ.ย. 61 -
118  891065779  นาดูน  วนัสวรรณ โอสายไทย   26 พ.ย. 61 -
119  590788565  กันทรวิชัย  วิไลวรรณ โสภะบุญ   26 พ.ย. 61 -
120  993742118  กุดรัง  ภัทรภรณ์ กรเกริกเกียรติ   26 พ.ย. 61 -
121  111495353  กันทรวิชัย  พิจิตรา หาญลือ   26 พ.ย. 61 -
122  667206348  ยางสีสุราช  สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฏร์   26 พ.ย. 61 -
123  861428510  กุดรัง  กชกร เอ็มอ่ำ   26 พ.ย. 61 -
124  160470809  ยางสีสุราช  รุ่งนภา วอดทอง   26 พ.ย. 61 -
125  989275175  กุดรัง  สุภาพร จันทร์เขียว   26 พ.ย. 61 -
126  457671931  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   26 พ.ย. 61 -
127  392185289  กุดรัง  กัญญารัตน์ เจริญรัตน์   26 พ.ย. 61 -
128  860928704  กันทรวิชัย  ณัฐชฏาภรณ์ แสงพล   26 พ.ย. 61 -
129  RU820089834TH  กันทรวิชัย  นพรัตน์ เรียนสร้อย   26 พ.ย. 61 -
130  RP309346798TH  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   26 พ.ย. 61 -
131  RB519813464TH  บรบือ  พัชวี ดีเลิศ   26 พ.ย. 61 -
132  RB278290164TH  บรบือ  อัจฉราภรณ์ คำมุงคุณ   26 พ.ย. 61 -
133  RC493177304TH  กันทรวิชัย  รุ่งอรุณ เมนขุนทด   26 พ.ย. 61 -
134  RP308205621TH  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   26 พ.ย. 61 -
135  RP313770133TH  กุดรัง  เก็จมณี บุญช่วย   26 พ.ย. 61 -
136  EU088315758TH  บรบือ  บุญสิดา เครื่องเทศ   26 พ.ย. 61 -
137  EV830296694TH  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   26 พ.ย. 61 -
138  RC066643677TH  วาปีปทุม  กิตติมาภรณ์ ศรีลำดวน   26 พ.ย. 61 -
139  RB194487410TH  กันทรวิชัย  อภิญญา คุณราช   26 พ.ย. 61 -
140  RK522154634TH  บรบือ  ปุณยวีร์ เกียติ์สกุลชัย   26 พ.ย. 61 -
141  RC240077290TH  โกสุมพิสัย  สุวพร ผ่องสีงาม   26 พ.ย. 61 -
142  RP310073884TH  กุดรัง  ดุจฤดี ศรีสวัสดิ์   26 พ.ย. 61 -
143  RC261943295TH  โกสุมพิสัย  ธนวรรณ สามานิตย์   26 พ.ย. 61 -
144  PB762681634TH  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   26 พ.ย. 61 -
145  ED607760492TH  บรบือ  พิมผกา บุโพธิ์   26 พ.ย. 61 -
146  RC396851420TH  ยางสีสุราช  สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฏร์   26 พ.ย. 61 -
147  940666105  กุดรัง  มัณฑนา ศรีสุข   16 พ.ย. 61 -
148  812565995  โกสุมพิสัย  ทิพย์สุคนธา กำประทุม   16 พ.ย. 61 -
149  2782 8638 5  กุดรัง  นนิกานต์ จูห้อง   16 พ.ย. 61 -
150  3269 6008 2  บรบือ  ณัฏฐณิชา พุทธรัสสุ   16 พ.ย. 61 -
151  5357 97005  ยางสีสุราช  จิราวรรณ กฤษสนั่น   16 พ.ย. 61 -
152  309320447  กันทรวิชัย  วิภาดา สืบสาม   16 พ.ย. 61 -
153  7380 0482 8  กุดรัง  พัชรี เจนฤทัยธรรม   16 พ.ย. 61 -
154  294977243  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   16 พ.ย. 61 -
155  9232 0715 8  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   16 พ.ย. 61 -
156  0051 9803 5  กันทรวิชัย  วชิราภรณ์ มัดหา   16 พ.ย. 61 -
157  3750 9484 9  ยางสีสุราช  พรรณิภา วงษ์ละคร   16 พ.ย. 61 -
158  7512 0176 5  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   16 พ.ย. 61 -
159  7888 7398 5  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   16 พ.ย. 61 -
160  131554020  โกสุมพิสัย  ปิยะวรรณ เมฆสาย   16 พ.ย. 61 -
161  058444334  วาปีปทุม  ภาวรินทร์ ประเสริฐศรี   16 พ.ย. 61 -
162  229120549  กันทรวิชัย  รัตนา สมานทอง   16 พ.ย. 61 -
163  1811110241  ยางสีสุราช  ภัทรพรรณ มะปราง   16 พ.ย. 61 -
164  5626 4250 2  ยางสีสุราช  สุธิดา อุตมะ   16 พ.ย. 61 -
165  608681218  ยางสีสุราช  ปฏิพัทธ์ ประทุมมี   16 พ.ย. 61 -
166  6464 5488 8  ยางสีสุราช  สุดาพร นาคนวล   16 พ.ย. 61 -
167  300483757  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   16 พ.ย. 61 -
168  RC390734734th  กันทรวิชัย  เบญจวรรณ ชาวโพธิ์   16 พ.ย. 61 -
169  EV978058921TH  ยางสีสุราช  อารียา จานชิน   16 พ.ย. 61 -
170  0525 6689 5  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   16 พ.ย. 61 -
171  780250539  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ สวัสดิ์ศรี   16 พ.ย. 61 -
172  EV830469457TH  โกสุมพิสัย  ขวัญฤทัย ไชยรถ   16 พ.ย. 61 -
173  RC380506635TH  บรบือ  siripatsorn   16 พ.ย. 61 -
174  RC422207325TH  กุดรัง  เบจวรรณ สัตยานุชิต   16 พ.ย. 61 -
175  RB911386845TH  กันทรวิชัย  รัตนา สมานทอง   16 พ.ย. 61 -
176  EV945854701TH  ยางสีสุราช  ภัทรพรรณ มะปราง   16 พ.ย. 61 -
177  EY050962795TH  บรบือ  ณัฎฐณิชา พุทธรัสสุ   16 พ.ย. 61 -
178  EU760763070TH  เชียงยืน  ปฎิพล ดีอ่อน   16 พ.ย. 61 -
179  ED607663650TH  กันทรวิชัย  จินตนาภรณ์ ก้อนคำ   16 พ.ย. 61 -
180  EV777282735TH  วาปีปทุม  นุชธิดา วังบอนสัก   16 พ.ย. 61 -
181  ED596476061TH  โกสุมพิสัย  ยุมาบี ปาธาน   16 พ.ย. 61 -
182  EV701405329TH  โกสุมพิสัย  จิตรลดา ตุ้มทอง   16 พ.ย. 61 -
183  RU674277530TH  กันทรวิชัย  กมลชนก โพธิ์ศรี   16 พ.ย. 61 -
184  RC0550175806TH  กุดรัง  นภวรรณ ภูมิสถาน   16 พ.ย. 61 -
185  RM375146648TH  กันทรวิชัย  รัตนากร สีตวงษ์   16 พ.ย. 61 -
186  EY057302357TH  ยางสีสุราช  มุจรินทร์ แสงศรีดา   16 พ.ย. 61 -
187  ED588285198TH  ยางสีสุราช  ดวงฤดี หอมสมบัติ   16 พ.ย. 61 -
188  EW033107968TH  กุดรัง  ติ๊บตี้ สั้นสั้นเอง   16 พ.ย. 61 -
189  EV600524375TH  กันทรวิชัย  หน่อย ลูกพ่อจ่อย   16 พ.ย. 61 -
190  ED607712112TH  บรบือ  ธัญญาลักษณ์ คงวงค์   16 พ.ย. 61 -
191  RB953146262TH  กุดรัง  นพวรรณ ภูมิสถาน   16 พ.ย. 61 -
192  EV736906419TH  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ สีดี   16 พ.ย. 61 -
193  RB851225415TH  กันทรวิชัย  พรรณรัตน์ แป้นโคตร   16 พ.ย. 61 -
194  RM060633115TH  โกสุมพิสัย  วรรัตน์ วรรณแสง   16 พ.ย. 61 -
195  RB586647570TH  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   16 พ.ย. 61 -
196  RC493165297TH  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   16 พ.ย. 61 -
197  RC240098255TH  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   16 พ.ย. 61 -
198  RC421630039TH  วาปีปทุม  สิริลักษณ์ ดวงภมร   16 พ.ย. 61 -
199  RP275441625TH  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   16 พ.ย. 61 -
200  RC438028548TH  ยางสีสุราช  จารุวรรณ วงแสน   16 พ.ย. 61 -
201  RP300889430TH  กันทรวิชัย  ทิวาวรรณ คำเอี่ยม   16 พ.ย. 61 -
202  RU816498965TH  ยางสีสุราช  ศศิประภา ปาสะนัม   16 พ.ย. 61 -
203  ED601560060TH  ยางสีสุราช  ธัญชนก แดนกาไสย   16 พ.ย. 61 -
204  EV160455109TH  กันทรวิชัย  สุธิดา มารังสี   16 พ.ย. 61 -
205  RL882360835TH  กุดรัง  ญาติกา ทิพเทพา   16 พ.ย. 61 -
206  ED61043228TH  ยางสีสุราช  พัทราวรรณ เอกพันธ์   16 พ.ย. 61 -
207  EW140353088TH  กุดรัง  ภานุชนาถ เจริญรัตน์   16 พ.ย. 61 -
208  RB878972195TH  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   16 พ.ย. 61 -
209  ED598483808TH  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   16 พ.ย. 61 -
210  EV009121329TH  กุดรัง  กฤติยากร เตียนพลกรัง   16 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61 รับแล้ว
211  RB342164666TH  กุดรัง  รุ่งฟ้า ม่วงประโคน   16 พ.ย. 61 -
212  RP308197125TH  โกสุมพิสัย  สุชาดา จนจันทึก   16 พ.ย. 61 -
213  RL882375477TH  ชื่นชม  กีรติ คำนวณไว   16 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61 รับแล้ว
214  PB829657515TH  กันทรวิชัย  ทัดดาว ศิริเลิศ   16 พ.ย. 61 -
215  RB655135193TH  บรบือ  ปิยพร กัญญูะบุญ   16 พ.ย. 61 -
216  RU816401808TH  กุดรัง  พัชรี เจนฤทัยธรรม   16 พ.ย. 61 -
217  RC390496178TH  เชียงยืน  อัลฟาอิน บุรณพาส   16 พ.ย. 61 -
218  EW013143878TH  กันทรวิชัย  ภัทราวดี ภักดีโชติ   16 พ.ย. 61 -
219  RC468677158TH  กันทรวิชัย  ประกายดาว ท่อนทอง   16 พ.ย. 61 -
220  RB963956667TH  โกสุมพิสัย  ภรณ์วิภา ทุยเวียง   16 พ.ย. 61 -
221  RU816434899TH  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   16 พ.ย. 61 -
222  PB342247652TH  โกสุมพิสัย  ธนวรรณ สามานิตย์   16 พ.ย. 61 -
223  EV888588149TH  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   16 พ.ย. 61 -
224  RP294969074TH  ยางสีสุราช  ศิริญญา สีหาบุดโต   16 พ.ย. 61 -
225  ED612206697TH  ยางสีสุราช  อรนุช ฆ้องลา   16 พ.ย. 61 -
226  EV841243216TH  กุดรัง  ขนิษฐา ทบอาจ   16 พ.ย. 61 -
227  RB812006055TH  กุดรัง  ภานุชนาถ เจริญรัตน์   16 พ.ย. 61 -
228  RU816599589TH  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   16 พ.ย. 61 -
229  PC004078629TH  บรบือ  รัตนาวดี ศิลปรายะ   16 พ.ย. 61 -
230  PC282365782TH  โกสุมพิสัย  ปิยะนุช พันตู้   16 พ.ย. 61 -
231  RB910478069TH  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   16 พ.ย. 61 -
232  7682 5621 5  ยางสีสุราช  วราพร ชาวกล้า   13 พ.ย. 61 -
233  9340 5785 1  โกสุมพิสัย  มนัสรินทร์ จันทนะภัค   13 พ.ย. 61 -
234  8556 9760 5  กุดรัง  สุจิตรา วัฒนศฤงฆาร   13 พ.ย. 61 -
235  9334 1273 2  กันทรวิชัย  สุพรรษา บัวดี   13 พ.ย. 61 -
236  rp303569412th  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   13 พ.ย. 61 -
237  es234518483kr  บรบือ  patimakorn thongtham   13 พ.ย. 61 -
238  pd059710345th  ยางสีสุราช  รัชญา บุปผาสังข์   13 พ.ย. 61 -
239  pd059693545th  ยางสีสุราช  รัชญา บุปผาสังข์   13 พ.ย. 61 -
240  eg234717436kr  กุดรัง  wipawanee klangthong   13 พ.ย. 61 -
241  674686052  ชื่นชม  ชุติกาญจน์ พรมคำ   12 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61 รับแล้ว
242  351112295  บรบือ  เพียงรวี กิ่งกรดกลาง   12 พ.ย. 61 -
243  538244774  โกสุมพิสัย  วารุณี ศรีชัยภูมิ   12 พ.ย. 61 -
244  367246026  วาปีปทุม  สุวิมล นาสิงห์ขัยร์   12 พ.ย. 61 -
245  862364033  วาปีปทุม  สมพร หลักบุญ   12 พ.ย. 61 -
246  232966223  กันทรวิชัย  เบญจวรรณ ค่ายเพชร   12 พ.ย. 61 -
247  028341628  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   12 พ.ย. 61 -
248  808396023  กันทรวิชัย  วิภาดา สืบสาน   12 พ.ย. 61 -
249  652886922  กันทรวิชัย  นันทิดา เพ็ชรสุข   12 พ.ย. 61 -
250  569738063  กันทรวิชัย  กมลรัตน์ วอนศิริ   12 พ.ย. 61 -
251  301557371  กุดรัง  สุพัตรา ทองอินทร์   12 พ.ย. 61 -
252  155148281  กุดรัง  ฐิติรัตน์   12 พ.ย. 61 -
253  008526588  วาปีปทุม  ปิยะนุช สาลีรัมย์   12 พ.ย. 61 -
254  385772235  กันทรวิชัย  จิตตา สีคำแท้   12 พ.ย. 61 -
255  066108847  โกสุมพิสัย  ปิยธิดา คงพล   12 พ.ย. 61 -
256  422486470  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   12 พ.ย. 61 -
257  33456668  กุดรัง  ทิพวรรณ บุญแท้   12 พ.ย. 61 -
258  944789856  กันทรวิชัย  นิตยา ธาตุวิสัย   12 พ.ย. 61 -
259  017643874  กันทรวิชัย  อมรรัตน์ พชรวรางกูร   12 พ.ย. 61 -
260  980542210  นาดูน  อภินันท์ ยะวรรณ   12 พ.ย. 61 -
261  028433267  กุดรัง  ภัทรภรณ์ กรเกริกเกียรติ   12 พ.ย. 61 -
262  900903416  กันทรวิชัย  พรรณิภา ทบแก้ว   12 พ.ย. 61 -
263  587119985  บรบือ  ประภาสินี เชื้อดี   12 พ.ย. 61 -
264  617205937  กุดรัง  ทิวาพร โชติทอง   12 พ.ย. 61 -
265  788662898  โกสุมพิสัย  สิริวรรณ อินทร์แสง   12 พ.ย. 61 -
266  825291102  นาดูน  เอกปฐวี มีไชยา   12 พ.ย. 61 -
267  140572931  บรบือ  ศิวะพร ละสุยะ   12 พ.ย. 61 -
268  808396173  ยางสีสุราช  ณัฐมน ขาวงาม   12 พ.ย. 61 -
269  278621453  ยางสีสุราช  ปฏิพัทธ์ ประทุมมี   12 พ.ย. 61 -
270  254459325  กันทรวิชัย  พัชริดา มินตรา   12 พ.ย. 61 -
271  116909318  ยางสีสุราช  kanlapat O kongna   12 พ.ย. 61 -
272  617690425  วาปีปทุม  จริยา จันทร์ชื่น   12 พ.ย. 61 -
273  593154297  กันทรวิชัย  กาญจนา ยืนยง   12 พ.ย. 61 -
274  435533845  โกสุมพิสัย  โชติมณี สุดสม   12 พ.ย. 61 -
275  603338111  บรบือ  อภิญญา ยังจันทร์อินทร์   12 พ.ย. 61 -
276  801334660  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ สีดี   12 พ.ย. 61 -
277  305069357  กุดรัง  ญาดา วรรณรัตต์   12 พ.ย. 61 -
278  818051720  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   12 พ.ย. 61 -
279  303251845  โกสุมพิสัย  ประภัสสร สุโคตร   12 พ.ย. 61 -
280  786597613  ยางสีสุราช  ชฏาธร โง่นหงษ์   12 พ.ย. 61 -
281  931075697  ชื่นชม  ไม่มีชื่อ   12 พ.ย. 61 -
282  303454508  กุดรัง  จุฑามาศ ปลื้มกมล   12 พ.ย. 61 -
283  519327944  กุดรัง  ปัณพร ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ   7 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61 -
284  868090350  กันทรวิชัย  วิชุดา ไกรฤาชา   7 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61 -
285  981447229  กุดรัง  ฑุติมา ฉาบพิมาย   7 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61 -
286  953058537  กุดรัง  สายนที ทองคำ   7 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61 -
287  722556567  เชียงยืน  พีระพล แสนคำ   7 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61 -
288  008071745  ยางสีสุราช  ปณิตา เถรกระโทก   7 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61 -
289  116512518  วาปีปทุม  แพม มัทติกา   7 พ.ย. 61 -
290  635823511  วาปีปทุม  ปัทมาวรรณ เณรแตง   7 พ.ย. 61 -
291  084649512  กันทรวิชัย  สกุลแก้ว แก้วล้วน   7 พ.ย. 61 -
292  791388459  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   7 พ.ย. 61 -
293  260897740  กุดรัง  ปณิตา นารีนุช   7 พ.ย. 61 -
294  035136936  กุดรัง  ภัทรภรณ์ กรเกริกเกียรติ   7 พ.ย. 61 -
295  021899774  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   7 พ.ย. 61 -
296  331944175  ยางสีสุราช  นารากร มุ่งต่อกลาง   7 พ.ย. 61 -
297  263145320  โกสุมพิสัย  ณัฏฐา นามทอง   7 พ.ย. 61 -
298  571720415  ยางสีสุราช  จิราภา กุนันท์   7 พ.ย. 61 -
299  983152765  กันทรวิชัย  นริศรา นามวงษา   7 พ.ย. 61 -
300  571720415  ยางสีสุราช  จิราภา กุนันท์   7 พ.ย. 61 -
301  Kerry  โกสุมพิสัย  เกศฏาภรณ์ ยางชัยภูมิ   7 พ.ย. 61 -
302  Kerry  วาปีปทุม  ปรารถนา สมสะอาด   7 พ.ย. 61 -
303  Kerry  ยางสีสุราช  อาทิตยา สัญญาถนอมรัช   7 พ.ย. 61 -
304  Kerry  ยางสีสุราช  อัจฉราพรรณ   7 พ.ย. 61 -
305  Kerry  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   7 พ.ย. 61 -
306  Kerry  บรบือ  ณัฐธิดา กับรัมย์   7 พ.ย. 61 -
307  Kerry  โกสุมพิสัย  เกศฏาภรณ์ ยางชัยภูมิ   7 พ.ย. 61 -
308  Kerry  บรบือ  ปิยะพร กัญญะบุญ   7 พ.ย. 61 -
309  Kerry  ยางสีสุราช  ภัทรพรรณ มะปราง   7 พ.ย. 61 -
310  921917265  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   7 พ.ย. 61 -
311  945786785  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   6 พ.ย. 61 -
312  079505056  กันทรวิชัย  สุธิรดา ยารังษี   6 พ.ย. 61 -
313  017654316  กุดรัง  อัจฉริยา ศิรินาม   6 พ.ย. 61 -
314  113284343  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   6 พ.ย. 61 -
315  113576050  ยางสีสุราช  ณัฏฐธิดา กุลเสือ   6 พ.ย. 61 -
316  233731462  กุดรัง  ฐิติรัตน์   6 พ.ย. 61 -
317  413270152  วาปีปทุม  วรรณิภา บุบผาลุน   6 พ.ย. 61 -
318  159285739  บรบือ  ปติมากร ทองธรรม   6 พ.ย. 61 -
319  940142103  กุดรัง  เบญจมาศ แก้วกล้า   6 พ.ย. 61 -
320  598263943  โกสุมพิสัย  นภัสสร เรืองศรี   6 พ.ย. 61 -
321  596621166  ชื่นชม  ชนิกานต์ ช่อจำปี   6 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61 รับแล้ว
322  400950196  กันทรวิชัย  น้ำฝน เจริญศิริ   6 พ.ย. 61 -
323  099375426  กุดรัง  พิมพ์มาดา โดยเคน   6 พ.ย. 61 -
324  983477081  กันทรวิชัย  พิชญานิน ขลิบทอง   6 พ.ย. 61 -
325  642335783  ยางสีสุราช  ปรียานุช จุมจัง   6 พ.ย. 61 -
326  982267736  เชียงยืน  ทยากร พิตติพันท์   6 พ.ย. 61 -
327  613282111  โกสุมพิสัย  ชาลิศา พรหมมา   6 พ.ย. 61 -
328  597225833  ชื่นชม  ศตพร พูนสวัสดิ์วงศ์   6 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61 รับแล้ว
329  731550157  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   6 พ.ย. 61 -
330  050133680  วาปีปทุม  ชุติมา มูลรัตน์   6 พ.ย. 61 -
331  964964276  โกสุมพิสัย  ฑิฆัมพร รับรอง   6 พ.ย. 61 -
332  602601945  เชียงยืน  เขมรัฐ อุทธิเสน   6 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61 -
333  294834956  โกสุมพิสัย  ธีนริศสา นามสมบูรณ์   6 พ.ย. 61 -
334  983250215  บรบือ  สิริภรณ์ จันทร์วงศ์   6 พ.ย. 61 -
335  541374933  ยางสีสุราช  ธนพร สมานรักษ์   6 พ.ย. 61 -
336  816844488  กันทรวิชัย  สุภัทรา มีรินทะ   6 พ.ย. 61 -
337  551640783  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   6 พ.ย. 61 -
338  768270331  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   6 พ.ย. 61 -
339  598330285  โกสุมพิสัย  อรณิชา ภูมิประหมัน   6 พ.ย. 61 -
340  046906927  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   6 พ.ย. 61 -
341  766276699  กันทรวิชัย  มาตสุภา ไฮวัง   6 พ.ย. 61 -
342  632023110  กุดรัง  ขนิษฐา เบ็ญจศิล   6 พ.ย. 61 -
343  787386641  บรบือ  ดวงลดา เถื่อนสันเทียะ   6 พ.ย. 61 -
344  819430600  วาปีปทุม  สุภัสสรา สุขแสง   6 พ.ย. 61 -
345  347172845  โกสุมพิสัย  นิรชา แก้วกัลยา   6 พ.ย. 61 -
346  303516803  กุดรัง  ฐิติรัตน์   6 พ.ย. 61 -
347  979799213  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   6 พ.ย. 61 -
348  281637294  ยางสีสุราช  กาญจนา อนุชาด   6 พ.ย. 61 -
349  850866934  โกสุมพิสัย  วัชราภรณ์ มัปัทมา   6 พ.ย. 61 -
350  169643064  กันทรวิชัย  พรรณรัตน์ แป้นโคตร   6 พ.ย. 61 -
351  752105310  ยางสีสุราช  อินทิรา ตรากลาง   6 พ.ย. 61 -
352  295089920  บรบือ  วิชญาดา ปานนี้   6 พ.ย. 61 -
353  288765222  กุดรัง  อัจฉริยา ศิรินาม   6 พ.ย. 61 -
354  938808658  ชื่นชม  ชนิกานต์ ช่อจำปี   6 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61 รับแล้ว
355  816071253  กุดรัง  จุฑาภรณ์ ทองตัน   6 พ.ย. 61 -
356  010835415  โกสุมพิสัย  บุษยาภิเษก บุตตะคาม   6 พ.ย. 61 -
357  983490587  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   6 พ.ย. 61 -
358  538141409  กุดรัง  กัญญารัตน์ เจริญรัตน์   6 พ.ย. 61 -
359  787423463  ยางสีสุราช  สาธิมา ศรีพันธ์   6 พ.ย. 61 -
360  391469987  กุดรัง  พัชรี เจนฤทัยธรรม   6 พ.ย. 61 -
361  014161100  วาปีปทุม  จิดาภา สายเชื้อ   6 พ.ย. 61 -
362  539344368  กันทรวิชัย  วนิดา ธงทันดี   6 พ.ย. 61 -
363  850865046  ยางสีสุราช  ลลิตา ประทุม   6 พ.ย. 61 -
364  641476780  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   6 พ.ย. 61 -
365  293679495  โกสุมพิสัย  ศิวพร ทองนาค   6 พ.ย. 61 -
366  935685963  กันทรวิชัย  เยาวลักษณ์ แคนชัยภูมิ   6 พ.ย. 61 -
367  935685963  กันทรวิชัย  เยาวลักษณ์ แคนชัยภูมิ   6 พ.ย. 61 -
368  586020927  บรบือ  วิลาวัณย์ ลาภสาร   6 พ.ย. 61 -
369  274171847  กุดรัง  กัญญารรัตน์ มูลหา   6 พ.ย. 61 -
370  281927950  ยางสีสุราช  อรนุช ฆ้องลา   6 พ.ย. 61 -
371  279019973  กันทรวิชัย  จันทกร ชีรัมย์   6 พ.ย. 61 -
372  816034499  กันทรวิชัย  รัตนา สมานทอง   6 พ.ย. 61 -
373  492814591  กุดรัง  ทิพวรรณ บุญแท้   6 พ.ย. 61 -
374  794486163  กุดรัง  นริศรา สีหาคุณ   6 พ.ย. 61 -
375  563950544  กุดรัง  ชนนิกานต์ อินทรหะ   6 พ.ย. 61 -
376  543946421  ชื่นชม  ปานชีวา ชมภูพื้น   6 พ.ย. 61 -
377  484214193  บรบือ  อทิตติยา ดวงเขียว   6 พ.ย. 61 -
378  155262321  ยางสีสุราช  วธัญญา งอยภูธร   6 พ.ย. 61 -
379  534492033  ยางสีสุราช  ภัทรพรรณ มะปราง   6 พ.ย. 61 -
380  156864645  กันทรวิชัย  จิตตา สีคำแท้   6 พ.ย. 61 -
381  147312057  กันทรวิชัย  จินดา เศรษฐทัตต์   6 พ.ย. 61 -
382  543948820  วาปีปทุม  พิทยา ฤาไกรศรี   6 พ.ย. 61 -
383  156892902  กันทรวิชัย  ไผกะบ่รู้   6 พ.ย. 61 -
384  896864285  วาปีปทุม  ธารวิมล กกรัมย์   6 พ.ย. 61 -
385  945540827  โกสุมพิสัย  นิรชา แก้วกัลยา   6 พ.ย. 61 -
386  385884206  กันทรวิชัย  วนิดา ธงทันดี   6 พ.ย. 61 -
387  290859263  กุดรัง  ญาดา หาญอาษา   6 พ.ย. 61 -
388  087610419  วาปีปทุม  นวพร ชอบจิตต์   6 พ.ย. 61 -
389  513642214  โกสุมพิสัย  หัทยา อุรารื่น   6 พ.ย. 61 -
390  894961443  กันทรวิชัย  ศุจีภรณ์ ศรีสุขกลาง   6 พ.ย. 61 -
391  577069975  กุดรัง  ครองขวัญ คำแหงพล   6 พ.ย. 61 -
392  301064368  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   6 พ.ย. 61 -
393  374594389  บรบือ  ธัญญาลักษณ์ คงวงค์   6 พ.ย. 61 -
394  818389265  บรบือ  ณัฏฐณิชา พุทธรัสสุ   6 พ.ย. 61 -
395  543938116  วาปีปทุม  แจ่มนภา นิตย์คำหาญ   6 พ.ย. 61 -
396  335492414  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   6 พ.ย. 61 -
397  156892893  กันทรวิชัย  อนันตญา จันทมุลตรี   6 พ.ย. 61 -
398  019365780  โกสุมพิสัย  ชลเนตร สีหิน   6 พ.ย. 61 -
399  282938619  ชื่นชม  กานต์ธิดา ถนอมสมบัติ   6 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61 รับแล้ว
400  373782607  วาปีปทุม  รัชวลัญช์ ศรีหลิ่ง   6 พ.ย. 61 -
401  516269730  วาปีปทุม  ภัสสร บุญคง   6 พ.ย. 61 -
402  817150482  ยางสีสุราช  กรกมล ทู้ไพเราะ   6 พ.ย. 61 -
403  295257319  วาปีปทุม  ชลติกานต์ สุขสมบัติ   5 พ.ย. 61 -
404  592674367  โกสุมพิสัย  อนัญญา เล็กสิงห์โต   5 พ.ย. 61 -
405  870541818  โกสุมพิสัย  ทนิษฐา ประจำ   5 พ.ย. 61 -
406  508467265  กุดรัง  อทิติยา นาคศรี   5 พ.ย. 61 -
407  294273403  เชียงยืน  นวมินทร์ บ่อจักรพันธ์   5 พ.ย. 61 -
408  639746801  บรบือ  พัชรพร ราตรี   5 พ.ย. 61 -
409  304020159  โกสุมพิสัย  สิริกานดา ชนะชัย   5 พ.ย. 61 -
410  104298477  โกสุมพิสัย  อรณิชา ภูมิประหมัน   5 พ.ย. 61 -
411  334596846  กันทรวิชัย  วิไล เพ็งกระแจ่ม   5 พ.ย. 61 -
412  571267297  กันทรวิชัย  กัญญารัตน์ ธรรมนิยม   5 พ.ย. 61 -
413  382769365  บรบือ  ศิราณี เสมารักษ์   5 พ.ย. 61 -
414  142246869  กุดรัง  ฐิติรัตน์   5 พ.ย. 61 -
415  310148945  ยางสีสุราช  ปานตะวัน เทียนจันทร์   5 พ.ย. 61 -
416  560866175  กันทรวิชัย  อมรรัตน์ ทองนอก   5 พ.ย. 61 -
417  817949198  ยางสีสุราช  ลลิตา ประทุม   5 พ.ย. 61 -
418  405634465  โกสุมพิสัย  ภัทรสุดา สารนอก   5 พ.ย. 61 -
419  562458316  กันทรวิชัย  สมฤทัย แสนแก้ว   5 พ.ย. 61 -
420  003045350  โกสุมพิสัย  ชลเนตร สีหิน   5 พ.ย. 61 -
421  791351842  กันทรวิชัย  กิ่งแก้ว คำโส   5 พ.ย. 61 -
422  815979926  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   5 พ.ย. 61 -
423  543585997  ยางสีสุราช  มลิวัลย์ ตะรินันท์   5 พ.ย. 61 -
424  690642660  โกสุมพิสัย  กณิษฐา เค้าละมูล   5 พ.ย. 61 -
425  398402565  วาปีปทุม  สุดารัตน์ วรรณลัย   5 พ.ย. 61 -
426  637414404  โกสุมพิสัย  อรณิชา ภูมิประหมัน   5 พ.ย. 61 -
427  288939422  บรบือ  ปาริฉัตร จิตติราช   5 พ.ย. 61 -
428  600519684  ยางสีสุราช  ลักขณา พะรินรัมย์   5 พ.ย. 61 -
429  994500886  ยางสีสุราช  ธนพร สมานรักษ์   5 พ.ย. 61 -
430  542302748  ยางสีสุราช  สุมิตรา คูณทอง   5 พ.ย. 61 -
431  620568874  วาปีปทุม  ชุติมา มูลรัตน์   5 พ.ย. 61 -
432  074057665  กันทรวิชัย  สุปราณี สียางนอก   5 พ.ย. 61 -
433  064996040  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   5 พ.ย. 61 -
434  293594534  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   5 พ.ย. 61 -
435  282996727  ยางสีสุราช  ศิริรักษ์ สมดี   5 พ.ย. 61 -
436  588556783  บรบือ  เกศิณีพร จิรเกษมสุข   5 พ.ย. 61 -
437  812192401  ยางสีสุราช  จุฑารัตน์ กาญจนานุรักษ์   5 พ.ย. 61 -
438  839315210  กุดรัง  อนุสรา พูลเพิ่ม   5 พ.ย. 61 -
439  587562439  บรบือ  ปิยะพร กัญญะบุญ   5 พ.ย. 61 -
440  725995611  โกสุมพิสัย  ลัดดาวรรณ นิยะนุช   5 พ.ย. 61 -
441  454353554  โกสุมพิสัย  ณราภรณ์ โคตรชาลี   5 พ.ย. 61 -
442  600013252  กันทรวิชัย  อภิชญา ใจบุญ   5 พ.ย. 61 -
443  592890485  วาปีปทุม  ภัสสร บุญคง   5 พ.ย. 61 -
444  013484231  กันทรวิชัย  พัชรี นางงาม   5 พ.ย. 61 -
445  360003339  โกสุมพิสัย  ศุภิสรา มาราช   5 พ.ย. 61 -
446  092726777  โกสุมพิสัย  กัญญารัตน์ ฝุ่นแก้ว   5 พ.ย. 61 -
447  736344381  กุดรัง  ภัทรภรณ์ กรเกริกเกียรติ   5 พ.ย. 61 -
448  413143278  กันทรวิชัย  ธารวิมล ทุมทอง   5 พ.ย. 61 -
449  561072150  กุดรัง  ภานุชนาถ เจริญรัตน์   5 พ.ย. 61 -
450  051240915  ยางสีสุราช  อารียา จานชิน   5 พ.ย. 61 -
451  538754636  กันทรวิชัย  สิริวิมล คุ่้มเขต   5 พ.ย. 61 -
452  430364359  ยางสีสุราช  นิสา โหลนอก   5 พ.ย. 61 -
453  900997585  กุดรัง  ธิตนันทน์ เดชพร   5 พ.ย. 61 -
454  122151827  วาปีปทุม  ปรารถนา เจ้าหอม   5 พ.ย. 61 -
455  417801797  กันทรวิชัย  พรรณรัตน์ แป้นโคตร   5 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61 รับแล้ว11.17น
456  066483771  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   5 พ.ย. 61 -
457  420585735  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   5 พ.ย. 61 -
458  103692334  วาปีปทุม  ชุติมา พ่อชมภู   5 พ.ย. 61 -
459  506730298  กันทรวิชัย  กุลจิรา นะดาบุตร   5 พ.ย. 61 -
460  577026569  นาดูน  วิชญ์ภาส รู้บุญ   5 พ.ย. 61 -
461  463015991  โกสุมพิสัย  นภัสสร เรืองศรี   5 พ.ย. 61 -
462  100616360  บรบือ  ปัณณธร สกุลทองดี   5 พ.ย. 61 -
463  021907419  วาปีปทุม  เอมมิลา โงนมณี   5 พ.ย. 61 -
464  092726627  โกสุมพิสัย  กัญญารัตน์ ฝุ่นแก้ว   5 พ.ย. 61 -
465  510327332  บรบือ  ศิริณี บุญเศษ   5 พ.ย. 61 -
466  591059015  บรบือ  ศิวพร ละสุยะ   5 พ.ย. 61 -
467  448050404  กันทรวิชัย  พัณณิดา เพริดพราว   5 พ.ย. 61 -
468  611360712  กันทรวิชัย  พรพิมล จันทิหล้า   5 พ.ย. 61 -
469  296935921  บรบือ  ศิวพร ละสุยะ   5 พ.ย. 61 -
470  750330851  วาปีปทุม  วาสนา พวงศรี   5 พ.ย. 61 -
471  863297128  เชียงยืน  วรุตม์ มรรฤผล   5 พ.ย. 61 -
472  426598255  ยางสีสุราช  นิสา โหลนอก   5 พ.ย. 61 -
473  468235760  เชียงยืน  ธนรักษ์ ตั้งวัฒนากร   5 พ.ย. 61 -
474  605734217  กุดรัง  ขนิษฐา ห้อง 128   5 พ.ย. 61 -
475  267118165  กุดรัง  สุพิชญา เลิศธรรมไพบุลย์   5 พ.ย. 61 -
476  585089852  ยางสีสุราช  สุพรรณิการ์ ยศสมบัติ   5 พ.ย. 61 -
477  326157882  ยางสีสุราช  วิชิตา จันทร์ดี   5 พ.ย. 61 -
478  764073543  โกสุมพิสัย  อรญา หนันดี   5 พ.ย. 61 -
479  574591462  กันทรวิชัย  กชกร ยศบุญเรือง   5 พ.ย. 61 -
480  116050325  กุดรัง  ทิพย์อาภา ทิพนัด   5 พ.ย. 61 -
481  267454896  เชียงยืน  วัชรพล ขันเดช   5 พ.ย. 61 -
482  644625956  ยางสีสุราช  ศศิณา เลนสันเทียะ   5 พ.ย. 61 -
483  992268775  บรบือ  ชรันธรณ์ นครราช   5 พ.ย. 61 -
484  224512530  ยางสีสุราช  อรจิรา เรืองแสง   5 พ.ย. 61 -
485  เกาหลี  บรบือ  กชกร แก่นดี   5 พ.ย. 61 -
486  108408345  นาดูน  เต็จลง จำเริญ   5 พ.ย. 61 -
487  871929833  เชียงยืน  ฐิติกานต์ ผกาแดง   2 พ.ย. 61 -
488  691461315  โกสุมพิสัย  ปิยธิดา คงพล   2 พ.ย. 61 -
489  851464530  ยางสีสุราช  ลภัสรินทร์ กองสุข   2 พ.ย. 61 -
490  105724825  กันทรวิชัย  อรญา สัชชานท์   2 พ.ย. 61 -
491  399447174  บรบือ  ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ   2 พ.ย. 61 -
492  361292172  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   2 พ.ย. 61 -
493  596215295  วาปีปทุม  อภิญญา เเหวนนิล   2 พ.ย. 61 -
494  270348169  โกสุมพิสัย  นารี หรีดประโคน   2 พ.ย. 61 -
495  597201620  ชื่นชม  ศตพร พูนสวัสดิ์วงศ์   2 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61 รับแล้ว
496  648644757  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   2 พ.ย. 61 -
497  571906471  บรบือ  นพนันท์ ศรีบุตรศรี   2 พ.ย. 61 -
498  981783509  กันทรวิชัย  จันทิมา นันโท   2 พ.ย. 61 -
499  419618003  กันทรวิชัย  จิตตา สีคำแท้   2 พ.ย. 61 -
500  889181303  วาปีปทุม  หฤทัย คำแก้ว   2 พ.ย. 61 -
501  560437070  กันทรวิชัย  วิภารัตน์ ศรีเทวา   2 พ.ย. 61 -
502  025710125  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   2 พ.ย. 61 -
503  983077415  นาดูน  อรรถนนท์ อดทน   2 พ.ย. 61 -
504  197686397  โกสุมพิสัย  วัชราภรณ์ มัปัทมา   2 พ.ย. 61 -
505  325409620  กันทรวิชัย  ฐิติมา ไปไหน   2 พ.ย. 61 -
506  872531950  กันทรวิชัย  พรพิมล จันทิหล้า   2 พ.ย. 61 -
507  872531950  กันทรวิชัย  พรพิมล จันทิหล้า   2 พ.ย. 61 -
508  594743480  โกสุมพิสัย  กฤติกา พ่ออามาตย์   2 พ.ย. 61 -
509  696101662  บรบือ  ชุติกาญจน์ บุญพรหมมา   2 พ.ย. 61 -
510  910319283  เชียงยืน  นิติธร กอกัน   2 พ.ย. 61 -
511  840807389  โกสุมพิสัย  ดวงกมล แพทย์ไชโย   2 พ.ย. 61 -
512  137742573  ยางสีสุราช  มุกมณี ไท้ธเนศวร   2 พ.ย. 61 - 2 พ.ย. 61 รับแล้ว
513  312637654  นาดูน  พีรภัทร ศรีชมภู   2 พ.ย. 61 -
514  983258320  บรบือ  นภาพร ทองเปรียม   2 พ.ย. 61 -
515  011517100  กันทรวิชัย  มุกตาภา เทียบทอง   2 พ.ย. 61 -
516  236498415  เชียงยืน  สุริยา คำมีทอง   2 พ.ย. 61 -
517  066766203  บรบือ  สุธาสินี แก้วทอง   2 พ.ย. 61 -
518  760755569  ยางสีสุราช  ชณัฏชา ชาดา   2 พ.ย. 61 -
519  862321276  โกสุมพิสัย  เกศรา บุญครอง   2 พ.ย. 61 -
520  872385611  ยางสีสุราช  เพ็ญพลอย อุ่นนา   2 พ.ย. 61 -
521  197687636  วาปีปทุม  เสาวภา ไชยศล   2 พ.ย. 61 -
522  594805003  ยางสีสุราช  ดนัสวินี พุทธแสง   2 พ.ย. 61 -
523  778860616  กุดรัง  กรรณิกา วรจิตร   2 พ.ย. 61 -
524  592420495  ยางสีสุราช  ธนพร ไชยพิเนตร   2 พ.ย. 61 -
525  981103736  โกสุมพิสัย  ุดุสิตา แสงภักดี   2 พ.ย. 61 -
526  045228230  ยางสีสุราช  ลลิตา ประทุม   2 พ.ย. 61 -
527  024157087  เชียงยืน  เขมรัฐ อุทธิเสน   2 พ.ย. 61 -
528  101448257  กุดรัง  ปิยะธิดา ภูโททิพย์   2 พ.ย. 61 -
529  736131885  วาปีปทุม  ชุติมา พ่อชมภู   2 พ.ย. 61 -
530  300672340  เชียงยืน  พีระพล แสนคำ   2 พ.ย. 61 -
531  221552870  วาปีปทุม  อิสริยา เหล่างาม   2 พ.ย. 61 -
532  962674713  กันทรวิชัย  ศิริวรรณ วงษา   2 พ.ย. 61 -
533  975233493  ยางสีสุราช  ศศิธร โคตรทาดา   2 พ.ย. 61 -
534  415081298  ยางสีสุราช  วราภรณ์ กัณหา   2 พ.ย. 61 -
535  ธรรมดา  เชียงยืน  ธนาวัฒน์ วรโชติไพศาล   2 พ.ย. 61 -
536  774783794  โกสุมพิสัย  ยูมาบี ปาธาน   2 พ.ย. 61 -
537  358315995  เชียงยืน  Bhumipattana Jannoom   2 พ.ย. 61 -
538  579770488  โกสุมพิสัย  วารีพร ทองน้ำเที่ยง   2 พ.ย. 61 -
539  EV367210429TH  กุดรัง  ขวัญข้าว ศรีบัวคม   1 พ.ย. 61 -
540  EV841599501TH  กุดรัง  PANNATORN s.   1 พ.ย. 61 -
541  RP302032993TH  กุดรัง  กัณญารัตน์ มูลหา   1 พ.ย. 61 -
542  RB769815667TH  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   1 พ.ย. 61 -
543  EV686919077TH  วาปีปทุม  วาสนา พวงศรี   1 พ.ย. 61 -
544  RC548166691TH  วาปีปทุม  ณัฐริกา จอมคีรี   1 พ.ย. 61 -
545  EV663135249TH  กันทรวิชัย  กรรณิดา โพธิ์สุวรรณ   1 พ.ย. 61 -
546  RL197972211TH  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   1 พ.ย. 61 -
547  EV591411568TH  กันทรวิชัย  กนกวรรณ ธรรมวัติ   1 พ.ย. 61 -
548  EV063950041TH  กุดรัง  เนตรทราย หาญนาแซง   1 พ.ย. 61 -
549  ER275534684TH  วาปีปทุม  จินตนา คำตะคุ   1 พ.ย. 61 -
550  EV427383582TH  บรบือ  ณัฐธิดา กันริมย์   1 พ.ย. 61 -
551  EV773133545TH  เชียงยืน  ฑิฆัมพร รับรอง   1 พ.ย. 61 -
552  EV586159872TH  โกสุมพิสัย  ศภรดา เพชราเวช   1 พ.ย. 61 -
553  RM277586375TH  โกสุมพิสัย  สุกานดา พลวงศ์ษา   1 พ.ย. 61 -
554  RB805083539TH  กันทรวิชัย  นิติญาพร ใจเที่ยง   1 พ.ย. 61 -
555  RB979377467TH  บรบือ  เจนจิรา ศรีอัดชา   1 พ.ย. 61 -
556  EV188207606TH  กุดรัง  ศรัญยา รุ่งเรือง   1 พ.ย. 61 -
557  RU815947305TH  กุดรัง  กัญญารัตน์ มูลหา   1 พ.ย. 61 -
558  RB440265041TH  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   1 พ.ย. 61 -
559  EV484584976TH  โกสุมพิสัย  สิริกานดา ชนะชัย   1 พ.ย. 61 -
560  ED583327276TH  บรบือ  ศิริณี บุญเศษ   1 พ.ย. 61 -
561  EV759009879TH  บรบือ  ศิริณี บุญเศษ   1 พ.ย. 61 -
562  EV871016955TH  กุดรัง  พรวิภา พรพิรุณโรจน์   1 พ.ย. 61 -
563  EV365348169TH  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   1 พ.ย. 61 -
564  ER776365800TH  นาดูน  เอกปฐวี มีไชยา   1 พ.ย. 61 -
565  EV393550139TH  วาปีปทุม  ศิรประภา วงษ์สมศรี   1 พ.ย. 61 -
566  EP990815329TH  กุดรัง  มณฑิรา สมประสงค์   1 พ.ย. 61 -
567  EV760530146TH  นาดูน  พลากรณ์ ปิ้งตาเณร   1 พ.ย. 61 -
568  EV851726916TH  กุดรัง  ณัฐชา มณีมล   1 พ.ย. 61 -
569  ED590188416TH  เชียงยืน  ปิยะวัฒน์ ชารีรักษ์   1 พ.ย. 61 -
570  RB935916021TH  กันทรวิชัย  รัตนากร สีตวงษ์   1 พ.ย. 61 -
571  RC382500967TH  บรบือ  นิภาพร โพธิ์ศรี   1 พ.ย. 61 -
572  RU815916271TH  กุดรัง  ภัทรภรณ์ กรเกริกเกียรติ   1 พ.ย. 61 -
573  EV485283677TH  ยางสีสุราช  กฤษติญากรณ์ ประทุมวี   1 พ.ย. 61 -
574  EV941194654TH  วาปีปทุม  ณัฐนันท์ ดงงาม   1 พ.ย. 61 -
575  RC392963037TH  กันทรวิชัย  ลักษิกา วิเศษหอม   1 พ.ย. 61 -
576  RC575568638TH  เชียงยืน  จิรายุ วะโรหะ   1 พ.ย. 61 -
577  EV735305276TH  กันทรวิชัย  พลับพลึง อัคภาร   1 พ.ย. 61 -
578  RC080464552TH  กันทรวิชัย  จิณห์วรา จันนาหว้า   1 พ.ย. 61 -
579  PB501102279TH  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   1 พ.ย. 61 -
580  PB763135493TH  โกสุมพิสัย  ยูมาบี ปาธาน   1 พ.ย. 61 -
581  PC241450565TH  ยางสีสุราช  ธิติพร มุณคำ   1 พ.ย. 61 -
582  ES239295425KR  บรบือ  Patimakon Thongtham   1 พ.ย. 61 -
583  ES239295434KR  บรบือ  Patimakon Thongtham   1 พ.ย. 61 -
584  PC271303447TH  บรบือ  ศิริกาญจน์ น้าวแสง   1 พ.ย. 61 -
585  736165986  วาปีปทุม  อธิติยา หมอกเจริญ   31 ต.ค. 61 -
586  290569513  เชียงยืน  อุทัย จันทพันธ์   31 ต.ค. 61 -
587  647830687  เชียงยืน  ชลชา สายเขียว   31 ต.ค. 61 -
588  590116286  โกสุมพิสัย  ยูมาบี ปาธาน   31 ต.ค. 61 -
589  938425548  วาปีปทุม  ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ   31 ต.ค. 61 -
590  562184149  ยางสีสุราช  วลัญญพร ปานาเต   31 ต.ค. 61 -
591  596600696  ชื่นชม  สุภาวิดา อ่อนคำ   31 ต.ค. 61 - 9 พ.ย. 61 รับแล้ว
592  594106412  กุดรัง  สุพิชญา ไชยวิสุทธิกุล   31 ต.ค. 61 -
593  767077178  ยางสีสุราช  ทับทิม ลีโคกกลาง   31 ต.ค. 61 -
594  582668486  วาปีปทุม  ปัทมาวรรณ เณรแตง   31 ต.ค. 61 -
595  587317977  วาปีปทุม  จินตนา คำตะคุ   31 ต.ค. 61 -
596  033880174  ยางสีสุราช  ภัทรพรรณ มะปราง   31 ต.ค. 61 -
597  610935070  นาดูน  ติณณภพ สีหาบุญมาก   31 ต.ค. 61 -
598  064255944  ยางสีสุราช  วรางคณา เยาวสิทธิ์   31 ต.ค. 61 -
599  533430315  โกสุมพิสัย  อารียา จันทร์สม   31 ต.ค. 61 -
600  104532055  กุดรัง  ศิริพร ชุรัตน์   31 ต.ค. 61 -
601  020911791  ยางสีสุราช  นัฏฐินันท์ สมสนาม   31 ต.ค. 61 -
602  769710936  ยางสีสุราช  ฐิตาพร ภวภูตานนท์   31 ต.ค. 61 -
603  275177506  โกสุมพิสัย  สุภลักษณ์ อุตรศาสตร์   31 ต.ค. 61 -
604  550742273  บรบือ  สิริภรณ์ จันทร์วงศ์   31 ต.ค. 61 -
605  729680578  กันทรวิชัย  กุลสตรี ต้นเทียน   31 ต.ค. 61 -
606  078487254  ยางสีสุราช  สุนิสา โชสูงเนิน   31 ต.ค. 61 -
607  898054957  กุดรัง  ภานุชนาถ เจริญรัตน์   31 ต.ค. 61 -
608  871100304  บรบือ  นุชรินทร์ สินธุโคตร   31 ต.ค. 61 -
609  633921670  โกสุมพิสัย  สุภรดา เพชรเวช   31 ต.ค. 61 -
610  290333910  บรบือ  ศิราณี เสมารัมย์   31 ต.ค. 61 -
611  252497453  โกสุมพิสัย  ศิริพร ประไวย์   31 ต.ค. 61 -
612  635793315  วาปีปทุม  แพรว ภูทองโปร่ง   31 ต.ค. 61 -
613  036918792  ชื่นชม  กนกรวี แคนเภาว์   31 ต.ค. 61 - 9 พ.ย. 61 รับแล้ว
614  830648232  กันทรวิชัย  นิศิตา กาแก้ว   31 ต.ค. 61 -
615  839270685  กันทรวิชัย  ปลายฟ้า เพื่อนรัมย์   31 ต.ค. 61 -
616  544992011  บรบือ  ธัญญาลักษณ์ คงวงค์   31 ต.ค. 61 -
617  602440973  ยางสีสุราช  วริศรา เอกภาษา   31 ต.ค. 61 -
618  762103171  โกสุมพิสัย  อรณิชา ภูมิประหมัน   31 ต.ค. 61 -
619  550488810  วาปีปทุม  จารุวรรณ หวานอารมย์   31 ต.ค. 61 -
620  590714752  บรบือ  ปองฝน กาบสุวรรณ   31 ต.ค. 61 -
621  068637802  กันทรวิชัย  ณัชชา เรื่องอร่าม   31 ต.ค. 61 -
622  571682544  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   31 ต.ค. 61 -
623  620724795  กุดรัง  ศรัญยา รุ่งเรือง   31 ต.ค. 61 -
624  ธรรมดา  ยางสีสุราช  จิราพร ผลมีบุญ   31 ต.ค. 61 -
625  900524926  เชียงยืน  จักกาย ศรีสวัสดิ์   31 ต.ค. 61 -
626  507061572  บรบือ  นพนันท์ ศรีบุตรศรี   31 ต.ค. 61 -
627  731302464  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   31 ต.ค. 61 -
628  325322543  กันทรวิชัย  ฐิติมา ไปไหน   31 ต.ค. 61 -
629  939595058  นาดูน  ศักดินนท์ แก้งคำ   31 ต.ค. 61 -
630  808160566  บรบือ  จุฑามาศ โตโสม   31 ต.ค. 61 -
631  590521125  บรบือ  อินธุอร ปิลา   31 ต.ค. 61 -
632  739058439  กันทรวิชัย  ภัทราวดี ภักดีโชติ   31 ต.ค. 61 -
633  586089139  บรบือ  นิศรา ขันสอน   31 ต.ค. 61 -
634  586089139  บรบือ  นิศรา ขันสอน   31 ต.ค. 61 -
635  586089139  บรบือ  นิศรา ขันสอน   31 ต.ค. 61 -
636  589173184  เชียงยืน  ทศวรรษ หมั่นสระเกษ   31 ต.ค. 61 -
637  020679750  ยางสีสุราช  อรอนงค์ พันธ์มณี   31 ต.ค. 61 -
638  735593127  โกสุมพิสัย  ยูมาบี ปาธาน   31 ต.ค. 61 -
639  871336472  เชียงยืน  นพกร พนมพิบูล   31 ต.ค. 61 -
640  871004988  โกสุมพิสัย  อรวรรณ นันทะวงศ์   31 ต.ค. 61 -
641  610934879  โกสุมพิสัย  พชรกมล อินทนนท์   31 ต.ค. 61 -
642  230812326  กุดรัง  พิมพ์มาดา โดยเคน   31 ต.ค. 61 -
643  978326662  เชียงยืน  นวมินทร์ บ่อจักรพันธ์   31 ต.ค. 61 -
644  105532573  ยางสีสุราช  สุปรียา กองเกิด   31 ต.ค. 61 -
645  057040205  ยางสีสุราช  วรรณวิสา ชัยเนตร   31 ต.ค. 61 -
646  535919897  โกสุมพิสัย  มัสยา สีหนาม   30 ต.ค. 61 -
647  585092145  วาปีปทุม  มนทน์รส มีเมืองเก่า   30 ต.ค. 61 -
648  171054852  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   30 ต.ค. 61 -
649  472363045  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   30 ต.ค. 61 -
650  889162882  วาปีปทุม  ประทุมภรณ์ ถินนอก   30 ต.ค. 61 -
651  697764141  กุดรัง  อภิสรากรณ์ อาจหาญ   30 ต.ค. 61 -
652  491824252  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   30 ต.ค. 61 -
653  667643808  เชียงยืน  ทศวรรษ หมั่นสระเกษ   30 ต.ค. 61 -
654  760742035  ยางสีสุราช  ชนัฏชา ชาต   30 ต.ค. 61 -
655  300802742  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   30 ต.ค. 61 -
656  817150010  กุดรัง  เปมิกา โพธิวรรณ์   30 ต.ค. 61 -
657  592623334  เชียงยืน  นวมินทร์ บ่อจักรพันธ์   30 ต.ค. 61 -
658  485192171  บรบือ  ศิริณี บุญเศษ   30 ต.ค. 61 -
659  408439108  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   30 ต.ค. 61 -
660  724434337  วาปีปทุม  ศุภรัศมิ์ อุทโท   30 ต.ค. 61 -
661  626630420  เชียงยืน  พีระพล แสนคำ   30 ต.ค. 61 -
662  592811757  เชียงยืน  กฤตณัฐ บำรุงผล   30 ต.ค. 61 -
663  564004030  บรบือ  ทัดดาว ยาเพ็ชร   30 ต.ค. 61 -
664  001095322  โกสุมพิสัย  ศุภนิดา หาญมนตรี   30 ต.ค. 61 -
665  575570058  นาดูน  อภินันท์ ยะวรรณ   30 ต.ค. 61 -
666  733258851  ยางสีสุราช  กานต์ชนก จันทะคีรี   30 ต.ค. 61 -
667  391465075  ยางสีสุราช  กมลธร สุกิจพงษ์   30 ต.ค. 61 -
668  712530870  เชียงยืน  อัญเชิญ แช่มชื่น   30 ต.ค. 61 -
669  591362178  บรบือ  ชลิดา แก้ววรรณา   30 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 รับแล้ว 31ตค 14.38
670  592717195  กุดรัง  วลิรญาณ์ น้อยแสง   30 ต.ค. 61 -
671  117652905  บรบือ  ณิชาภัทร แม้นรักษา   30 ต.ค. 61 -
672  289838819  กุดรัง  นฤภร แขันา   30 ต.ค. 61 -
673  533932357  กุดรัง  วรรณภา ผ่องใส   30 ต.ค. 61 -
674  685712473  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   30 ต.ค. 61 -
675  904688077  กุดรัง  ดุจฤดี ศรีสวัสดิ์   30 ต.ค. 61 -
676  321538473  บรบือ  นุชจรินทร์ สินธุโคตร   30 ต.ค. 61 -
677  895834485  กันทรวิชัย  ลักขณา พานิชย์   30 ต.ค. 61 -
678  299933669  กันทรวิชัย  จันทรกร ชีรัมย์   30 ต.ค. 61 -
679  432383979  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   30 ต.ค. 61 -
680  999001176  กันทรวิชัย  วรรณพร มงคลไชย์   30 ต.ค. 61 -
681  295351107  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   30 ต.ค. 61 -
682  301913183  ยางสีสุราช  ศศิประภา ปาสะนัม   30 ต.ค. 61 -
683  342159533  กุดรัง  ณัฐนรีย์ หงษาพุทธ   30 ต.ค. 61 -
684  940789011  วาปีปทุม  กนกวรรณ คุ้มครอง   30 ต.ค. 61 -
685  694753520  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   30 ต.ค. 61 -
686  399046595  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตาชิต   30 ต.ค. 61 -
687  041755828  โกสุมพิสัย  นุชจรีย์ จ่ากลาง   30 ต.ค. 61 -
688  294931578  ชื่นชม  กฤติญานี สีจันทร์ปลิว   30 ต.ค. 61 - 9 พ.ย. 61 รับแล้ว
689  298346463  โกสุมพิสัย  ลัคณทิน กันยามา   30 ต.ค. 61 -
690  194653973  ยางสีสุราช  ณัฐธิชา เบ้าสองสี   30 ต.ค. 61 -
691  035125672  วาปีปทุม  อวรดา อุ่นภักดี   30 ต.ค. 61 -
692  770543073  วาปีปทุม  จรรยาพร อุทัยอินทร์   30 ต.ค. 61 -
693  117653446  บรบือ  ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ   30 ต.ค. 61 -
694  104554498  เชียงยืน  อนุชา ทองทับ   30 ต.ค. 61 -
695  562769675  ยางสีสุราช  มัชฌิญา ชิยางคะบุตร   30 ต.ค. 61 -
696  892586612  กันทรวิชัย  สุพัตรา โคตรสวรรค์   30 ต.ค. 61 -
697  281607173  ยางสีสุราช  Kewalin Ninprakhon   30 ต.ค. 61 -
698  584435538  ยางสีสุราช  นิตติยา ว่าหนักแน่น   30 ต.ค. 61 -
699  097226150  กันทรวิชัย  จินดา เศรษฐทัตต์   30 ต.ค. 61 -
700  732810281  กันทรวิชัย  ฐาปนีย์ เสริมทรง   30 ต.ค. 61 -
701  589841833  กุดรัง  สุพิชญา ไชยวิสุทธิกุล   30 ต.ค. 61 -
702  981958409  ยางสีสุราช  พิชญา ภูเพ็ญ   30 ต.ค. 61 -
703  926683037  กันทรวิชัย  สมฤดี กองโพธิ์   30 ต.ค. 61 -
704  063628684  นาดูน  อุกฤษฎ์ ศรีละคุณ   30 ต.ค. 61 -
705  524778456  วาปีปทุม  ปิยะนุช สาลีรัมย์   30 ต.ค. 61 -
706  319574225  วาปีปทุม  วิเศษลักษณ์ ห้อง 432   30 ต.ค. 61 -
707  458102287  โกสุมพิสัย  พักธา พลวิมลนันท์   30 ต.ค. 61 -
708  614411798  เชียงยืน  พิทักษ์ นารถโคษา   30 ต.ค. 61 -
709  731608489  โกสุมพิสัย  จิรายุ ศิริวงศ์   30 ต.ค. 61 -
710  532428854  กันทรวิชัย  ชุตาภรณ์ แก่นพรม   30 ต.ค. 61 -
711  089349126  กันทรวิชัย  วรรณพร มงคลไชย์   30 ต.ค. 61 -
712  888873400  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   30 ต.ค. 61 -
713  018120595  ชื่นชม  กีรติ คำนวณไว   30 ต.ค. 61 - 9 พ.ย. 61 รับแล้ว
714  194653925  ยางสีสุราช  ณัฐธิชา เบ้าสองสี   30 ต.ค. 61 -
715  411668352  โกสุมพิสัย  วรรณรญา บุญนนท์   30 ต.ค. 61 -
716  050882983  วาปีปทุม  ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ   30 ต.ค. 61 -
717  581619435  กันทรวิชัย  สุนันทา กตสุริย์   30 ต.ค. 61 -
718  506784781  กันทรวิชัย  มัสยา ศิริบัติ   29 ต.ค. 61 -
719  761394257  บรบือ  อารยา จันทร์สุวรรณ   29 ต.ค. 61 -
720  116964549  โกสุมพิสัย  กฤติญาณี ภูศรี   29 ต.ค. 61 -
721  650223112  กันทรวิชัย  สุกัญญา อัครปะชะ   29 ต.ค. 61 -
722  587027440  กันทรวิชัย  มาดีฮะห์ อุมา   29 ต.ค. 61 -
723  372839716  โกสุมพิสัย  ศิริลักษณ์ เนตรพันธ์   29 ต.ค. 61 -
724  882109953  ยางสีสุราช  จริญญา รัตนดี   29 ต.ค. 61 -
725  378050419  ยางสีสุราช  จรินทร์ดา ตัวอย่าง   29 ต.ค. 61 -
726  401363413  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ ทองสง่า   29 ต.ค. 61 -
727  777487393  บรบือ  ศิริณี บุญเศษ   29 ต.ค. 61 -
728  777487362  บรบือ  ศิริณี บุญเศษ   29 ต.ค. 61 -
729  160479649  เชียงยืน  wachira ห้อง 503   29 ต.ค. 61 -
730  943988921  ยางสีสุราช  วรินทร บุญโชติ   29 ต.ค. 61 -
731  115578243  ยางสีสุราช  วนิดา บุตรเอก   29 ต.ค. 61 -
732  523248854  กุดรัง  สาวนีย์ จันทะดี   29 ต.ค. 61 -
733  571691055  เชียงยืน  คุณากร ไชยเลิศ   29 ต.ค. 61 -
734  586290460  กุดรัง  พรวิภา พรพิรุณโรจน์   29 ต.ค. 61 -
735  033161045  บรบือ  นิพาพรรณ แพงวงษ์   29 ต.ค. 61 -
736  581471010  บรบือ  เข็มหมุด สิริคุณ   29 ต.ค. 61 -
737  073999509  โกสุมพิสัย  พณิชญา อารีพิณ   29 ต.ค. 61 -
738  584434912  โกสุมพิสัย  อารียา สังฆะพิลา   29 ต.ค. 61 -
739  292629529  วาปีปทุม  หทัยพันธ์ ชูโฉมงาม   29 ต.ค. 61 -
740  013518010  กันทรวิชัย  รุ่งอรุณ เมนขุนทด   29 ต.ค. 61 -
741  318695862  วาปีปทุม  ผกาภรณ์ นิสังกาศ   29 ต.ค. 61 -
742  551120828  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   29 ต.ค. 61 -
743  137176808  กันทรวิชัย  รุ่งอรุณ เมนขุนทด   29 ต.ค. 61 -
744  300303234  ยางสีสุราช  ฮัสนา พาลีบัตร   29 ต.ค. 61 -
745  578662717  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   29 ต.ค. 61 -
746  301015818  กันทรวิชัย  พรพิมล จันทิหล้า   29 ต.ค. 61 -
747  127497621  กันทรวิชัย  รัตนา ฤทธิ์มนตรี   29 ต.ค. 61 -
748  799299573  บรบือ  อทิตติยา ดวงเขียว   29 ต.ค. 61 -
749  985516432  กุดรัง  จุฑามาศ วังหอม   29 ต.ค. 61 -
750  914280305  ยางสีสุราช  เบญจมาศ สดใส   29 ต.ค. 61 -
751  581361014  กันทรวิชัย  วราภรณ์ น้ำคำ   29 ต.ค. 61 -
752  544980472  บรบือ  ธัญญาลักษณ์ คงวงค์   29 ต.ค. 61 -
753  321497354  กันทรวิชัย  ปณิดา เกณฑ์สาคู   29 ต.ค. 61 -
754  841207443  กุดรัง  บุษญมาศ สุธรรม   29 ต.ค. 61 -
755  596449018  ยางสีสุราช  วิภาวรรณณา ตังยะ   29 ต.ค. 61 -
756  476058240  ยางสีสุราช  วรฤทัย ทวีชัย   29 ต.ค. 61 -
757  064937418  วาปีปทุม  นุชรีย์ ภูมิเย็น   29 ต.ค. 61 -
758  797363906  กุดรัง  ฐิติรัตน์   29 ต.ค. 61 -
759  783077256  วาปีปทุม  ชลธิชา   29 ต.ค. 61 -
760  296347112  วาปีปทุม  เสาวภา ไชยศล   29 ต.ค. 61 -
761  321716545  กันทรวิชัย  อัมพร ชาสีสุวรรณดี   29 ต.ค. 61 -
762  103600899  วาปีปทุม  ชนิตาภา ทบลา   29 ต.ค. 61 -
763  575089645  กุดรัง  ดุจฤดี ศรีสวัสดิ์   29 ต.ค. 61 -
764  880280666  ยางสีสุราช  ดวงฤดี หอมสมบัติ   29 ต.ค. 61 -
765  291693137  โกสุมพิสัย  เนติกานต์ วิริยะวงษวาณิชย์   29 ต.ค. 61 -
766  229871755  โกสุมพิสัย  ภัทรสุดา สารนอก   29 ต.ค. 61 -
767  R0000  ยางสีสุราช  ศศิธร โคตรทาดา   29 ต.ค. 61 -
768  582599397  นาดูน  มีวิชช์ ชนเขตต์   29 ต.ค. 61 -
769  580167751  วาปีปทุม  นุชจรินทร์ งอมสระคู   29 ต.ค. 61 -
770  580311419  บรบือ  มุธิตา โพธิ์ทอง   29 ต.ค. 61 -
771  621543936  กุดรัง  อนงค์นาท ก้านศรี   29 ต.ค. 61 -
772  561787324  โกสุมพิสัย  ธัญญารัตน์ เพียยุระ   29 ต.ค. 61 -
773  300820600  เชียงยืน  ภูมิพัฒน์ จันทร์นุ่ม   29 ต.ค. 61 -
774  321219996  วาปีปทุม  วรรณวิมล เข็มทอง   29 ต.ค. 61 -
775  582035104  โกสุมพิสัย  ฑิฆัมพร รับรอง   29 ต.ค. 61 -
776  514766820  ยางสีสุราช  ศศิประภา ปาสะนัม   29 ต.ค. 61 -
777  587026373  นาดูน  พีรภัทร ศรีชมภู   29 ต.ค. 61 -
778  295317692  กันทรวิชัย  พรชนก ลัทธิมนต์   29 ต.ค. 61 -
779  532495496  กันทรวิชัย  อัมพร สีทา   29 ต.ค. 61 -
780  104242331  ยางสีสุราช  ประพิณพร มูลสาร   29 ต.ค. 61 -
781   019715551  กุดรัง  ปิยะฉัตร วิชัยวงษ์   29 ต.ค. 61 -
782  637800014  กันทรวิชัย  พรพิมล จันทิหล้า   29 ต.ค. 61 -
783  871099478  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   29 ต.ค. 61 -
784  585476437  กุดรัง  พัณณิตา พวงสด   29 ต.ค. 61 -
785  118716522  กุดรัง  เปมิกา โพธิวรรณ์   29 ต.ค. 61 -
786  460785063  ชื่นชม  Kimsros Thth   29 ต.ค. 61 -
787  385775166  วาปีปทุม  นุชรีย์ ภูมิเย็น   29 ต.ค. 61 -
788  292619994  โกสุมพิสัย  สุทธิวรรณ อรรถีโสต   29 ต.ค. 61 -
789  526710765  วาปีปทุม  ณัฐวดี ขันธรักษา   29 ต.ค. 61 -
790  587419905  กุดรัง  อารียา จรัญทอง   29 ต.ค. 61 -
791  432605295  กันทรวิชัย  จนิสตา เลขกระโทก   29 ต.ค. 61 -
792  586566482  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   29 ต.ค. 61 -
793  065265609  บรบือ  ฐิติกานต์ บุญสิทธิ์   29 ต.ค. 61 -
794  943990151  ยางสีสุราช  อาทิตยา สัญญาถนอมรัช   29 ต.ค. 61 -
795  460596351  เชียงยืน  ณรงศักดิ์ สีพาเพ็ชร   29 ต.ค. 61 -
796  411578949  วาปีปทุม  สุดารัตน์ คำพาดี   29 ต.ค. 61 -
797  982936081  บรบือ  เตือนจิรา สาราช   29 ต.ค. 61 -
798  953415741  บรบือ  ชญาณี พลไทสง   29 ต.ค. 61 -
799  437659579  กันทรวิชัย  ปริตา พรมรัตน์   29 ต.ค. 61 -
800  841107065  กุดรัง  จุฑามาศ ปลื้มกมล   29 ต.ค. 61 -
801  142857928  ยางสีสุราช  ณัฐมน ขาวงาม   29 ต.ค. 61 -
802  ลงทะเบียน  ชื่นชม  กฤติยากร เตียนพลกรัง   29 ต.ค. 61 -
803  682630280  โกสุมพิสัย  กัญญารัตน์ ผางจันทดา   29 ต.ค. 61 -
804  595019290  เชียงยืน  วชิรากูล ฟองอ่อน   29 ต.ค. 61 -
805  561799000  กันทรวิชัย  วิภาดา สืบสาม   29 ต.ค. 61 -
806  621543471  กันทรวิชัย  อิสรารัตน์ ดวงดีทิพย์   29 ต.ค. 61 -
807  368613755  นาดูน  อุกฤษฏ์ ศรีละคุณ   29 ต.ค. 61 -
808  033133954  กันทรวิชัย  กฤษณา นามสะเนตร   29 ต.ค. 61 -
809  297505588  กุดรัง  เบญจพรรณ สัตยานุชิต   29 ต.ค. 61 -
810  976191809  บรบือ  นิภาพร โพธิ์ศรี   29 ต.ค. 61 -
811  797038867  กันทรวิชัย  พรธิมา บุญชา   29 ต.ค. 61 -
812  585992170  กุดรัง  สุพิชญา เลิศธรรมไพบุลย์   29 ต.ค. 61 -
813  897193855  บรบือ  มัทนพร ใจบิดา   29 ต.ค. 61 -
814  384664610  ยางสีสุราช  มัลลิกา สุมงคล   29 ต.ค. 61 -
815  892700431  กุดรัง  ภัทรภรณ์ กรเกริกเกียรติ   29 ต.ค. 61 -
816  533979283  วาปีปทุม  สุกัญญา ฤทธิสอน   29 ต.ค. 61 -
817  เกาหลี  ยางสีสุราช  Jutamart Chainet   29 ต.ค. 61 -
818  060782239  บรบือ  ธัญญาลักษณ์ คงวงค์   29 ต.ค. 61 -
819  เกาหลี  กุดรัง  Netsai Hannasaeng   29 ต.ค. 61 -
820  981999071  วาปีปทุม  อภิญญา เเหวนนิล   29 ต.ค. 61 -
821  672954241  โกสุมพิสัย  ลัดดาวรรณ นิยะนุช   29 ต.ค. 61 -
822  744373005  กุดรัง  ภัทรภรณ์ กรเกริกเกียรติ   26 ต.ค. 61 -
823  580495765  กันทรวิชัย  ศุจีภรณ์ ศรีสุขกลาง   26 ต.ค. 61 -
824  105527352  กันทรวิชัย  มานิกา ทิดทองดี   26 ต.ค. 61 -
825  180197593  วาปีปทุม  จารุมาศ มาตา   26 ต.ค. 61 -
826  310069292  กันทรวิชัย  ลักษมี คำมุงคุณ   26 ต.ค. 61 -
827  402968257  เชียงยืน  พงษ์ศธร เกาะแก้ว   26 ต.ค. 61 -
828  815864883  กุดรัง  ภานุชนาถ เจริญรัตน์   26 ต.ค. 61 -
829  699848224  ยางสีสุราช  กนกวรรณ ผายพลพฤกษ์   26 ต.ค. 61 -
830  045969982  วาปีปทุม  กฤติยาณี วงศ์แก้ว   26 ต.ค. 61 -
831  295019359  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   26 ต.ค. 61 -
832  877692976  กุดรัง  กนกกานต์ ภักดีสุวรรณ   26 ต.ค. 61 -
833  021746402  กุดรัง  ตรงเขต ศรีบัวคม   26 ต.ค. 61 -
834  161341726  โกสุมพิสัย  จิราวรรณ วิระสิงห์   26 ต.ค. 61 -
835  618346940  วาปีปทุม  เหมยหลิง จำนงลัก   26 ต.ค. 61 -
836  939310793  เชียงยืน  วัชระ สำโรง   26 ต.ค. 61 -
837  577742484  วาปีปทุม  ภัชราพร พรมมานอก   26 ต.ค. 61 -
838  224785136  กุดรัง  ไผกะบ่รู้ ห้อง 134   26 ต.ค. 61 -
839  083966655  ยางสีสุราช  วิลาสินี ไยศรี   26 ต.ค. 61 -
840  407748916  วาปีปทุม  วิลาสินี แก่นพุฒ   26 ต.ค. 61 -
841  611333345  ยางสีสุราช  สุวนันท์ ห้อง125   26 ต.ค. 61 -
842  289245356  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   26 ต.ค. 61 -
843  281765024  กุดรัง  ลักษิกา พิทักษ์พล   26 ต.ค. 61 -
844  291426723  กุดรัง  ธิตนันท์ เดชพร   26 ต.ค. 61 -
845  466533111  วาปีปทุม  เพ็ญพิชชา มายูร   26 ต.ค. 61 -
846  303529705  วาปีปทุม  นิติกรณ์ พลไพล   26 ต.ค. 61 -
847  505545785  ยางสีสุราช  อารียา จานชิน   26 ต.ค. 61 -
848  573033913  กันทรวิชัย  อภิญญา มาโสภา   26 ต.ค. 61 -
849  869069849  บรบือ  ธัญญาลักษณ์ คงวงค์   26 ต.ค. 61 -
850  027154535  วาปีปทุม  กัณทิมา ศุภพินิจ   26 ต.ค. 61 -
851  166872845  โกสุมพิสัย  ยูมาบี ปาธาน   26 ต.ค. 61 -
852  940851840  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ อดีตรัมย์   26 ต.ค. 61 -
853  598875747  บรบือ  กัญญารัตน์ สิทธิ   26 ต.ค. 61 -
854  574085948  บรบือ  จุฑามาศ ปัสสาวโก   26 ต.ค. 61 -
855  551967091  กุดรัง  กานต์รวี จูมแพง   26 ต.ค. 61 -
856  787018871  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   26 ต.ค. 61 -
857  089980213  กุดรัง  ธีริศรา หอมชื่นใจ   26 ต.ค. 61 -
858  643174124  เชียงยืน  กันตินันท์ คุณมาศ   26 ต.ค. 61 -
859  643173866  บรบือ  สุจิตรา แปรต่วน   26 ต.ค. 61 -
860  945743612  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   26 ต.ค. 61 -
861  404896677  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   26 ต.ค. 61 -
862  586612346  กันทรวิชัย  พัชรี นางงาม   26 ต.ค. 61 -
863  944498646  ยางสีสุราช  กนกวรรณ โบสถ์จะโปะ   26 ต.ค. 61 -
864  643233105  เชียงยืน  ศาสตราวุฒิ อาชนะชัย   26 ต.ค. 61 -
865  02403093  กุดรัง  ภานุชนาถ เจริญรัตน์   26 ต.ค. 61 -
866  954882351  วาปีปทุม  วัสสวดี พลเยี่ยม   26 ต.ค. 61 -
867  583596953  กันทรวิชัย  อรญา มณฑล   26 ต.ค. 61 -
868  309482855  เชียงยืน  อุทัย จันทพันธ์   26 ต.ค. 61 -
869  544650595  วาปีปทุม  อลีนดา กันฉิ่ง   26 ต.ค. 61 -
870  397436412  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   26 ต.ค. 61 -
871  643069735  โกสุมพิสัย  พิมพ์อัปสร ศรีดอกบวบ   26 ต.ค. 61 -
872  644899031  ยางสีสุราช  ชลธิชา มูลติปฐม   26 ต.ค. 61 -
873  583597018  ชื่นชม  Seng Sivemei   26 ต.ค. 61 -
874  460349050  บรบือ  สิริโสภา คชายุทธ   26 ต.ค. 61 -
875  684405984  ยางสีสุราช  รัตนาภรณ์ สีสุข   26 ต.ค. 61 -
876  944096483  ชื่นชม  Kanika Chhay   26 ต.ค. 61 -
877  730909584  กันทรวิชัย  นันทิดา เพ็ชรสุข   26 ต.ค. 61 -
878  880155442  ยางสีสุราช  อริสา โพธิ์บุบผา   26 ต.ค. 61 -
879  612751825  เชียงยืน  ณัฐพงษ์ เกื้อกูล   25 ต.ค. 61 -
880  859303604  ยางสีสุราช  อรอนงค์ อ่อนกาฬสินธ์   25 ต.ค. 61 -
881  733763804  กุดรัง  ภัทรภรณ์ กรเกริกเกียรติ   25 ต.ค. 61 -
882  944891813  โกสุมพิสัย  อารียา แก้วไธสง   25 ต.ค. 61 -
883  753243635  บรบือ  สมหญิง กิ่งมาลา   25 ต.ค. 61 -
884  866774714  กุดรัง  รุสนา ลาเตะ   25 ต.ค. 61 -
885  731600193  เชียงยืน  ทศวรรษ หมั่นสระเกษ   25 ต.ค. 61 -
886  982510926  ยางสีสุราช  ลลิตา ประทุม   25 ต.ค. 61 -
887  918672942  ยางสีสุราช  สุกัญญา สุมาลี   25 ต.ค. 61 -
888  644895012  วาปีปทุม  สุภัสสรา สุขแสง   25 ต.ค. 61 -
889  541590169  กุดรัง  จิตสุภา ใจอุ่น   25 ต.ค. 61 -
890  393748785  กันทรวิชัย  จารุวรรณ หวังประสพกลาง   25 ต.ค. 61 -
891  044981576  บรบือ  waewwan Wangwan   25 ต.ค. 61 -
892  469310626  บรบือ  สุปรียา ขุมทอง   25 ต.ค. 61 -
893  321576975  ชื่นชม  ศตพร พูนสวัสดิ์วงศ์   25 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61 รับแล้ว
894  1705935721  บรบือ  นภาพร ทองเปรียม   25 ต.ค. 61 -
895  869396035  โกสุมพิสัย  วัลย์ลิภา พันธุ์โพธิ์   25 ต.ค. 61 -
896  869396027  โกสุมพิสัย  วัลย์ลิภา พันธุ์โพธิ์   25 ต.ค. 61 -
897  262688850  โกสุมพิสัย  อรัญญา เชื้อหงษ์   25 ต.ค. 61 -
898  392580390  ยางสีสุราช  พลอยไพลิน นันตะเดน   25 ต.ค. 61 -
899  851037770  กุดรัง  สุประวีณ์ เอมสมบูรณ์   25 ต.ค. 61 -
900  301119716  กุดรัง  พัชราภา ชมภูสอ   25 ต.ค. 61 -
901  335187281  ยางสีสุราช  สุนิสา ห้อง 121   25 ต.ค. 61 -
902  584993766  กันทรวิชัย  สุดารัตน์ นานอก   25 ต.ค. 61 -
903  667021445  ยางสีสุราช  อาภาพร หมื่นสุข   25 ต.ค. 61 -
904  577049026  โกสุมพิสัย  ปิยะธิดา มีระหันนอก   25 ต.ค. 61 -
905  494498296  วาปีปทุม  วัสสวดี พลเยี่ยม   25 ต.ค. 61 -
906  783667332  โกสุมพิสัย  นภัสกร โพธาราม   25 ต.ค. 61 -
907  933575041  วาปีปทุม  ชลธิชา ชาญณรงค์   25 ต.ค. 61 -
908  025709674  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   25 ต.ค. 61 -
909  750943766  กุดรัง  สุพัตตา จันลาวงค์   25 ต.ค. 61 -
910  290968453  กันทรวิชัย  เลิศลักษณ์ พรหมภักดิ์   25 ต.ค. 61 -
911  980182278  นาดูน  ฉลาดิธร มูลหลอง   25 ต.ค. 61 -
912  776824165  ยางสีสุราช  ศศิประภา ปาสะนัม   25 ต.ค. 61 -
913  994895821  โกสุมพิสัย  ญานิสา มณฑาทิพย์   25 ต.ค. 61 -
914  419601334  โกสุมพิสัย  วาริณี เคลือภักดี   25 ต.ค. 61 -
915  672240280  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   25 ต.ค. 61 -
916  514887598  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   25 ต.ค. 61 -
917  747075371  เชียงยืน  สุทศ บูรณ์เจริญ   25 ต.ค. 61 -
918  582022689  นาดูน  วิชญ์ภาส รู้บุญ   25 ต.ค. 61 -
919  762409942  โกสุมพิสัย  เจนจิรา เหล็กเจริญ   25 ต.ค. 61 -
920  293507950  กันทรวิชัย  วิภาวี ดีมะการ   25 ต.ค. 61 -
921  858856460  เชียงยืน  บรรณษรณ์ คุณะ   25 ต.ค. 61 -
922  847659415  กุดรัง  บุษญมาศ สุธรรม   25 ต.ค. 61 -
923  326703044  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   25 ต.ค. 61 -
924  012210704  วาปีปทุม  สุูธานันท์ ลิ้มโฆษิต   25 ต.ค. 61 -
925  643482377  เชียงยืน  วรุตม์ มรรฤผล   25 ต.ค. 61 -
926  873115071  กันทรวิชัย  วชิราภรณ์ มัดหา   25 ต.ค. 61 -
927  896147205  ยางสีสุราช  สีแพร พิมโคตร   25 ต.ค. 61 -
928  327140923  โกสุมพิสัย  อรณิชา ภูมิประหมัน   25 ต.ค. 61 -
929  572679714  เชียงยืน  ปิยะวัฒน์ ชารีรักษ์   25 ต.ค. 61 -
930  142178112  โกสุมพิสัย  โชติมณี สุดสม   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 รับแล้ว
931  401668171  โกสุมพิสัย  ณัฐริกา สุพรม   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 รับแล้ว
932  751200875  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 รับแล้ว
933  801711689  เชียงยืน  ศุภชัย หลูอารย์สุวรรณ   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
934  395945307  กุดรัง  ชิตนันท์ เดชพร   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
935  093843806  กุดรัง  จุฑามาศ นาคเอก   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
936  562795300  โกสุมพิสัย  จารุวรรณ ดามงคล   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
937  098684050  บรบือ  สุทัตตา บุญสืบ   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
938  030497615  โกสุมพิสัย  ณราภรณ์ โคตรชาลี   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
939  075943357  กุดรัง  พัชรี เจนฤทัยธรรม   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
940  254485254  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
941  572978302  วาปีปทุม  หฤทัย คำแก้ว   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
942  782919321  กุดรัง  มณฑิรา สมประสงค์   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
943  744449772  วาปีปทุม  ขวัญกมล กังฮวด   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
944  011012265  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
945  362592213  โกสุมพิสัย  Sasithorn Mahachai   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
946  132048458  โกสุมพิสัย  จรัญญา ทองเพ็ญ   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
947  787000751  บรบือ  อภิญญา สิทธิโนน   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
948  928146708  โกสุมพิสัย  น้ำฝน คล่องแคล่ว   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
949  670297009  โกสุมพิสัย  ศิริพร ประไวย์   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
950  120633954  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   24 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 -
951  373198452  กันทรวิชัย  สุธิดา เจนถูกใจ   24 ต.ค. 61 -
952  380566594  โกสุมพิสัย  อรวรรณ นันทะวงศ์   24 ต.ค. 61 -
953  533436256  นาดูน  จักรพงษ์ บุบผามาลัย   24 ต.ค. 61 -
954  619806744  วาปีปทุม  ขวัญจิรา ดวงแก้ว   24 ต.ค. 61 -
955  581882409  โกสุมพิสัย  วัชธิดา อินทร์วัน   24 ต.ค. 61 -
956  298610344  เชียงยืน  สิทธิผล ใจหาญ   24 ต.ค. 61 -
957  541300595  เชียงยืน  พีระพล แสนคำ   24 ต.ค. 61 -
958  506340607  บรบือ  ณัฐธิดา กับรัมย์   24 ต.ค. 61 -
959  290951679  ยางสีสุราช  ธัญญารัตน์ สกุลซ้ง   24 ต.ค. 61 -
960  080728047  โกสุมพิสัย  นุชจรีย์ จ่ากลาง   24 ต.ค. 61 -
961  850953205  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   24 ต.ค. 61 -
962  234758387  วาปีปทุม  พัชราภรณ์ เสี่ยวกำปัง   24 ต.ค. 61 -
963  830671868  นาดูน  ฉลาดิธร มูลหลอง   24 ต.ค. 61 -
964  643477258  กุดรัง  รุจิรดา แซ่เติน   24 ต.ค. 61 -
965  296054082  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   24 ต.ค. 61 -
966  778402289  บรบือ  ภัทรธิดา กาฬปักษ์   24 ต.ค. 61 -
967  656752492  โกสุมพิสัย  ประภัสสร สุโคตร   24 ต.ค. 61 -
968  948060025  วาปีปทุม  รุจิภา ชื่นชม   24 ต.ค. 61 -
969  266077694  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   24 ต.ค. 61 -
970  595019079  เชียงยืน  วชิรากูล ฟองอ่อน   24 ต.ค. 61 -
971  886077641  กันทรวิชัย  วิยะดา พินิจเจริญ   24 ต.ค. 61 -
972  875408149  โกสุมพิสัย  พิชชา บุญธรรม   24 ต.ค. 61 -
973  974087030  บรบือ  มลคล ธรรมศิริรักษ์   24 ต.ค. 61 -
974  315849984  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   24 ต.ค. 61 -
975  277524398  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   24 ต.ค. 61 -
976  363555778  วาปีปทุม  ดลลชา อ่อนสุวรรณ   24 ต.ค. 61 -
977  230340079  วาปีปทุม  ผกาภรณ์ นิสังกาศ   24 ต.ค. 61 -
978  928154735  เชียงยืน  ธนกร วัฒนาภรณ์   24 ต.ค. 61 -
979  783258942  วาปีปทุม  พรสุดา ทองอ่อน   24 ต.ค. 61 -
980  651465225  กุดรัง  เบญธิตา ก้อนคำ   24 ต.ค. 61 -
981  501624964  กันทรวิชัย  พิจิตรา หาญลือ   24 ต.ค. 61 -
982  586735393  บรบือ  จุฑามาศ นามสีแก้ว   24 ต.ค. 61 -
983  279940422  โกสุมพิสัย  โชติมณี สุดสม   24 ต.ค. 61 -
984  506830999  กุดรัง  อัจฉริยา ศิรินาม   24 ต.ค. 61 -
985  281549056  วาปีปทุม  นฤมล มุริจันทร์   24 ต.ค. 61 -
986  076281495  กุดรัง  วิไลรัตน์ คำจันทร์   24 ต.ค. 61 -
987  715562412  ยางสีสุราช  อารียา โหลนอก   24 ต.ค. 61 -
988  295535975  บรบือ  ปิยพร ห้อง 307   24 ต.ค. 61 -
989  584213235  เชียงยืน  สิทธินนท์ นาคำ   24 ต.ค. 61 -
990  415593345  กันทรวิชัย  กัญญารัตน์ สุวรรณไตรย์   24 ต.ค. 61 -
991  777393245  ยางสีสุราช  อารียา จานชิน   24 ต.ค. 61 -
992  310046570  เชียงยืน  อุทัย จันทพันธ์   24 ต.ค. 61 -
993  808178757  กันทรวิชัย  กุลสตรี ต้นเทียน   24 ต.ค. 61 -
994  811295033  กันทรวิชัย  จนัสตา เลขกระโทก   24 ต.ค. 61 -
995  410522665  วาปีปทุม  วัสสวดี พลเยี่ยม   24 ต.ค. 61 -
996  151907928  โกสุมพิสัย  ยูมาบี ปาธาน   24 ต.ค. 61 -
997  794454109  กันทรวิชัย  วชิราภรณ์ มัดหา   24 ต.ค. 61 -
998  553474783  วาปีปทุม  กนกพร วันดา   24 ต.ค. 61 -
999  891980871  กุดรัง  สุวลักษณ์ สรรพมุข   24 ต.ค. 61 -
1000  071285725  ยางสีสุราช  อักษรานันท์ เผ่าภูธร   24 ต.ค. 61 -
1001  228781761  ยางสีสุราช  รัชญา บุปผาสังข์   24 ต.ค. 61 -
1002  659635549  ยางสีสุราช  วริศรา เอกภาษา   24 ต.ค. 61 -
1003  381889185  ยางสีสุราช  รัตติกาล แสนบุญมี   24 ต.ค. 61 -
1004  931054312  ยางสีสุราช  ศิลดาพร ยอดเพชร   24 ต.ค. 61 -
1005  099176147  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   24 ต.ค. 61 -
1006  389737089  ยางสีสุราช  กนกวรรณ ศรีลาพัฒน์   24 ต.ค. 61 -
1007  809827317  โกสุมพิสัย  ณราภรณ์ โคตรชาลี   24 ต.ค. 61 -
1008  851419900  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   24 ต.ค. 61 -
1009  583596998  กันทรวิชัย  อรญา มณฑล   24 ต.ค. 61 -
1010  398392868  ยางสีสุราช  วริศรา เอกภาษา   24 ต.ค. 61 -
1011  291094561  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   24 ต.ค. 61 -
1012  138467020  วาปีปทุม  วิเศษลักษณ์ ภักดีสุวรรณ   24 ต.ค. 61 -
1013  382305322  กันทรวิชัย  อารียา คำขันธ์   24 ต.ค. 61 -
1014  491456535  โกสุมพิสัย  พัชฏาพร พัฒลากุล   24 ต.ค. 61 -
1015  895818341  กุดรัง  ภัทรภรณ์ กรเกริกเกียรติ   24 ต.ค. 61 -
1016  491471691  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   24 ต.ค. 61 -
1017  931266087  วาปีปทุม  สุดารัตน์ คำพาดี   24 ต.ค. 61 -
1018  615049749  โกสุมพิสัย  จุฑาทิพย์ เพริดพราว   24 ต.ค. 61 -
1019  587903623  โกสุมพิสัย  พัชรินทร์ อักษร   24 ต.ค. 61 -
1020  806380533  กุดรัง  มินตรา วงค์ณะลา   24 ต.ค. 61 -
1021  914412200  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   24 ต.ค. 61 -
1022  390518240  โกสุมพิสัย  ปิยธิดา คงพล   24 ต.ค. 61 -
1023  279194155  ยางสีสุราช  สุดารัตน์ ไกยะฝ่าย ห้อง 114   24 ต.ค. 61 -
1024  168049923  โกสุมพิสัย  ญานิสา มณฑาทิพย์   24 ต.ค. 61 -
1025  289772485  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   24 ต.ค. 61 -
1026  926142283  บรบือ  อินธุอร ปิลา   24 ต.ค. 61 -
1027  58161730  กุดรัง  สุธาสินี พรรณรังษี   24 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 รับแล้ว12.41 น.
1028  397980010  วาปีปทุม  สุภัสสรา สุขแสง   24 ต.ค. 61 -
1029  509350648  บรบือ  นิภาพร จันอาจ   24 ต.ค. 61 -
1030  652307478  วาปีปทุม  สุดารัตน์ คำพาดี   24 ต.ค. 61 -
1031  049515465  กุดรัง  จริภรณ์ ทะกอง   24 ต.ค. 61 -
1032  292605981  โกสุมพิสัย  ปิยธิดา มีระหันนอก   24 ต.ค. 61 -
1033  178574971  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   24 ต.ค. 61 -
1034  815755217  โกสุมพิสัย  ชนิกานต์ สีทอง   24 ต.ค. 61 -
1035  493535412  วาปีปทุม  สุภานัน ภูมี   24 ต.ค. 61 -
1036  846869421  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   24 ต.ค. 61 -
1037  224790480  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   24 ต.ค. 61 -
1038  298402783  วาปีปทุม  ปุณฑรี สนสายสิงห์   24 ต.ค. 61 -
1039  0110 2009 9  วาปีปทุม  พัชรินทร์ เรือนทอง   24 ต.ค. 61 -
1040  7355 2757 3  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   24 ต.ค. 61 -
1041  5265 0367 5  เชียงยืน  เอกชัย พิวิโส   24 ต.ค. 61 -
1042  5147 8431 5  วาปีปทุม  jidapa saychue   24 ต.ค. 61 -
1043  290660248  กันทรวิชัย  อรฤทัย 064-242-3724   24 ต.ค. 61 -
1044  0671 1455 7  กันทรวิชัย  อรฤทัย อุภัยพรม   24 ต.ค. 61 -
1045  6752 1177 8  วาปีปทุม  จริยา บุญกอง   24 ต.ค. 61 -
1046  5055 2815 5  โกสุมพิสัย  ลัดดาวรรณ นิยะนุช   24 ต.ค. 61 -
1047  1808 6639 0  บรบือ  ธัญญาลักษณ์ คงวงค์   24 ต.ค. 61 -
1048  084069380  กันทรวิชัย  ณภัคดิ์สุดา ภูผาลา   24 ต.ค. 61 -
1049  2207 0152 4  กุดรัง  พนิตพร ลัญจกรกีรติกุล   24 ต.ค. 61 -
1050  054021264  กันทรวิชัย  วิภาพร หารศึก   24 ต.ค. 61 -
1051  2536 8771 0  บรบือ  ชลธิชา ทวีโคตร   24 ต.ค. 61 -
1052  0759 4801 4  กันทรวิชัย  นารี สุรินสมบรูณ์   24 ต.ค. 61 -
1053  6448 9722 5  ยางสีสุราช  ศศิธร โคตรทาดา   24 ต.ค. 61 -
1054  6654 0703 8  กันทรวิชัย  อรฤทัย อุภัยพรม   24 ต.ค. 61 -
1055  5598 0675 3  กุดรัง  รุ่งนภา จำปารัตน์   24 ต.ค. 61 -
1056  049903805  วาปีปทุม  บุญญารักษ์ กรมทอง   24 ต.ค. 61 -
1057  4293 2689 7  กันทรวิชัย  รุ่งอรุณ เมนขุนทด   24 ต.ค. 61 -
1058  0156 1773 5  ยางสีสุราช  สุดารัตน์ ไกยะฝ่าย   24 ต.ค. 61 -
1059  7798 2454 4  วาปีปทุม  สุวิมล นาสิงห์ขัยร์   24 ต.ค. 61 -
1060  9112 6322 3  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   24 ต.ค. 61 -
1061  5565 0167 8  บรบือ  สุปรียา ขุมทอง   24 ต.ค. 61 -
1062  8579 3635 1  กันทรวิชัย  อลิชซา มสิกบุญเลิศ   24 ต.ค. 61 -
1063  4064 5051 1  กุดรัง  สุทิศา โนนทิง   24 ต.ค. 61 -
1064  1532 6977 2  ยางสีสุราช  Bom Apatsara   24 ต.ค. 61 -
1065  9309 6139 0  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   24 ต.ค. 61 -
1066  9310 5655 1  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   24 ต.ค. 61 -
1067  ธรรมดา  กันทรวิชัย  ฺฺิBanjawan   22 ต.ค. 61 -
1068  713882665  ยางสีสุราช  ฐิตานันท์ พวงมัลลิธนาชา   22 ต.ค. 61 -
1069  397259893  กันทรวิชัย  เพ็ญพิชชา คำนนท์   22 ต.ค. 61 -
1070  141918149  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   22 ต.ค. 61 -
1071  691490965  กันทรวิชัย  จินดา เศรษฐทัตต์   22 ต.ค. 61 -
1072  484194065  โกสุมพิสัย  สุทธิดา โอสรส   22 ต.ค. 61 -
1073  986778488  กุดรัง  มนัสชญา เสริมแก้ว   22 ต.ค. 61 -
1074  292279805  กันทรวิชัย  สรัลชนา ทองแสง   22 ต.ค. 61 -
1075  296135118  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   22 ต.ค. 61 -
1076  830664266  โกสุมพิสัย  ยูมาบี ปาธาน   22 ต.ค. 61 -
1077  246311469  ยางสีสุราช  พิมพ์ฤทัย ชัยวิเศษ   22 ต.ค. 61 -
1078  299404600  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   22 ต.ค. 61 -
1079  762074268  กุดรัง  สุวลักษณ์ สรรพมุข   22 ต.ค. 61 -
1080  434227438  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   22 ต.ค. 61 -
1081  769018668  โกสุมพิสัย  พิจิตรา สมมาตย์   22 ต.ค. 61 -
1082  070673834  โกสุมพิสัย  อารียา จันทร์สม   22 ต.ค. 61 -
1083  429025058  บรบือ  อภิชญา เจริญรัมย์   22 ต.ค. 61 -
1084  421518750  กันทรวิชัย  วิภาวดี พันธ์บุตร   22 ต.ค. 61 -
1085  406619172  กันทรวิชัย  อรญา มณฑล   22 ต.ค. 61 -
1086  053183610  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   22 ต.ค. 61 -
1087  734190653  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   22 ต.ค. 61 -
1088  293390831  บรบือ  เกร็ดดาว พรรณลี   22 ต.ค. 61 -
1089  127196516  วาปีปทุม  ปิยะนุช สาลีรัมย์   22 ต.ค. 61 -
1090  727190727  กุดรัง  สุนิสา สงวนศักดิ์   22 ต.ค. 61 -
1091  028103420  โกสุมพิสัย  ลัคณทิน กันยามา   22 ต.ค. 61 -
1092  753655154  ชื่นชม  รุ้งนภา วิลัยสุทธิ   22 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
1093  878962670  กันทรวิชัย  Montakarn   22 ต.ค. 61 -
1094  028611651  กุดรัง  ปิยะฉัตร วิชัยวงษ์   22 ต.ค. 61 -
1095  573399052  เชียงยืน  สิทธินนท์ นาคำ   22 ต.ค. 61 -
1096  586903471  วาปีปทุม  เพชรดา บุญทศ   22 ต.ค. 61 -
1097  138192824  ยางสีสุราช  จิราภรณ์ ฉ่ำมะณี   22 ต.ค. 61 -
1098  012291858  บรบือ  ปัทมวรรณ บุญคง   22 ต.ค. 61 -
1099  835407644  กันทรวิชัย  บุตรภา ไกรศรีเลิศ   22 ต.ค. 61 -
1100  836188928  โกสุมพิสัย  ปรียาภรณ์ สุวรรณอำไพ   22 ต.ค. 61 -
1101  146671478  ชื่นชม  Sorita Phay   22 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
1102  840255178  วาปีปทุม  อภิญญา วงค์เทพ   22 ต.ค. 61 -
1103  079672310  กันทรวิชัย  พรชนก ลัทธิมนต์   22 ต.ค. 61 -
1104  130583775  วาปีปทุม  ลักษณา สอนสุภาพ   22 ต.ค. 61 -
1105  369744029  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   22 ต.ค. 61 -
1106  578992885  วาปีปทุม  ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ   22 ต.ค. 61 -
1107  611302723  กันทรวิชัย  ณภัทร สุวรรณวนิช   22 ต.ค. 61 -
1108  803640000  กันทรวิชัย  สุธิดา มหาวัน   22 ต.ค. 61 -
1109  320479062  กุดรัง  จรีภรณ์ ทะกอง   22 ต.ค. 61 -
1110  597836676  กันทรวิชัย  มาตสุภา ไฮวัง   22 ต.ค. 61 -
1111  870961015  บรบือ  อินธุอร ปิลา   22 ต.ค. 61 -
1112  050163783  บรบือ  waewwan Wangwan   22 ต.ค. 61 -
1113  740227188  บรบือ  ธัญญลักษณ์ คงวงค์   22 ต.ค. 61 -
1114  777392435  กุดรัง  ธัญพร ปะวะโน   22 ต.ค. 61 -
1115  579958673  เชียงยืน  ภานุพงศ์ แก่นสา   22 ต.ค. 61 -
1116  279811034  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   22 ต.ค. 61 -
1117  886719235  กุดรัง  สุวลักษณ์ สรรพมุข   22 ต.ค. 61 -
1118  307657829  บรบือ  นิภาพร จันอาจ   22 ต.ค. 61 -
1119  467468547  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   22 ต.ค. 61 -
1120  451993575  กุดรัง  รัชชนก มูลวงศรี   22 ต.ค. 61 -
1121  012654668  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   22 ต.ค. 61 -
1122  107796564  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   22 ต.ค. 61 -
1123  738261472  บรบือ  วิลาวัณย์ ลาภสาร   22 ต.ค. 61 -
1124  334551337  กันทรวิชัย  จิตตา สีคำแท้   22 ต.ค. 61 -
1125  856479125  กุดรัง  เบญธิดา ก้อนคำ   22 ต.ค. 61 -
1126  003473971  ยางสีสุราช  สุดารัตน์ ไกยะฝ่าย   22 ต.ค. 61 -
1127  194627063  กันทรวิชัย  อภิญญา มาโสภา   22 ต.ค. 61 -
1128  380972164  ยางสีสุราช  วริศรา เอกภาษา   22 ต.ค. 61 -
1129  053562008  บรบือ  สุกัญญา โล่ห์ทอง   22 ต.ค. 61 -
1130  455877575  บรบือ  วนิสา ใยสว่าง   22 ต.ค. 61 -
1131  383892978  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   22 ต.ค. 61 -
1132  222261697  วาปีปทุม  สุพัตรา จงหมั่น   22 ต.ค. 61 -
1133  454383304  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   22 ต.ค. 61 -
1134  827744993  วาปีปทุม  ปวริศา เพิ่มบุญ   22 ต.ค. 61 -
1135  245966045  บรบือ  รัตนาภรณ์ 0907095778   22 ต.ค. 61 -
1136  944975840  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   22 ต.ค. 61 -
1137  004018775  บรบือ  นิภาพร จันอาจ   22 ต.ค. 61 -
1138  053177557  บรบือ  ปิยพร มีทองแสน   22 ต.ค. 61 -
1139  277575837  กันทรวิชัย  วรรณา จิตรงาม   22 ต.ค. 61 -
1140  288094990  โกสุมพิสัย  ปิยธิดา คงพล   22 ต.ค. 61 -
1141  053177588  ยางสีสุราช  มุกมณี ไท้ธเนศวร   22 ต.ค. 61 -
1142  621567606  วาปีปทุม  อธิตยา ไชยวงค์   22 ต.ค. 61 -
1143  198268176  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   22 ต.ค. 61 -
1144  684629085  ยางสีสุราช  ชยากร ก้อนคำใหญ่   22 ต.ค. 61 -
1145  550192695  โกสุมพิสัย  สิริกานดา ชนะชัย   22 ต.ค. 61 -
1146  288745072  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   22 ต.ค. 61 -
1147  583115515  กันทรวิชัย  มาตสุภา ไฮวัง   22 ต.ค. 61 -
1148  554478733  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   22 ต.ค. 61 -
1149  378863571  กันทรวิชัย  นงลักษณ์ รณเรืองฤทธิ์   22 ต.ค. 61 -
1150  013182284  กุดรัง  กชพร ทักษ์เตชาภัค   22 ต.ค. 61 -
1151  536679929  ยางสีสุราช  มานิตา แสนโคตร   22 ต.ค. 61 -
1152  768323958  วาปีปทุม  นุชจรีย์ ภูมิเย็น   22 ต.ค. 61 -
1153  320289576  บรบือ  สรวงสุดา ชาไมล์   22 ต.ค. 61 -
1154  770794261  วาปีปทุม  พัชรีภรณ์ ศรีน้อย   22 ต.ค. 61 -
1155  927537265  วาปีปทุม  เอมมิลา โงนมณี   22 ต.ค. 61 -
1156  024599915  ยางสีสุราช  นิรยา วงค์บุญจันทร์   22 ต.ค. 61 -
1157  947905255  ยางสีสุราช  อาณิศรา อ่างรัมย์   22 ต.ค. 61 -
1158  583118128  ยางสีสุราช  นริศรา ไชโย   22 ต.ค. 61 -
1159  654268508  ยางสีสุราช  พิศสุคนธ์ มั่้งคั่ง   22 ต.ค. 61 -
1160  518031157  ยางสีสุราช  สีแพร พิมโคตร   22 ต.ค. 61 -
1161  582232529  โกสุมพิสัย  เจนจิรา เหล็กเจริญ   22 ต.ค. 61 -
1162  982728588  กุดรัง  พนัชกร แก้วสุพรรณ์   22 ต.ค. 61 -
1163  741752383  ยางสีสุราช  สุภาภรณ์ สร้อยสิน   22 ต.ค. 61 -
1164  657222567  ยางสีสุราช  ญาณวดี 509   22 ต.ค. 61 -
1165  294924461  ยางสีสุราช  รัชญา บุปผาสังข์   22 ต.ค. 61 -
1166  113374137  บรบือ  นิภาพร โพธิ์ศรี   22 ต.ค. 61 -
1167  010931933  วาปีปทุม  ปิยะนุช สาลีรัมย์   22 ต.ค. 61 -
1168  840253490  วาปีปทุม  อภิญญา วงค์เทพ   22 ต.ค. 61 -
1169  730159466  กุดรัง  ไอลดา วงศ์สิทธิเศรษฐ์   22 ต.ค. 61 -
1170  528638383  ยางสีสุราช  วริศรา เอกภาษา   22 ต.ค. 61 -
1171  143161025  วาปีปทุม  จารุมาศ มาตา   22 ต.ค. 61 -
1172  184795756  วาปีปทุม  ยมาภรณ์ โพธิ์แก้ว   22 ต.ค. 61 -
1173  578526155  กันทรวิชัย  นิรฌา เหลาพรม   22 ต.ค. 61 -
1174  549833710  ยางสีสุราช  วรรณวิภา เดินรีบรัมย์   22 ต.ค. 61 -
1175  982292316  บรบือ  กัญญา นิสัยพราหม   22 ต.ค. 61 -
1176  643153711  ยางสีสุราช  ณัฐริกา วุฒิยาสาร   22 ต.ค. 61 -
1177  433754150  บรบือ  พัชรินทร์ จันทร์โยธา   22 ต.ค. 61 -
1178  583508826  กันทรวิชัย  พรรณิภา ทบแก้ว   22 ต.ค. 61 -
1179  532428179  โกสุมพิสัย  นุชจรีย์ จ่ากลาง   22 ต.ค. 61 -
1180  982799292  ยางสีสุราช  นฤมล เรืองสมุทร์   22 ต.ค. 61 -
1181  035008755  วาปีปทุม  นิชานันท์ จำปาลี   22 ต.ค. 61 -
1182  945249849  กันทรวิชัย  นิตยา ธาตุวิสัย   22 ต.ค. 61 -
1183  770162242  วาปีปทุม  เทเรซ่า บัวคาร์ท   22 ต.ค. 61 -
1184  054021057  กันทรวิชัย  มาตสุภา ไฮวัง   22 ต.ค. 61 -
1185  ES234515093KR  บรบือ  Patimakon Thongtham   19 ต.ค. 61 -
1186  RP286268579TH  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   19 ต.ค. 61 -
1187  EV663397559TH  วาปีปทุม  อภิญญา เเหวนนิล   19 ต.ค. 61 -
1188  EV663397559TH  วาปีปทุม  อภิญญา เเหวนนิล   19 ต.ค. 61 -
1189  RB514760393TH  ยางสีสุราช  ปิยาภรณ์ พลร่ม   19 ต.ค. 61 -
1190  EU594666363TH  โกสุมพิสัย  ณัฎฐณิชา ช่างทอง   19 ต.ค. 61 -
1191  RB602465697TH  ยางสีสุราช  กาญจนา อนุชาด   19 ต.ค. 61 -
1192  ED577550365TH  ยางสีสุราช  พัทราวรรณ เอกพันธ์   19 ต.ค. 61 -
1193  EV871022108TH  ชื่นชม  กนกรวี แคนเภาว์   19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
1194  EV448848454TH  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ แขจัตุรัส   19 ต.ค. 61 -
1195  EV235699362TH  กันทรวิชัย  อัจราพร บุญใสย์   19 ต.ค. 61 -
1196  EV683763747TH  บรบือ  ปิยลัษณ์ จันพิมพา   19 ต.ค. 61 -
1197  EV733087763TH  กันทรวิชัย  ญาณิศา วงค์ธรรม   19 ต.ค. 61 -
1198  CB549027118TH  ยางสีสุราช  ทิฆัฆพร นนทะมาศ   19 ต.ค. 61 -
1199  RL522214655TH  ยางสีสุราช  นิรยา วงค์บุญจันทร์   19 ต.ค. 61 -
1200  EV489838227TH  ชื่นชม  สุชาวดี สีเครือดง   19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
1201  EV860681815TH  เชียงยืน  วชิรเดช กรทักษ์   19 ต.ค. 61 -
1202  EV913336921TH  นาดูน  บุญมุณี เตงฮับ   19 ต.ค. 61 -
1203  EV795735335TH  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   19 ต.ค. 61 -
1204  EV713881461TH  กุดรัง  เพ็ญนภา สือบเนียม   19 ต.ค. 61 -
1205  EW028463975TH  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ซาวนา   19 ต.ค. 61 -
1206  EV180808366TH  บรบือ  จุฑามาศ โตโสม   19 ต.ค. 61 -
1207  ED568879498TH  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   19 ต.ค. 61 -
1208  RC098020452TH  ยางสีสุราช  ปิยาภรณ์ พลร่ม   19 ต.ค. 61 -
1209  EV887538203TH  กุดรัง  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   19 ต.ค. 61 -
1210  EV679917036TH  วาปีปทุม  หทัยพัทธ์ ชูโฉมงาม   19 ต.ค. 61 -
1211  RC003882888TH  กันทรวิชัย  รุ่งนภา สุราชวงศ์   19 ต.ค. 61 -
1212  RC397594395TH  ยางสีสุราช  สุรัญชนา นาทศรีทา   19 ต.ค. 61 -
1213  EV679977193TH  เชียงยืน  ณัฐวุติ เสี่ยงสม   19 ต.ค. 61 -
1214  EV542788772TH  กันทรวิชัย  อัมพร สีทา   19 ต.ค. 61 -
1215  ED583543567TH  โกสุมพิสัย  ขวัญฤทัย ไชยรถ   19 ต.ค. 61 -
1216  66901892098  โกสุมพิสัย  สุนารี นวลพุดซา   19 ต.ค. 61 -
1217  EV698914148TH  บรบือ  ปวีณา เทียมไชย   19 ต.ค. 61 -
1218  EV764498769TH  โกสุมพิสัย  ศศิณัฏฐา ทองเหลา   19 ต.ค. 61 -
1219  RB644621150TH  วาปีปทุม  ยุภาพร เหล็กเพชร   19 ต.ค. 61 -
1220  RB352327721TH  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   19 ต.ค. 61 -
1221  RP254096926TH  โกสุมพิสัย  ธัญญรัตน์ ชูรัตน์   19 ต.ค. 61 -
1222  RL543029637TH  เชียงยืน  ทศวรรษ หมั่นสระเกษ   19 ต.ค. 61 -
1223  ED564284652TH  โกสุมพิสัย  อรวี วันดี   19 ต.ค. 61 -
1224  EV940221129TH  โกสุมพิสัย  มาริสา สุดแก้ว   19 ต.ค. 61 -
1225  ED564926215TH  โกสุมพิสัย  Sasithorn   19 ต.ค. 61 -
1226  ED572881144TH  ยางสีสุราช  ปิยวรรณ เลากลาง   19 ต.ค. 61 -
1227  EV321488882TH  กุดรัง  มณีศิลา โพธิวัฒนางค์กูธ   19 ต.ค. 61 -
1228  RC428670430TH  กุดรัง  ปิยนันท์ โพธิ์หมุด   19 ต.ค. 61 -
1229  EV619007112TH  เชียงยืน  กฤษณากร มะเสนา   19 ต.ค. 61 -
1230  EU996067045TH  ยางสีสุราช  มุจรินทร์ แสงศรีดา   19 ต.ค. 61 -
1231  EV234737501TH  บรบือ  อทิตติยา ดวงเขียว   19 ต.ค. 61 -
1232  ED562093641TH  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ หวังเจียร์เออร์   19 ต.ค. 61 -
1233  ED536678000TH  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   19 ต.ค. 61 -
1234  EA479820028NL  ยางสีสุราช  Parame Attanuchit   19 ต.ค. 61 -
1235  ED579964395TH  กุดรัง  มุฑิตา โพธิ์ทอง   19 ต.ค. 61 -
1236  EU485036551TH  วาปีปทุม  จารุมาศ มาตา   19 ต.ค. 61 -
1237  ED545489256TH  ยางสีสุราช  กนกอร ธรรมพิทักษ์   19 ต.ค. 61 -
1238  Ev321711485TH  กันทรวิชัย  เฉลิมขวัญ ปุยละเทิม   19 ต.ค. 61 -
1239  RP290933573TH  โกสุมพิสัย  อัญชีรา พามา   19 ต.ค. 61 -
1240  RC515538302TH  กุดรัง  บุษราภา บุญอุดม   19 ต.ค. 61 -
1241  RB296566634TH  ยางสีสุราช  ขวัญพร อุดมกาญจน์   19 ต.ค. 61 -
1242  RC400871618TH  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   19 ต.ค. 61 -
1243  RB983066979TH  กุดรัง  ปิยนันท์ โพธิ์หมุด   19 ต.ค. 61 -
1244  ED574154665TH  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   19 ต.ค. 61 -
1245  RB898155730TH  โกสุมพิสัย  กฤติญาณี ภูศรี   19 ต.ค. 61 -
1246  RP287394834TH  กุดรัง  วราภรณ์ ภาคภูมิ   19 ต.ค. 61 -
1247  EV746647719TH  กุดรัง  จรีภรณ์ ทะกอง   19 ต.ค. 61 -
1248  RB440399105TH  กุดรัง  ปิยนันท์ โพธิ์หมุด   19 ต.ค. 61 -
1249  224249226  โกสุมพิสัย  นภัสสร บุญประเวช   19 ต.ค. 61 -
1250  583310505  กันทรวิชัย  น้ำเพชร เขตสมัคร   19 ต.ค. 61 -
1251  758074615  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   19 ต.ค. 61 -
1252  504269131  วาปีปทุม  อาทิตยา พรศักดา   19 ต.ค. 61 -
1253  20142592  นาดูน  Visal Khat   19 ต.ค. 61 -
1254  484338935  บรบือ  วริศรา บุญสงค์   19 ต.ค. 61 -
1255  579051668  วาปีปทุม  บุศกร เป็งสุข   19 ต.ค. 61 -
1256  858591609  บรบือ  วริศรา   19 ต.ค. 61 -
1257  970927480  วาปีปทุม  ภูริเดช สีชมภู   19 ต.ค. 61 -
1258  DHL  บรบือ  ณัฐธิดา กับรัมย์   19 ต.ค. 61 -
1259  327148958  ยางสีสุราช  มัชฌิญา ชิยางคะบุตร   19 ต.ค. 61 -
1260  957549735  วาปีปทุม  สุดาภา ผ่านเมือง   19 ต.ค. 61 -
1261  504268533  วาปีปทุม  อาทิตยา พรศักดา   19 ต.ค. 61 -
1262  669204778  บรบือ  อินธุอร ปิลา   18 ต.ค. 61 -
1263  683968581  เชียงยืน  ปิยวัฒน์ สายเจริญ   18 ต.ค. 61 -
1264  058952291  โกสุมพิสัย  สุพรรษา ทองแม้น   18 ต.ค. 61 -
1265  302128056  บรบือ  เจนจิรา ระดาพัฒน์   18 ต.ค. 61 -
1266  811326328  กันทรวิชัย  พรรณวิภา ขันหล้า   18 ต.ค. 61 -
1267  666844159  เชียงยืน  พิทักษ์ นารถโคษา   18 ต.ค. 61 -
1268  982439855  กันทรวิชัย  อรยา วงษ์ษาเวียง   18 ต.ค. 61 -
1269  578617695  บรบือ  สุธาสินี แก้วทอง   18 ต.ค. 61 -
1270  779739832  ยางสีสุราช  สุรีรัตน์ เพชรรัตน์   18 ต.ค. 61 -
1271  940503955  ยางสีสุราช  เบญจภร ศรีภูเวียง   18 ต.ค. 61 -
1272  953441976  วาปีปทุม  ดลลชา อ่อนสุวรรณ   18 ต.ค. 61 -
1273  827334755  ยางสีสุราช  กณิการ์ ห้อง121   18 ต.ค. 61 -
1274  582842675  โกสุมพิสัย  ขวัญฤทัย ไชยรถ   18 ต.ค. 61 -
1275  559129607  บรบือ  ปรียานุช เอี่ยมสะอาด   18 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61 รับแล้ว
1276  941386504  ยางสีสุราช  มุกมณี ไท้ธเนศวร   18 ต.ค. 61 -
1277  756591206  นาดูน  จักรพงษ์ บุบผามาลัย   18 ต.ค. 61 -
1278  582103382  เชียงยืน  กฤษณะ ศิริรางกูล   18 ต.ค. 61 -
1279  562792158  ยางสีสุราช  อรอนงค์ อ่อนกาฬสินธ์   18 ต.ค. 61 -
1280  433312165  ยางสีสุราช  กณิการ์ กว้างนอก   18 ต.ค. 61 -
1281  917740513  โกสุมพิสัย  อารียา ยาย่อ   18 ต.ค. 61 -
1282  620684739  บรบือ  พรเพชร มั่นมา   18 ต.ค. 61 -
1283  393502181  ยางสีสุราช  อัญธิกา ไชยมงค์   18 ต.ค. 61 -
1284  643445618  วาปีปทุม  รัตน์ดาภร ดวงแพงมาต   18 ต.ค. 61 -
1285  579445991  โกสุมพิสัย  นุชจรีย์ จ่ากลาง   18 ต.ค. 61 -
1286  503344410  ยางสีสุราช  สาธิมา ศรีพันธ์   18 ต.ค. 61 -
1287  638108105  โกสุมพิสัย  สุกัญญา พรมฤทธิ์   18 ต.ค. 61 -
1288  816920140  ยางสีสุราช  จิราวรรณ กฤษสนั่น   18 ต.ค. 61 -
1289  310645539  เชียงยืน  กฤติธี อ่อนหวาน   18 ต.ค. 61 -
1290  533973100  กุดรัง  ปฏิพากร เธียรประมุข   18 ต.ค. 61 -
1291  760674817  โกสุมพิสัย  ประภัสสร วงษ์แหวน   18 ต.ค. 61 -
1292  513395186  บรบือ  มุฑิตา โพธิ์ทอง   18 ต.ค. 61 -
1293  582303698  บรบือ  วารินทร์   18 ต.ค. 61 -
1294  615045852  กันทรวิชัย  ธิดาวรรณ ปรีชาวงศ์สกุล   18 ต.ค. 61 -
1295  953394349  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   18 ต.ค. 61 -
1296  658939742  โกสุมพิสัย  กนกวรรณ ลิ้มสุวรรณ   18 ต.ค. 61 -
1297  705531764  ยางสีสุราช  วราพร ชาวกล้า   18 ต.ค. 61 -
1298  914500916  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   18 ต.ค. 61 -
1299  289850942  ยางสีสุราช  waraporn   18 ต.ค. 61 -
1300  503344406  ยางสีสุราช  สาธิมา ศรีพันธ์   18 ต.ค. 61 -
1301  569640877  ยางสีสุราช  กรวิภา ตีระศรี   18 ต.ค. 61 -
1302  592541224  โกสุมพิสัย  อรวรรณ นันทะวงศ์   18 ต.ค. 61 -
1303  721699131  บรบือ  กชกร แก่นดี   18 ต.ค. 61 -
1304  404452585  เชียงยืน  ปัณณธร เคลือบคนโท   18 ต.ค. 61 -
1305  581402907  ชื่นชม  ชุติมา ทรัพย์มีชัย   18 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
1306  522472819  โกสุมพิสัย  ศุภลักษณ์ พฒนประสิทธิ์ชัย   18 ต.ค. 61 -
1307  916059895  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   18 ต.ค. 61 -
1308  154618845  บรบือ  ณัฐธิดา กับรัมย์   18 ต.ค. 61 -
1309  28545374  กุดรัง  ฐิติรัตน์   18 ต.ค. 61 -
1310  403137701  ยางสีสุราช  ธิดารัตน์ สิงห์สถิต   18 ต.ค. 61 -
1311  403137689  ยางสีสุราช  วราพร ชาวกล้า   18 ต.ค. 61 -
1312  759681824  เชียงยืน  จเด็จ ขุนพิลึก   18 ต.ค. 61 -
1313  924465520  ยางสีสุราช  ชญานี วดีศิริศักดิ์   18 ต.ค. 61 -
1314  321515248  บรบือ  อินทิรา จันทร์แป้น   18 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61 รับแล้ว
1315  836560383  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   18 ต.ค. 61 -
1316  278828387  ยางสีสุราช  วรรณิภา บุญเบ้า   18 ต.ค. 61 -
1317  923546006  เชียงยืน  ธนวัฒน์ เชื้อโคกกรวด   18 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61 รับแล้ว
1318  222269996  วาปีปทุม  การิเกด ปินะพัง   18 ต.ค. 61 -
1319  793795472  บรบือ  วรรณรท ศรีทุ่งฮาก   18 ต.ค. 61 -
1320  5488 9671 3  กันทรวิชัย  พรพิมล กางวิถี   18 ต.ค. 61 -
1321  1299 0830 2  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   18 ต.ค. 61 -
1322  293923632  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   18 ต.ค. 61 -
1323  4637 2796 6  กุดรัง  ผุสชา มาธุระ   18 ต.ค. 61 -
1324  6765 1436 4  กุดรัง  สุมิตรา ยนยุบล   18 ต.ค. 61 -
1325  1586 2460 3  โกสุมพิสัย  สุวพร ผ่องสีงาม   18 ต.ค. 61 -
1326  817939920  บรบือ  สุปรียา ขุมทอง   18 ต.ค. 61 -
1327  5997 9646 7  วาปีปทุม  อุษา แสนเสน   18 ต.ค. 61 -
1328  5143 7626 8  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   18 ต.ค. 61 -
1329  3984 6037 8  กันทรวิชัย  นิติญาพร ใจเที่ยง   18 ต.ค. 61 -
1330  4582 4327 6  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   18 ต.ค. 61 -
1331  6799 7713 1  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ เสี่ยงสาย   18 ต.ค. 61 -
1332  EV593399860TH  โกสุมพิสัย  ธัญธีรา พามา   17 ต.ค. 61 -
1333  EV210910177TH  ยางสีสุราช  ธัญญารัตน์ สกุลซัง   17 ต.ค. 61 -
1334  EV806574865TH  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   17 ต.ค. 61 -
1335  EV941325261TH  โกสุมพิสัย  สุนารี นวลพุดซา   17 ต.ค. 61 -
1336  EV613209805TH  โกสุมพิสัย  ชาลิศา พรหมมา   17 ต.ค. 61 -
1337  EV222269850TH  โกสุมพิสัย  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   17 ต.ค. 61 -
1338  ED578824176TH  โกสุมพิสัย  SASITHORN   17 ต.ค. 61 -
1339  EV591389079TH  ยางสีสุราช  พรจรินทร์ อินทะเสน   17 ต.ค. 61 -
1340  EV870521420TH  ยางสีสุราช  เบญจมาศ สดใส   17 ต.ค. 61 -
1341  ED468956679TH  บรบือ  ศิริกาญจน์ น้าวแสง   17 ต.ค. 61 -
1342  EV222269761TH  บรบือ  สิรินยา เสริมแสง   17 ต.ค. 61 -
1343  EX982450431TH  เชียงยืน  กฤติธี อ่อนหวาน   17 ต.ค. 61 -
1344  EV352833008TH  กันทรวิชัย  อาริสา ดาทอง   17 ต.ค. 61 -
1345  EK982487096TH  กันทรวิชัย  สุวนันท์ แดงวิบูลย์   17 ต.ค. 61 -
1346  EV873616585TH  วาปีปทุม  จันทร์เพ็ญ ไชยเชษฐ์   17 ต.ค. 61 -
1347  ED578168002TH  กุดรัง  สุพิชญา ไชยอิสุทธิกล   17 ต.ค. 61 -
1348  EY050913120TH  โกสุมพิสัย  ญานิสา มณฑาทิพย์   17 ต.ค. 61 -
1349  EV762070178TH  วาปีปทุม  วาสนา พวงศรี   17 ต.ค. 61 -
1350  RC142457457TH  กุดรัง  ปณิดา นารีนุช   17 ต.ค. 61 -
1351  RB918535487TH  วาปีปทุม  จีรนันท์ จันทรชม   17 ต.ค. 61 -
1352  EV643968053TH  ยางสีสุราช  ศศิธร โคตรทาดา   17 ต.ค. 61 -
1353  Ev933455596TH  โกสุมพิสัย  ปิธิดา คงพล   17 ต.ค. 61 -
1354  RU815673455TH  โกสุมพิสัย  ญานิสา มณฑาทิพย์   17 ต.ค. 61 -
1355  EV868735660TH  กุดรัง  เรืองนรินทร์ บุตรชาติ   17 ต.ค. 61 -
1356  EU917160712TH  กันทรวิชัย  ดารารัตน์ ช้างโคกสูง   17 ต.ค. 61 -
1357  EV767285975TH  กันทรวิชัย  อัมพร ชาสีสุวรรณดี   17 ต.ค. 61 -
1358  EW029276205TH  กุดรัง  ญาดา หาญอาษา   17 ต.ค. 61 -
1359  ED571918673TH  ยางสีสุราช  ฐิติมา สุขรัตนจินดา   17 ต.ค. 61 -
1360  EV632736495TH  วาปีปทุม  ปัทมาวรรณ เณรแตง   17 ต.ค. 61 -
1361  EV41273972TH  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   17 ต.ค. 61 -
1362  RB787401998TH  โกสุมพิสัย  ศิริลักษณ์ ศิริเวช   17 ต.ค. 61 -
1363  EV694814351TH  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   17 ต.ค. 61 -
1364  EV285903636TH  กันทรวิชัย  เฉลิมขวัญ ปุยละเทิม   17 ต.ค. 61 -
1365  EV230355382TH  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   17 ต.ค. 61 -
1366  EV403364819TH  โกสุมพิสัย  ปิยธิดา คงพล   17 ต.ค. 61 -
1367  RB783736165TH  บรบือ  กชกร แก่นดี   17 ต.ค. 61 -
1368  RB312498864TH  นาดูน  จักรพงษ์ บุบผามาลัย   17 ต.ค. 61 -
1369  RC390542093TH  บรบือ  รัตนาภรณ์ 0907095778   17 ต.ค. 61 -
1370  ED582900191TH  บรบือ  ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ   17 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61 รับแล้ว
1371  EV779809808TH  โกสุมพิสัย  ปิยะนุช พันตู้   17 ต.ค. 61 -
1372  RB769447905TH  ยางสีสุราช  อริศรา ไชยพิศ   17 ต.ค. 61 -
1373  RB540897721TH  โกสุมพิสัย  ศุภิสรา มาราช   17 ต.ค. 61 -
1374  RB081047685TH  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   17 ต.ค. 61 -
1375  RP296720333TH  ยางสีสุราช  สาธิมา ศรีพันธ์   17 ต.ค. 61 -
1376  RB898777765TH  ยางสีสุราช  จิระภา พาพล   17 ต.ค. 61 -
1377  RB455564373TH  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   17 ต.ค. 61 -
1378  RB997745358TH  ชื่นชม  ลภัสรดา แดงสูงเนิน   17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
1379  ED524757898TH  โกสุมพิสัย  ศิริลักษณ์ พันท์มัย   17 ต.ค. 61 -
1380  EV396210085TH  ชื่นชม  วรินทร วงศ์คำจันทร์   17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
1381  RB852361298TH  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   17 ต.ค. 61 -
1382  EU471162461TH  ยางสีสุราช  ปณิตา เถรกระโทก   17 ต.ค. 61 -
1383  RC522156480TH  บรบือ  ไพลิน ไชยนา   17 ต.ค. 61 -
1384  RM570805560TH  ยางสีสุราช  กฤตวิทย์ วิชัยคำมาตย์   17 ต.ค. 61 -
1385  PB958298809TH  ชื่นชม  กีรติ คำนวณไว   17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
1386  PB671270815TH  ยางสีสุราช  สุปรีญา ธงน้อย   17 ต.ค. 61 -
1387  PB407559546TH  วาปีปทุม  สุภาพร ภูมี   17 ต.ค. 61 -
1388  PC222592376TH  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   17 ต.ค. 61 -
1389  PB986280389TH  ยางสีสุราช  ศิริกัญญา ซากทน   17 ต.ค. 61 -
1390  PC028178414TH  วาปีปทุม  ปรียาภรณ์ รอดกลาง   17 ต.ค. 61 -
1391  ED544270040TH  โกสุมพิสัย  อภิญญา อังคณฑี   17 ต.ค. 61 -
1392  616385543  ยางสีสุราช  สุกัญญา สุมาลี   16 ต.ค. 61 -
1393  703972843  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   16 ต.ค. 61 -
1394  590222072  ยางสีสุราช  กุลพัชร กองนา   16 ต.ค. 61 -
1395  004029910  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   16 ต.ค. 61 -
1396  255049454  วาปีปทุม  พัชราภรณ์ เสี่ยวกำปัง   16 ต.ค. 61 -
1397  780449758  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   16 ต.ค. 61 -
1398  291246046  วาปีปทุม  เสาวภา ไชยศล   16 ต.ค. 61 -
1399  308190799  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   16 ต.ค. 61 -
1400  574518520  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   16 ต.ค. 61 -
1401  467379541  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   16 ต.ค. 61 -
1402  663009268  กุดรัง  มณีศิลา โพธิวัฒนาวงค์กูร   16 ต.ค. 61 -
1403  557294756  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   16 ต.ค. 61 -
1404  762234755  บรบือ  เกศิณีพร จิรเกษมสุข   16 ต.ค. 61 -
1405  745821257  ยางสีสุราช  กัญญารัตน์ อ่อนสุวรรณ   16 ต.ค. 61 -
1406  276549005  โกสุมพิสัย  ณิชานันทร์ พิทักษ์ราษฏร์   16 ต.ค. 61 -
1407  620563466  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   16 ต.ค. 61 -
1408  153676538  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   16 ต.ค. 61 -
1409  276549141  โกสุมพิสัย  ปภาวรินทร์ อาจสังข์   16 ต.ค. 61 -
1410  811886367  กุดรัง  มัณฑนา ศรีสุข   16 ต.ค. 61 -
1411  092085764  บรบือ  จิตรดา แทนคำ   16 ต.ค. 61 -
1412  276548971  โกสุมพิสัย  นภัสสร เรืองศรี   16 ต.ค. 61 -
1413  098213696  ยางสีสุราช  นิตยา สาครสุงเนิน   16 ต.ค. 61 -
1414  556642790  ยางสีสุราช  สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฏร์   16 ต.ค. 61 -
1415  097719101  กุดรัง  เบญจมาศ แก้วกล้า   16 ต.ค. 61 -
1416  456752293  วาปีปทุม  ปุณฑรี สนสายสิงห์   16 ต.ค. 61 -
1417  771890661  บรบือ  สิรินยา เสริมแสง   16 ต.ค. 61 -
1418  192914866  บรบือ  นิพาพรรณ แพงวงษ์   16 ต.ค. 61 -
1419  745822938  ยางสีสุราช  ธัญญารัตน์ บุตตโลบล   16 ต.ค. 61 -
1420  535064800  กันทรวิชัย  รัตนา สมานทอง   16 ต.ค. 61 -
1421  469325492  กันทรวิชัย  รัตนา สมานทอง   16 ต.ค. 61 -
1422  599805107  วาปีปทุม  อุษา   16 ต.ค. 61 -
1423  420236514  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   16 ต.ค. 61 -
1424  102548265  กันทรวิชัย  วนิดา ธงทันดี   16 ต.ค. 61 -
1425  617544025  วาปีปทุม  สุดารัตน์ คำพาดี   16 ต.ค. 61 -
1426  003595119  ยางสีสุราช  ฐณิชา สีกานิล   16 ต.ค. 61 -
1427  041711685  กันทรวิชัย  ภัทรสุดา ปัญญาวงค์   16 ต.ค. 61 -
1428  691751913  ยางสีสุราช  นวภรณ์ วงษ์คำอุด   16 ต.ค. 61 -
1429  673103775  วาปีปทุม  นิชานันท์ จำปาลี   16 ต.ค. 61 -
1430  648644195  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   16 ต.ค. 61 -
1431  184670521  โกสุมพิสัย  ช่อวิรัญญา พยัคษา   16 ต.ค. 61 -
1432  080169351  วาปีปทุม  ณัฐริกา จอมคีรี   16 ต.ค. 61 -
1433  815690136  โกสุมพิสัย  วรรณพร สมเสนาะ   16 ต.ค. 61 -
1434  575022459  ยางสีสุราช  ภัทรพรรณ มะปราง   16 ต.ค. 61 -
1435  033777509  วาปีปทุม  สุดารัตน์ คำพาดี   16 ต.ค. 61 -
1436  852518733  ชื่นชม  ลภัสรดา แดงสูงเนิน   16 ต.ค. 61 -
1437  859116527  บรบือ  ฐิติกานต์ บุญสิทธิ์   16 ต.ค. 61 -
1438  418082289  ยางสีสุราช  วาสนา แซ่ภู่   16 ต.ค. 61 -
1439  498489578  บรบือ  อรวรรณ ปานทอง   16 ต.ค. 61 -
1440  872544573  โกสุมพิสัย  ยูมาบี ปาธาน   16 ต.ค. 61 -
1441  074301232  นาดูน  ปวนลือ เนต   16 ต.ค. 61 -
1442  049727964  บรบือ  waewwan Wangwan   16 ต.ค. 61 -
1443  926374999  นาดูน  กุลบุตร เมือน   16 ต.ค. 61 -
1444  806237069  โกสุมพิสัย  สุนิตา ลุนสะแกวงศ์   16 ต.ค. 61 -
1445  985544155  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   16 ต.ค. 61 -
1446  282439560  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   16 ต.ค. 61 -
1447  747539928  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   16 ต.ค. 61 -
1448  815611819  เชียงยืน  พีระพล แสนคำ   16 ต.ค. 61 -
1449  575172334  ยางสีสุราช  กนกวรรณ โบสถ์จะโปะ   16 ต.ค. 61 -
1450  401667295  โกสุมพิสัย  ณัฐริกา สุพรม   16 ต.ค. 61 -
1451  771956915  กุดรัง  ปัทมาภรณ์ คำผาสุข   16 ต.ค. 61 -
1452  848963036  โกสุมพิสัย  วโรดม หาญชัย   16 ต.ค. 61 -
1453  355708083  บรบือ  ดาริกา นามไว   16 ต.ค. 61 -
1454  094243825  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   16 ต.ค. 61 -
1455  455702066  กุดรัง  สุดารัตน์ พิมพ์ภักดิ์   16 ต.ค. 61 -
1456  224782174  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   16 ต.ค. 61 -
1457  295639785  กันทรวิชัย  จินดา เศรษฐทัตต์   16 ต.ค. 61 -
1458  951421934  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   16 ต.ค. 61 -
1459  087235041  บรบือ  วิลาวัณย์ ลาภสาร   16 ต.ค. 61 -
1460  182821731  โกสุมพิสัย  ปิยะธิดา มีระหันนอก   16 ต.ค. 61 -
1461  594900888  วาปีปทุม  ชุติมา มูลรัตน์   16 ต.ค. 61 -
1462  814610882  กันทรวิชัย  พรรณรัตน์ แป้นโคตร   16 ต.ค. 61 -
1463  293905568  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   16 ต.ค. 61 -
1464  969891757  กุดรัง  สุทิศา โนนทิง   16 ต.ค. 61 -
1465  356126464  ยางสีสุราช  จารุวรรณ วงแสน   16 ต.ค. 61 -
1466  980601743  กันทรวิชัย  ฐิติพร หาญวงศ์   16 ต.ค. 61 -
1467  761954739  โกสุมพิสัย  สุวพร ผ่องสีงาม   16 ต.ค. 61 -
1468  139920271  วาปีปทุม  การิเกด ปินะพัง   16 ต.ค. 61 -
1469  212301105  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   16 ต.ค. 61 -
1470  494980129  โกสุมพิสัย  ธนวรรณ สามานิตย์   16 ต.ค. 61 -
1471  293321558  กุดรัง  ฐิติรัตน์   16 ต.ค. 61 -
1472  835546266  ยางสีสุราช  เทียมรุ้ง ทองมูล   16 ต.ค. 61 -
1473  577910369  โกสุมพิสัย  จุฑามาศ พรมลี   16 ต.ค. 61 -
1474  944385030  วาปีปทุม  ขวัญกมล กังฮวด   16 ต.ค. 61 -
1475  540753223  กุดรัง  ครองขวัญ คำแหงพล   16 ต.ค. 61 -
1476  578127382  กุดรัง  สุพิชญา ไชยวิสุทธิกุล   16 ต.ค. 61 -
1477  384900790  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   16 ต.ค. 61 -
1478  520225324  เชียงยืน  ทศวรรษ หมั่นสระเกษ   16 ต.ค. 61 -
1479  285271792  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   16 ต.ค. 61 -
1480  796989680  ยางสีสุราช  อทิตติยา เมืองแสน   16 ต.ค. 61 -
1481  982533365  กันทรวิชัย  สิริวิมล คุ่้มเขต   16 ต.ค. 61 -
1482  307096338  กันทรวิชัย  มาตสุภา ไฮวัง   16 ต.ค. 61 -
1483  790246278  โกสุมพิสัย  ทิพย์สุคนธา กำประทุม   16 ต.ค. 61 -
1484  617543356  โกสุมพิสัย  นิตยา วนมา   16 ต.ค. 61 -
1485  229582841  ยางสีสุราช  สุูธิตา อ้อพิมาย   16 ต.ค. 61 -
1486  579005734  วาปีปทุม  ธนารัตน์ หงษ์ทะนี   16 ต.ค. 61 -
1487  576197434  นาดูน  พุฒิพงศ์ แก้วภา   16 ต.ค. 61 -
1488  582793311  กันทรวิชัย  ปรียาภัสสร์ รำไธสง   16 ต.ค. 61 -
1489  990453704  กันทรวิชัย  วิภาดา สืบสาน   16 ต.ค. 61 -
1490  580000990  ยางสีสุราช  นารากร มุ่งต่อกลาง   16 ต.ค. 61 -
1491  079036392  กุดรัง  มณีศิลา โพธิวัฒนาวงค์กูร   16 ต.ค. 61 -
1492  429110153  กันทรวิชัย  นิรฏา ถิ่นทัพไทย   16 ต.ค. 61 -
1493  927527767  ยางสีสุราช  นิตยา สาครสุงเนิน   16 ต.ค. 61 -
1494  901890373  กันทรวิชัย  รุ่งฤดี สุราชวงศ์   16 ต.ค. 61 -
1495  290171664  กุดรัง  ฐิติรัตน์   16 ต.ค. 61 -
1496  849346375  วาปีปทุม  ภัทรสุดา ทางดี   16 ต.ค. 61 -
1497  816831201  กันทรวิชัย  รัตนา สมานทอง   16 ต.ค. 61 -
1498  617129087  กุดรัง  อารียา ชัยคำ   16 ต.ค. 61 -
1499  469289764  กุดรัง  ครองขวัญ คำแหงพล   16 ต.ค. 61 -
1500  663009166  กุดรัง  อภิสรากรณ์ อาจหาญ   16 ต.ค. 61 -
1501  691799788  กุดรัง  ตรงเขต ศรีบัวคม   16 ต.ค. 61 -
1502  480497891  วาปีปทุม  อาภัสรา เมืองโคตร   16 ต.ค. 61 -
1503  982437554  โกสุมพิสัย  วัชราภรณ์ มัปัทมา   16 ต.ค. 61 -
1504  850797275  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   16 ต.ค. 61 -
1505  666514210  ยางสีสุราช  ชฏาธร โง่นหงษ์   16 ต.ค. 61 -
1506  467020135  กันทรวิชัย  นริศรา นามวงษา   16 ต.ค. 61 -
1507  570573260  กุดรัง  น้ำทิพย์ ทองภูบาล   16 ต.ค. 61 -
1508  731024329  เชียงยืน  จิรบุตร ธัญเกษมพงศ์   16 ต.ค. 61 -
1509  683513642  โกสุมพิสัย  พิชามญชุ์ จารีรัตน์   16 ต.ค. 61 -
1510  112269659  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   16 ต.ค. 61 -
1511  806207889  วาปีปทุม  พิยดา โพธิสาจันทร์   16 ต.ค. 61 -
1512  137541700  ยางสีสุราช  น้ำทิพย์ การงาน   16 ต.ค. 61 -
1513  170158961  กุดรัง  สุทิศา ห้อง 427   16 ต.ค. 61 -
1514  775309378  บรบือ  ศิริวรรณ ละะอองทอง   16 ต.ค. 61 -
1515  939747527  ยางสีสุราช  เกศินี หวังแนบกลาง   16 ต.ค. 61 -
1516  460633540  บรบือ  เพียงรวี กิ่งกรดกลาง   16 ต.ค. 61 -
1517  242821807  โกสุมพิสัย  ปณาลี สุนทรส   16 ต.ค. 61 -
1518  835492571  กันทรวิชัย  จุรีรัตน์ บำเพ็ญศิลป์   16 ต.ค. 61 -
1519  319331855  เชียงยืน  นพกร พนมพิบูล   16 ต.ค. 61 -
1520  050299450  กุดรัง  เปมิกา โพธิวรรณ์   16 ต.ค. 61 -
1521  573763784  เชียงยืน  พิทักษ์ นารถโคษา   16 ต.ค. 61 -
1522  569349103  ยางสีสุราช  ดนัสวินี พุทธแสง   16 ต.ค. 61 -
1523  468263099  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   16 ต.ค. 61 -
1524  468322747  บรบือ  ปวีณา เทียบไชย   16 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61 รับแล้ว
1525  406434006  วาปีปทุม  ทักษพร เรือนนา   16 ต.ค. 61 -
1526  982290292  ยางสีสุราช  นฤมล เรืองสมุทร์   16 ต.ค. 61 -
1527  288142735  นาดูน  อรรถนนท์ อดทน   16 ต.ค. 61 -
1528  616520929  กันทรวิชัย  นงลักษณ์ รณเรืองฤทธิ์   16 ต.ค. 61 -
1529  578841130  โกสุมพิสัย  สุจิตรา มณีโชติ   16 ต.ค. 61 -
1530  221679181  โกสุมพิสัย  ทิพย์สุคนธา กำประทุม   16 ต.ค. 61 -
1531  17089460  กันทรวิชัย  นริศรา นามวงษา   16 ต.ค. 61 -
1532  363769053  วาปีปทุม  รวิวรรณ กลางประพันธ์   16 ต.ค. 61 -
1533  947885244  ยางสีสุราช  อาณิศรา อ่างรัมย์   16 ต.ค. 61 -
1534  380316305  วาปีปทุม  พอย กาลสุข   16 ต.ค. 61 -
1535  557274615  วาปีปทุม  อภิญญา เเหวนนิล   16 ต.ค. 61 -
1536  669005304  เชียงยืน  เกียรติศักดิ์ เลือดใหม่   16 ต.ค. 61 -
1537  835251235  กุดรัง  สุทิศา โนนทิง   16 ต.ค. 61 -
1538  003995235  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   16 ต.ค. 61 -
1539  830583559  กันทรวิชัย  กุลนิดา เครือคำ   16 ต.ค. 61 -
1540  468043518  กันทรวิชัย  สิริรัตน์ บุญแสง   16 ต.ค. 61 -
1541  835504031  กันทรวิชัย  พรรณิกา ห้วยทราย   16 ต.ค. 61 -
1542  RB227578005TH  กันทรวิชัย  นฤมล บรรเทิงใจ   12 ต.ค. 61 -
1543  RC385169422TH  ยางสีสุราช  รัตติกาล แสนบุญมี   12 ต.ค. 61 -
1544  ED5754138443TH  เชียงยืน   จันดา ศิริโส   12 ต.ค. 61 -
1545  EV892087585TH  กุดรัง  กชกร เอ็มอ่ำ   12 ต.ค. 61 -
1546  EV471414735TH  ยางสีสุราช  มุจรินทร์ แสงศรีดา   12 ต.ค. 61 -
1547  EX267042277TH  บรบือ  กุลสตรี เรืองโสภา   12 ต.ค. 61 -
1548  EV979918397TH  ยางสีสุราช  สุกัญญา มั่งมี   12 ต.ค. 61 -
1549  EU041099662TH  ยางสีสุราช  จิราภรณ์ ยอดเจริญ   12 ต.ค. 61 -
1550  RC390912735TH  วาปีปทุม  ศิริยากรณ์ สอนบาล   12 ต.ค. 61 -
1551  RP285082459TH  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   12 ต.ค. 61 -
1552  RU460660253TH  โกสุมพิสัย  ภัทรสุดา สารนอก   12 ต.ค. 61 -
1553  EU661342668TH  เชียงยืน  พุทธศิกดิ์ ฤทธิ์คำ   12 ต.ค. 61 -
1554  EV480751041TH  วาปีปทุม  ศิรประภา วงษ์สมศรี   12 ต.ค. 61 -
1555  EV510350866TH  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   12 ต.ค. 61 -
1556  RP287370705TH  ยางสีสุราช  สรีรัตน์ พิทักษ์ราษฎร์   12 ต.ค. 61 -
1557  RB773382698TH  บรบือ  ปรียานุช เอี่ยมสะอาด   12 ต.ค. 61 -
1558  EV796893981TH  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   12 ต.ค. 61 -
1559  EX320820515TH  โกสุมพิสัย  รัฒนา แสงอทัย   12 ต.ค. 61 -
1560  RB853933173TH  บรบือ  จิตสุภา ณ นคร   12 ต.ค. 61 -
1561  RC374256412TH  วาปีปทุม  กรองกาญจน์ ภานุนาถ   12 ต.ค. 61 -
1562  EV758069394TH  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   12 ต.ค. 61 -
1563  EU855160595TH  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   12 ต.ค. 61 -
1564  EV643832719TH  กุดรัง  จรีภรณ์ ทะกอง   12 ต.ค. 61 -
1565  RU460666463TH  กันทรวิชัย  บังอร สุโพธิ์   12 ต.ค. 61 -
1566  ED566179515TH  บรบือ  กัญญา นิสัยพราหม   12 ต.ค. 61 -
1567  EV005132811TH  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   12 ต.ค. 61 -
1568  EX321481544TH  ยางสีสุราช  ญาณวดี 509   12 ต.ค. 61 -
1569  EV412984501TH  กุดรัง  วราภรณ์ สาระปัญญา   12 ต.ค. 61 -
1570  RB811673305TH  วาปีปทุม  วัสสวดี พลเยี่ยม   12 ต.ค. 61 -
1571  ED573675740TH  กุดรัง  อรุชา รักกระโทก   12 ต.ค. 61 -
1572  RU814822958TH  กันทรวิชัย  อารีรัตน์ ศรีระอุดม   12 ต.ค. 61 -
1573  EV597294405TH  บรบือ  กชกร แก่นดี   12 ต.ค. 61 -
1574  EV770792950TH  ยางสีสุราช  สุดารัตน์ ไกยะฝ่าย   12 ต.ค. 61 -
1575  ED577624275TH  กันทรวิชัย  รัตติยากร หิ้งงาม   12 ต.ค. 61 -
1576  EV952825365TH  กุดรัง  ณัฎวิตรา ใจต๊ะเสน   12 ต.ค. 61 -
1577  EV362848510TH  โกสุมพิสัย  ประภัสสร วงษ์แหวน   12 ต.ค. 61 -
1578  RB882913216TH  โกสุมพิสัย  ปิยะธิดา มีระหันนอก   12 ต.ค. 61 -
1579  EY045967726TH  ยางสีสุราช  ศุภนิดา เฉลียวยิ่ง   12 ต.ค. 61 -
1580  PB655976905TH  ยางสีสุราช  จิระภา พาพล   12 ต.ค. 61 -
1581  RC011837951TH  ยางสีสุราช  กณิการ์ กว้างนอก   12 ต.ค. 61 -
1582  RB801067005TH  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   12 ต.ค. 61 -
1583  EV522474390TH  บรบือ  ปรียานุช เอื่ยมสะอาด   12 ต.ค. 61 -
1584  RC142753313TH  โกสุมพิสัย  นภัสสร เรืองศรี   12 ต.ค. 61 -
1585  RK061201814TH  บรบือ  ปติมากร ทองธรรม   12 ต.ค. 61 -
1586  RB597658264TH  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   12 ต.ค. 61 -
1587  RB517863454TH  วาปีปทุม  ยุภาพร เหล็กเพชร   12 ต.ค. 61 -
1588  ED574835195TH  กุดรัง  ศกลวรรณ คงดี   12 ต.ค. 61 -
1589  RB654032011TH  บรบือ  ป้ทมวรรณ บุญุง   12 ต.ค. 61 -
1590  RB079405795TH  บรบือ  กชกร แก่นดี   12 ต.ค. 61 -
1591  RC031284917TH  วาปีปทุม  พรนภา ป้องทอง   12 ต.ค. 61 -
1592  EU911326728TH  กันทรวิชัย  จุฑามาศ ขานบุตร   12 ต.ค. 61 -
1593  ER375829219TH  กุดรัง  krongkhwan k. ห้อง234   12 ต.ค. 61 -
1594  RF802392434TH  ยางสีสุราช  ธีร์วรา จุฑางกูร   12 ต.ค. 61 -
1595  RF802392385TH  กุดรัง  วนฤมล อุดบุญ   12 ต.ค. 61 -
1596  RY061110490TH  วาปีปทุม  ณัฐพล คำโฮง   12 ต.ค. 61 -
1597  RP292622857TH  โกสุมพิสัย  สุทธิวรรณ อรรถีโสต   12 ต.ค. 61 -
1598  RM299565920TH  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   12 ต.ค. 61 -
1599  541021468  โกสุมพิสัย  กิ่งเพชร ภูกิ่งพลอย   11 ต.ค. 61 -
1600  503144890  ยางสีสุราช  อุไรลักษณ์ บุญเชิด   11 ต.ค. 61 -
1601  568056545  ยางสีสุราช  อาณิศรา อ่างรัมย์   11 ต.ค. 61 -
1602  604591715  กันทรวิชัย  เนตรอนงค์ นนลือชา   11 ต.ค. 61 -
1603  536327533  ยางสีสุราช  อรอนงค์ พันธ์มณี   11 ต.ค. 61 -
1604  441661579  กันทรวิชัย  พรชิตา อ่อนสาลี   11 ต.ค. 61 -
1605  190957651  บรบือ  กาญจนา เรื่องเจริญ   11 ต.ค. 61 -
1606  662893392  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   11 ต.ค. 61 -
1607  295804292  กุดรัง  เปมิกา โพธิวรรณ์   11 ต.ค. 61 -
1608  459197269  กุดรัง  อัจฉริยา ศิรินาม   11 ต.ค. 61 -
1609  979594912  โกสุมพิสัย  ช่อวิรัญญา พยัคษา   11 ต.ค. 61 -
1610  982131628  กันทรวิชัย  สุนันทา กตสุริย์   11 ต.ค. 61 -
1611  105503104  กันทรวิชัย  มานิกา ทิดทองดี   11 ต.ค. 61 -
1612  011326873  กันทรวิชัย  จันทกร ชีรัมย์   11 ต.ค. 61 -
1613  169165364  บรบือ  ปรียานุช เอี่ยมสะอาด   11 ต.ค. 61 -
1614  287336540  โกสุมพิสัย  ตรียา ยาย่อ   11 ต.ค. 61 -
1615  448994151  เชียงยืน  อนุกุล พุทหอม   11 ต.ค. 61 -
1616  514683776  วาปีปทุม  พิมวิไล ประสมสี   11 ต.ค. 61 -
1617  292631125  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   11 ต.ค. 61 -
1618  565119793  ยางสีสุราช  จิระภา พลพล   11 ต.ค. 61 -
1619  294148887  ยางสีสุราช  บุษกร ฮิพิมพ์   11 ต.ค. 61 -
1620  102893184  ยางสีสุราช  อาภาภรณ์ แก้วรอดวงษ์   11 ต.ค. 61 -
1621  929194713  บรบือ  กัลยา เอกราช   11 ต.ค. 61 -
1622  559340229  เชียงยืน  ทักษิณ รัตนา   11 ต.ค. 61 -
1623  565560793  บรบือ  มนัสนัน หล้าอ่อน   11 ต.ค. 61 -
1624  918564449  ยางสีสุราช  ธัญญารัตน์ สกุลซัง   11 ต.ค. 61 -
1625  17650267  กันทรวิชัย  อภิญญา มาโสภา   11 ต.ค. 61 -
1626  448568777  วาปีปทุม  ยุภาพร เหล็กเพชร   11 ต.ค. 61 -
1627  292720046  ยางสีสุราช  สิรินัดดา   11 ต.ค. 61 -
1628  926544503  วาปีปทุม  ศิริยากรณ์ สอนบาล   11 ต.ค. 61 -
1629  733831075  ยางสีสุราช  กัญญารัตน์ อ่อนสุวรรณ   11 ต.ค. 61 -
1630  012648720  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   11 ต.ค. 61 -
1631  278562145  ยางสีสุราช  ปิยวรรณ เลากลาง   11 ต.ค. 61 -
1632  574604325  โกสุมพิสัย  เนตรทราย ทองดี   11 ต.ค. 61 -
1633  605860042  นาดูน  ปวนลือ เนต   11 ต.ค. 61 -
1634  102455838  บรบือ  เกร็ดดาว พรรณลี   11 ต.ค. 61 -
1635  623821460  โกสุมพิสัย  สลิลทิพย์   11 ต.ค. 61 -
1636  271473446  กันทรวิชัย  แพรวพลอย บุญย่อ   11 ต.ค. 61 -
1637  079277420  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   11 ต.ค. 61 -
1638  288475786  ชื่นชม  ปารยา ชาศรี   11 ต.ค. 61 -
1639  596794060  ยางสีสุราช  ณัฏฐนิช พรหมเสนา   11 ต.ค. 61 -
1640  614304989  กันทรวิชัย  ชุติมา รู้กิจมา   11 ต.ค. 61 -
1641  553673206  โกสุมพิสัย  นิรชา แก้วกัลยา   11 ต.ค. 61 -
1642  572457638  ยางสีสุราช  นฤมล เรืองสมุทร์   11 ต.ค. 61 -
1643  067052835  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   11 ต.ค. 61 -
1644  429016878  บรบือ  นิภาพร จันอาจ   11 ต.ค. 61 -
1645  575550844  บรบือ  วริศรา บุญสงค์   11 ต.ค. 61 -
1646  043579984  กันทรวิชัย  ฐิติพร หาญวงศ์   11 ต.ค. 61 -
1647  403729474  กุดรัง  ธีริศรา หอมชื่นใจ   11 ต.ค. 61 -
1648  413396918  วาปีปทุม  ธาราทิพย์ แก้วมุงคุณ   11 ต.ค. 61 -
1649  259852834  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ ทองสง่า   11 ต.ค. 61 -
1650  565465435  ยางสีสุราช  ฐิติมา สุขรัตนจินดา   11 ต.ค. 61 -
1651  463973511  กุดรัง  เบญธิดา ก้อนคำ   11 ต.ค. 61 -
1652  519978698  กันทรวิชัย  สิรินยา เสริมแสง   11 ต.ค. 61 -
1653  289636357  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   11 ต.ค. 61 -
1654  758997561  กุดรัง  พันพัสสา บูชากุล   11 ต.ค. 61 -
1655  982281021  กุดรัง  เปมิกา โพธิวรรณ์   11 ต.ค. 61 -
1656  815574585  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   11 ต.ค. 61 -
1657  Kerry  กันทรวิชัย  ชนิภรณ์ โคตรชมภู   11 ต.ค. 61 -
1658  Kerry  โกสุมพิสัย  กฤติกา พ่ออามาตย์   11 ต.ค. 61 -
1659  Kerry  กันทรวิชัย  นันทิดา เพ็ชรสุข   11 ต.ค. 61 -
1660  Kerry  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   11 ต.ค. 61 -
1661  Kerry  กันทรวิชัย  โสรญา สุรีรัมย์   11 ต.ค. 61 -
1662  Kerry  กันทรวิชัย  ขนิษฐา เอกชน   11 ต.ค. 61 -
1663  Kerry  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ ศรีสุข   11 ต.ค. 61 -
1664  Kerry  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   11 ต.ค. 61 -
1665  Kerry  เชียงยืน  รัชชานนท์ วุฒิเศลา   11 ต.ค. 61 -
1666  Kerry  โกสุมพิสัย  ณัฏฐณิชา ช่างทอง   11 ต.ค. 61 -
1667  Kerry  กุดรัง  ช่อแก้ว ฝาแก้ว   11 ต.ค. 61 -
1668  Kerry  ยางสีสุราช  อนัญพร ชิ้นงูเหลือม   11 ต.ค. 61 -
1669  Kerry  โกสุมพิสัย  สุวนัน คำบึงกลาง   11 ต.ค. 61 -
1670  Kerry  บรบือ  ธนาภรณ์ สีหาบุตร   11 ต.ค. 61 -
1671  Kerry  กันทรวิชัย  ฐิติพร หาญวงศ์   11 ต.ค. 61 -
1672  Kerry  กันทรวิชัย  ปราณี จันททูน   11 ต.ค. 61 -
1673  Kerry  โกสุมพิสัย  วรดา มณีชม   11 ต.ค. 61 -
1674  Kerry  กันทรวิชัย  กมลรัตน์ วอนศิริ   11 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61 รับแล้ว
1675  ธรรมดา  กันทรวิชัย  นันทิยา ชัยกำเนิด   11 ต.ค. 61 -
1676  ธรรมดา  วาปีปทุม  หทัยพัทธ์ ชูโฉมงาม   11 ต.ค. 61 -
1677  ธรรมดา  เชียงยืน  กายสิทธิ์   11 ต.ค. 61 -
1678  EV964885732TH  วาปีปทุม  นุชรี่ ภูมิเย็น   10 ต.ค. 61 -
1679  RU460654139TH  กันทรวิชัย  นันทิยา ชัยกำเนิด   10 ต.ค. 61 -
1680  RB989340311TH  ยางสีสุราช  กานต์ชนก จันทะคีรี   10 ต.ค. 61 -
1681  RC503339105TH  โกสุมพิสัย  วโรดม หาญชัย   10 ต.ค. 61 -
1682  RC009774776TH  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   10 ต.ค. 61 -
1683  EV27899606TH  บรบือ  วรินดา นรารักษ์   10 ต.ค. 61 -
1684  RL157142406TH  วาปีปทุม  ณัฐริกา จอมคีรี   10 ต.ค. 61 -
1685  RC506607906TH  โกสุมพิสัย  จิรายุ ศิริวงศ์   10 ต.ค. 61 -
1686  EV372344216TH  กุดรัง  พรวิภา พรพิรุณโรจน์   10 ต.ค. 61 -
1687  EV947923648TH  บรบือ  ธัญลักษณ์ คงวงศ์   10 ต.ค. 61 -
1688  RP289803704TH  โกสุมพิสัย  พิมพ์อัปสร ศรีดอกบวบ   10 ต.ค. 61 -
1689  RC534575705TH  กุดรัง  ภานุชนาถ เจริญรัตน์   10 ต.ค. 61 -
1690  RB726677915TH  บรบือ  JenJira   10 ต.ค. 61 -
1691  EV750901182TH  บรบือ  นพนันท์ ศรีบุตรศรี   10 ต.ค. 61 -
1692  EU343361693TH  กันทรวิชัย  ปลายฟ้า เพื่อนรัมย์   10 ต.ค. 61 -
1693  PC271205113TH  บรบือ  พรรณิภา ศรีชมภู   10 ต.ค. 61 -
1694  EV684054418TH  โกสุมพิสัย  ณัฏฐา นามทรง   10 ต.ค. 61 -
1695  EV812577217TH  เชียงยืน  อนุกูล พุทหอม   10 ต.ค. 61 -
1696  EU957535149TH  เชียงยืน  วรุตม์ มรรฤผล   10 ต.ค. 61 -
1697  EV694742368TH  เชียงยืน  สัณทวัช ยงพฤกษา   10 ต.ค. 61 -
1698  EV533627539TH  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   10 ต.ค. 61 -
1699  EV977563395TH  ยางสีสุราช  ดนัสวินี พุทธแสง   10 ต.ค. 61 -
1700  EV009225195TH  วาปีปทุม  ศิรประภา วงษ์สมศรี   10 ต.ค. 61 -
1701  RC538138926TH  บรบือ  waewwan   10 ต.ค. 61 -
1702  RB726677552TH  เชียงยืน  varinthon   10 ต.ค. 61 -
1703  RL959803510TH  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   10 ต.ค. 61 -
1704  RC006491149TH  บรบือ  อารีวรรณ นิมใหม่   10 ต.ค. 61 -
1705  RP282445300TH  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   10 ต.ค. 61 -
1706  RU517785964TH  นาดูน  ไอศูรย์ จันทะเสน   10 ต.ค. 61 -
1707  ET909029615TH  บรบือ  สุกัญญา โล่ห์ทอง   10 ต.ค. 61 -
1708  EU870661943TH  วาปีปทุม  นิติภรณ์ พลไพล   10 ต.ค. 61 -
1709  EV779645857TH  โกสุมพิสัย  บูส3   10 ต.ค. 61 -
1710  EV450814975TH  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   10 ต.ค. 61 -
1711  EV060182773TH  บรบือ  ศิวพร ไชยอุดม   10 ต.ค. 61 -
1712  RX126482515TH  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   10 ต.ค. 61 -
1713  RP276081849TH  บรบือ  นรีกระจ่าง ไชยะนาม   10 ต.ค. 61 -
1714  EV386840705TH  กุดรัง  มินตรา วงค์ณะลา   10 ต.ค. 61 -
1715  ED574806985TH  วาปีปทุม  วายุลี อินใต   10 ต.ค. 61 -
1716  EV803331215TH  กุดรัง  สุธิตา อ้อพิมาย   10 ต.ค. 61 -
1717  RP292712518TH  โกสุมพิสัย  ศิริวรรณ ไชบุตร   10 ต.ค. 61 -
1718  EV402559487TH  วาปีปทุม  จินตนา คำตะคุ   10 ต.ค. 61 -
1719  RB959147779TH  โกสุมพิสัย  ปนัดดา เวียงนนท์   10 ต.ค. 61 -
1720  RB854926545TH  บรบือ  ปรียานุช เอี่ยมสะอาด   10 ต.ค. 61 -
1721  ED564057987TH  โกสุมพิสัย  สุดารัตน์ อุตสาหะ   10 ต.ค. 61 -
1722  339034621  วาปีปทุม  ณัฐวดี ขันธรักษา   10 ต.ค. 61 -
1723  286221280  กุดรัง  ทิพย์อาภา ทิพนัด   10 ต.ค. 61 -
1724  011650537  วาปีปทุม  ชุติมา มูลรัตน์   10 ต.ค. 61 -
1725  233839416  โกสุมพิสัย  สุกัญญา บรมฤทธิ์   10 ต.ค. 61 -
1726  185725411  โกสุมพิสัย  จามรี สุวรรณรัตน์   10 ต.ค. 61 -
1727  592977796  โกสุมพิสัย  ธนวรรณ สามานิตย์   10 ต.ค. 61 -
1728  573659322  เชียงยืน  เขมรัฐ อุทธิเสน   10 ต.ค. 61 -
1729  824114830  เชียงยืน  สุริยา อุทธา   10 ต.ค. 61 -
1730  93004599  เชียงยืน  กิตติพงษ์ พุดจีบ   10 ต.ค. 61 -
1731  510331411  วาปีปทุม  เพ็ญนภา ดาปุย   10 ต.ค. 61 -
1732  281261070  โกสุมพิสัย  สุชาดา จนจันทึก   10 ต.ค. 61 -
1733  944578636  กุดรัง  ฐิติรัตน์   10 ต.ค. 61 -
1734  944578636  กุดรัง  ฐิติรัตน์   10 ต.ค. 61 -
1735  138726285  วาปีปทุม  พรนภา ป้องทอง   10 ต.ค. 61 -
1736  504458360  วาปีปทุม  พิชญลักษณ์ นิตยวรรณ   10 ต.ค. 61 -
1737  489978555  โกสุมพิสัย  สุวนัน คำบึงกลาง   10 ต.ค. 61 -
1738  287436905  ยางสีสุราช  ศศิธร หล่ำหล้า   10 ต.ค. 61 -
1739  870661957  ยางสีสุราช  จุฑามาศ ชัยเนตร   10 ต.ค. 61 -
1740  171349123  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   10 ต.ค. 61 -
1741  077632848  บรบือ  ณัฐธิดา กลิ่นพยอม   10 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61 รับแล้ว
1742  408326790  ยางสีสุราช  พัทราวรรณ เอกพันธ์   10 ต.ค. 61 -
1743  287205028  กันทรวิชัย  พรทิพย์ ศรีทอง   10 ต.ค. 61 -
1744  140652802  เชียงยืน  กฤตณัฐ บำรุงผล   10 ต.ค. 61 -
1745  270802070  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   10 ต.ค. 61 -
1746  284720676  ยางสีสุราช  พิมพ์ประภัทร กระทู้นันท์   10 ต.ค. 61 -
1747  04958381  กันทรวิชัย  ศรสวรรค์ สนิทชัย   10 ต.ค. 61 -
1748  666513625  กุดรัง  ณัฐชา มนตรีศรี   10 ต.ค. 61 -
1749  510489879  กันทรวิชัย  สิริวิมล คุ่้มเขต   10 ต.ค. 61