รายการพัสดุไปรษณีย์ทั้งหมด


ลำดับ เลขพัสดุไปรษณีย์ หอพัก ชื่อผู้รับ พัสดุไปรษณีย์ มาถึงแล้ว ข้อความ
1  ธรรมดา  กันทรวิชัย  ฺฺิBanjawan   22 ต.ค. 61 -
2  713882665  ยางสีสุราช  ฐิตานันท์ พวงมัลลิธนาชา   22 ต.ค. 61 -
3  397259893  กันทรวิชัย  เพ็ญพิชชา คำนนท์   22 ต.ค. 61 -
4  141918149  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   22 ต.ค. 61 -
5  691490965  กันทรวิชัย  จินดา เศรษฐทัตต์   22 ต.ค. 61 -
6  484194065  โกสุมพิสัย  สุทธิดา โอสรส   22 ต.ค. 61 -
7  986778488  กุดรัง  มนัสชญา เสริมแก้ว   22 ต.ค. 61 -
8  292279805  กันทรวิชัย  สรัลชนา ทองแสง   22 ต.ค. 61 -
9  296135118  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   22 ต.ค. 61 -
10  830664266  โกสุมพิสัย  ยูมาบี ปาธาน   22 ต.ค. 61 -
11  246311469  ยางสีสุราช  พิมพ์ฤทัย ชัยวิเศษ   22 ต.ค. 61 -
12  299404600  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   22 ต.ค. 61 -
13  762074268  กุดรัง  สุวลักษณ์ สรรพมุข   22 ต.ค. 61 -
14  434227438  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   22 ต.ค. 61 -
15  769018668  โกสุมพิสัย  พิจิตรา สมมาตย์   22 ต.ค. 61 -
16  070673834  โกสุมพิสัย  อารียา จันทร์สม   22 ต.ค. 61 -
17  429025058  บรบือ  อภิชญา เจริญรัมย์   22 ต.ค. 61 -
18  421518750  กันทรวิชัย  วิภาวดี พันธ์บุตร   22 ต.ค. 61 -
19  406619172  กันทรวิชัย  อรญา มณฑล   22 ต.ค. 61 -
20  053183610  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   22 ต.ค. 61 -
21  734190653  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   22 ต.ค. 61 -
22  293390831  บรบือ  เกร็ดดาว พรรณลี   22 ต.ค. 61 -
23  127196516  วาปีปทุม  ปิยะนุช สาลีรัมย์   22 ต.ค. 61 -
24  727190727  กุดรัง  สุนิสา สงวนศักดิ์   22 ต.ค. 61 -
25  028103420  โกสุมพิสัย  ลัคณทิน กันยามา   22 ต.ค. 61 -
26  753655154  ชื่นชม  รุ้งนภา วิลัยสุทธิ   22 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
27  878962670  กันทรวิชัย  Montakarn   22 ต.ค. 61 -
28  028611651  กุดรัง  ปิยะฉัตร วิชัยวงษ์   22 ต.ค. 61 -
29  573399052  เชียงยืน  สิทธินนท์ นาคำ   22 ต.ค. 61 -
30  586903471  วาปีปทุม  เพชรดา บุญทศ   22 ต.ค. 61 -
31  138192824  ยางสีสุราช  จิราภรณ์ ฉ่ำมะณี   22 ต.ค. 61 -
32  012291858  บรบือ  ปัทมวรรณ บุญคง   22 ต.ค. 61 -
33  835407644  กันทรวิชัย  บุตรภา ไกรศรีเลิศ   22 ต.ค. 61 -
34  836188928  โกสุมพิสัย  ปรียาภรณ์ สุวรรณอำไพ   22 ต.ค. 61 -
35  146671478  ชื่นชม  Sorita Phay   22 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
36  840255178  วาปีปทุม  อภิญญา วงค์เทพ   22 ต.ค. 61 -
37  079672310  กันทรวิชัย  พรชนก ลัทธิมนต์   22 ต.ค. 61 -
38  130583775  วาปีปทุม  ลักษณา สอนสุภาพ   22 ต.ค. 61 -
39  369744029  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   22 ต.ค. 61 -
40  578992885  วาปีปทุม  ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ   22 ต.ค. 61 -
41  611302723  กันทรวิชัย  ณภัทร สุวรรณวนิช   22 ต.ค. 61 -
42  803640000  กันทรวิชัย  สุธิดา มหาวัน   22 ต.ค. 61 -
43  320479062  กุดรัง  จรีภรณ์ ทะกอง   22 ต.ค. 61 -
44  597836676  กันทรวิชัย  มาตสุภา ไฮวัง   22 ต.ค. 61 -
45  870961015  บรบือ  อินธุอร ปิลา   22 ต.ค. 61 -
46  050163783  บรบือ  waewwan Wangwan   22 ต.ค. 61 -
47  740227188  บรบือ  ธัญญลักษณ์ คงวงค์   22 ต.ค. 61 -
48  777392435  กุดรัง  ธัญพร ปะวะโน   22 ต.ค. 61 -
49  579958673  เชียงยืน  ภานุพงศ์ แก่นสา   22 ต.ค. 61 -
50  279811034  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   22 ต.ค. 61 -
51  886719235  กุดรัง  สุวลักษณ์ สรรพมุข   22 ต.ค. 61 -
52  307657829  บรบือ  นิภาพร จันอาจ   22 ต.ค. 61 -
53  467468547  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   22 ต.ค. 61 -
54  451993575  กุดรัง  รัชชนก มูลวงศรี   22 ต.ค. 61 -
55  012654668  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   22 ต.ค. 61 -
56  107796564  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   22 ต.ค. 61 -
57  738261472  บรบือ  วิลาวัณย์ ลาภสาร   22 ต.ค. 61 -
58  334551337  กันทรวิชัย  จิตตา สีคำแท้   22 ต.ค. 61 -
59  856479125  กุดรัง  เบญธิดา ก้อนคำ   22 ต.ค. 61 -
60  003473971  ยางสีสุราช  สุดารัตน์ ไกยะฝ่าย   22 ต.ค. 61 -
61  194627063  กันทรวิชัย  อภิญญา มาโสภา   22 ต.ค. 61 -
62  380972164  ยางสีสุราช  วริศรา เอกภาษา   22 ต.ค. 61 -
63  053562008  บรบือ  สุกัญญา โล่ห์ทอง   22 ต.ค. 61 -
64  455877575  บรบือ  วนิสา ใยสว่าง   22 ต.ค. 61 -
65  383892978  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   22 ต.ค. 61 -
66  222261697  วาปีปทุม  สุพัตรา จงหมั่น   22 ต.ค. 61 -
67  454383304  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   22 ต.ค. 61 -
68  827744993  วาปีปทุม  ปวริศา เพิ่มบุญ   22 ต.ค. 61 -
69  245966045  บรบือ  รัตนาภรณ์ 0907095778   22 ต.ค. 61 -
70  944975840  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   22 ต.ค. 61 -
71  004018775  บรบือ  นิภาพร จันอาจ   22 ต.ค. 61 -
72  053177557  บรบือ  ปิยพร มีทองแสน   22 ต.ค. 61 -
73  277575837  กันทรวิชัย  วรรณา จิตรงาม   22 ต.ค. 61 -
74  288094990  โกสุมพิสัย  ปิยธิดา คงพล   22 ต.ค. 61 -
75  053177588  ยางสีสุราช  มุกมณี ไท้ธเนศวร   22 ต.ค. 61 -
76  621567606  วาปีปทุม  อธิตยา ไชยวงค์   22 ต.ค. 61 -
77  198268176  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   22 ต.ค. 61 -
78  684629085  ยางสีสุราช  ชยากร ก้อนคำใหญ่   22 ต.ค. 61 -
79  550192695  โกสุมพิสัย  สิริกานดา ชนะชัย   22 ต.ค. 61 -
80  288745072  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   22 ต.ค. 61 -
81  583115515  กันทรวิชัย  มาตสุภา ไฮวัง   22 ต.ค. 61 -
82  554478733  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   22 ต.ค. 61 -
83  378863571  กันทรวิชัย  นงลักษณ์ รณเรืองฤทธิ์   22 ต.ค. 61 -
84  013182284  กุดรัง  กชพร ทักษ์เตชาภัค   22 ต.ค. 61 -
85  536679929  ยางสีสุราช  มานิตา แสนโคตร   22 ต.ค. 61 -
86  768323958  วาปีปทุม  นุชจรีย์ ภูมิเย็น   22 ต.ค. 61 -
87  320289576  บรบือ  สรวงสุดา ชาไมล์   22 ต.ค. 61 -
88  770794261  วาปีปทุม  พัชรีภรณ์ ศรีน้อย   22 ต.ค. 61 -
89  927537265  วาปีปทุม  เอมมิลา โงนมณี   22 ต.ค. 61 -
90  024599915  ยางสีสุราช  นิรยา วงค์บุญจันทร์   22 ต.ค. 61 -
91  947905255  ยางสีสุราช  อาณิศรา อ่างรัมย์   22 ต.ค. 61 -
92  583118128  ยางสีสุราช  นริศรา ไชโย   22 ต.ค. 61 -
93  654268508  ยางสีสุราช  พิศสุคนธ์ มั่้งคั่ง   22 ต.ค. 61 -
94  518031157  ยางสีสุราช  สีแพร พิมโคตร   22 ต.ค. 61 -
95  582232529  โกสุมพิสัย  เจนจิรา เหล็กเจริญ   22 ต.ค. 61 -
96  982728588  กุดรัง  พนัชกร แก้วสุพรรณ์   22 ต.ค. 61 -
97  741752383  ยางสีสุราช  สุภาภรณ์ สร้อยสิน   22 ต.ค. 61 -
98  657222567  ยางสีสุราช  ญาณวดี 509   22 ต.ค. 61 -
99  294924461  ยางสีสุราช  รัชญา บุปผาสังข์   22 ต.ค. 61 -
100  113374137  บรบือ  นิภาพร โพธิ์ศรี   22 ต.ค. 61 -
101  010931933  วาปีปทุม  ปิยะนุช สาลีรัมย์   22 ต.ค. 61 -
102  840253490  วาปีปทุม  อภิญญา วงค์เทพ   22 ต.ค. 61 -
103  730159466  กุดรัง  ไอลดา วงศ์สิทธิเศรษฐ์   22 ต.ค. 61 -
104  528638383  ยางสีสุราช  วริศรา เอกภาษา   22 ต.ค. 61 -
105  143161025  วาปีปทุม  จารุมาศ มาตา   22 ต.ค. 61 -
106  184795756  วาปีปทุม  ยมาภรณ์ โพธิ์แก้ว   22 ต.ค. 61 -
107  578526155  กันทรวิชัย  นิรฌา เหลาพรม   22 ต.ค. 61 -
108  549833710  ยางสีสุราช  วรรณวิภา เดินรีบรัมย์   22 ต.ค. 61 -
109  982292316  บรบือ  กัญญา นิสัยพราหม   22 ต.ค. 61 -
110  643153711  ยางสีสุราช  ณัฐริกา วุฒิยาสาร   22 ต.ค. 61 -
111  433754150  บรบือ  พัชรินทร์ จันทร์โยธา   22 ต.ค. 61 -
112  583508826  กันทรวิชัย  พรรณิภา ทบแก้ว   22 ต.ค. 61 -
113  532428179  โกสุมพิสัย  นุชจรีย์ จ่ากลาง   22 ต.ค. 61 -
114  982799292  ยางสีสุราช  นฤมล เรืองสมุทร์   22 ต.ค. 61 -
115  035008755  วาปีปทุม  นิชานันท์ จำปาลี   22 ต.ค. 61 -
116  945249849  กันทรวิชัย  นิตยา ธาตุวิสัย   22 ต.ค. 61 -
117  770162242  วาปีปทุม  เทเรซ่า บัวคาร์ท   22 ต.ค. 61 -
118  054021057  กันทรวิชัย  มาตสุภา ไฮวัง   22 ต.ค. 61 -
119  ES234515093KR  บรบือ  Patimakon Thongtham   19 ต.ค. 61 -
120  RP286268579TH  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   19 ต.ค. 61 -
121  EV663397559TH  วาปีปทุม  อภิญญา เเหวนนิล   19 ต.ค. 61 -
122  EV663397559TH  วาปีปทุม  อภิญญา เเหวนนิล   19 ต.ค. 61 -
123  RB514760393TH  ยางสีสุราช  ปิยาภรณ์ พลร่ม   19 ต.ค. 61 -
124  EU594666363TH  โกสุมพิสัย  ณัฎฐณิชา ช่างทอง   19 ต.ค. 61 -
125  RB602465697TH  ยางสีสุราช  กาญจนา อนุชาด   19 ต.ค. 61 -
126  ED577550365TH  ยางสีสุราช  พัทราวรรณ เอกพันธ์   19 ต.ค. 61 -
127  EV871022108TH  ชื่นชม  กนกรวี แคนเภาว์   19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
128  EV448848454TH  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ แขจัตุรัส   19 ต.ค. 61 -
129  EV235699362TH  กันทรวิชัย  อัจราพร บุญใสย์   19 ต.ค. 61 -
130  EV683763747TH  บรบือ  ปิยลัษณ์ จันพิมพา   19 ต.ค. 61 -
131  EV733087763TH  กันทรวิชัย  ญาณิศา วงค์ธรรม   19 ต.ค. 61 -
132  CB549027118TH  ยางสีสุราช  ทิฆัฆพร นนทะมาศ   19 ต.ค. 61 -
133  RL522214655TH  ยางสีสุราช  นิรยา วงค์บุญจันทร์   19 ต.ค. 61 -
134  EV489838227TH  ชื่นชม  สุชาวดี สีเครือดง   19 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
135  EV860681815TH  เชียงยืน  วชิรเดช กรทักษ์   19 ต.ค. 61 -
136  EV913336921TH  นาดูน  บุญมุณี เตงฮับ   19 ต.ค. 61 -
137  EV795735335TH  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   19 ต.ค. 61 -
138  EV713881461TH  กุดรัง  เพ็ญนภา สือบเนียม   19 ต.ค. 61 -
139  EW028463975TH  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ซาวนา   19 ต.ค. 61 -
140  EV180808366TH  บรบือ  จุฑามาศ โตโสม   19 ต.ค. 61 -
141  ED568879498TH  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   19 ต.ค. 61 -
142  RC098020452TH  ยางสีสุราช  ปิยาภรณ์ พลร่ม   19 ต.ค. 61 -
143  EV887538203TH  กุดรัง  ฐิติรัตน์ คชวรานนท์   19 ต.ค. 61 -
144  EV679917036TH  วาปีปทุม  หทัยพัทธ์ ชูโฉมงาม   19 ต.ค. 61 -
145  RC003882888TH  กันทรวิชัย  รุ่งนภา สุราชวงศ์   19 ต.ค. 61 -
146  RC397594395TH  ยางสีสุราช  สุรัญชนา นาทศรีทา   19 ต.ค. 61 -
147  EV679977193TH  เชียงยืน  ณัฐวุติ เสี่ยงสม   19 ต.ค. 61 -
148  EV542788772TH  กันทรวิชัย  อัมพร สีทา   19 ต.ค. 61 -
149  ED583543567TH  โกสุมพิสัย  ขวัญฤทัย ไชยรถ   19 ต.ค. 61 -
150  66901892098  โกสุมพิสัย  สุนารี นวลพุดซา   19 ต.ค. 61 -
151  EV698914148TH  บรบือ  ปวีณา เทียมไชย   19 ต.ค. 61 -
152  EV764498769TH  โกสุมพิสัย  ศศิณัฏฐา ทองเหลา   19 ต.ค. 61 -
153  RB644621150TH  วาปีปทุม  ยุภาพร เหล็กเพชร   19 ต.ค. 61 -
154  RB352327721TH  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   19 ต.ค. 61 -
155  RP254096926TH  โกสุมพิสัย  ธัญญรัตน์ ชูรัตน์   19 ต.ค. 61 -
156  RL543029637TH  เชียงยืน  ทศวรรษ หมั่นสระเกษ   19 ต.ค. 61 -
157  ED564284652TH  โกสุมพิสัย  อรวี วันดี   19 ต.ค. 61 -
158  EV940221129TH  โกสุมพิสัย  มาริสา สุดแก้ว   19 ต.ค. 61 -
159  ED564926215TH  โกสุมพิสัย  Sasithorn   19 ต.ค. 61 -
160  ED572881144TH  ยางสีสุราช  ปิยวรรณ เลากลาง   19 ต.ค. 61 -
161  EV321488882TH  กุดรัง  มณีศิลา โพธิวัฒนางค์กูธ   19 ต.ค. 61 -
162  RC428670430TH  กุดรัง  ปิยนันท์ โพธิ์หมุด   19 ต.ค. 61 -
163  EV619007112TH  เชียงยืน  กฤษณากร มะเสนา   19 ต.ค. 61 -
164  EU996067045TH  ยางสีสุราช  มุจรินทร์ แสงศรีดา   19 ต.ค. 61 -
165  EV234737501TH  บรบือ  อทิตติยา ดวงเขียว   19 ต.ค. 61 -
166  ED562093641TH  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ หวังเจียร์เออร์   19 ต.ค. 61 -
167  ED536678000TH  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   19 ต.ค. 61 -
168  EA479820028NL  ยางสีสุราช  Parame Attanuchit   19 ต.ค. 61 -
169  ED579964395TH  กุดรัง  มุฑิตา โพธิ์ทอง   19 ต.ค. 61 -
170  EU485036551TH  วาปีปทุม  จารุมาศ มาตา   19 ต.ค. 61 -
171  ED545489256TH  ยางสีสุราช  กนกอร ธรรมพิทักษ์   19 ต.ค. 61 -
172  Ev321711485TH  กันทรวิชัย  เฉลิมขวัญ ปุยละเทิม   19 ต.ค. 61 -
173  RP290933573TH  โกสุมพิสัย  อัญชีรา พามา   19 ต.ค. 61 -
174  RC515538302TH  กุดรัง  บุษราภา บุญอุดม   19 ต.ค. 61 -
175  RB296566634TH  ยางสีสุราช  ขวัญพร อุดมกาญจน์   19 ต.ค. 61 -
176  RC400871618TH  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   19 ต.ค. 61 -
177  RB983066979TH  กุดรัง  ปิยนันท์ โพธิ์หมุด   19 ต.ค. 61 -
178  ED574154665TH  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   19 ต.ค. 61 -
179  RB898155730TH  โกสุมพิสัย  กฤติญาณี ภูศรี   19 ต.ค. 61 -
180  RP287394834TH  กุดรัง  วราภรณ์ ภาคภูมิ   19 ต.ค. 61 -
181  EV746647719TH  กุดรัง  จรีภรณ์ ทะกอง   19 ต.ค. 61 -
182  RB440399105TH  กุดรัง  ปิยนันท์ โพธิ์หมุด   19 ต.ค. 61 -
183  224249226  โกสุมพิสัย  นภัสสร บุญประเวช   19 ต.ค. 61 -
184  583310505  กันทรวิชัย  น้ำเพชร เขตสมัคร   19 ต.ค. 61 -
185  758074615  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   19 ต.ค. 61 -
186  504269131  วาปีปทุม  อาทิตยา พรศักดา   19 ต.ค. 61 -
187  20142592  นาดูน  Visal Khat   19 ต.ค. 61 -
188  484338935  บรบือ  วริศรา บุญสงค์   19 ต.ค. 61 -
189  579051668  วาปีปทุม  บุศกร เป็งสุข   19 ต.ค. 61 -
190  858591609  บรบือ  วริศรา   19 ต.ค. 61 -
191  970927480  วาปีปทุม  ภูริเดช สีชมภู   19 ต.ค. 61 -
192  DHL  บรบือ  ณัฐธิดา กับรัมย์   19 ต.ค. 61 -
193  327148958  ยางสีสุราช  มัชฌิญา ชิยางคะบุตร   19 ต.ค. 61 -
194  957549735  วาปีปทุม  สุดาภา ผ่านเมือง   19 ต.ค. 61 -
195  504268533  วาปีปทุม  อาทิตยา พรศักดา   19 ต.ค. 61 -
196  669204778  บรบือ  อินธุอร ปิลา   18 ต.ค. 61 -
197  683968581  เชียงยืน  ปิยวัฒน์ สายเจริญ   18 ต.ค. 61 -
198  058952291  โกสุมพิสัย  สุพรรษา ทองแม้น   18 ต.ค. 61 -
199  302128056  บรบือ  เจนจิรา ระดาพัฒน์   18 ต.ค. 61 -
200  811326328  กันทรวิชัย  พรรณวิภา ขันหล้า   18 ต.ค. 61 -
201  666844159  เชียงยืน  พิทักษ์ นารถโคษา   18 ต.ค. 61 -
202  982439855  กันทรวิชัย  อรยา วงษ์ษาเวียง   18 ต.ค. 61 -
203  578617695  บรบือ  สุธาสินี แก้วทอง   18 ต.ค. 61 -
204  779739832  ยางสีสุราช  สุรีรัตน์ เพชรรัตน์   18 ต.ค. 61 -
205  940503955  ยางสีสุราช  เบญจภร ศรีภูเวียง   18 ต.ค. 61 -
206  953441976  วาปีปทุม  ดลลชา อ่อนสุวรรณ   18 ต.ค. 61 -
207  827334755  ยางสีสุราช  กณิการ์ ห้อง121   18 ต.ค. 61 -
208  582842675  โกสุมพิสัย  ขวัญฤทัย ไชยรถ   18 ต.ค. 61 -
209  559129607  บรบือ  ปรียานุช เอี่ยมสะอาด   18 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61 รับแล้ว
210  941386504  ยางสีสุราช  มุกมณี ไท้ธเนศวร   18 ต.ค. 61 -
211  756591206  นาดูน  จักรพงษ์ บุบผามาลัย   18 ต.ค. 61 -
212  582103382  เชียงยืน  กฤษณะ ศิริรางกูล   18 ต.ค. 61 -
213  562792158  ยางสีสุราช  อรอนงค์ อ่อนกาฬสินธ์   18 ต.ค. 61 -
214  433312165  ยางสีสุราช  กณิการ์ กว้างนอก   18 ต.ค. 61 -
215  917740513  โกสุมพิสัย  อารียา ยาย่อ   18 ต.ค. 61 -
216  620684739  บรบือ  พรเพชร มั่นมา   18 ต.ค. 61 -
217  393502181  ยางสีสุราช  อัญธิกา ไชยมงค์   18 ต.ค. 61 -
218  643445618  วาปีปทุม  รัตน์ดาภร ดวงแพงมาต   18 ต.ค. 61 -
219  579445991  โกสุมพิสัย  นุชจรีย์ จ่ากลาง   18 ต.ค. 61 -
220  503344410  ยางสีสุราช  สาธิมา ศรีพันธ์   18 ต.ค. 61 -
221  638108105  โกสุมพิสัย  สุกัญญา พรมฤทธิ์   18 ต.ค. 61 -
222  816920140  ยางสีสุราช  จิราวรรณ กฤษสนั่น   18 ต.ค. 61 -
223  310645539  เชียงยืน  กฤติธี อ่อนหวาน   18 ต.ค. 61 -
224  533973100  กุดรัง  ปฏิพากร เธียรประมุข   18 ต.ค. 61 -
225  760674817  โกสุมพิสัย  ประภัสสร วงษ์แหวน   18 ต.ค. 61 -
226  513395186  บรบือ  มุฑิตา โพธิ์ทอง   18 ต.ค. 61 -
227  582303698  บรบือ  วารินทร์   18 ต.ค. 61 -
228  615045852  กันทรวิชัย  ธิดาวรรณ ปรีชาวงศ์สกุล   18 ต.ค. 61 -
229  953394349  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   18 ต.ค. 61 -
230  658939742  โกสุมพิสัย  กนกวรรณ ลิ้มสุวรรณ   18 ต.ค. 61 -
231  705531764  ยางสีสุราช  วราพร ชาวกล้า   18 ต.ค. 61 -
232  914500916  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   18 ต.ค. 61 -
233  289850942  ยางสีสุราช  waraporn   18 ต.ค. 61 -
234  503344406  ยางสีสุราช  สาธิมา ศรีพันธ์   18 ต.ค. 61 -
235  569640877  ยางสีสุราช  กรวิภา ตีระศรี   18 ต.ค. 61 -
236  592541224  โกสุมพิสัย  อรวรรณ นันทะวงศ์   18 ต.ค. 61 -
237  721699131  บรบือ  กชกร แก่นดี   18 ต.ค. 61 -
238  404452585  เชียงยืน  ปัณณธร เคลือบคนโท   18 ต.ค. 61 -
239  581402907  ชื่นชม  ชุติมา ทรัพย์มีชัย   18 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
240  522472819  โกสุมพิสัย  ศุภลักษณ์ พฒนประสิทธิ์ชัย   18 ต.ค. 61 -
241  916059895  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   18 ต.ค. 61 -
242  154618845  บรบือ  ณัฐธิดา กับรัมย์   18 ต.ค. 61 -
243  28545374  กุดรัง  ฐิติรัตน์   18 ต.ค. 61 -
244  403137701  ยางสีสุราช  ธิดารัตน์ สิงห์สถิต   18 ต.ค. 61 -
245  403137689  ยางสีสุราช  วราพร ชาวกล้า   18 ต.ค. 61 -
246  759681824  เชียงยืน  จเด็จ ขุนพิลึก   18 ต.ค. 61 -
247  924465520  ยางสีสุราช  ชญานี วดีศิริศักดิ์   18 ต.ค. 61 -
248  321515248  บรบือ  อินทิรา จันทร์แป้น   18 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61 รับแล้ว
249  836560383  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   18 ต.ค. 61 -
250  278828387  ยางสีสุราช  วรรณิภา บุญเบ้า   18 ต.ค. 61 -
251  923546006  เชียงยืน  ธนวัฒน์ เชื้อโคกกรวด   18 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61 รับแล้ว
252  222269996  วาปีปทุม  การิเกด ปินะพัง   18 ต.ค. 61 -
253  793795472  บรบือ  วรรณรท ศรีทุ่งฮาก   18 ต.ค. 61 -
254  5488 9671 3  กันทรวิชัย  พรพิมล กางวิถี   18 ต.ค. 61 -
255  1299 0830 2  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   18 ต.ค. 61 -
256  293923632  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   18 ต.ค. 61 -
257  4637 2796 6  กุดรัง  ผุสชา มาธุระ   18 ต.ค. 61 -
258  6765 1436 4  กุดรัง  สุมิตรา ยนยุบล   18 ต.ค. 61 -
259  1586 2460 3  โกสุมพิสัย  สุวพร ผ่องสีงาม   18 ต.ค. 61 -
260  817939920  บรบือ  สุปรียา ขุมทอง   18 ต.ค. 61 -
261  5997 9646 7  วาปีปทุม  อุษา แสนเสน   18 ต.ค. 61 -
262  5143 7626 8  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   18 ต.ค. 61 -
263  3984 6037 8  กันทรวิชัย  นิติญาพร ใจเที่ยง   18 ต.ค. 61 -
264  4582 4327 6  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   18 ต.ค. 61 -
265  6799 7713 1  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ เสี่ยงสาย   18 ต.ค. 61 -
266  EV593399860TH  โกสุมพิสัย  ธัญธีรา พามา   17 ต.ค. 61 -
267  EV210910177TH  ยางสีสุราช  ธัญญารัตน์ สกุลซัง   17 ต.ค. 61 -
268  EV806574865TH  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   17 ต.ค. 61 -
269  EV941325261TH  โกสุมพิสัย  สุนารี นวลพุดซา   17 ต.ค. 61 -
270  EV613209805TH  โกสุมพิสัย  ชาลิศา พรหมมา   17 ต.ค. 61 -
271  EV222269850TH  โกสุมพิสัย  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   17 ต.ค. 61 -
272  ED578824176TH  โกสุมพิสัย  SASITHORN   17 ต.ค. 61 -
273  EV591389079TH  ยางสีสุราช  พรจรินทร์ อินทะเสน   17 ต.ค. 61 -
274  EV870521420TH  ยางสีสุราช  เบญจมาศ สดใส   17 ต.ค. 61 -
275  ED468956679TH  บรบือ  ศิริกาญจน์ น้าวแสง   17 ต.ค. 61 -
276  EV222269761TH  บรบือ  สิรินยา เสริมแสง   17 ต.ค. 61 -
277  EX982450431TH  เชียงยืน  กฤติธี อ่อนหวาน   17 ต.ค. 61 -
278  EV352833008TH  กันทรวิชัย  อาริสา ดาทอง   17 ต.ค. 61 -
279  EK982487096TH  กันทรวิชัย  สุวนันท์ แดงวิบูลย์   17 ต.ค. 61 -
280  EV873616585TH  วาปีปทุม  จันทร์เพ็ญ ไชยเชษฐ์   17 ต.ค. 61 -
281  ED578168002TH  กุดรัง  สุพิชญา ไชยอิสุทธิกล   17 ต.ค. 61 -
282  EY050913120TH  โกสุมพิสัย  ญานิสา มณฑาทิพย์   17 ต.ค. 61 -
283  EV762070178TH  วาปีปทุม  วาสนา พวงศรี   17 ต.ค. 61 -
284  RC142457457TH  กุดรัง  ปณิดา นารีนุช   17 ต.ค. 61 -
285  RB918535487TH  วาปีปทุม  จีรนันท์ จันทรชม   17 ต.ค. 61 -
286  EV643968053TH  ยางสีสุราช  ศศิธร โคตรทาดา   17 ต.ค. 61 -
287  Ev933455596TH  โกสุมพิสัย  ปิธิดา คงพล   17 ต.ค. 61 -
288  RU815673455TH  โกสุมพิสัย  ญานิสา มณฑาทิพย์   17 ต.ค. 61 -
289  EV868735660TH  กุดรัง  เรืองนรินทร์ บุตรชาติ   17 ต.ค. 61 -
290  EU917160712TH  กันทรวิชัย  ดารารัตน์ ช้างโคกสูง   17 ต.ค. 61 -
291  EV767285975TH  กันทรวิชัย  อัมพร ชาสีสุวรรณดี   17 ต.ค. 61 -
292  EW029276205TH  กุดรัง  ญาดา หาญอาษา   17 ต.ค. 61 -
293  ED571918673TH  ยางสีสุราช  ฐิติมา สุขรัตนจินดา   17 ต.ค. 61 -
294  EV632736495TH  วาปีปทุม  ปัทมาวรรณ เณรแตง   17 ต.ค. 61 -
295  EV41273972TH  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   17 ต.ค. 61 -
296  RB787401998TH  โกสุมพิสัย  ศิริลักษณ์ ศิริเวช   17 ต.ค. 61 -
297  EV694814351TH  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   17 ต.ค. 61 -
298  EV285903636TH  กันทรวิชัย  เฉลิมขวัญ ปุยละเทิม   17 ต.ค. 61 -
299  EV230355382TH  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   17 ต.ค. 61 -
300  EV403364819TH  โกสุมพิสัย  ปิยธิดา คงพล   17 ต.ค. 61 -
301  RB783736165TH  บรบือ  กชกร แก่นดี   17 ต.ค. 61 -
302  RB312498864TH  นาดูน  จักรพงษ์ บุบผามาลัย   17 ต.ค. 61 -
303  RC390542093TH  บรบือ  รัตนาภรณ์ 0907095778   17 ต.ค. 61 -
304  ED582900191TH  บรบือ  ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ   17 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61 รับแล้ว
305  EV779809808TH  โกสุมพิสัย  ปิยะนุช พันตู้   17 ต.ค. 61 -
306  RB769447905TH  ยางสีสุราช  อริศรา ไชยพิศ   17 ต.ค. 61 -
307  RB540897721TH  โกสุมพิสัย  ศุภิสรา มาราช   17 ต.ค. 61 -
308  RB081047685TH  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   17 ต.ค. 61 -
309  RP296720333TH  ยางสีสุราช  สาธิมา ศรีพันธ์   17 ต.ค. 61 -
310  RB898777765TH  ยางสีสุราช  จิระภา พาพล   17 ต.ค. 61 -
311  RB455564373TH  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   17 ต.ค. 61 -
312  RB997745358TH  ชื่นชม  ลภัสรดา แดงสูงเนิน   17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
313  ED524757898TH  โกสุมพิสัย  ศิริลักษณ์ พันท์มัย   17 ต.ค. 61 -
314  EV396210085TH  ชื่นชม  วรินทร วงศ์คำจันทร์   17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
315  RB852361298TH  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   17 ต.ค. 61 -
316  EU471162461TH  ยางสีสุราช  ปณิตา เถรกระโทก   17 ต.ค. 61 -
317  RC522156480TH  บรบือ  ไพลิน ไชยนา   17 ต.ค. 61 -
318  RM570805560TH  ยางสีสุราช  กฤตวิทย์ วิชัยคำมาตย์   17 ต.ค. 61 -
319  PB958298809TH  ชื่นชม  กีรติ คำนวณไว   17 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 รับแล้ว
320  PB671270815TH  ยางสีสุราช  สุปรีญา ธงน้อย   17 ต.ค. 61 -
321  PB407559546TH  วาปีปทุม  สุภาพร ภูมี   17 ต.ค. 61 -
322  PC222592376TH  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   17 ต.ค. 61 -
323  PB986280389TH  ยางสีสุราช  ศิริกัญญา ซากทน   17 ต.ค. 61 -
324  PC028178414TH  วาปีปทุม  ปรียาภรณ์ รอดกลาง   17 ต.ค. 61 -
325  ED544270040TH  โกสุมพิสัย  อภิญญา อังคณฑี   17 ต.ค. 61 -
326  616385543  ยางสีสุราช  สุกัญญา สุมาลี   16 ต.ค. 61 -
327  703972843  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   16 ต.ค. 61 -
328  590222072  ยางสีสุราช  กุลพัชร กองนา   16 ต.ค. 61 -
329  004029910  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   16 ต.ค. 61 -
330  255049454  วาปีปทุม  พัชราภรณ์ เสี่ยวกำปัง   16 ต.ค. 61 -
331  780449758  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   16 ต.ค. 61 -
332  291246046  วาปีปทุม  เสาวภา ไชยศล   16 ต.ค. 61 -
333  308190799  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   16 ต.ค. 61 -
334  574518520  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   16 ต.ค. 61 -
335  467379541  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   16 ต.ค. 61 -
336  663009268  กุดรัง  มณีศิลา โพธิวัฒนาวงค์กูร   16 ต.ค. 61 -
337  557294756  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   16 ต.ค. 61 -
338  762234755  บรบือ  เกศิณีพร จิรเกษมสุข   16 ต.ค. 61 -
339  745821257  ยางสีสุราช  กัญญารัตน์ อ่อนสุวรรณ   16 ต.ค. 61 -
340  276549005  โกสุมพิสัย  ณิชานันทร์ พิทักษ์ราษฏร์   16 ต.ค. 61 -
341  620563466  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   16 ต.ค. 61 -
342  153676538  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   16 ต.ค. 61 -
343  276549141  โกสุมพิสัย  ปภาวรินทร์ อาจสังข์   16 ต.ค. 61 -
344  811886367  กุดรัง  มัณฑนา ศรีสุข   16 ต.ค. 61 -
345  092085764  บรบือ  จิตรดา แทนคำ   16 ต.ค. 61 -
346  276548971  โกสุมพิสัย  นภัสสร เรืองศรี   16 ต.ค. 61 -
347  098213696  ยางสีสุราช  นิตยา สาครสุงเนิน   16 ต.ค. 61 -
348  556642790  ยางสีสุราช  สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฏร์   16 ต.ค. 61 -
349  097719101  กุดรัง  เบญจมาศ แก้วกล้า   16 ต.ค. 61 -
350  456752293  วาปีปทุม  ปุณฑรี สนสายสิงห์   16 ต.ค. 61 -
351  771890661  บรบือ  สิรินยา เสริมแสง   16 ต.ค. 61 -
352  192914866  บรบือ  นิพาพรรณ แพงวงษ์   16 ต.ค. 61 -
353  745822938  ยางสีสุราช  ธัญญารัตน์ บุตตโลบล   16 ต.ค. 61 -
354  535064800  กันทรวิชัย  รัตนา สมานทอง   16 ต.ค. 61 -
355  469325492  กันทรวิชัย  รัตนา สมานทอง   16 ต.ค. 61 -
356  599805107  วาปีปทุม  อุษา   16 ต.ค. 61 -
357  420236514  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   16 ต.ค. 61 -
358  102548265  กันทรวิชัย  วนิดา ธงทันดี   16 ต.ค. 61 -
359  617544025  วาปีปทุม  สุดารัตน์ คำพาดี   16 ต.ค. 61 -
360  003595119  ยางสีสุราช  ฐณิชา สีกานิล   16 ต.ค. 61 -
361  041711685  กันทรวิชัย  ภัทรสุดา ปัญญาวงค์   16 ต.ค. 61 -
362  691751913  ยางสีสุราช  นวภรณ์ วงษ์คำอุด   16 ต.ค. 61 -
363  673103775  วาปีปทุม  นิชานันท์ จำปาลี   16 ต.ค. 61 -
364  648644195  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   16 ต.ค. 61 -
365  184670521  โกสุมพิสัย  ช่อวิรัญญา พยัคษา   16 ต.ค. 61 -
366  080169351  วาปีปทุม  ณัฐริกา จอมคีรี   16 ต.ค. 61 -
367  815690136  โกสุมพิสัย  วรรณพร สมเสนาะ   16 ต.ค. 61 -
368  575022459  ยางสีสุราช  ภัทรพรรณ มะปราง   16 ต.ค. 61 -
369  033777509  วาปีปทุม  สุดารัตน์ คำพาดี   16 ต.ค. 61 -
370  852518733  ชื่นชม  ลภัสรดา แดงสูงเนิน   16 ต.ค. 61 -
371  859116527  บรบือ  ฐิติกานต์ บุญสิทธิ์   16 ต.ค. 61 -
372  418082289  ยางสีสุราช  วาสนา แซ่ภู่   16 ต.ค. 61 -
373  498489578  บรบือ  อรวรรณ ปานทอง   16 ต.ค. 61 -
374  872544573  โกสุมพิสัย  ยูมาบี ปาธาน   16 ต.ค. 61 -
375  074301232  นาดูน  ปวนลือ เนต   16 ต.ค. 61 -
376  049727964  บรบือ  waewwan Wangwan   16 ต.ค. 61 -
377  926374999  นาดูน  กุลบุตร เมือน   16 ต.ค. 61 -
378  806237069  โกสุมพิสัย  สุนิตา ลุนสะแกวงศ์   16 ต.ค. 61 -
379  985544155  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   16 ต.ค. 61 -
380  282439560  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   16 ต.ค. 61 -
381  747539928  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   16 ต.ค. 61 -
382  815611819  เชียงยืน  พีระพล แสนคำ   16 ต.ค. 61 -
383  575172334  ยางสีสุราช  กนกวรรณ โบสถ์จะโปะ   16 ต.ค. 61 -
384  401667295  โกสุมพิสัย  ณัฐริกา สุพรม   16 ต.ค. 61 -
385  771956915  กุดรัง  ปัทมาภรณ์ คำผาสุข   16 ต.ค. 61 -
386  848963036  โกสุมพิสัย  วโรดม หาญชัย   16 ต.ค. 61 -
387  355708083  บรบือ  ดาริกา นามไว   16 ต.ค. 61 -
388  094243825  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   16 ต.ค. 61 -
389  455702066  กุดรัง  สุดารัตน์ พิมพ์ภักดิ์   16 ต.ค. 61 -
390  224782174  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   16 ต.ค. 61 -
391  295639785  กันทรวิชัย  จินดา เศรษฐทัตต์   16 ต.ค. 61 -
392  951421934  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   16 ต.ค. 61 -
393  087235041  บรบือ  วิลาวัณย์ ลาภสาร   16 ต.ค. 61 -
394  182821731  โกสุมพิสัย  ปิยะธิดา มีระหันนอก   16 ต.ค. 61 -
395  594900888  วาปีปทุม  ชุติมา มูลรัตน์   16 ต.ค. 61 -
396  814610882  กันทรวิชัย  พรรณรัตน์ แป้นโคตร   16 ต.ค. 61 -
397  293905568  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   16 ต.ค. 61 -
398  969891757  กุดรัง  สุทิศา โนนทิง   16 ต.ค. 61 -
399  356126464  ยางสีสุราช  จารุวรรณ วงแสน   16 ต.ค. 61 -
400  980601743  กันทรวิชัย  ฐิติพร หาญวงศ์   16 ต.ค. 61 -
401  761954739  โกสุมพิสัย  สุวพร ผ่องสีงาม   16 ต.ค. 61 -
402  139920271  วาปีปทุม  การิเกด ปินะพัง   16 ต.ค. 61 -
403  212301105  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   16 ต.ค. 61 -
404  494980129  โกสุมพิสัย  ธนวรรณ สามานิตย์   16 ต.ค. 61 -
405  293321558  กุดรัง  ฐิติรัตน์   16 ต.ค. 61 -
406  835546266  ยางสีสุราช  เทียมรุ้ง ทองมูล   16 ต.ค. 61 -
407  577910369  โกสุมพิสัย  จุฑามาศ พรมลี   16 ต.ค. 61 -
408  944385030  วาปีปทุม  ขวัญกมล กังฮวด   16 ต.ค. 61 -
409  540753223  กุดรัง  ครองขวัญ คำแหงพล   16 ต.ค. 61 -
410  578127382  กุดรัง  สุพิชญา ไชยวิสุทธิกุล   16 ต.ค. 61 -
411  384900790  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   16 ต.ค. 61 -
412  520225324  เชียงยืน  ทศวรรษ หมั่นสระเกษ   16 ต.ค. 61 -
413  285271792  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   16 ต.ค. 61 -
414  796989680  ยางสีสุราช  อทิตติยา เมืองแสน   16 ต.ค. 61 -
415  982533365  กันทรวิชัย  สิริวิมล คุ่้มเขต   16 ต.ค. 61 -
416  307096338  กันทรวิชัย  มาตสุภา ไฮวัง   16 ต.ค. 61 -
417  790246278  โกสุมพิสัย  ทิพย์สุคนธา กำประทุม   16 ต.ค. 61 -
418  617543356  โกสุมพิสัย  นิตยา วนมา   16 ต.ค. 61 -
419  229582841  ยางสีสุราช  สุูธิตา อ้อพิมาย   16 ต.ค. 61 -
420  579005734  วาปีปทุม  ธนารัตน์ หงษ์ทะนี   16 ต.ค. 61 -
421  576197434  นาดูน  พุฒิพงศ์ แก้วภา   16 ต.ค. 61 -
422  582793311  กันทรวิชัย  ปรียาภัสสร์ รำไธสง   16 ต.ค. 61 -
423  990453704  กันทรวิชัย  วิภาดา สืบสาน   16 ต.ค. 61 -
424  580000990  ยางสีสุราช  นารากร มุ่งต่อกลาง   16 ต.ค. 61 -
425  079036392  กุดรัง  มณีศิลา โพธิวัฒนาวงค์กูร   16 ต.ค. 61 -
426  429110153  กันทรวิชัย  นิรฏา ถิ่นทัพไทย   16 ต.ค. 61 -
427  927527767  ยางสีสุราช  นิตยา สาครสุงเนิน   16 ต.ค. 61 -
428  901890373  กันทรวิชัย  รุ่งฤดี สุราชวงศ์   16 ต.ค. 61 -
429  290171664  กุดรัง  ฐิติรัตน์   16 ต.ค. 61 -
430  849346375  วาปีปทุม  ภัทรสุดา ทางดี   16 ต.ค. 61 -
431  816831201  กันทรวิชัย  รัตนา สมานทอง   16 ต.ค. 61 -
432  617129087  กุดรัง  อารียา ชัยคำ   16 ต.ค. 61 -
433  469289764  กุดรัง  ครองขวัญ คำแหงพล   16 ต.ค. 61 -
434  663009166  กุดรัง  อภิสรากรณ์ อาจหาญ   16 ต.ค. 61 -
435  691799788  กุดรัง  ตรงเขต ศรีบัวคม   16 ต.ค. 61 -
436  480497891  วาปีปทุม  อาภัสรา เมืองโคตร   16 ต.ค. 61 -
437  982437554  โกสุมพิสัย  วัชราภรณ์ มัปัทมา   16 ต.ค. 61 -
438  850797275  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   16 ต.ค. 61 -
439  666514210  ยางสีสุราช  ชฏาธร โง่นหงษ์   16 ต.ค. 61 -
440  467020135  กันทรวิชัย  นริศรา นามวงษา   16 ต.ค. 61 -
441  570573260  กุดรัง  น้ำทิพย์ ทองภูบาล   16 ต.ค. 61 -
442  731024329  เชียงยืน  จิรบุตร ธัญเกษมพงศ์   16 ต.ค. 61 -
443  683513642  โกสุมพิสัย  พิชามญชุ์ จารีรัตน์   16 ต.ค. 61 -
444  112269659  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   16 ต.ค. 61 -
445  806207889  วาปีปทุม  พิยดา โพธิสาจันทร์   16 ต.ค. 61 -
446  137541700  ยางสีสุราช  น้ำทิพย์ การงาน   16 ต.ค. 61 -
447  170158961  กุดรัง  สุทิศา ห้อง 427   16 ต.ค. 61 -
448  775309378  บรบือ  ศิริวรรณ ละะอองทอง   16 ต.ค. 61 -
449  939747527  ยางสีสุราช  เกศินี หวังแนบกลาง   16 ต.ค. 61 -
450  460633540  บรบือ  เพียงรวี กิ่งกรดกลาง   16 ต.ค. 61 -
451  242821807  โกสุมพิสัย  ปณาลี สุนทรส   16 ต.ค. 61 -
452  835492571  กันทรวิชัย  จุรีรัตน์ บำเพ็ญศิลป์   16 ต.ค. 61 -
453  319331855  เชียงยืน  นพกร พนมพิบูล   16 ต.ค. 61 -
454  050299450  กุดรัง  เปมิกา โพธิวรรณ์   16 ต.ค. 61 -
455  573763784  เชียงยืน  พิทักษ์ นารถโคษา   16 ต.ค. 61 -
456  569349103  ยางสีสุราช  ดนัสวินี พุทธแสง   16 ต.ค. 61 -
457  468263099  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   16 ต.ค. 61 -
458  468322747  บรบือ  ปวีณา เทียบไชย   16 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61 รับแล้ว
459  406434006  วาปีปทุม  ทักษพร เรือนนา   16 ต.ค. 61 -
460  982290292  ยางสีสุราช  นฤมล เรืองสมุทร์   16 ต.ค. 61 -
461  288142735  นาดูน  อรรถนนท์ อดทน   16 ต.ค. 61 -
462  616520929  กันทรวิชัย  นงลักษณ์ รณเรืองฤทธิ์   16 ต.ค. 61 -
463  578841130  โกสุมพิสัย  สุจิตรา มณีโชติ   16 ต.ค. 61 -
464  221679181  โกสุมพิสัย  ทิพย์สุคนธา กำประทุม   16 ต.ค. 61 -
465  17089460  กันทรวิชัย  นริศรา นามวงษา   16 ต.ค. 61 -
466  363769053  วาปีปทุม  รวิวรรณ กลางประพันธ์   16 ต.ค. 61 -
467  947885244  ยางสีสุราช  อาณิศรา อ่างรัมย์   16 ต.ค. 61 -
468  380316305  วาปีปทุม  พอย กาลสุข   16 ต.ค. 61 -
469  557274615  วาปีปทุม  อภิญญา เเหวนนิล   16 ต.ค. 61 -
470  669005304  เชียงยืน  เกียรติศักดิ์ เลือดใหม่   16 ต.ค. 61 -
471  835251235  กุดรัง  สุทิศา โนนทิง   16 ต.ค. 61 -
472  003995235  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   16 ต.ค. 61 -
473  830583559  กันทรวิชัย  กุลนิดา เครือคำ   16 ต.ค. 61 -
474  468043518  กันทรวิชัย  สิริรัตน์ บุญแสง   16 ต.ค. 61 -
475  835504031  กันทรวิชัย  พรรณิกา ห้วยทราย   16 ต.ค. 61 -
476  RB227578005TH  กันทรวิชัย  นฤมล บรรเทิงใจ   12 ต.ค. 61 -
477  RC385169422TH  ยางสีสุราช  รัตติกาล แสนบุญมี   12 ต.ค. 61 -
478  ED5754138443TH  เชียงยืน   จันดา ศิริโส   12 ต.ค. 61 -
479  EV892087585TH  กุดรัง  กชกร เอ็มอ่ำ   12 ต.ค. 61 -
480  EV471414735TH  ยางสีสุราช  มุจรินทร์ แสงศรีดา   12 ต.ค. 61 -
481  EX267042277TH  บรบือ  กุลสตรี เรืองโสภา   12 ต.ค. 61 -
482  EV979918397TH  ยางสีสุราช  สุกัญญา มั่งมี   12 ต.ค. 61 -
483  EU041099662TH  ยางสีสุราช  จิราภรณ์ ยอดเจริญ   12 ต.ค. 61 -
484  RC390912735TH  วาปีปทุม  ศิริยากรณ์ สอนบาล   12 ต.ค. 61 -
485  RP285082459TH  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   12 ต.ค. 61 -
486  RU460660253TH  โกสุมพิสัย  ภัทรสุดา สารนอก   12 ต.ค. 61 -
487  EU661342668TH  เชียงยืน  พุทธศิกดิ์ ฤทธิ์คำ   12 ต.ค. 61 -
488  EV480751041TH  วาปีปทุม  ศิรประภา วงษ์สมศรี   12 ต.ค. 61 -
489  EV510350866TH  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   12 ต.ค. 61 -
490  RP287370705TH  ยางสีสุราช  สรีรัตน์ พิทักษ์ราษฎร์   12 ต.ค. 61 -
491  RB773382698TH  บรบือ  ปรียานุช เอี่ยมสะอาด   12 ต.ค. 61 -
492  EV796893981TH  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   12 ต.ค. 61 -
493  EX320820515TH  โกสุมพิสัย  รัฒนา แสงอทัย   12 ต.ค. 61 -
494  RB853933173TH  บรบือ  จิตสุภา ณ นคร   12 ต.ค. 61 -
495  RC374256412TH  วาปีปทุม  กรองกาญจน์ ภานุนาถ   12 ต.ค. 61 -
496  EV758069394TH  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   12 ต.ค. 61 -
497  EU855160595TH  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   12 ต.ค. 61 -
498  EV643832719TH  กุดรัง  จรีภรณ์ ทะกอง   12 ต.ค. 61 -
499  RU460666463TH  กันทรวิชัย  บังอร สุโพธิ์   12 ต.ค. 61 -
500  ED566179515TH  บรบือ  กัญญา นิสัยพราหม   12 ต.ค. 61 -
501  EV005132811TH  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   12 ต.ค. 61 -
502  EX321481544TH  ยางสีสุราช  ญาณวดี 509   12 ต.ค. 61 -
503  EV412984501TH  กุดรัง  วราภรณ์ สาระปัญญา   12 ต.ค. 61 -
504  RB811673305TH  วาปีปทุม  วัสสวดี พลเยี่ยม   12 ต.ค. 61 -
505  ED573675740TH  กุดรัง  อรุชา รักกระโทก   12 ต.ค. 61 -
506  RU814822958TH  กันทรวิชัย  อารีรัตน์ ศรีระอุดม   12 ต.ค. 61 -
507  EV597294405TH  บรบือ  กชกร แก่นดี   12 ต.ค. 61 -
508  EV770792950TH  ยางสีสุราช  สุดารัตน์ ไกยะฝ่าย   12 ต.ค. 61 -
509  ED577624275TH  กันทรวิชัย  รัตติยากร หิ้งงาม   12 ต.ค. 61 -
510  EV952825365TH  กุดรัง  ณัฎวิตรา ใจต๊ะเสน   12 ต.ค. 61 -
511  EV362848510TH  โกสุมพิสัย  ประภัสสร วงษ์แหวน   12 ต.ค. 61 -
512  RB882913216TH  โกสุมพิสัย  ปิยะธิดา มีระหันนอก   12 ต.ค. 61 -
513  EY045967726TH  ยางสีสุราช  ศุภนิดา เฉลียวยิ่ง   12 ต.ค. 61 -
514  PB655976905TH  ยางสีสุราช  จิระภา พาพล   12 ต.ค. 61 -
515  RC011837951TH  ยางสีสุราช  กณิการ์ กว้างนอก   12 ต.ค. 61 -
516  RB801067005TH  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   12 ต.ค. 61 -
517  EV522474390TH  บรบือ  ปรียานุช เอื่ยมสะอาด   12 ต.ค. 61 -
518  RC142753313TH  โกสุมพิสัย  นภัสสร เรืองศรี   12 ต.ค. 61 -
519  RK061201814TH  บรบือ  ปติมากร ทองธรรม   12 ต.ค. 61 -
520  RB597658264TH  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   12 ต.ค. 61 -
521  RB517863454TH  วาปีปทุม  ยุภาพร เหล็กเพชร   12 ต.ค. 61 -
522  ED574835195TH  กุดรัง  ศกลวรรณ คงดี   12 ต.ค. 61 -
523  RB654032011TH  บรบือ  ป้ทมวรรณ บุญุง   12 ต.ค. 61 -
524  RB079405795TH  บรบือ  กชกร แก่นดี   12 ต.ค. 61 -
525  RC031284917TH  วาปีปทุม  พรนภา ป้องทอง   12 ต.ค. 61 -
526  EU911326728TH  กันทรวิชัย  จุฑามาศ ขานบุตร   12 ต.ค. 61 -
527  ER375829219TH  กุดรัง  krongkhwan k. ห้อง234   12 ต.ค. 61 -
528  RF802392434TH  ยางสีสุราช  ธีร์วรา จุฑางกูร   12 ต.ค. 61 -
529  RF802392385TH  กุดรัง  วนฤมล อุดบุญ   12 ต.ค. 61 -
530  RY061110490TH  วาปีปทุม  ณัฐพล คำโฮง   12 ต.ค. 61 -
531  RP292622857TH  โกสุมพิสัย  สุทธิวรรณ อรรถีโสต   12 ต.ค. 61 -
532  RM299565920TH  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   12 ต.ค. 61 -
533  541021468  โกสุมพิสัย  กิ่งเพชร ภูกิ่งพลอย   11 ต.ค. 61 -
534  503144890  ยางสีสุราช  อุไรลักษณ์ บุญเชิด   11 ต.ค. 61 -
535  568056545  ยางสีสุราช  อาณิศรา อ่างรัมย์   11 ต.ค. 61 -
536  604591715  กันทรวิชัย  เนตรอนงค์ นนลือชา   11 ต.ค. 61 -
537  536327533  ยางสีสุราช  อรอนงค์ พันธ์มณี   11 ต.ค. 61 -
538  441661579  กันทรวิชัย  พรชิตา อ่อนสาลี   11 ต.ค. 61 -
539  190957651  บรบือ  กาญจนา เรื่องเจริญ   11 ต.ค. 61 -
540  662893392  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   11 ต.ค. 61 -
541  295804292  กุดรัง  เปมิกา โพธิวรรณ์   11 ต.ค. 61 -
542  459197269  กุดรัง  อัจฉริยา ศิรินาม   11 ต.ค. 61 -
543  979594912  โกสุมพิสัย  ช่อวิรัญญา พยัคษา   11 ต.ค. 61 -
544  982131628  กันทรวิชัย  สุนันทา กตสุริย์   11 ต.ค. 61 -
545  105503104  กันทรวิชัย  มานิกา ทิดทองดี   11 ต.ค. 61 -
546  011326873  กันทรวิชัย  จันทกร ชีรัมย์   11 ต.ค. 61 -
547  169165364  บรบือ  ปรียานุช เอี่ยมสะอาด   11 ต.ค. 61 -
548  287336540  โกสุมพิสัย  ตรียา ยาย่อ   11 ต.ค. 61 -
549  448994151  เชียงยืน  อนุกุล พุทหอม   11 ต.ค. 61 -
550  514683776  วาปีปทุม  พิมวิไล ประสมสี   11 ต.ค. 61 -
551  292631125  ยางสีสุราช  สิรินัดดา ฤทธิ์รักษา   11 ต.ค. 61 -
552  565119793  ยางสีสุราช  จิระภา พลพล   11 ต.ค. 61 -
553  294148887  ยางสีสุราช  บุษกร ฮิพิมพ์   11 ต.ค. 61 -
554  102893184  ยางสีสุราช  อาภาภรณ์ แก้วรอดวงษ์   11 ต.ค. 61 -
555  929194713  บรบือ  กัลยา เอกราช   11 ต.ค. 61 -
556  559340229  เชียงยืน  ทักษิณ รัตนา   11 ต.ค. 61 -
557  565560793  บรบือ  มนัสนัน หล้าอ่อน   11 ต.ค. 61 -
558  918564449  ยางสีสุราช  ธัญญารัตน์ สกุลซัง   11 ต.ค. 61 -
559  17650267  กันทรวิชัย  อภิญญา มาโสภา   11 ต.ค. 61 -
560  448568777  วาปีปทุม  ยุภาพร เหล็กเพชร   11 ต.ค. 61 -
561  292720046  ยางสีสุราช  สิรินัดดา   11 ต.ค. 61 -
562  926544503  วาปีปทุม  ศิริยากรณ์ สอนบาล   11 ต.ค. 61 -
563  733831075  ยางสีสุราช  กัญญารัตน์ อ่อนสุวรรณ   11 ต.ค. 61 -
564  012648720  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   11 ต.ค. 61 -
565  278562145  ยางสีสุราช  ปิยวรรณ เลากลาง   11 ต.ค. 61 -
566  574604325  โกสุมพิสัย  เนตรทราย ทองดี   11 ต.ค. 61 -
567  605860042  นาดูน  ปวนลือ เนต   11 ต.ค. 61 -
568  102455838  บรบือ  เกร็ดดาว พรรณลี   11 ต.ค. 61 -
569  623821460  โกสุมพิสัย  สลิลทิพย์   11 ต.ค. 61 -
570  271473446  กันทรวิชัย  แพรวพลอย บุญย่อ   11 ต.ค. 61 -
571  079277420  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   11 ต.ค. 61 -
572  288475786  ชื่นชม  ปารยา ชาศรี   11 ต.ค. 61 -
573  596794060  ยางสีสุราช  ณัฏฐนิช พรหมเสนา   11 ต.ค. 61 -
574  614304989  กันทรวิชัย  ชุติมา รู้กิจมา   11 ต.ค. 61 -
575  553673206  โกสุมพิสัย  นิรชา แก้วกัลยา   11 ต.ค. 61 -
576  572457638  ยางสีสุราช  นฤมล เรืองสมุทร์   11 ต.ค. 61 -
577  067052835  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   11 ต.ค. 61 -
578  429016878  บรบือ  นิภาพร จันอาจ   11 ต.ค. 61 -
579  575550844  บรบือ  วริศรา บุญสงค์   11 ต.ค. 61 -
580  043579984  กันทรวิชัย  ฐิติพร หาญวงศ์   11 ต.ค. 61 -
581  403729474  กุดรัง  ธีริศรา หอมชื่นใจ   11 ต.ค. 61 -
582  413396918  วาปีปทุม  ธาราทิพย์ แก้วมุงคุณ   11 ต.ค. 61 -
583  259852834  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ ทองสง่า   11 ต.ค. 61 -
584  565465435  ยางสีสุราช  ฐิติมา สุขรัตนจินดา   11 ต.ค. 61 -
585  463973511  กุดรัง  เบญธิดา ก้อนคำ   11 ต.ค. 61 -
586  519978698  กันทรวิชัย  สิรินยา เสริมแสง   11 ต.ค. 61 -
587  289636357  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   11 ต.ค. 61 -
588  758997561  กุดรัง  พันพัสสา บูชากุล   11 ต.ค. 61 -
589  982281021  กุดรัง  เปมิกา โพธิวรรณ์   11 ต.ค. 61 -
590  815574585  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   11 ต.ค. 61 -
591  Kerry  กันทรวิชัย  ชนิภรณ์ โคตรชมภู   11 ต.ค. 61 -
592  Kerry  โกสุมพิสัย  กฤติกา พ่ออามาตย์   11 ต.ค. 61 -
593  Kerry  กันทรวิชัย  นันทิดา เพ็ชรสุข   11 ต.ค. 61 -
594  Kerry  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   11 ต.ค. 61 -
595  Kerry  กันทรวิชัย  โสรญา สุรีรัมย์   11 ต.ค. 61 -
596  Kerry  กันทรวิชัย  ขนิษฐา เอกชน   11 ต.ค. 61 -
597  Kerry  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ ศรีสุข   11 ต.ค. 61 -
598  Kerry  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   11 ต.ค. 61 -
599  Kerry  เชียงยืน  รัชชานนท์ วุฒิเศลา   11 ต.ค. 61 -
600  Kerry  โกสุมพิสัย  ณัฏฐณิชา ช่างทอง   11 ต.ค. 61 -
601  Kerry  กุดรัง  ช่อแก้ว ฝาแก้ว   11 ต.ค. 61 -
602  Kerry  ยางสีสุราช  อนัญพร ชิ้นงูเหลือม   11 ต.ค. 61 -
603  Kerry  โกสุมพิสัย  สุวนัน คำบึงกลาง   11 ต.ค. 61 -
604  Kerry  บรบือ  ธนาภรณ์ สีหาบุตร   11 ต.ค. 61 -
605  Kerry  กันทรวิชัย  ฐิติพร หาญวงศ์   11 ต.ค. 61 -
606  Kerry  กันทรวิชัย  ปราณี จันททูน   11 ต.ค. 61 -
607  Kerry  โกสุมพิสัย  วรดา มณีชม   11 ต.ค. 61 -
608  Kerry  กันทรวิชัย  กมลรัตน์ วอนศิริ   11 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61 รับแล้ว
609  ธรรมดา  กันทรวิชัย  นันทิยา ชัยกำเนิด   11 ต.ค. 61 -
610  ธรรมดา  วาปีปทุม  หทัยพัทธ์ ชูโฉมงาม   11 ต.ค. 61 -
611  ธรรมดา  เชียงยืน  กายสิทธิ์   11 ต.ค. 61 -
612  EV964885732TH  วาปีปทุม  นุชรี่ ภูมิเย็น   10 ต.ค. 61 -
613  RU460654139TH  กันทรวิชัย  นันทิยา ชัยกำเนิด   10 ต.ค. 61 -
614  RB989340311TH  ยางสีสุราช  กานต์ชนก จันทะคีรี   10 ต.ค. 61 -
615  RC503339105TH  โกสุมพิสัย  วโรดม หาญชัย   10 ต.ค. 61 -
616  RC009774776TH  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   10 ต.ค. 61 -
617  EV27899606TH  บรบือ  วรินดา นรารักษ์   10 ต.ค. 61 -
618  RL157142406TH  วาปีปทุม  ณัฐริกา จอมคีรี   10 ต.ค. 61 -
619  RC506607906TH  โกสุมพิสัย  จิรายุ ศิริวงศ์   10 ต.ค. 61 -
620  EV372344216TH  กุดรัง  พรวิภา พรพิรุณโรจน์   10 ต.ค. 61 -
621  EV947923648TH  บรบือ  ธัญลักษณ์ คงวงศ์   10 ต.ค. 61 -
622  RP289803704TH  โกสุมพิสัย  พิมพ์อัปสร ศรีดอกบวบ   10 ต.ค. 61 -
623  RC534575705TH  กุดรัง  ภานุชนาถ เจริญรัตน์   10 ต.ค. 61 -
624  RB726677915TH  บรบือ  JenJira   10 ต.ค. 61 -
625  EV750901182TH  บรบือ  นพนันท์ ศรีบุตรศรี   10 ต.ค. 61 -
626  EU343361693TH  กันทรวิชัย  ปลายฟ้า เพื่อนรัมย์   10 ต.ค. 61 -
627  PC271205113TH  บรบือ  พรรณิภา ศรีชมภู   10 ต.ค. 61 -
628  EV684054418TH  โกสุมพิสัย  ณัฏฐา นามทรง   10 ต.ค. 61 -
629  EV812577217TH  เชียงยืน  อนุกูล พุทหอม   10 ต.ค. 61 -
630  EU957535149TH  เชียงยืน  วรุตม์ มรรฤผล   10 ต.ค. 61 -
631  EV694742368TH  เชียงยืน  สัณทวัช ยงพฤกษา   10 ต.ค. 61 -
632  EV533627539TH  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   10 ต.ค. 61 -
633  EV977563395TH  ยางสีสุราช  ดนัสวินี พุทธแสง   10 ต.ค. 61 -
634  EV009225195TH  วาปีปทุม  ศิรประภา วงษ์สมศรี   10 ต.ค. 61 -
635  RC538138926TH  บรบือ  waewwan   10 ต.ค. 61 -
636  RB726677552TH  เชียงยืน  varinthon   10 ต.ค. 61 -
637  RL959803510TH  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   10 ต.ค. 61 -
638  RC006491149TH  บรบือ  อารีวรรณ นิมใหม่   10 ต.ค. 61 -
639  RP282445300TH  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   10 ต.ค. 61 -
640  RU517785964TH  นาดูน  ไอศูรย์ จันทะเสน   10 ต.ค. 61 -
641  ET909029615TH  บรบือ  สุกัญญา โล่ห์ทอง   10 ต.ค. 61 -
642  EU870661943TH  วาปีปทุม  นิติภรณ์ พลไพล   10 ต.ค. 61 -
643  EV779645857TH  โกสุมพิสัย  บูส3   10 ต.ค. 61 -
644  EV450814975TH  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   10 ต.ค. 61 -
645  EV060182773TH  บรบือ  ศิวพร ไชยอุดม   10 ต.ค. 61 -
646  RX126482515TH  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   10 ต.ค. 61 -
647  RP276081849TH  บรบือ  นรีกระจ่าง ไชยะนาม   10 ต.ค. 61 -
648  EV386840705TH  กุดรัง  มินตรา วงค์ณะลา   10 ต.ค. 61 -
649  ED574806985TH  วาปีปทุม  วายุลี อินใต   10 ต.ค. 61 -
650  EV803331215TH  กุดรัง  สุธิตา อ้อพิมาย   10 ต.ค. 61 -
651  RP292712518TH  โกสุมพิสัย  ศิริวรรณ ไชบุตร   10 ต.ค. 61 -
652  EV402559487TH  วาปีปทุม  จินตนา คำตะคุ   10 ต.ค. 61 -
653  RB959147779TH  โกสุมพิสัย  ปนัดดา เวียงนนท์   10 ต.ค. 61 -
654  RB854926545TH  บรบือ  ปรียานุช เอี่ยมสะอาด   10 ต.ค. 61 -
655  ED564057987TH  โกสุมพิสัย  สุดารัตน์ อุตสาหะ   10 ต.ค. 61 -
656  339034621  วาปีปทุม  ณัฐวดี ขันธรักษา   10 ต.ค. 61 -
657  286221280  กุดรัง  ทิพย์อาภา ทิพนัด   10 ต.ค. 61 -
658  011650537  วาปีปทุม  ชุติมา มูลรัตน์   10 ต.ค. 61 -
659  233839416  โกสุมพิสัย  สุกัญญา บรมฤทธิ์   10 ต.ค. 61 -
660  185725411  โกสุมพิสัย  จามรี สุวรรณรัตน์   10 ต.ค. 61 -
661  592977796  โกสุมพิสัย  ธนวรรณ สามานิตย์   10 ต.ค. 61 -
662  573659322  เชียงยืน  เขมรัฐ อุทธิเสน   10 ต.ค. 61 -
663  824114830  เชียงยืน  สุริยา อุทธา   10 ต.ค. 61 -
664  93004599  เชียงยืน  กิตติพงษ์ พุดจีบ   10 ต.ค. 61 -
665  510331411  วาปีปทุม  เพ็ญนภา ดาปุย   10 ต.ค. 61 -
666  281261070  โกสุมพิสัย  สุชาดา จนจันทึก   10 ต.ค. 61 -
667  944578636  กุดรัง  ฐิติรัตน์   10 ต.ค. 61 -
668  944578636  กุดรัง  ฐิติรัตน์   10 ต.ค. 61 -
669  138726285  วาปีปทุม  พรนภา ป้องทอง   10 ต.ค. 61 -
670  504458360  วาปีปทุม  พิชญลักษณ์ นิตยวรรณ   10 ต.ค. 61 -
671  489978555  โกสุมพิสัย  สุวนัน คำบึงกลาง   10 ต.ค. 61 -
672  287436905  ยางสีสุราช  ศศิธร หล่ำหล้า   10 ต.ค. 61 -
673  870661957  ยางสีสุราช  จุฑามาศ ชัยเนตร   10 ต.ค. 61 -
674  171349123  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ ทุมเสน   10 ต.ค. 61 -
675  077632848  บรบือ  ณัฐธิดา กลิ่นพยอม   10 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61 รับแล้ว
676  408326790  ยางสีสุราช  พัทราวรรณ เอกพันธ์   10 ต.ค. 61 -
677  287205028  กันทรวิชัย  พรทิพย์ ศรีทอง   10 ต.ค. 61 -
678  140652802  เชียงยืน  กฤตณัฐ บำรุงผล   10 ต.ค. 61 -
679  270802070  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   10 ต.ค. 61 -
680  284720676  ยางสีสุราช  พิมพ์ประภัทร กระทู้นันท์   10 ต.ค. 61 -
681  04958381  กันทรวิชัย  ศรสวรรค์ สนิทชัย   10 ต.ค. 61 -
682  666513625  กุดรัง  ณัฐชา มนตรีศรี   10 ต.ค. 61 -
683  510489879  กันทรวิชัย  สิริวิมล คุ่้มเขต   10 ต.ค. 61 -
684  118153971  กุดรัง  นัฐกานต์ ยอดไธสง   10 ต.ค. 61 -
685  896546565  กันทรวิชัย  รัตนา สมานทอง   10 ต.ค. 61 -
686  132012572  กุดรัง  มนัสชญา เสริมแก้ว   10 ต.ค. 61 -
687  284885922  ยางสีสุราช  วรินทร บุญโชติ   10 ต.ค. 61 -
688  850684675  โกสุมพิสัย  วัชราภรณ์ มีปัทมา   10 ต.ค. 61 -
689  585652091  วาปีปทุม  พิชญลักษณ์ นิตยวรรณ   10 ต.ค. 61 -
690  557958402  โกสุมพิสัย  เปรียบดาว ผลภาษี   10 ต.ค. 61 -
691  627632064  กุดรัง  ธันย์ชนก แก้วขอนแก่น   10 ต.ค. 61 -
692  540265490  ยางสีสุราช  กัญญ์ณนันท์ สิงห์น้อย   10 ต.ค. 61 -
693  385445911  ยางสีสุราช  วรรณพร ศรีคลัง   10 ต.ค. 61 -
694  1090544150  เชียงยืน  ปวริศรังหอม   9 ต.ค. 61 -
695  ED545466723TH  ยางสีสุราช  พิมพ์ประภัทร กระทู้นันท์   9 ต.ค. 61 -
696  RB616532224TH  กันทรวิชัย  นันทนัช ราชซุยแสน   9 ต.ค. 61 -
697  EV684043565TH  วาปีปทุม  มัตติกา ตรีเมฆ   9 ต.ค. 61 -
698  EV510318579TH  ยางสีสุราช  ณัฐกฤต แผงอาวุธ   9 ต.ค. 61 -
699  PD059625151TH  เชียงยืน  ชัชวาลย์ นาคศรี   9 ต.ค. 61 -
700  RB955504696TH  กุดรัง  ฐิติรัตน์   9 ต.ค. 61 -
701  PB823798109TH  กุดรัง  สายนที ทองคำ   9 ต.ค. 61 -
702  ED557947872TH  โกสุมพิสัย  วัชธิดา อินทร์วัน   9 ต.ค. 61 -
703  PC186082917TH  วาปีปทุม  วรัญญา สุระดนัย   9 ต.ค. 61 -
704  EV550220555TH  เชียงยืน  พงศ์ระพี นิติกกิจดำรง   9 ต.ค. 61 -
705  EU735526309TH  กันทรวิชัย  พิชชาพร หันละเภา   9 ต.ค. 61 -
706  RB490785186TH  นาดูน  เอกอนันต์ มัยคุณอุปถัมภ์   9 ต.ค. 61 -
707  EV141929138TH  กันทรวิชัย  นฤมล บรรเทิงใจ   9 ต.ค. 61 -
708  EV592703559TH  โกสุมพิสัย  พาสุรวดี วรรณทอง   9 ต.ค. 61 -
709  ET665089431TH  บรบือ  วิชญาดา ปานนี้   9 ต.ค. 61 -
710  EV4066172035TH  กุดรัง  กัญญารัตน์ เจริญรัตน์   9 ต.ค. 61 -
711  EV196359152TH  วาปีปทุม  ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ   9 ต.ค. 61 -
712  RB733637505TH  ยางสีสุราช  ธันญญารัตน์ สกุลซ้ง   9 ต.ค. 61 -
713  RU81551220TH  ยางสีสุราช  นัฎฐินันท์ สมสนาม   9 ต.ค. 61 -
714  EV600924832TH  พยัคฆ์  ฉัทรทอง พลรัตน์   9 ต.ค. 61 -
715  RB226836913TH  วาปีปทุม  ชลธิชา ดอนละ   9 ต.ค. 61 -
716  RC001545579TH  กุดรัง  นกวรรณ ภูมิสถาน   9 ต.ค. 61 -
717  RB928898954TH  กุดรัง  ทิพย์อาภา ทิพนัด   9 ต.ค. 61 -
718  RB808341237TH  โกสุมพิสัย  ณราภรณ์ โคตรชาลี   9 ต.ค. 61 -
719  RB550191615TH  กันทรวิชัย  ปลายฟ้า เพื่อนรัมย์   9 ต.ค. 61 -
720  PC222413826TH  กุดรัง  วรรณนิสา กองแก้ว   9 ต.ค. 61 -
721  PC222413826TH  กุดรัง  วรรณนิสา กองแก้ว   9 ต.ค. 61 -
722  EU786571205TH  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   9 ต.ค. 61 -
723  RU460660275TH  โกสุมพิสัย  ภัทรสุดา สารนอก   9 ต.ค. 61 -
724  RP286215647TH  กันทรวิชัย  รัตน์ สมานทอง   9 ต.ค. 61 -
725  ED543759812TH  กันทรวิชัย  ณัฏฐณิชา ถาบุตร   9 ต.ค. 61 -
726  EY046967594TH  โกสุมพิสัย  พัทธา พลวิมลฉัทท์   9 ต.ค. 61 -
727  RP293401525TH  กันทรวิชัย  จุรินธร ดวงคำสี   9 ต.ค. 61 -
728  RB566852152TH  กันทรวิชัย  รัตนา สมานทอง   9 ต.ค. 61 -
729  RP282599028TH  ยางสีสุราช  สุภาพร สุฤทธิ์   9 ต.ค. 61 -
730  EV803984393TH  กุดรัง  ศิริขวัญ ไชยจักร   9 ต.ค. 61 -
731  EV704803316TH  ยางสีสุราช  อัจฉราพร แหวนเพรช   9 ต.ค. 61 -
732  ET605697430TH  โกสุมพิสัย  ณิชากร ถะเกิงผล   9 ต.ค. 61 -
733  EV399462809TH  กันทรวิชัย  นิติยา เทพเกาะ   9 ต.ค. 61 -
734  RX906981915TH  บรบือ  เบญญา สมใจนึก   9 ต.ค. 61 -
735  EV750866596TH  กันทรวิชัย  นันธิยา ชื่นอิสรา   9 ต.ค. 61 -
736  EV851459384TH  ยางสีสุราช  ชญานี วดีศิริศักดิ์   9 ต.ค. 61 -
737  RB808438868TH  กุดรัง  สุพิชญา ไชยวิสุทธิกุล   9 ต.ค. 61 -
738  RB625858048TH  ยางสีสุราช  จารุวรรณ วงแสน   9 ต.ค. 61 -
739  RB984759747TH  ยางสีสุราช  อดิศร สุพรธรรม   9 ต.ค. 61 -
740  RX176808339TH  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   9 ต.ค. 61 -
741  RC565658930TH  กุดรัง  สุพิชญา ไชยวิสุทธิกุล   9 ต.ค. 61 -
742  EV416773264TH  กันทรวิชัย  พัชริดา แขมเกษม   9 ต.ค. 61 -
743  ED563286011TH  โกสุมพิสัย  ณิชากร ถะเกิงผล   9 ต.ค. 61 -
744  RB550191638TH  กันทรวิชัย  ปลายฟ้า เพื่อนรัมย์   9 ต.ค. 61 -
745  EX328914845TH  เชียงยืน  คุนากร ไชยเลิศ   9 ต.ค. 61 -
746  ED544264177TH  โกสุมพิสัย  สุมลทิพย์ ไกรศาสตร์   9 ต.ค. 61 -
747  EV696373440TH  ยางสีสุราช  อนัญพร ชิ้นงูเหลือม   9 ต.ค. 61 -
748  ED562415752TH  กันทรวิชัย  สมฤทัย แสนแก้ว   9 ต.ค. 61 -
749  EV643275600TH  โกสุมพิสัย  ณิชากร ถะเกิงผล   9 ต.ค. 61 -
750  RP191541791TH  วาปีปทุม  ศิริหงษ์ สะมี   9 ต.ค. 61 -
751  RC493526185TH  กุดรัง  ธิตนันทน์ เดชพร   9 ต.ค. 61 -
752  EU666492032TH  กันทรวิชัย  พรพิมล กางวิถี   9 ต.ค. 61 -
753  RX157693749TH  กุดรัง  กษมา ว่องไว   9 ต.ค. 61 -
754  EK982205467TH  เชียงยืน  นายกฤติธี อ่อนหวาน   9 ต.ค. 61 -
755  644069745  กุดรัง  ฐิติรัตน์   8 ต.ค. 61 -
756  577237174  โกสุมพิสัย  ชนันญา พิรุณ   8 ต.ค. 61 -
757  949069330  บรบือ  ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ   8 ต.ค. 61 -
758  744992799  โกสุมพิสัย  สุภลักษณ์ อุตรศาสตร์   8 ต.ค. 61 -
759  693840063  โกสุมพิสัย  วรรณรญา บุญนนท์   8 ต.ค. 61 -
760  277981129  กุดรัง  ณัฐกานต์ ยอดไธสง   8 ต.ค. 61 -
761  528328903  กันทรวิชัย  วิชุดา ไกรฤาชา   8 ต.ค. 61 -
762  729422450  โกสุมพิสัย  วรรณรญา บุญนนท์   8 ต.ค. 61 -
763  542448252  กุดรัง  ดุจฤดี ศรีสวัสดิ์   8 ต.ค. 61 -
764  563255439  กุดรัง  ไผกะบ่รู้ ห้อง 106   8 ต.ค. 61 -
765  835770947  เชียงยืน  สมรักษ์ อาจวิชัย   8 ต.ค. 61 -
766  254569095  โกสุมพิสัย  สุวพร ผ่องสีงาม   8 ต.ค. 61 -
767  577236823  กันทรวิชัย  ณัฏฐณิชา ถาบุตร   8 ต.ค. 61 -
768  281856198  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   8 ต.ค. 61 -
769  753242303  บรบือ  สมหญิง กิ่งมาลา   8 ต.ค. 61 -
770  728611956  ยางสีสุราช  ปรียานุช จุมจัง   8 ต.ค. 61 -
771  571851092  กันทรวิชัย  รุ่งนภา สุราชวงศ์   8 ต.ค. 61 -
772  217665447  โกสุมพิสัย  พิมวนา บุญยะมาตย์   8 ต.ค. 61 -
773  556369047  วาปีปทุม  ทิติวลักษณ์ ยาขันทิพย์   8 ต.ค. 61 -
774  744991365  กุดรัง  ฐิติกรานต์ ศรีทอง   8 ต.ค. 61 -
775  577236956  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ แขจัตุรัส   8 ต.ค. 61 -
776  895137286  กันทรวิชัย  กิ่งกาญจน์ ไกรสุข   8 ต.ค. 61 -
777  862094044  โกสุมพิสัย   เอรศรา บุญครอง   8 ต.ค. 61 -
778  675602495  โกสุมพิสัย  สุชัญญา เจริญผล   8 ต.ค. 61 -
779  472367435  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   8 ต.ค. 61 -
780  465866152  วาปีปทุม  พิชญลักษณ์ นิตยวรรณ   8 ต.ค. 61 -
781  398585280  กันทรวิชัย  สลุตา ศรีวิพัฒน์   8 ต.ค. 61 -
782  549367377  ยางสีสุราช  ภัทรพรรณ มะปราง   8 ต.ค. 61 -
783  981975526  ยางสีสุราช  มานิตา แสนโคตร   8 ต.ค. 61 -
784  484154385  เชียงยืน  เฉลีมวงศ์ เต่าทอง   8 ต.ค. 61 -
785  865593830  วาปีปทุม  จิราวรรณ   8 ต.ค. 61 -
786  954326800  ยางสีสุราช  พัฒนา สังข์ชู   8 ต.ค. 61 -
787  592358271  ยางสีสุราช  พันธิดา จัมปโสม   8 ต.ค. 61 -
788  300396390  บรบือ  นิพา สาธิวัน   8 ต.ค. 61 -
789  806258761  กันทรวิชัย  ศุภาษิตา โพธิไชยแสน   8 ต.ค. 61 -
790  568870304  ยางสีสุราช  ชยากร ก้อนคำใหญ่   8 ต.ค. 61 -
791  738201765  โกสุมพิสัย  อารียา สังฆะพิลา   8 ต.ค. 61 -
792  184236482  กันทรวิชัย  อิษยา เข็มบริบูรณ์   8 ต.ค. 61 -
793  049551595  ยางสีสุราช  นิตยา สาครสุงเนิน   8 ต.ค. 61 -
794  864027878  เชียงยืน  อมรวิวัฒน์ แต้มพิมาย   8 ต.ค. 61 -
795  962581177  ยางสีสุราช  สุพัตรา สีเสมอ   8 ต.ค. 61 -
796  518572373  ชื่นชม  กีรติ คำนวณไว   8 ต.ค. 61 -
797  615484377  กันทรวิชัย  จารุวรรณ ชัยสว่าง   8 ต.ค. 61 -
798  545123683  บรบือ  ธัญญาลักษณ์ กรวงค์   8 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61 รับแล้ว
799  571724235  ยางสีสุราช  อาภาภรณ์ แก้วรอดวงษ์   8 ต.ค. 61 -
800  931382202  ยางสีสุราช  ปิยวรรณ เลากลาง   8 ต.ค. 61 -
801  823059329  กันทรวิชัย  อัมพร สีทา   8 ต.ค. 61 -
802  421789854  กุดรัง  ชนนิกานต์ อินทรหะ   8 ต.ค. 61 -
803  579699863  กันทรวิชัย  ชนาพร ศรีสวัสดิ์   8 ต.ค. 61 -
804  600455136  บรบือ  อินธุอร ปิลา   8 ต.ค. 61 -
805  684792373  บรบือ  อารีญา พลนันท์   8 ต.ค. 61 -
806  685272241  วาปีปทุม  นวพร ชอบจิตต์   8 ต.ค. 61 -
807  512595005  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   8 ต.ค. 61 -
808  764208223  วาปีปทุม  ลักษณา สอนสุภาพ   8 ต.ค. 61 -
809  610592879  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   8 ต.ค. 61 -
810  139454331  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   8 ต.ค. 61 -
811  966903941  โกสุมพิสัย  อารียา แก้วไธสง   8 ต.ค. 61 -
812  224652214  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   8 ต.ค. 61 -
813  227751485  โกสุมพิสัย  มาริสา สุดแก้ว   8 ต.ค. 61 -
814  543378687  โกสุมพิสัย  อริสรา อุบลบาน   8 ต.ค. 61 -
815  571334270  บรบือ  เจนจิรา ศรีอัดชา   8 ต.ค. 61 -
816  544396408  กันทรวิชัย  เฉลิมขวัญ ปุยละเทิม   8 ต.ค. 61 -
817  427884898  ยางสีสุราช  จรัสรสี เจือมา   8 ต.ค. 61 -
818  114184664  กุดรัง  ศกลวรรณ คงดี   8 ต.ค. 61 -
819  111649770  โกสุมพิสัย  ยูมาบี ปาธาน   8 ต.ค. 61 -
820  542885139  กันทรวิชัย  รัตนากร สีตวงษ์   8 ต.ค. 61 -
821  116568640  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   8 ต.ค. 61 -
822  248362171  บรบือ  Supphire   8 ต.ค. 61 -
823  073596080  วาปีปทุม  ธนาภา ศรีหรั่งไพโรจน์   8 ต.ค. 61 -
824  402862287  กันทรวิชัย  วรกานต์ ศรีสวาท   8 ต.ค. 61 -
825  365457566  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   8 ต.ค. 61 -
826  522310515  โกสุมพิสัย  อริญา ชมภูวง   8 ต.ค. 61 -
827  951516932  กันทรวิชัย  จิตตา สีคำแท้   8 ต.ค. 61 -
828  707493940  ยางสีสุราช  สุพิชฌาย์ ประจำวัน   8 ต.ค. 61 -
829  237494199  กุดรัง  ธนาพันธ์ ผ่องไพบูลย์   8 ต.ค. 61 -
830  942970460  ยางสีสุราช  กรวิภา ตีระศรี   8 ต.ค. 61 -
831  058302557  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   8 ต.ค. 61 -
832  058302557  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   8 ต.ค. 61 -
833  516650254  กุดรัง  นูรอัยนี หะยีนาแว   8 ต.ค. 61 -
834  849755763  กันทรวิชัย  จิตรา ทองแดง   8 ต.ค. 61 -
835  085365619  วาปีปทุม  สุกานดา ใจอุ่น   8 ต.ค. 61 -
836  404287469  กุดรัง  ชีริศา หอมชื่นใจ   8 ต.ค. 61 -
837  153500385  วาปีปทุม  วายุลี อินใต   8 ต.ค. 61 -
838  510212305  ยางสีสุราช  จิระภา พาพล   8 ต.ค. 61 -
839  707864566  ยางสีสุราช  ดนัสวินี พุทธแสง   8 ต.ค. 61 -
840  061769830  กุดรัง  อทิติยา นาคศรี   8 ต.ค. 61 -
841  118099992  ยางสีสุราช  เบญจมาศ กุลคำ   8 ต.ค. 61 -
842  478217641  กันทรวิชัย  จิราวรรณ ชาติแพงตา   8 ต.ค. 61 -
843  458459873  กันทรวิชัย  เบญจวรรณ ชาวโพธิ์   8 ต.ค. 61 -
844  327329345  เชียงยืน  กฤษณากร มะเสนา   8 ต.ค. 61 -
845  436183902  กันทรวิชัย  จิตตา สีคำแท้   8 ต.ค. 61 -
846  826339915  บรบือ  พัชวี ดีเลิศ   8 ต.ค. 61 -
847  634831249  ยางสีสุราช  กฤษณา ผาดไธสงค์   8 ต.ค. 61 -
848  234306943  ยางสีสุราช  จิราภรณ์ ยอดเจริญ   8 ต.ค. 61 -
849  558471687  กันทรวิชัย  นพรัตน์ เรียนสร้อย   8 ต.ค. 61 -
850  เกาหลี  ยางสีสุราช  Mullika Sumongkol   8 ต.ค. 61 -
851  084940773  ยางสีสุราช  กฤษณา สายยศ   8 ต.ค. 61 -
852  308212790  โกสุมพิสัย  อัญชิสา ดนเสมอ   8 ต.ค. 61 -
853  835297586  เชียงยืน  คุณากร ไชยเลิศ   8 ต.ค. 61 -
854  569843680  วาปีปทุม  สมฤทัย พวงมาลัย   8 ต.ค. 61 -
855  551720708  กุดรัง  กานต์รวี จูมแพง   8 ต.ค. 61 -
856  643982378  โกสุมพิสัย  ขวัญฤทัย ไชยรถ   8 ต.ค. 61 -
857  551568430  วาปีปทุม  พิมพลอย ภานุรักษ์   8 ต.ค. 61 -
858  RB891677688TH  วาปีปทุม  วิเศษลักษณ์ ภักดีสุวรรณ   5 ต.ค. 61 -
859  RC112349811TH  โกสุมพิสัย  ญานิสา มณฑาทิพย์   5 ต.ค. 61 -
860  RC112276592TH  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   5 ต.ค. 61 -
861  RM503423231  กุดรัง  ฐิติรัตน์202   5 ต.ค. 61 -
862  RB689887299TH  วาปีปทุม  กนกพร วันดา   5 ต.ค. 61 -
863  RB563653991TH  วาปีปทุม  ทิติวลักษณ์ ยาขันทิพย์   5 ต.ค. 61 -
864  RC011737967TH  โกสุมพิสัย  กฤติญาณี ภูศรี   5 ต.ค. 61 -
865  ED563757930TH  กุดรัง  อรุชา รักษ์กระโทก   5 ต.ค. 61 -
866  RM151751063TH  ยางสีสุราช  จารุวรรณ วงแสง   5 ต.ค. 61 -
867  EV939039381TH  ยางสีสุราชณั  ณัฐวรรณ ฮวบขุนทวด   5 ต.ค. 61 -
868  ED545463642TH  บรบือ  ศริตา สิมมาโคตร   5 ต.ค. 61 -
869  RB739452748TH  กุดรัง  กัณฐิกา สุรวิทย์   5 ต.ค. 61 -
870  RM359836012TH  โกสุมพิสัย  กฤติญาณี ภูศรี   5 ต.ค. 61 -
871  RB995418973TH  บรบือ  นิพาพรรณ แพงวงษ์   5 ต.ค. 61 -
872  RB691243085TH  ยางสีสุราช  กนกวรรณ @ิb_isw) 65   5 ต.ค. 61 -
873  RB664374979TH  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   5 ต.ค. 61 -
874  EV759312064TH  โกสุมพิสัย  วาริณี เคลือภักดี   5 ต.ค. 61 -
875  RU813396220TH  โกสุมพิสัย  กฤติญาณี ภูศรี   5 ต.ค. 61 -
876  EV510285456TH  เชียงยืน  จตุรพิธ กระแสเทพ   5 ต.ค. 61 -
877  ED545463642TH  บรบือ  ศริตา สิมมาโคตร   5 ต.ค. 61 -
878  EU764238154TH  โกสุมพิสัย  พิมพ์อัปสร ศรีดอกบวบ   5 ต.ค. 61 -
879  ev856269166TH  วาปีปทุม  ลักษณา สอนสุภาพ   5 ต.ค. 61 -
880  RB960732271TH  ยางสีสุราช  เจษฏาพร สุโทวา   5 ต.ค. 61 -
881  RB968438324TH  กันทรวิชัย  สุนิสา วงค์จำปา   5 ต.ค. 61 -
882  EV797385946TH  กุดรัง  มณีศิลา โพธิวัฒนาวงค์กูร   5 ต.ค. 61 -
883  Ev750756220TH  บรบือ  จุฑามาศ ปัสสาสะโก   5 ต.ค. 61 -
884  ED570214426TH  ยางสีสุราช  ภาวิณี อรมาศ   5 ต.ค. 61 -
885  RP286533937TH  ยางสีสุราช  กานต์ชนก จันทะคีรี   5 ต.ค. 61 -
886  EV898439966TH  เชียงยืน  ทองสุข เหราหอม   5 ต.ค. 61 -
887  EV599166735TH  กุดรัง  ชัญฐิตา อารีย์   5 ต.ค. 61 -
888  RB891677484TH  วาปีปทุม  วิเศษลักษณ์ ภักดีสุวรรณ   5 ต.ค. 61 -
889  RP253178306TH  ยางสีสุราช  ชนัญญา ราชคม   5 ต.ค. 61 -
890  EV619732777TH  กุดรัง  สุวลักษณ์ สรรพมุข   5 ต.ค. 61 -
891  EU058048792TH  กุดรัง  ตติยาภรณ์ บัวศรี   5 ต.ค. 61 -
892  EU675362906TH  กันทรวิชัย  จันทกร ชีรัมย์   5 ต.ค. 61 -
893  EX264880665TH  วาปีปทุม  อภิญญา วงค์เทพ   5 ต.ค. 61 -
894  EV118378731TH  บรบือ  วริศรา บุญสงค์   5 ต.ค. 61 -
895  EV044769945TH  โกสุมพิสัย  นิตยา วนมา   5 ต.ค. 61 -
896  ER148823065TH  กุดรัง  นัฐกานต์ ยอดไธสง   5 ต.ค. 61 -
897  EU106049490TH  บรบือ  รัตนาภรณ์ 0907095778   5 ต.ค. 61 -
898  EV872513085TH  เชียงยืน  ลำพล ตู้แก้ว   5 ต.ค. 61 -
899  EY091860510TH  ยางสีสุราช  สุตาภัทร ตีบจันทร์   5 ต.ค. 61 -
900  EV317587826TH  โกสุมพิสัย  ยูมานี ปาธาน   5 ต.ค. 61 -
901  EX304794410TH  บรบือ  กชกร แก่นดี   5 ต.ค. 61 -
902  RB978651905TH  บรบือ  สุดารัตน์ ป้องปิด   5 ต.ค. 61 -
903  RM219808109TH  ยางสีสุราช  กัญญารัตน์ อ่อนสุวรรณ   5 ต.ค. 61 -
904  RB353106593TH  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   5 ต.ค. 61 -
905  EV717237393TH  บรบือ  พัชรี ดีเลิศ   5 ต.ค. 61 -
906  EV459005202TH  กันทรวิชัย  นันทัชพร ผ่องแผ้ว   5 ต.ค. 61 -
907  RB612153739TH  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   5 ต.ค. 61 -
908  RC526611723TH  กุดรัง  krongkhwan k.   5 ต.ค. 61 -
909  EK9817522026TH  เชียงยืน  พงศ์ระพี นิติกกิจดำรง   5 ต.ค. 61 -
910  ED568238826TH  ยางสีสุราช  อาภาภรณ์ แก้วรอดวงษ์   5 ต.ค. 61 -
911  RM219813744TH  โกสุมพิสัย  กณิษฐา เค้าละมูล   5 ต.ค. 61 -
912  ET979594339TH  กุดรัง  เอมอร สาธารณะ   5 ต.ค. 61 -
913  EK9820272599TH  โกสุมพิสัย  ณัฏฐณิชา ช่างทอง   5 ต.ค. 61 -
914  RL808996036TH  โกสุมพิสัย  จามรี สุวรรณรัตน์   5 ต.ค. 61 -
915  EV665972236TH  กุดรัง  กัญญารัตน์ เชียรพิมาย   5 ต.ค. 61 -
916  EV224559174TH  เชียงยืน  สุริเยศ วชิรอมรเลิศ   5 ต.ค. 61 -
917  EV671276040TH  วาปีปทุม  ส.อ.หญิงพิมพลอย   5 ต.ค. 61 -
918  ED535458170TH  กันทรวิชัย  นิตยา สีพั้อ   5 ต.ค. 61 -
919  EU489239705TH  โกสุมพิสัย  ณัฏฐณิชา ช่างทอง   5 ต.ค. 61 -
920  ED569840048TH  กันทรวิชัย  ปรียากัสสร์ รำไรสง   5 ต.ค. 61 -
921  RP282443122TH  กุดรัง  กัลย์สุดา จันมา   5 ต.ค. 61 -
922  EV402571602TH  ยางสีสุราช  กนกวรรณ โบสถ์จะโปะ   5 ต.ค. 61 -
923  274324959  บรบือ  กานต์มณี ชูทอง   4 ต.ค. 61 -
924  568004123  กุดรัง  ฐิติรัตน์   4 ต.ค. 61 -
925  684847770  ชื่นชม  ภัทรวดี วงศ์คำจันทร์   4 ต.ค. 61 -
926  301885156  วาปีปทุม  ศิริลักษณ์ บุญจันทร์   4 ต.ค. 61 -
927  342101388  กุดรัง  จิดาภา มิ่งขวัญ   4 ต.ค. 61 -
928  466264600  วาปีปทุม  ปัทมาวรรณ เณรแตง   4 ต.ค. 61 -
929  981962213  ยางสีสุราช  ฮัสนา พาลีบัตร   4 ต.ค. 61 -
930  981838627  ยางสีสุราช  มุจรินทร์ แสงศรีดา   4 ต.ค. 61 -
931  797364314  กันทรวิชัย  จ้าวยา   4 ต.ค. 61 -
932  770529862  วาปีปทุม  กาญจนา แป้นเพ็ชร   4 ต.ค. 61 -
933  404182874  วาปีปทุม  อวรดา อุ่นภักดี   4 ต.ค. 61 -
934  137700145  ยางสีสุราช  มุกมณี ไท้ธเนศวร   4 ต.ค. 61 -
935  092357825  วาปีปทุม  กัลฐิพร โคตุทา   4 ต.ค. 61 -
936  282424582  กุดรัง  กัญญารัตน์ อมรวงศ์สกุล   4 ต.ค. 61 -
937  467019150  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ สีดาคำ   4 ต.ค. 61 -
938  773820221  ยางสีสุราช  พัทราวรรณ เอกพันธ์   4 ต.ค. 61 -
939  031034857  นาดูน  Mr.Sam Zedy   4 ต.ค. 61 -
940  131971079  วาปีปทุม  สิริลักษณ์ ดวงภมร   4 ต.ค. 61 -
941  644254994  โกสุมพิสัย  มธุรดา ยุ่งสันเทียะ   4 ต.ค. 61 -
942  104335577  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   4 ต.ค. 61 -
943  991338909  ยางสีสุราช  ดนัสวินี พุทธแสง   4 ต.ค. 61 -
944  062610894  ยางสีสุราช  จารุกัญญ์ สมเสนาะ   4 ต.ค. 61 -
945  561046279  ยางสีสุราช  ศรุตา สีตาแสง   4 ต.ค. 61 -
946  813397980  กันทรวิชัย  จุรินธร ดวงคำสี   4 ต.ค. 61 -
947  102027057  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   4 ต.ค. 61 -
948  045476996  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   4 ต.ค. 61 -
949  563828049  โกสุมพิสัย  ณัฏฐณิชา ช่างทอง   4 ต.ค. 61 -
950  813074162  ยางสีสุราช  พัชราภรณ์ ณ อุบล   4 ต.ค. 61 -
951  564028994  กันทรวิชัย  ลลิตา เกวงค์ษา   4 ต.ค. 61 -
952  281237376  ยางสีสุราช  พรจรินทร์ อินทะเสน   4 ต.ค. 61 -
953  682383107  วาปีปทุม  สิริลักษณ์ ดวงภมร   4 ต.ค. 61 -
954  252096384  ยางสีสุราช  พัทราวรรณ เอกพันธ์   4 ต.ค. 61 -
955  230147169  กุดรัง  กษมา ว่องไว   4 ต.ค. 61 -
956  943822365  บรบือ  อรวรรณ ปานทอง   4 ต.ค. 61 -
957  884058450  เชียงยืน  อภินันท์ นะราช   4 ต.ค. 61 -
958  277128352  บรบือ  สรวงสุดา ชาไมล์   4 ต.ค. 61 -
959  044258120  โกสุมพิสัย  ธนาภา แสงคำ   4 ต.ค. 61 -
960  035006732  วาปีปทุม  นิชานันท์ จำปาลี   4 ต.ค. 61 -
961  067487514  กันทรวิชัย  อภิญญา มาโสภา   4 ต.ค. 61 -
962  593925115  โกสุมพิสัย  ณัฐนิชา พันธุ์งาม   4 ต.ค. 61 -
963  649491173  ยางสีสุราช  พันธิดา จัมปโสม   4 ต.ค. 61 -
964  804175809  เชียงยืน  วรวุฒิ สงวนหมู่   4 ต.ค. 61 -
965  806279545  โกสุมพิสัย  กฤติกา พ่ออามาตย์   4 ต.ค. 61 -
966  728175329  บรบือ  กชกร แก่นดี   4 ต.ค. 61 -
967  543210699  กันทรวิชัย  ชัชมาศ ถาวร   4 ต.ค. 61 -
968  254574498  โกสุมพิสัย  ณัฐณิชา ช่างทอง   4 ต.ค. 61 -
969  551126406  ชื่นชม  กีรติ คำนวณไว   4 ต.ค. 61 -
970  044047465  ยางสีสุราช  ณัฐริกา วุฒิยาสาร   4 ต.ค. 61 -
971  129958842  วาปีปทุม  พิมพลอย ภานุรักษ์   4 ต.ค. 61 -
972  210326342  กันทรวิชัย  คมสันต์ แทนโสภา   4 ต.ค. 61 -
973  571904949  โกสุมพิสัย  สุภลักษณ์ อุตรศาสตร์   4 ต.ค. 61 -
974  044583490  บรบือ  จิตสุภา ณ นคร   4 ต.ค. 61 -
975  803529743  กันทรวิชัย  ทิวาวรรณ คำเอี่ยม   4 ต.ค. 61 -
976  615828727  กันทรวิชัย  ชุตาภรณ์ แก่นพรม   4 ต.ค. 61 -
977  855478738  โกสุมพิสัย  สุชัญญา เจริญผล   4 ต.ค. 61 -
978  278993335  บรบือ  ปวีณา เทียบไชย   4 ต.ค. 61 -
979  129168932  กันทรวิชัย  นพรัตน์ เรียนสร้อย   4 ต.ค. 61 -
980  642315599  ยางสีสุราช  สุภัสสรา จันทร์ทำมา   4 ต.ค. 61 -
981  566631947  ยางสีสุราช  สิริลักษณ์ หาญขุนทด   4 ต.ค. 61 -
982  022734706  กุดรัง  นัฐกานต์ ยอดไธสง   4 ต.ค. 61 -
983  07526625  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   4 ต.ค. 61 -
984  793713005  บรบือ  วรรณรท ศรีทุ่งฮาก   4 ต.ค. 61 -
985  149308041  ยางสีสุราช  นันท์นภัส มหาจตุรพจน์   4 ต.ค. 61 -
986  654285894  บรบือ  นพนันท์ ศรีบุตรศรี   4 ต.ค. 61 -
987  813173409  บรบือ  ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ   4 ต.ค. 61 -
988  460596904  กันทรวิชัย  บังอร สุโพธิ์   4 ต.ค. 61 -
989  682874273  โกสุมพิสัย  มาริสา สุดแก้ว   4 ต.ค. 61 -
990  957921553  ยางสีสุราช  ฐิตาพร ภวภูตานนท์   4 ต.ค. 61 -
991  Kerry  นาดูน  วิชญ์ภาส รู้บุญ   3 ต.ค. 61 -
992  Kerry  กันทรวิชัย  ภัสรา อินวงสา   3 ต.ค. 61 -
993  466446810  เชียงยืน  กิตติพงษ์ บุตรเขียว   3 ต.ค. 61 -
994  560959005  วาปีปทุม  สุภรัศมิ์ อุทโท   3 ต.ค. 61 -
995  604362179  เชียงยืน  พงศ์ระพี นิติกิจดำรง   3 ต.ค. 61 -
996  449403244  ยางสีสุราช  ลักขณา พะรินรัมย์   3 ต.ค. 61 -
997  009224495  ยางสีสุราช  รุ่งนภา วอดทอง   3 ต.ค. 61 -
998  986445026  กุดรัง  พรวิภา พรพิรุณโรจน์   3 ต.ค. 61 -
999  277026353  นาดูน  Kimlong Va   3 ต.ค. 61 -
1000  563631347  กุดรัง  มณีศิลา โพธิวัฒนาวงค์กูร   3 ต.ค. 61 -
1001  953498499  วาปีปทุม  วรัญญา สุระดนัย   3 ต.ค. 61 -
1002  398641154  กันทรวิชัย  นิติยา เทพเกาะ   3 ต.ค. 61 -
1003  354669511  กุดรัง  ตรงเขต ศรีบัวคม   3 ต.ค. 61 -
1004  321564385  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ แขจัตุรัส   3 ต.ค. 61 -
1005  304164056  กุดรัง  ดุจฤดี ศรีสวัสดิ์   3 ต.ค. 61 -
1006  2765298767  กันทรวิชัย  จิตติยา สีลาอ่อน   3 ต.ค. 61 -
1007  400833504  ยางสีสุราช  น้ำทิพย์ มัญจกาเภท   3 ต.ค. 61 -
1008  766210193  กันทรวิชัย  พิชชาพร หันละเภา   3 ต.ค. 61 -
1009  566714947  บรบือ  วนิพา สาธิวัน   3 ต.ค. 61 -
1010  025811720  กันทรวิชัย  พลับพลึง อัคภาร   3 ต.ค. 61 -
1011  758886203  ยางสีสุราช  กัญญาภัค หงษ์ดี   3 ต.ค. 61 -
1012  567223272  บรบือ  กชกร แก่นดี   3 ต.ค. 61 -
1013  673102948  วาปีปทุม  นิชานันท์ จำปาลี   3 ต.ค. 61 -
1014  830307560  กันทรวิชัย  สรัลชนา ทองแสง   3 ต.ค. 61 -
1015  533943394  โกสุมพิสัย  สุภาภรณ์ เต็มประดา   3 ต.ค. 61 -
1016  726076972  ยางสีสุราช  บัณฑิตา เพ็งแจ่ม   3 ต.ค. 61 -
1017  626617255  กันทรวิชัย  เสาวลักษณ์ อุ่นวิเศษ   3 ต.ค. 61 -
1018  695368528  กันทรวิชัย  ปาณิสรา รักญาติ   3 ต.ค. 61 -
1019  295231104  เชียงยืน  พงศ์ระพี นิติกิจดำรง   3 ต.ค. 61 -
1020  471681489  ยางสีสุราช  วิจิตรา ละครมูล   3 ต.ค. 61 -
1021  807375132  ยางสีสุราช  พัฒนา สังข์ชู   3 ต.ค. 61 -
1022  332770895  ยางสีสุราช  มาริษา รักศรี   3 ต.ค. 61 -
1023  390919764  วาปีปทุม  ภัคจิรา จวงจันทร์   3 ต.ค. 61 -
1024  000994995  ยางสีสุราช  ภัทรพรรณ มะปราง   3 ต.ค. 61 -
1025  969903234  โกสุมพิสัย  ธัญญารัตน์ เพียยุระ   3 ต.ค. 61 -
1026  822286823  กันทรวิชัย  สุนันทา กตสุริย์   3 ต.ค. 61 -
1027  644784060  โกสุมพิสัย  ศรันญา ทองเฟื่อง   3 ต.ค. 61 -
1028  882885311  กุดรัง  จิดาภา มิ่งขวัญ   3 ต.ค. 61 -
1029  505890418  กันทรวิชัย  สาวิตรี ไชยศรีโห   3 ต.ค. 61 -
1030  564019136  โกสุมพิสัย  สุดารัตน์ อุตสาหะ   3 ต.ค. 61 -
1031  927507325  วาปีปทุม  พอย กาลสุข   3 ต.ค. 61 -
1032  397299597  เชียงยืน  ภูนิติ แปลงไธสง   3 ต.ค. 61 -
1033  823124813  โกสุมพิสัย  สุณิสา เปลี่ยนชัง   3 ต.ค. 61 -
1034  981932993  ยางสีสุราช  มุจรินทร์ แสงศรีดา   3 ต.ค. 61 -
1035  265920119  ยางสีสุราช  เทียมรุ้ง ทองมูล   3 ต.ค. 61 -
1036  287974269  โกสุมพิสัย  สุพรรษา ทองแม้น   3 ต.ค. 61 -
1037  372095933  วาปีปทุม  ปิยะธิดา โสรัจจะ   3 ต.ค. 61 -
1038  049134475  กันทรวิชัย  ปาณิสรา รักญาติ   3 ต.ค. 61 -
1039  634898558  บรบือ  กาญจนา จำปานิล   3 ต.ค. 61 -
1040  555043110  กันทรวิชัย  รดา ศิริโสตร์   3 ต.ค. 61 -
1041  766354586  โกสุมพิสัย  สุมลทิพย์ ไกรศาสตร์   3 ต.ค. 61 -
1042  650726865  ยางสีสุราช  ชไมพร สวยสุมาร   3 ต.ค. 61 -
1043  888358843  ยางสีสุราช  สุรีรัตน์ เพชรรัตน์   3 ต.ค. 61 -
1044  250180447  กันทรวิชัย  ฐิติญา สุธงษา   3 ต.ค. 61 -
1045  137692069  ยางสีสุราช  มุกมณี ไท้ธเนศวร   3 ต.ค. 61 -
1046  567982437  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ ทองสง่า   3 ต.ค. 61 -
1047  568331830  เชียงยืน  อดิศักดิื ใหม่ทอง   3 ต.ค. 61 -
1048  281237393  ยางสีสุราช  พรจรินทร์ อินทะเสน   3 ต.ค. 61 -
1049  551849523  ยางสีสุราช  อาภาภรณ์ แก้วรอดวงษ์   3 ต.ค. 61 -
1050  ธรรมดา  วาปีปทุม  Natthawadee   3 ต.ค. 61 -
1051  ธรรมดา  กุดรัง  ณัฐพร รัตนสมบัติ   3 ต.ค. 61 -
1052  EV393760415TH  ยางสีสุราช  สิริลักษณ์ หาญขุนทด   2 ต.ค. 61 -
1053  RC390848705TH  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   2 ต.ค. 61 -
1054  EV401432326TH  เชียงยืน  พีระพล แสนคำ   2 ต.ค. 61 -
1055  EV401432326TH  เชียงยืน  พีระพล แสนคำ   2 ต.ค. 61 -
1056  EV767653604TH  กันทรวิชัย  รุ่งอรุณ นารีแสน   2 ต.ค. 61 -
1057  ED537528390TH  เชียงยืน  ชัชวาลย์ นาคศรี   2 ต.ค. 61 -
1058  EV596916982TH  ยางสีสุราช  ลักขณา หุ่นทอง   2 ต.ค. 61 -
1059  RL653999850TH  เชียงยืน  จิตติพงษ์ ทิพย์อำนวย   2 ต.ค. 61 -
1060  EV771911636TH  โกสุมพิสัย  จรรยา ดังพุก   2 ต.ค. 61 -
1061  ED563482550TH  กุดรัง  เบญจพรรณ สัตยานุชิต   2 ต.ค. 61 -
1062  EU062610846TH  กุดรัง  อภิสรากรณ์ อาจหาญ   2 ต.ค. 61 -
1063  EV804209604TH  โกสุมพิสัย  ถวินธิดา อนุกูล   2 ต.ค. 61 -
1064  EV872479375TH  บรบือ  อินธุอร ปิลา   2 ต.ค. 61 -
1065  EV940494961TH  ยางสีสุราช  ภัทรา แยบดี   2 ต.ค. 61 -
1066  RC552773857TH  ยางสีสุราช  อรอนงค์ อ่อนกาฬสินธ์   2 ต.ค. 61 -
1067  RU812985202TH  ยางสีสุราช  รัชญา บุปผาสังข์   2 ต.ค. 61 -
1068  RC098910564TH  วาปีปทุม  PATCHARAPORN   2 ต.ค. 61 -
1069  ED561548770TH  บรบือ  สุธาสินี แก้วทอง   2 ต.ค. 61 -
1070  EV592355275TH  กุดรัง  พิมพ์ลักษณ์ แสนณรงค์   2 ต.ค. 61 -
1071  EU689259475TH  โกสุมพิสัย  กมลรัตน์ มุทาพร   2 ต.ค. 61 -
1072  ED556764847TH  บรบือ  ศิริกาญจน์ น้าวแสง   2 ต.ค. 61 -
1073  EV652619060TH  เชียงยืน  ธนรักษ์ ตั้งวัฒนากร   2 ต.ค. 61 -
1074  ED520496450TH  เชียงยืน  ธรรมรัตน์ หมายใกล้กลาง   2 ต.ค. 61 -
1075  RC537793222TH  กันทรวิชัย  สุกัญญา อัครปะชะ   2 ต.ค. 61 -
1076  EU121214260TH  บรบือ  ปติมากร ทองธรรม   2 ต.ค. 61 -
1077  RC456898268TH  วาปีปทุม  แพรวพรรณ วงษ์ภมร   2 ต.ค. 61 -
1078  PC130242388TH  กันทรวิชัย  อันธิญาพร วรรณจำปี   2 ต.ค. 61 -
1079  RP289010378TH  วาปีปทุม  นุชจรี สิงห์สกล   2 ต.ค. 61 -
1080  RP285916382TH  กันทรวิชัย  สุกัญญา อัครปะชะ   2 ต.ค. 61 -
1081  RL252093082TH  วาปีปทุม  สนธยา อาริยะ   2 ต.ค. 61 -
1082  RP277081108TH  กันทรวิชัย  ณภัทรปวีร์ ไฝ่จิต   2 ต.ค. 61 -
1083  RM151747537TH  บรบือ  สิรินยา เสริมแสง   2 ต.ค. 61 -
1084  RC581577174TH  บรบือ  อทิตติยา ดวงเขียว   2 ต.ค. 61 -
1085  RC050266200TH  บรบือ  ปรียานุช เอี่ยมสะอาด   2 ต.ค. 61 -
1086  RB850664441TH  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   2 ต.ค. 61 -
1087  Kerry  กันทรวิชัย  โสรญา สุรีรัมย์   1 ต.ค. 61 -
1088  Kerry  ยางสีสุราช  จารุวรรณ วงแสน   1 ต.ค. 61 -
1089  Kerry  เชียงยืน  จิรบุตร อัญเกษมพงศ์ ห้อง204   1 ต.ค. 61 - 1 ต.ค. 61 รับแล้ว
1090  Kerry  โกสุมพิสัย  Lakkanatin   1 ต.ค. 61 -
1091  563704225  นาดูน  เอกอนันต์ มัยคุณอุปถัมภ์   1 ต.ค. 61 - 1 ต.ค. 61 พี่หอรับไปแล้ว
1092  637458847  กันทรวิชัย  กุลธิดา เคียนข้น   1 ต.ค. 61 -
1093  563713267  กันทรวิชัย  อรยา วงษ์ษาเวียง   1 ต.ค. 61 -
1094  927502323  โกสุมพิสัย  ทิพวรรณ ทองโคตร   1 ต.ค. 61 -
1095  954312479  ยางสีสุราช  พัฒนา สังข์ชู   1 ต.ค. 61 -
1096  702874028  เชียงยืน  รัตนิรันดร์ พรมจันทร์   1 ต.ค. 61 -
1097  495982792  บรบือ  อินทิรา จันทร์แป้น   1 ต.ค. 61 -
1098  927502694  บรบือ  กนกอร ปากเมย   1 ต.ค. 61 -
1099  745079225  โกสุมพิสัย  สุภลักษณ์ อุตรศาสตร์   1 ต.ค. 61 -
1100  668852780  บรบือ  สุธาสินี แก้วทอง   1 ต.ค. 61 -
1101  011794598  วาปีปทุม  ประภัสสร มาตา   1 ต.ค. 61 -
1102  233453211  ยางสีสุราช  ศศิประภา ปาสะนัม   1 ต.ค. 61 -
1103  285225617  วาปีปทุม  Unchisa Homniam   1 ต.ค. 61 -
1104  18092723209  กุดรัง  ทิพย์อาภา ทิพนัด   1 ต.ค. 61 -
1105  736192575  กุดรัง  ณัฐพร รัตนสมบัติ   1 ต.ค. 61 -
1106  871850855  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   1 ต.ค. 61 -
1107  684211232  โกสุมพิสัย  อารียา สังฆะพิลา   1 ต.ค. 61 -
1108  769446193  ยางสีสุราช  ภัครมัย นะวะสิมมา   1 ต.ค. 61 -
1109  399935659  วาปีปทุม  นวพร ชอบจิตต์   1 ต.ค. 61 -
1110  229861660  ยางสีสุราช  บัณฑิตา เพ็งแจ่ม   1 ต.ค. 61 -
1111  563032887  วาปีปทุม  มุกดาวรรณ บุญยะมูล   1 ต.ค. 61 -
1112  557349494  กันทรวิชัย  เสาวภาคย์ เติมชีพ   1 ต.ค. 61 -
1113  004931673  กันทรวิชัย  ลักษิกา วิเศษหอม   1 ต.ค. 61 -
1114  262681075  กุดรัง  วิภา นารี   1 ต.ค. 61 -
1115  283915968  บรบือ  กชกร แก่นดี   1 ต.ค. 61 -
1116  467677148  บรบือ  กชกร แก่นดี   1 ต.ค. 61 -
1117  924445383  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   1 ต.ค. 61 -
1118  270598263  บรบือ  นภาพร ทองเปรี่ยม   1 ต.ค. 61 -
1119  287830300  กันทรวิชัย  ธิดาพร ทักขินัย   1 ต.ค. 61 -
1120  704395271  บรบือ  จิราพร สุนทรรส   1 ต.ค. 61 -
1121  814007323  กุดรัง  ปิยะฉัตร วิชัยวงษ์   1 ต.ค. 61 -
1122  765042929  กุดรัง  ศกลวรรณ คงดี   1 ต.ค. 61 -
1123  560093961  เชียงยืน  คุณากร ไชยเลิศ   1 ต.ค. 61 -
1124  529175302  โกสุมพิสัย  นุชจรีย์ จ่ากลาง   1 ต.ค. 61 -
1125  226834016  กันทรวิชัย  เบญจวรรณ แทงตลาด   1 ต.ค. 61 -
1126  423949236  บรบือ  กุลณัฐ ระฮุง   1 ต.ค. 61 -
1127  437786229  ยางสีสุราช  สีแพร พิมโคตร   1 ต.ค. 61 -
1128  091022048  กุดรัง  ครองขวัญ คำแหงพล   1 ต.ค. 61 -
1129  930479275  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   1 ต.ค. 61 -
1130  980606255  กันทรวิชัย  กมลรัตน์ วอนศิริ   1 ต.ค. 61 -
1131  080806053  กุดรัง  จุฑามาศ วังหอม   1 ต.ค. 61 -
1132  705698384  บรบือ  ญาติกา จินดารัตน์   1 ต.ค. 61 -
1133  320879992  วาปีปทุม  ปิยะนุช สาลีรัมย์   1 ต.ค. 61 -
1134  400608772  โกสุมพิสัย  สุดารัตน์ อุตสาหะ   1 ต.ค. 61 -
1135  229004976  ยางสีสุราช  ศศิประภา ปาสะนัม   1 ต.ค. 61 -
1136  744028465  ชื่นชม  Sovanthyda Veth   1 ต.ค. 61 -
1137  981708848  กุดรัง  กชกร เอ็มอ่ำ   1 ต.ค. 61 -
1138  765653822  โกสุมพิสัย  บุษบา สำแดงชัย   1 ต.ค. 61 -
1139  765654125  กันทรวิชัย  อิสรารัตน์ ดวงดีทิพย์   1 ต.ค. 61 -
1140  647927690  กันทรวิชัย  กนกวรรณ กรวยทอง   1 ต.ค. 61 -
1141  308087641  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   1 ต.ค. 61 -
1142  585452585  กุดรัง  นฤมล งามประเสริฐ   1 ต.ค. 61 -
1143  493103465  บรบือ  สมหญิง กิ่งมาลา   1 ต.ค. 61 -
1144  649311512  ยางสีสุราช  สุกัญญา สุมาลี   1 ต.ค. 61 -
1145  972471848  กันทรวิชัย  เสาวณีย์ ฦาชา   1 ต.ค. 61 -
1146  099507555  ยางสีสุราช  นันท์นภัส มหาจตุรพจน์   1 ต.ค. 61 -
1147  287911502  เชียงยืน  ปิยวัฒน์ สายเจริญ   1 ต.ค. 61 -
1148  79961166  กุดรัง  วราภรณ์ ภาคภูมิ   1 ต.ค. 61 -
1149  084250416  ยางสีสุราช  ทับทิม ลีโคกกลาง   1 ต.ค. 61 -
1150  668298371  กันทรวิชัย  รุ่งฤดี สุราชวงศ์   1 ต.ค. 61 -
1151  541733035  เชียงยืน  เอกชัย พิวิโส   1 ต.ค. 61 -
1152  008138521  เชียงยืน  Khotchakrit   1 ต.ค. 61 -
1153  233170189  โกสุมพิสัย  ปิยะนุช พันตู้   1 ต.ค. 61 -
1154  783142153  ยางสีสุราช  อัจฉราพร ธรรมรักษ์   1 ต.ค. 61 -
1155  เกาหลี  บรบือ  Kanya Nisaipam   1 ต.ค. 61 -
1156  เกาหลี  กุดรัง  Titanan Detporn   1 ต.ค. 61 -
1157  997046197  กันทรวิชัย  เยาวลักษณ์ สุดสนธิ์   1 ต.ค. 61 -
1158  001604586  กุดรัง  รุสนา ลาเตะ   1 ต.ค. 61 -
1159  557775775  โกสุมพิสัย  ธนาภา แสงคำ   1 ต.ค. 61 -
1160  229004928  ยางสีสุราช  ศศิประภา ปาสะนัม   1 ต.ค. 61 -
1161  ธรรมดา  บรบือ  ชลิตา พรมไพร   28 ก.ย. 61 -
1162  ธรรมดา  บรบือ  ปุณยวีร์ เกียติ์สกุลชัย   28 ก.ย. 61 -
1163  828103660  โกสุมพิสัย  นัทฐา สีหานาม   28 ก.ย. 61 -
1164  204978835  บรบือ  สมหญิง กิ่งมาลา   28 ก.ย. 61 -
1165  813990739  วาปีปทุม  สุภาภรณ์ หงษ์ฟ้อน   28 ก.ย. 61 -
1166  846135536  กันทรวิชัย  วิภาดา สืบสาม   28 ก.ย. 61 -
1167  558866398  กันทรวิชัย  ชญาดา หารอาษา   28 ก.ย. 61 -
1168  042897513  กันทรวิชัย  ชลธิชา ปัดถามา   28 ก.ย. 61 -
1169  788498216  กันทรวิชัย  กิ่งแก้ว คำโส   28 ก.ย. 61 -
1170  652646666  บรบือ  จุฑามาศ สายเพีย   28 ก.ย. 61 -
1171  270672030  โกสุมพิสัย  วาริณี เคลือภักดี   28 ก.ย. 61 -
1172  647525475  วาปีปทุม  ธนัชชา สายยศ   28 ก.ย. 61 -
1173  055069515  ยางสีสุราช  กัญญาลักษณ์ ทรัพย์แดง   28 ก.ย. 61 -
1174  741363057  บรบือ  นันท์วดี พรรณวิเชียร   28 ก.ย. 61 -
1175  076689885  กันทรวิชัย  ลักษมี คำมุงคุณ   28 ก.ย. 61 -
1176  813252035  ยางสีสุราช  รัชญา บุปผาสังข์   28 ก.ย. 61 -
1177  740400544  ยางสีสุราช  จรัญญา เข็มศรี   28 ก.ย. 61 -
1178  89785850  บรบือ  รัตนาภรณ์ ห้อง 428   28 ก.ย. 61 -
1179  008143305  ยางสีสุราช  กรวิภา ตีระศรี   28 ก.ย. 61 -
1180  264152517  ยางสีสุราช  0951788519   28 ก.ย. 61 -
1181  397256035  ยางสีสุราช  สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฏร์   28 ก.ย. 61 -
1182  137824547  วาปีปทุม  นวพร ห้อง 309   28 ก.ย. 61 -
1183  191429007  บรบือ  สมหญิง กิ่งมาลา   28 ก.ย. 61 -
1184  749060817  กุดรัง  สุประวีณ์ เอมสมบูรณ์   28 ก.ย. 61 -
1185  010960890  โกสุมพิสัย  นภัสสร เรืองศรี   28 ก.ย. 61 -
1186  114281167  ยางสีสุราช  วรรณวิสา ชัยเนตร   28 ก.ย. 61 -
1187  545438016  ยางสีสุราช  กนกอร ธรรมพิทักษ์   28 ก.ย. 61 -
1188  728177700  โกสุมพิสัย  ขวัญฤทัย บุญปั้ว   28 ก.ย. 61 -
1189  091673300  วาปีปทุม  สุชานันท์ สัมฤทธิ์   28 ก.ย. 61 -
1190  620738145  บรบือ  ปิยะพร กัญญะบุญ   28 ก.ย. 61 -
1191  403331271  วาปีปทุม  จริยา บุญกอง   28 ก.ย. 61 -
1192  769057556  กันทรวิชัย  ภานุมาศ สัมพันธสิทธิ์   28 ก.ย. 61 -
1193  811651945  กุดรัง  ภัทรภรณ์ กรเกริกเกียรติ   28 ก.ย. 61 -
1194  019339524  กันทรวิชัย  กรกนก มีพร   28 ก.ย. 61 -
1195  474785001  ชื่นชม  พลอยกฤติ   28 ก.ย. 61 -
1196  306961870  กันทรวิชัย  จนิสตา เลขกระโทก   28 ก.ย. 61 -
1197  969903101  โกสุมพิสัย  ธัญญารัตน์ เพียยุระ   28 ก.ย. 61 -
1198  575006354  ยางสีสุราช  วรท จันทะศรี   28 ก.ย. 61 -
1199  482460038  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   28 ก.ย. 61 -
1200  826834437  วาปีปทุม  วิลาสินี แก่นพุฒ   28 ก.ย. 61 -
1201  705061306  ยางสีสุราช  ประวีณา พรมกา   28 ก.ย. 61 -
1202  629796233  กันทรวิชัย  จินตนาภรณ์ ก้อนคำ   28 ก.ย. 61 -
1203  405702868  บรบือ  อภิชญา เจริญรัมย์   28 ก.ย. 61 -
1204  813229981  วาปีปทุม  อรสินี ทักษิณ   28 ก.ย. 61 -
1205  226313341  เชียงยืน  สุริเยศ วชิรอมรเลิศ   28 ก.ย. 61 -
1206  976518038  โกสุมพิสัย  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   28 ก.ย. 61 -
1207  549069679  วาปีปทุม  จิดาภา สายเชื้อ   28 ก.ย. 61 -
1208  958641926  กันทรวิชัย  อมรรัตน์ ทองนอก   28 ก.ย. 61 -
1209  063956945  กุดรัง  กชกร เอ็มอ่ำ   28 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61 รับแล้ว
1210  557908278  โกสุมพิสัย  วัชธิตา อินทร์วัน   28 ก.ย. 61 -
1211  164404120  กุดรัง  ฐิติรัตน์   28 ก.ย. 61 -
1212  292061255  ยางสีสุราช  เอมจิตร์ สมนา   28 ก.ย. 61 -
1213  510481464  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ แขจัตุรัส   28 ก.ย. 61 -
1214  824572781  ยางสีสุราช  จิราวรรณ ทรายกระโทก   28 ก.ย. 61 -
1215  689100777  ยางสีสุราช  กรรณิการ์ ปรือปรัง   28 ก.ย. 61 -
1216  366512887  โกสุมพิสัย  ปิยะวรรณ เมฆสาย   28 ก.ย. 61 -
1217  929900637  ยางสีสุราช  วรรณวิสา ชัยเนตร   27 ก.ย. 61 -
1218  557915146  วาปีปทุม  ชุติญา ลิมปะจารุต   27 ก.ย. 61 -
1219  190153190  ยางสีสุราช  วรรณภา อาจแก้ว   27 ก.ย. 61 -
1220  554454581  กันทรวิชัย  สุจิตรา สุขใส   27 ก.ย. 61 -
1221  190153186  กันทรวิชัย  ปนัดดา ทำทอง   27 ก.ย. 61 -
1222  675085085  บรบือ  ญาติกา จินดารัตน์   27 ก.ย. 61 -
1223  599987268  ยางสีสุราช  พรจรินทร์ อินทะเสน   27 ก.ย. 61 -
1224  675338045  บรบือ  ชุติกาญจน์ พงษ์โพธิ์ชัย   27 ก.ย. 61 -
1225  368752531  กันทรวิชัย  รัตนากร สีตวงษ์   27 ก.ย. 61 -
1226  864971022  กุดรัง  กุสุมา หะยีเจ๊ะเตะ   27 ก.ย. 61 -
1227  595260695  กันทรวิชัย  กษกร ประกอบเลิศ   27 ก.ย. 61 -
1228  391906095  วาปีปทุม  มินล์ตา ทำสันเทียะ   27 ก.ย. 61 -
1229  386189485  กุดรัง  พัชรี เจนฤทัยธรรม   27 ก.ย. 61 -
1230  991281033  กุดรัง  วิลาสินี กุลยะ   27 ก.ย. 61 -
1231  561830994  กุดรัง  ศุภาพิชญ์ ตะวัน   27 ก.ย. 61 -
1232  000921503  วาปีปทุม  ชุติมา มูลรัตน์   27 ก.ย. 61 -
1233  801458412  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   27 ก.ย. 61 -
1234  799205240  กันทรวิชัย  เสาวลักษณ์ อุ่นวิเศษ   27 ก.ย. 61 -
1235  187696253  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   27 ก.ย. 61 -
1236  659275236  บรบือ  Jorann Deengam   27 ก.ย. 61 -
1237  201672290  ยางสีสุราช  จิราภรณ์ ยอดเจริญ   27 ก.ย. 61 -
1238  308939891  โกสุมพิสัย  อัญชิสา ดนเสมอ   27 ก.ย. 61 -
1239  760713161  ยางสีสุราช  ชณัฏชา ชาดา   27 ก.ย. 61 -
1240  423948448  โกสุมพิสัย  ญานิสา มณฑาทิพย์   27 ก.ย. 61 -
1241  656693919  บรบือ  พิกุลแก้ว นนท์ศิริ   27 ก.ย. 61 -
1242  848191972  บรบือ  สุกัญญา โล่ห์ทอง   27 ก.ย. 61 -
1243  595836599  กันทรวิชัย  กนกวรรณ สีภาการ   27 ก.ย. 61 -
1244  433094580  ยางสีสุราช  พัทราวรรณ เอกพันธ์   27 ก.ย. 61 -
1245  055866483  ยางสีสุราช  จิดาภา พันธ์ุปลาโด   27 ก.ย. 61 -
1246  730133282  กุดรัง  ไอลดา วงศ์สิทธิเศรษฐ์   27 ก.ย. 61 -
1247  595260687  กันทรวิชัย  กษกร ประกอบเลิศ   27 ก.ย. 61 -
1248  055850007  ยางสีสุราช  ภัคจราภรณ์ พูลทอง   27 ก.ย. 61 -
1249  597171959  ยางสีสุราช  นัฎฐินันท์ สมสนาม   27 ก.ย. 61 -
1250  553964362  กุดรัง  ประไพจิตร ผูกพันธ์   27 ก.ย. 61 -
1251  816859893  ยางสีสุราช  ธัญญาเรศ สำเนียงงาม   27 ก.ย. 61 -
1252  720650622  กันทรวิชัย  นพรัตน์ เรียนสร้อย   27 ก.ย. 61 -
1253  672719402  บรบือ  672719402   27 ก.ย. 61 -
1254  090790741  กุดรัง  กุลสินี โคตรแก้ว   27 ก.ย. 61 -
1255  879770605  โกสุมพิสัย  สุดารัตน์ อุตสาหะ   27 ก.ย. 61 -
1256  437080056  วาปีปทุม  เพชรดา บุญทศ   27 ก.ย. 61 -
1257  091642449  กุดรัง  เกวลิน วันแก้ว   27 ก.ย. 61 -
1258  049213156  กุดรัง  ศรัญยา รุ่งเรือง   27 ก.ย. 61 -
1259  374580040  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   27 ก.ย. 61 -
1260  519452669  ยางสีสุราช  อริศรา ไชยพิศ   27 ก.ย. 61 -
1261  561908420  กันทรวิชัย  พรรณิภา ทบแก้ว   27 ก.ย. 61 -
1262  701973245  ยางสีสุราช  กรวิภา ตีระศรี   27 ก.ย. 61 -
1263  044572885  กันทรวิชัย  มัณทนา กิกิ้ง   27 ก.ย. 61 -
1264  045968580  โกสุมพิสัย  ณัฏฐณิชา ช่างทอง   27 ก.ย. 61 -
1265  692348135  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   27 ก.ย. 61 -
1266  415440937  วาปีปทุม  พัชราภรณ์ เสี่ยวกำปัง   27 ก.ย. 61 -
1267  738021976  โกสุมพิสัย  ศิริลักษณ์ วงค์ภาคำ   27 ก.ย. 61 -
1268  644819617  เชียงยืน  ภาคิน อำรุงจิตชัย   27 ก.ย. 61 -
1269  943762826  กุดรัง  จิราพรรณ ทองปัน   27 ก.ย. 61 -
1270  337991783  กันทรวิชัย  ธนาพร ศรีสวัสดิ์   27 ก.ย. 61 -
1271  984656827  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   27 ก.ย. 61 -
1272  286730764  บรบือ  ทัดดาว ยาเพ็ชร   27 ก.ย. 61 -
1273  837086681  โกสุมพิสัย  สิริกานดา ชนะชัย   27 ก.ย. 61 -
1274  151738433  กุดรัง  มณีศิลา โพธิวัฒนาวงค์กูร   27 ก.ย. 61 -
1275  846135845  โกสุมพิสัย  อรวรรณ นันทะวงศ์   27 ก.ย. 61 -
1276  552265174  โกสุมพิสัย  สาลิน ศรีสุพรรณ   27 ก.ย. 61 -
1277  449940971  ยางสีสุราช  สุภาพร สุฤทธิ์   27 ก.ย. 61 -
1278  981343657  โกสุมพิสัย  ณัฏฐณิชา ช่างทอง   27 ก.ย. 61 -
1279  330445749  โกสุมพิสัย  วัชธิตา อินทร์วัน   27 ก.ย. 61 -
1280  472361747  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   27 ก.ย. 61 -
1281  265599473  กันทรวิชัย  รัตนากร สีตวงษ์   27 ก.ย. 61 -
1282  808328920  ยางสีสุราช  ณัฐมน ขาวงาม   27 ก.ย. 61 -
1283  เกาหลี  กุดรัง  Titanan Detporn   27 ก.ย. 61 -
1284  064086401  นาดูน  พีรภัทร ศรีชมภู   27 ก.ย. 61 -
1285  699825104  กุดรัง  วราภรณ์ ภาคภูมิ   26 ก.ย. 61 -
1286  699827621  ยางสีสุราช  ชยากร ก้อนคำใหญ่   26 ก.ย. 61 -
1287  941645795  บรบือ  สุพรรษา โพธิ์ทอง   26 ก.ย. 61 -
1288  694446852  โกสุมพิสัย  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   26 ก.ย. 61 -
1289  430854644  วาปีปทุม  อุบลวรรณ พลอ้อ   26 ก.ย. 61 -
1290  758884896  กุดรัง  รัชชนก มูลวงศรี   26 ก.ย. 61 -
1291  597383692  กุดรัง  กมลชนก ผดาวัลย์   26 ก.ย. 61 -
1292  653645888  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   26 ก.ย. 61 -
1293  781830821  ยางสีสุราช  วรางคณา เยาวสิทธิ์   26 ก.ย. 61 -
1294  574758162  กันทรวิชัย  รุ่งฤดี สุราชวงศ์   26 ก.ย. 61 -
1295  783818620  กุดรัง  กัลย์สุดา จันมา   26 ก.ย. 61 -
1296  654686521  ยางสีสุราช  ชณัฏชา ชาดา   26 ก.ย. 61 -
1297  655922632  กุดรัง  ผุสชา มาธุระ   26 ก.ย. 61 -
1298  813895962  วาปีปทุม  พรพรรณ พิพัฒน์ยานนท์   26 ก.ย. 61 -
1299  054993313  ยางสีสุราช  อรอนงค์ อ่อนกาฬสินธ์   26 ก.ย. 61 -
1300  056488690  ยางสีสุราช  จุฑามาศ ชัยเนตร   26 ก.ย. 61 -
1301  872435162  วาปีปทุม  สุชาดา ศิริม่วง   26 ก.ย. 61 -
1302  059895295  กุดรัง  นริศรา สีหาคุณ   26 ก.ย. 61 -
1303  059895295  กุดรัง  นริศรา สีหาคุณ   26 ก.ย. 61 -
1304  093928183  กุดรัง  วรางคณา บุตรดีวงค์   26 ก.ย. 61 -
1305  936888097  บรบือ  นภาพร ทองเปรียม   26 ก.ย. 61 -
1306  682759009  บรบือ  สุปรียา ขุมทอง   26 ก.ย. 61 -
1307  226819331  กันทรวิชัย  วิภารัตน์ ศรีเทวา   26 ก.ย. 61 -
1308  140696366  กุดรัง  ดุจฤดี ศรีสวัสดิ์   26 ก.ย. 61 -
1309  644783206  กันทรวิชัย  สมัชญา บุตรงาม   26 ก.ย. 61 -
1310  403329803  วาปีปทุม  ลักษมี พิมพ์จันทร์   26 ก.ย. 61 -
1311  770851896  วาปีปทุม  นุชรีย์ ภูมิเย็น   26 ก.ย. 61 -
1312  522212969  บรบือ  จิตสุภา สมเภา   26 ก.ย. 61 -
1313  283718883  บรบือ  อทิตติยา ดวงเขียว   26 ก.ย. 61 -
1314  277133600  บรบือ  สรวงสุดา ชาไมล์   26 ก.ย. 61 -
1315  272647713  ยางสีสุราช  ภัทรสุดา บัณดิษรัมย์   26 ก.ย. 61 -
1316  943108477  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   26 ก.ย. 61 -
1317  548741535  บรบือ  ปรียานุช เอี่ยมสะอาด   26 ก.ย. 61 -
1318  654687495  กันทรวิชัย  นฤมล บรรเทิงใจ   26 ก.ย. 61 -
1319  689259339  โกสุมพิสัย  กมลรัตน์ มุทาพร   26 ก.ย. 61 -
1320  619141409  กันทรวิชัย  อรสา บัวคอม   26 ก.ย. 61 -
1321  058288991  ยางสีสุราช  อภิสรา เชื้อโชติ   26 ก.ย. 61 -
1322  619158024  โกสุมพิสัย  จริญา ชมภูวง   26 ก.ย. 61 -
1323  777330753  นาดูน  ทีปรกร าำราญพงษ์   26 ก.ย. 61 -
1324  644944230  ยางสีสุราช  บุษกร ฮิพิมพ์   26 ก.ย. 61 -
1325  554463861  บรบือ  กัญญาพัชร ลาภจิตร   26 ก.ย. 61 -
1326  058289008  ยางสีสุราช  อภิสรา เชื้อโชติ   26 ก.ย. 61 -
1327  689131023  กุดรัง  ศรัญญา รุ่งเรือง   26 ก.ย. 61 -
1328  027090512  กุดรัง  ปิยะฉัตร์ วิชัยวงษ์   26 ก.ย. 61 -
1329  479952369  โกสุมพิสัย  จิรัชญา ยันอินทร์   26 ก.ย. 61 -
1330  658881035  วาปีปทุม  นุชรีย์ ภูมิเย็น   26 ก.ย. 61 -
1331  544491770  กันทรวิชัย  คุณัญญา สุภาพ   26 ก.ย. 61 -
1332  590209650  กันทรวิชัย  พรพิมล จันทิหล้า   26 ก.ย. 61 -
1333  524719183  วาปีปทุม  ปิยะนุช สาลีรัมย์   26 ก.ย. 61 -
1334  526394096  กุดรัง  อนงค์นาถ ก้านศรี   26 ก.ย. 61 -
1335  466200578  วาปีปทุม  ปัทมาวรรณ เณรแตง   26 ก.ย. 61 -
1336  653060886  กันทรวิชัย  ฐิติพร หาญวงศ์   26 ก.ย. 61 -
1337  770168761  กันทรวิชัย  ภีระฏา ถิ่นทัพไทย   26 ก.ย. 61 -
1338  799320885  โกสุมพิสัย  อรวรรณ นันทะวงศ์   26 ก.ย. 61 -
1339  728365464  กันทรวิชัย  ภัทรสุดา ปัญญาวงค์   26 ก.ย. 61 -
1340  404179393  วาปีปทุม  พรนภา ป้องทอง   26 ก.ย. 61 -
1341  674252816  วาปีปทุม  สิริลักษณ์ ดวงภมร   26 ก.ย. 61 -
1342  160951730  ยางสีสุราช  ธัญญารัตน์ สกุลซ้ง   26 ก.ย. 61 -
1343  703980822  ยางสีสุราช  ชนัญญา ราชคม   26 ก.ย. 61 -
1344  073489196  กันทรวิชัย  Mail Yunchai   26 ก.ย. 61 -
1345  502647913  นาดูน  อภินันท์ ยะวรรณ   26 ก.ย. 61 -
1346  546225030  วาปีปทุม  สุภาภรณ์ หงษ์ฟ้อน   26 ก.ย. 61 -
1347  544491015  วาปีปทุม  ชลลดา ยางสิงอ้อ   26 ก.ย. 61 -
1348  208697574  ยางสีสุราช  อาภาภรณ์ แก้วรอดวงษ์   26 ก.ย. 61 -
1349  728209610  ยางสีสุราช  พวงผกา เจนไธสง   26 ก.ย. 61 -
1350  065727849  ยางสีสุราช  เบญจภรณ์ ศรีภูเวียง   26 ก.ย. 61 -
1351  623878711  วาปีปทุม  ปัทมาวรรณ เณรแตง   26 ก.ย. 61 -
1352  185701137  โกสุมพิสัย  จามรี สุวรรณรัตน์   26 ก.ย. 61 -
1353  561805102  กุดรัง  ภัทรภรณ์ กรเกริกเกียรติ   26 ก.ย. 61 -
1354  495968053  ยางสีสุราช  มานิตา แสนโคตร   26 ก.ย. 61 -
1355  900587594  วาปีปทุม  ชลิดา อาญาเมือง   26 ก.ย. 61 -
1356  Kerry  โกสุมพิสัย  อาฑิตยา ห่อคำ   26 ก.ย. 61 -
1357  227160987  ยางสีสุราช  อินทิรา ตรากลาง   26 ก.ย. 61 -
1358  517819597  ยางสีสุราช  สุภาพร สุฤทธิ์   26 ก.ย. 61 -
1359  537786345  ยางสีสุราช  อนัญพร ชิ้นงูเหลือม   26 ก.ย. 61 -
1360  114925485  โกสุมพิสัย  0924309703   26 ก.ย. 61 -
1361  เกาหลี  บรบือ  Kodchakorn Kaendee   26 ก.ย. 61 -
1362  805064225  กุดรัง  ณัฐพร รัตนสมบัติ   26 ก.ย. 61 -
1363  134638452  เชียงยืน  กฤษณะ ศิริรางกูล   26 ก.ย. 61 -
1364  Kerry  โกสุมพิสัย  อนงค์นาฎ มะณีชม   26 ก.ย. 61 -
1365  Kerry  บรบือ  ชณัฐชา พึ่งบัว   26 ก.ย. 61 -
1366  Kerry  เชียงยืน  ฑิฆัมพร แก้วสีใส   26 ก.ย. 61 -
1367  592699103  วาปีปทุม  สุดาภา ผ่านเมือง   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1368  402334753  ยางสีสุราช  มีนา สุภเดช   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1369  198091417  ยางสีสุราช  จุฬารัตน์ คำผาสุข   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1370  551217420  บรบือ  แวววรรณ แวงวรรณ   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1371  777330719  นาดูน  พีรภัทร ศรีชมภู   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1372  735411403  บรบือ  สรวงสุดา ชาไมล์   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1373  397883432  วาปีปทุม  อภิญญา เเหวนนิล   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1374  813118760  กันทรวิชัย  มัลลิกา วงษ์วิริยะ   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1375  811338516  กันทรวิชัย  วรัตนา สมานทอง   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1376  926324462  เชียงยืน  ทวีศักดิ์ อยู่ดี   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1377  555427980  วาปีปทุม  ปภาวรินท์ ทองสำเริงฤทธิ์   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1378  532269415  วาปีปทุม  อภิญญา เเหวนนิล   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1379  281831117  กันทรวิชัย  สุธิดา มหาวัน   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1380  174459057  กันทรวิชัย  ภานุมาศ สัมพันธสิทธิ์   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1381  492770003  ยางสีสุราช  วรท จันทะศรี   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1382  165073923  ยางสีสุราช  จิดาภา สมอ   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1383  844084575  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1384  984705488  เชียงยืน  ปัณณธร เคลือบคนโท   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1385  574859634  โกสุมพิสัย  อาทิตยาพร ประยงค์หอม   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1386  613552984  ยางสีสุราช  มัลลิกา สุมงคล   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1387  404967166  โกสุมพิสัย  พิมพ์อัปสร ศรีดอกบวบ   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1388  399987055  ยางสีสุราช  อรพรรณ ผิวละออง   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1389  606505286  วาปีปทุม  พรสุดา ทองอ่อน   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1390  222119078  ยางสีสุราช  จิราวรรณ ทรายกระโทก   25 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 รับแล้ว
1391  596601250  เชียงยืน  กฤษณะ สุวรรณา   25 ก.ย. 61 -
1392  591970964  ยางสีสุราช  วรางคณา เยาวสิทธิ์   25 ก.ย. 61 -
1393  456028990  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   25 ก.ย. 61 -
1394  282719905  ยางสีสุราช  วรท จันทะศรี   25 ก.ย. 61 -
1395  245936707  ยางสีสุราช  ปิยวรรณ เลากลาง   25 ก.ย. 61 -
1396  781899206  ยางสีสุราช  จิราภา เพ็งธรรม   25 ก.ย. 61 -
1397  814617276  ยางสีสุราช  อรญา สาวะริพล   25 ก.ย. 61 -
1398  811338578  กันทรวิชัย  รัตนา สมานทอง   25 ก.ย. 61 -
1399  557754090  วาปีปทุม  พิจิตรา สมมาตย์   25 ก.ย. 61 -
1400  546065457  ยางสีสุราช  ทิพย์สุดา ชนะเคน   25 ก.ย. 61 -
1401  684863239  ยางสีสุราช  ธนัชชา สำรวมรัมย์   25 ก.ย. 61 -
1402  217101454  ยางสีสุราช  ดวงดาว สีลาดเลา   25 ก.ย. 61 -
1403  030013569  กันทรวิชัย  จุรีลักษณ์ สินสันเทียะ   25 ก.ย. 61 -
1404  828308796  โกสุมพิสัย  ธัญญารัตน์ เพียยุระ   25 ก.ย. 61 -
1405  977906935  โกสุมพิสัย  ศิริรักษ์ แก้วเกษร   25 ก.ย. 61 -
1406  014522259  วาปีปทุม  ชุติมา พ่อชมภู   25 ก.ย. 61 -
1407  612219832  กุดรัง  ชนนิกานต์ อินทรหะ   25 ก.ย. 61 -
1408  870510957  โกสุมพิสัย  สุจิตรา มณีโชติ   25 ก.ย. 61 -
1409  630852745  บรบือ  กชกร แก่นดี   25 ก.ย. 61 -
1410  007648934  กุดรัง  สุมาลัย วงษ์คำ   25 ก.ย. 61 -
1411  494011345  ยางสีสุราช  สุปรีญา ธงน้อย   25 ก.ย. 61 -
1412  Kerry  ยางสีสุราช  ปริญาภรณ์ หงษา   25 ก.ย. 61 -
1413  Kerry  ยางสีสุราช  ภัทรพรรณ มะปราง   25 ก.ย. 61 -
1414  Kerry  โกสุมพิสัย  เฟื่องฟ้า แก้วพล   25 ก.ย. 61 -
1415  Kerry  กุดรัง  Momoka Fukuda   25 ก.ย. 61 -
1416  Kerry  กุดรัง  ณัฐนรีย์ หงษาพุทธ   25 ก.ย. 61 -
1417  Kerry  วาปีปทุม  กัลฐิพร โคตุทา   25 ก.ย. 61 -
1418  Kerry  ยางสีสุราช  ศตพร กลมเกลียว   25 ก.ย. 61 -
1419  692931704  ยางสีสุราช  ณัฐกฤตา แฝงอาวุธ   24 ก.ย. 61 -
1420  604672255  โกสุมพิสัย  ศิริรักษ์ เเก้วเกษ   24 ก.ย. 61 -
1421  783407301  เชียงยืน  ณัฏฐภัทร ประทุมจร   24 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 รับแล้ว
1422  520120329  บรบือ  กรรณิการ์ ขุยจันทึก   24 ก.ย. 61 -
1423  650201908  เชียงยืน  ณพงศธร คณากูล   24 ก.ย. 61 -
1424  694478558  โกสุมพิสัย  รติรัตน์ นพรมย์   24 ก.ย. 61 -
1425  781899740  ยางสีสุราช  ภัทรพรรณ มะปราง   24 ก.ย. 61 -
1426  555152335  วาปีปทุม  ขวัญจิรา ดวงแก้ว   24 ก.ย. 61 -
1427  544481097  กันทรวิชัย  ณัชชา เรื่องอร่าม   24 ก.ย. 61 -
1428  881611506  กันทรวิชัย  กนกพร มีพร   24 ก.ย. 61 -
1429  571139094  กันทรวิชัย  สุธิดา มหาวัน   24 ก.ย. 61 -
1430  447874118  กันทรวิชัย  พรชนก ลัทธิมนต์   24 ก.ย. 61 -
1431  196071848  โกสุมพิสัย  สุภลักษณ์ อุตรศาสตร์   24 ก.ย. 61 -
1432  852852408  กุดรัง  ธัญพร ปะวะโน   24 ก.ย. 61 -
1433  411673445  บรบือ  อทิตติยา ดวงเขียว   24 ก.ย. 61 -
1434  897610106  บรบือ  วริศรา บุญสงค์   24 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 รับแล้ว
1435  683811487  บรบือ  ปิยลักษณ์ จันพิมพา   24 ก.ย. 61 -
1436  115313440  กันทรวิชัย  ณภัทรปวีร์ ไฝ่จิต   24 ก.ย. 61 -
1437  685141095  วาปีปทุม  ชลธิชา นาคบุญธรรม   24 ก.ย. 61 -
1438  685141095  วาปีปทุม  ชลธิชา นาคบุญธรรม   24 ก.ย. 61 -
1439  648824467  ยางสีสุราช  พัชรินทร์ สุกทน   24 ก.ย. 61 -
1440  597173291  ยางสีสุราช  ฐณิชา สีกานิล   24 ก.ย. 61 -
1441  523570295  วาปีปทุม  ยุวรัตน์ ทองนำ   24 ก.ย. 61 -
1442  405427627  เชียงยืน  ภูมิศิษฐ์ วนาชัยโรจน์   24 ก.ย. 61 -
1443  466338069  โกสุมพิสัย  นพนันท์ ศรีบุตรศรี   24 ก.ย. 61 -
1444  281632080  กุดรัง  เบญธิตา ก้อนคำ   24 ก.ย. 61 -
1445  279443578  กันทรวิชัย  ปลายฟ้า เพื่อนรัมย์   24 ก.ย. 61 -
1446  271685012  กุดรัง  จิราพร บุญสิมมา   24 ก.ย. 61 -
1447  489181174  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   24 ก.ย. 61 -
1448  000329468  โกสุมพิสัย  อารียา ยาย่อ   24 ก.ย. 61 -
1449  268982086  วาปีปทุม  ณัฌชายา เนาวประสิทธิ์   24 ก.ย. 61 -
1450  896819927  กันทรวิชัย  พงศ์ธร ทูลพุทธา   24 ก.ย. 61 -
1451  090834411  ยางสีสุราช  ฐิติพร บุญคำ   24 ก.ย. 61 -
1452  541283115  กุดรัง  ชัญฐิตา อารีย์   24 ก.ย. 61 -
1453  559206025  ยางสีสุราช  จิราวรรณ นัติพันธ์   24 ก.ย. 61 -
1454  810142521  กันทรวิชัย  สนธิจิตต์ แตะกระโทก   24 ก.ย. 61 -
1455  638083788  เชียงยืน  เสฏฐวุฒิ บุตรจันทร์   24 ก.ย. 61 -
1456  640753549  เชียงยืน  เต้ย ศรา   24 ก.ย. 61 -
1457  371949437  กันทรวิชัย  ปริสุทธ์ แพงศรี   24 ก.ย. 61 -
1458  546063442  กันทรวิชัย  จริยา ชาลีบุญ   24 ก.ย. 61 -
1459  533184861  เชียงยืน  อนุชา ทองทับ   24 ก.ย. 61 -
1460  616960276  กุดรัง  ครองขวัญ คำแหงพล   24 ก.ย. 61 -
1461  783114665  ยางสีสุราช  กนกวรรณ สิทธิศักดิ์   24 ก.ย. 61 -
1462  561831204  บรบือ  พรรริภา ศรีชมภู   24 ก.ย. 61 -
1463  720622621  กันทรวิชัย  พรรณรัตน์ แป้นโคตร   24 ก.ย. 61 -
1464  555660616  วาปีปทุม  กรองกาญน์ ภานุนาถ   24 ก.ย. 61 -
1465  922934605  กันทรวิชัย  วรรณพร มงคลไชย์   24 ก.ย. 61 -
1466  773676357  วาปีปทุม  พิมวิไล ประสมสี   24 ก.ย. 61 -
1467  538189914  บรบือ  วริศรา บุญสงค์   24 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 รับแล้ว
1468  543677591  กุดรัง  มัณฑณา อุ่นรัมย์   24 ก.ย. 61 -
1469  185682818  ยางสีสุราช  ศรุตา สีตาแสง   24 ก.ย. 61 -
1470  385119559  กุดรัง  ธิตนันทน์ เดชพร   24 ก.ย. 61 -
1471  170180372  วาปีปทุม  นวพร ชอบจิตต์   24 ก.ย. 61 -
1472  493365948  ยางสีสุราช  อุไรลักษณ์ บุญเชิด   24 ก.ย. 61 -
1473  292035613  กุดรัง  ศรัญยา รุ่งเรือง   24 ก.ย. 61 -
1474  673102497  วาปีปทุม  NiCha   24 ก.ย. 61 -
1475  279055785  กันทรวิชัย  พิจิตรา หาญลือ   24 ก.ย. 61 -
1476  373248777  กันทรวิชัย  อารีรัตน์ จอมทิพย์   24 ก.ย. 61 -
1477  814565208  วาปีปทุม  พรพรรณ พิพัฒน์ยานนท์   24 ก.ย. 61 -
1478  443366821  โกสุมพิสัย  วีรภัทรา เหล่าลาภ   24 ก.ย. 61 -
1479  836631629  กันทรวิชัย  นุจรินทร์ นาสาทร   24 ก.ย. 61 -
1480  846250324  โกสุมพิสัย  สุดารัตน์ อุตสาหะ   24 ก.ย. 61 -
1481  554006889  กุดรัง  น้องทราย   24 ก.ย. 61 -
1482  962251025  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   24 ก.ย. 61 -
1483  804152635  ยางสีสุราช  ปัทมา พุดกุเรือ   24 ก.ย. 61 -
1484  696508641  กุดรัง  มนัสชญา เสริมแก้ว   24 ก.ย. 61 -
1485  617511163  กันทรวิชัย  สุธิตา ยารังษี   24 ก.ย. 61 -
1486  745076533  ยางสีสุราช  ดนัสวินี พุทธแสง   24 ก.ย. 61 -
1487  558230902  วาปีปทุม  ธาราทิพย์ แก้วมุงคุณ   24 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 รับแล้ว
1488  862346834  เชียงยืน  วรรธนะ หิงประโคน   24 ก.ย. 61 -
1489  863622811  เชียงยืน  สุริยะ มาตกำจร   24 ก.ย. 61 -
1490  961414632  โกสุมพิสัย  วารุณี ศรีชัยภูมิ   24 ก.ย. 61 -
1491  542126185  วาปีปทุม  ปนัดดา งิ้วไธสง   24 ก.ย. 61 -
1492  562400165  กันทรวิชัย  สมฤทัย แสนแก้ว   24 ก.ย. 61 -
1493  284930215  โกสุมพิสัย  สุภลักษณ์ อุตรศาสตร์   24 ก.ย. 61 -
1494  525171526  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   24 ก.ย. 61 -
1495  575078210  โกสุมพิสัย  ยูมาบี ปาธาน   24 ก.ย. 61 -
1496  505791503  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   24 ก.ย. 61 -
1497  119062999  ยางสีสุราช  ธารหทัย กตสุริย์   24 ก.ย. 61 -
1498  871907356  กุดรัง  สุธาสินี พรรณรังษี   24 ก.ย. 61 -
1499  232099660  โกสุมพิสัย  Sumalee   24 ก.ย. 61 -
1500  168930735  บรบือ  Patimakon Thongtham   24 ก.ย. 61 -
1501  เกาหลี  บรบือ  Orawan Panthong   24 ก.ย. 61 -
1502  924683215  เชียงยืน  อุทัย จันทพันธ์   24 ก.ย. 61 -
1503  980074004  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   24 ก.ย. 61 -
1504  145328536  วาปีปทุม  นิติภรณ์ พลไพล   24 ก.ย. 61 -
1505  979328775  โกสุมพิสัย  ธารารัตน์ เหง้าละคร   24 ก.ย. 61 -
1506  552782173  ยางสีสุราช  อาภาภรณ์ แก้วรอดวงษ์   24 ก.ย. 61 -
1507  520120332  บรบือ  กรรณิการ์ ขุยจันทึก   24 ก.ย. 61 -
1508  682873732  วาปีปทุม  ชนิตาภา ทบลา   24 ก.ย. 61 -
1509  575231602  กุดรัง  ชัญฐิตา อารีย์   24 ก.ย. 61 -
1510  Kerry  ยางสีสุราช  ชนิสรา เทียมดาว   24 ก.ย. 61 -
1511  Kerry  กันทรวิชัย  กนกวรรณ ธรรมวัติ   24 ก.ย. 61 -
1512  Kerry  บรบือ  สิรินภรณ์ ศรีพุฒ   21 ก.ย. 61 -
1513  Kerry  กุดรัง  กัญญารัตน์ เจริญรัตน์   21 ก.ย. 61 -
1514  Kerry  ชื่นชม  ชุติกาญจน์ พรมคำ   21 ก.ย. 61 -
1515  Kerry  กุดรัง  กัณฐิกา สุรวิทย์   21 ก.ย. 61 -
1516  Kerry  กุดรัง  ปิยนันท์ โพธิ์หมุด   21 ก.ย. 61 -
1517  Kerry  เชียงยืน  ภูนิติ แปลงไธสง   21 ก.ย. 61 -
1518  Kerry  โกสุมพิสัย  ญานิสา มณฑาทิพย์   21 ก.ย. 61 -
1519  Kerry  ชื่นชม  กุลกันยา บุญมาศ   21 ก.ย. 61 -
1520  766147632  เชียงยืน  ปัณณธร เคลือบคนโท   21 ก.ย. 61 -
1521  544170571  กันทรวิชัย  ธารวิมล ทุมทอง   21 ก.ย. 61 -
1522  493689253  โกสุมพิสัย  อรทัย เขาทอง   21 ก.ย. 61 -
1523  062634343  เชียงยืน  อนุศักดิ์ ลือเกียงคำหล้า   21 ก.ย. 61 -
1524  460746348  วาปีปทุม  นฤมล นรินทร์   21 ก.ย. 61 -
1525  554933865  โกสุมพิสัย  จรรยา ดังพุก   21 ก.ย. 61 -
1526  459793782  บรบือ  กุลจิรา คำผิว   21 ก.ย. 61 -
1527  850767260  กันทรวิชัย  รัตนากร สีตวงษ์   21 ก.ย. 61 -
1528  146129735  วาปีปทุม  จริยา บุญกอง   21 ก.ย. 61 -
1529  771552505  บรบือ  ชลลดา โสภณนี   21 ก.ย. 61 -
1530  289041335  ยางสีสุราช  สรัลชนา ทองแสง   21 ก.ย. 61 -
1531  063361941  บรบือ  จิตรดา สีเขียว   21 ก.ย. 61 -
1532  060555055  บรบือ  ศิวพร ไชยอุดม   21 ก.ย. 61 -
1533  122222007  โกสุมพิสัย  นภัสสร บุญประเวช   21 ก.ย. 61 -
1534  548418466  โกสุมพิสัย  เณศรา บุญครอง   21 ก.ย. 61 -
1535  753240466  บรบือ  ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ   21 ก.ย. 61 -
1536  864118684  ชื่นชม  พัชรพร สรรพเลิศ   21 ก.ย. 61 -
1537  612026182  กันทรวิชัย  ภาณุมาศ สัมพันธสิทธิ์   21 ก.ย. 61 -
1538  593386999  โกสุมพิสัย  อัญชีรา พามา   21 ก.ย. 61 -
1539  140169197  ชื่นชม  ณัฐชานันท์ พันธุมชัย   21 ก.ย. 61 -
1540  362189154  กุดรัง  มนัสชญา เสริมแก้ว   21 ก.ย. 61 -
1541  962500156  กุดรัง  วรางคณา บุตรดีวงค์   21 ก.ย. 61 -
1542  888033904  บรบือ  ญาติกา จินดารัตน์   21 ก.ย. 61 -
1543  553340115  วาปีปทุม  ธนารัตน์ หงษ์ทะนี   21 ก.ย. 61 -
1544  623039567  บรบือ  วิลาวัณย์ ลาภสาร   21 ก.ย. 61 -
1545  076778872  วาปีปทุม  จันทร์จิรา วระสีหา   21 ก.ย. 61 -
1546  704617720  กันทรวิชัย  อภิญญา มาโสภา   21 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61 รับแล้ว
1547  508410795  ยางสีสุราช  กนกวรรณ โบสถ์จะโปะ   21 ก.ย. 61 -
1548  104510554  ยางสีสุราช  ชลลดา กาสี   21 ก.ย. 61 -
1549  826823200  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   21 ก.ย. 61 -
1550  459268362  วาปีปทุม  กาญจนา สุพัฒน์   21 ก.ย. 61 -
1551  740075195  โกสุมพิสัย  กฤติญาณี ภูศรี   21 ก.ย. 61 -
1552  557910784  ยางสีสุราช  วิธิตา จันทร์ดี   21 ก.ย. 61 -
1553  534317975  โกสุมพิสัย  เจนจิรา เหล็กเจริญ   21 ก.ย. 61 -
1554  045479079  กุดรัง  ฐิติรัตน์   21 ก.ย. 61 -
1555  145320064  กันทรวิชัย  สมฤทัย ศรีสวัสดิ์   21 ก.ย. 61 -
1556  037220659  บรบือ  นิภาพร โพธิ์ศรี   21 ก.ย. 61 -
1557  713436270  กุดรัง  ศกลวรรณ คงดี   21 ก.ย. 61 -
1558  087762961  บรบือ  ฉัตรชนก นาโควงค์   21 ก.ย. 61 -
1559  059895026  กุดรัง  นริศรา สีหาคุณ   21 ก.ย. 61 -
1560  078295078  ยางสีสุราช  รติมา โพนชัย   21 ก.ย. 61 -
1561  219290486  โกสุมพิสัย  ณัฎฐา นามทอง   21 ก.ย. 61 -
1562  506116164  วาปีปทุม  บุศกร เป็งสุข   21 ก.ย. 61 -
1563  160517951  ยางสีสุราช  ธัญชนก ศรีจำปา   21 ก.ย. 61 -
1564  269704512  กุดรัง  ฐิติรัตน์   21 ก.ย. 61 -
1565  682146655  โกสุมพิสัย  หฤทัยปรีย์ เสาทอง   21 ก.ย. 61 -
1566  765711043  กุดรัง  ณัฐนรีย์ หงษาพุทธ   21 ก.ย. 61 -
1567  277266915  กุดรัง  ณัฐกาล รักษ์สัตย์   21 ก.ย. 61 -
1568  269757166  ยางสีสุราช  อณิศรา อ่างรัมย์   21 ก.ย. 61 -
1569  489700475  ชื่นชม  ธีรยา ศรีกะกูล   21 ก.ย. 61 -
1570  599969746  ยางสีสุราช  นิรยา วงค์บุญจันทร์   21 ก.ย. 61 -
1571  282082959  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   21 ก.ย. 61 -
1572  981207268  กันทรวิชัย  ลลิดา ศรีค้อ   21 ก.ย. 61 -
1573  901050657  กุดรัง  สุธิตา อ้อพิมาย   21 ก.ย. 61 -
1574  504128686  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   21 ก.ย. 61 -
1575  401095354  วาปีปทุม  ธนารัตน์ หงษ์ทะนี   21 ก.ย. 61 -
1576  468441302  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   21 ก.ย. 61 -
1577  282083132  โกสุมพิสัย  สุชาดา จนจันทึก   21 ก.ย. 61 -
1578  023475645  โกสุมพิสัย  วัชราภรณ์ มัปัทมา   21 ก.ย. 61 -
1579  783371434  โกสุมพิสัย  ธนวรรณ สามานิตย์   21 ก.ย. 61 -
1580  583636082  โกสุมพิสัย  นภัสกร โพธาราม   20 ก.ย. 61 -
1581  282026824  กันทรวิชัย  วิภารัตน์ ศรีเทวา   20 ก.ย. 61 -
1582  270790266  ยางสีสุราช  อัญธิกา ไชยมงค์   20 ก.ย. 61 -
1583  736626484  โกสุมพิสัย  ปิยะธิดา มีระหันนอก   20 ก.ย. 61 -
1584  792447785  วาปีปทุม  อรสินี ทักษิณ   20 ก.ย. 61 -
1585  680657727  วาปีปทุม  ธัญลักษณ์ สิทธิจันทร์   20 ก.ย. 61 -
1586  737902890  วาปีปทุม  ไอลดา สุรินทร์   20 ก.ย. 61 -
1587  931382009  ยางสีสุราช  ปิยวรรณ เลากลาง   20 ก.ย. 61 -
1588  018713262  ยางสีสุราช  ปิยธิดา อุสาหรัมย์   20 ก.ย. 61 -
1589  257696779  ยางสีสุราช  พรจรินทร์ อินทะเสน   20 ก.ย. 61 -
1590  254533649  โกสุมพิสัย  สุวพร ผ่องสีงาม   20 ก.ย. 61 -
1591  539096459  โกสุมพิสัย  อาทิตยาพร ประยงค์หอม   20 ก.ย. 61 -
1592  557203070  ยางสีสุราช  นริศรา ธุระพันธ์   20 ก.ย. 61 -
1593  863715601  กุดรัง  กัญญารัตน์ มูลหา   20 ก.ย. 61 -
1594  508249897  โกสุมพิสัย  กณิษฐา เค้าละมูล   20 ก.ย. 61 -
1595  099507626  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   20 ก.ย. 61 -
1596  404516586  วาปีปทุม  จริยา บุญกอง   20 ก.ย. 61 -
1597  962511026  กันทรวิชัย  รัตนากร สีตวงษ์   20 ก.ย. 61 -
1598  501322306  บรบือ  หทัยชนก สุวรรณไตรย์   20 ก.ย. 61 -
1599  274657815  วาปีปทุม  อรยา ศรีสุข   20 ก.ย. 61 -
1600  043892821  โกสุมพิสัย  ชาลิศา พรหมมา   20 ก.ย. 61 -
1601  589929380  โกสุมพิสัย  พัทรภรณ์ ประจำ   20 ก.ย. 61 -
1602  734666976  เชียงยืน  วรพล ศรีคำ   20 ก.ย. 61 -
1603  295746802  ยางสีสุราช  กนิษฐา อราภาค   20 ก.ย. 61 -
1604  535443507  กันทรวิชัย  นิตยา สีพั้ว   20 ก.ย. 61 -
1605  612820812  กันทรวิชัย  เบญจวรรณ พิบูลขันธ์   20 ก.ย. 61 -
1606  192258017  กันทรวิชัย  กชกร ยศบุญเรือง   20 ก.ย. 61 -
1607  955313630  นาดูน  ศิวะ วรรณทอง   20 ก.ย. 61 -
1608  889677993  ยางสีสุราช  จิราภา เพ็งธรรม   20 ก.ย. 61 -
1609  142120470  กันทรวิชัย  จุรีลักษณ์ สินสันเทียะ   20 ก.ย. 61 -
1610  597749566  เชียงยืน  กฤษณากร มะเสนา   20 ก.ย. 61 -
1611  538978608  ยางสีสุราช  วรรณพร ศรีคลัง   20 ก.ย. 61 -
1612  523687864  วาปีปทุม  จุฑาทิพย์ ใหญ่ล่ำ   20 ก.ย. 61 -
1613  544537159  โกสุมพิสัย  พิมวนา บุญยะมาตย์   20 ก.ย. 61 -
1614  797805060  ยางสีสุราช  ศิริรัตน์ เกิดผล   20 ก.ย. 61 -
1615  004362671  ชื่นชม  กุลกันยา บุญมาศ   20 ก.ย. 61 -
1616  482917150  ยางสีสุราช  สุภาพร สุฤทธิ์   20 ก.ย. 61 -
1617  730123634  กุดรัง  ไอลดา วงศ์สิทธิเศรษฐ์   20 ก.ย. 61 -
1618  592698315  วาปีปทุม  สุดาภา ผ่านเมือง   20 ก.ย. 61 -
1619  639859397  โกสุมพิสัย  ปวีณา คำสีนิล   20 ก.ย. 61 -
1620  555806801  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   20 ก.ย. 61 -
1621  548440036  เชียงยืน  พงศธร มีแววแสง   20 ก.ย. 61 -
1622  900401683  เชียงยืน  สราวุธ โคตรโยธา   20 ก.ย. 61 -
1623  580358433  กันทรวิชัย  วิภาวี กวีมูล   20 ก.ย. 61 -
1624  653648969  บรบือ  สมนภา รอบแคว้น   20 ก.ย. 61 -
1625  556408426  ยางสีสุราช  สุรีรัตน์ พิทักษ์ราษฏร์   20 ก.ย. 61 -
1626  130895685  บรบือ  เจนจิรา ศรีอัดชา   20 ก.ย. 61 -
1627  858781262  กันทรวิชัย  นิติยา เทพเกาะ   20 ก.ย. 61 -
1628  529704367  กันทรวิชัย  ธนาพร ศรีสวัสดิ์   20 ก.ย. 61 -
1629  250406021  เชียงยืน  ทักษิณ รัตนา   20 ก.ย. 61 -
1630  เกาหลีใต้  กุดรัง  ณัชชา มนตรีศรี   20 ก.ย. 61 - 20 ก.ย. 61 รับแล้ว
1631  136894317  เชียงยืน  ปัณณธร เคลือบคนโท   20 ก.ย. 61 -
1632  Kerry  นาดูน  ไมเคอ งน 0640909973   19 ก.ย. 61 -
1633  Kerry  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   19 ก.ย. 61 -
1634  Kerry  โกสุมพิสัย  อารียา แก้วไธสง   19 ก.ย. 61 -
1635  Kerry  โกสุมพิสัย  ศิริวรรณ ไชบุตร   19 ก.ย. 61 -
1636  Kerry  ยางสีสุราช  จิระภา พาพล   19 ก.ย. 61 -
1637  Kerry  กุดรัง  ดุจฤดี ศรีสวัสดิ์   19 ก.ย. 61 -
1638  142179585  ยางสีสุราช  เกศินี หวังแนบกลาง   19 ก.ย. 61 -
1639  401081029  ยางสีสุราช  กรรณิการ์ เจียมเกาะ   19 ก.ย. 61 -
1640  392724876  บรบือ  วารินทร์ รักษาศิลป์   19 ก.ย. 61 -
1641  574632723  กันทรวิชัย  ภัทรสุดา   19 ก.ย. 61 -
1642  848160618  เชียงยืน  สหัสวรรษ ไตรยราช   19 ก.ย. 61 -
1643  812732185  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   19 ก.ย. 61 -
1644  276808708  ยางสีสุราช  มุกดามาศ มุติโคตร   19 ก.ย. 61 -
1645  575167317  ยางสีสุราช  กรกมล ทู้ไพเราะ   19 ก.ย. 61 -
1646  281205183  บรบือ  นภาพร ทองเปรียม   19 ก.ย. 61 -
1647  619124895  ยางสีสุราช  บัณฑิตา เพ็งแจ่ม   19 ก.ย. 61 -
1648  140517609  ชื่นชม  ศตพร พูนสวัสดิ์พงศ์   19 ก.ย. 61 -
1649  953817643  ยางสีสุราช  ฐิติพร บุญคำ   19 ก.ย. 61 -
1650  867248272  ยางสีสุราช  บัณฑิตา เพ็งแจ่ม   19 ก.ย. 61 -
1651  213295159  ยางสีสุราช  บัณฑิตา เพ็งแจ่ม   19 ก.ย. 61 -
1652  513355831  บรบือ  มุฑิตา โพธิ์ทอง   19 ก.ย. 61 -
1653  975797985  กุดรัง  บุษราภา บุญอุดม   19 ก.ย. 61 -
1654  564761136  บรบือ  สริตา สิมมาโคตร   19 ก.ย. 61 -
1655  556600327  กันทรวิชัย  กมลวรรณ เหื่อดไธสง   19 ก.ย. 61 -
1656  541266457  โกสุมพิสัย  ญาณิตา ชาวสวน   19 ก.ย. 61 -
1657  086813596  บรบือ  สุภาวิณี ศิริ   19 ก.ย. 61 -
1658  650939295  กันทรวิชัย  จารุวรรณ หวังประสพกลาง   19 ก.ย. 61 -
1659  596554311  ยางสีสุราช  บุญยาพร ชาตรี   19 ก.ย. 61 -
1660  486272667  บรบือ  ญาติกา จินดารัตน์   19 ก.ย. 61 -
1661  726491354  กันทรวิชัย  พรทิพย์ ศรีทอง   19 ก.ย. 61 -
1662  192492788  กันทรวิชัย  ธนาพร ศรีสวัสดิ์   19 ก.ย. 61 -
1663  384996869  ยางสีสุราช  วรรณวิสา ชัยเนตร   19 ก.ย. 61 -
1664  122515473  โกสุมพิสัย  ณัฐณิชา ช่างทอง   19 ก.ย. 61 -
1665  529668656  โกสุมพิสัย  ปณาลี สุนทรส   19 ก.ย. 61 -
1666  978001649  ยางสีสุราช  กณิการ์ กว้างนอก   19 ก.ย. 61 -
1667  768995565  กันทรวิชัย  ภาณุมาศ สัมพันธสิทธิ์   19 ก.ย. 61 -
1668  274646049  กุดรัง  ภานุชนาถ เจริญรัตน์   19 ก.ย. 61 -
1669  795970979  วาปีปทุม  วัสสวดี พลเยี่ยม   19 ก.ย. 61 -
1670  516385112  เชียงยืน  สมรักษ์ อาจวิชัย   19 ก.ย. 61 -
1671  812921493  ยางสีสุราช  สุดารัตน์ ไกยะฝ่าย   19 ก.ย. 61 -
1672  037191970  วาปีปทุม  พิยดา โพธิสาจันทร์   19 ก.ย. 61 -
1673  037191970  วาปีปทุม  พิยดา โพธิสาจันทร์   19 ก.ย. 61 -
1674  006990762  ยางสีสุราช  กรกมล ทู้ไพเราะ   19 ก.ย. 61 -
1675  503567519  โกสุมพิสัย  อารียา สังฆะพิลา   19 ก.ย. 61 -
1676  910145083  ยางสีสุราช  สหฤทัย   19 ก.ย. 61 -
1677  506317197  กุดรัง  ญาดา หาญอาษา   19 ก.ย. 61 -
1678  148924563  ยางสีสุราช  กรรณิการ์ ปรือปรัง   19 ก.ย. 61 -
1679  860218625  กุดรัง  บุษราภา บุญอุดม   19 ก.ย. 61 -
1680  273192240  กันทรวิชัย  สุกัญญา อัครปะชะ   19 ก.ย. 61 -
1681  140244295  กันทรวิชัย  ศิริยศ มะอินทร์   19 ก.ย. 61 -
1682  667002906  ยางสีสุราช  ลภัสรินทร์ กองสุข   19 ก.ย. 61 -
1683  204875977  กันทรวิชัย  ศิริธิดา บุญเพ็ญ   19 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61 รับแล้ว
1684  574632710  กันทรวิชัย  ภัทรสุดา ปัญญาวงค์   19 ก.ย. 61 -
1685  579900925  โกสุมพิสัย  ศิรินภา แสนยะมาตย์   19 ก.ย. 61 -
1686  688269184  กุดรัง  สุมาลัย วงษ์คำ   19 ก.ย. 61 -
1687  546208164  กันทรวิชัย  กมลวรรณ เหื่อดไธสง   19 ก.ย. 61 -
1688  527255630  ยางสีสุราช  มัญฑิตา เพ็งแจ่งม   19 ก.ย. 61 -
1689  760701870  โกสุมพิสัย  สุมลทิพย์ ไกรศาสตร์   19 ก.ย. 61 -
1690  098233660  ยางสีสุราช  บัณฑิตา เพ็งแจ่ม   19 ก.ย. 61 -
1691  781927539  กันทรวิชัย  สุนิตา เหลาพรม   19 ก.ย. 61 -
1692  958088102  โกสุมพิสัย  กณิษฐา เค้าละมูล   19 ก.ย. 61 -
1693  555610932  บรบือ  ศิริพัฒน์ วงศ์คำจันทร์   19 ก.ย. 61 -
1694  448835645  โกสุมพิสัย  อรวี วันดี   19 ก.ย. 61 -
1695   526390275  เชียงยืน  กฤษณะ เสวะมาตย์   19 ก.ย. 61 -
1696  992745740  บรบือ  จิตสุภา ณ นคร   19 ก.ย. 61 -
1697  523259429  กุดรัง  พัชรี เจนฤทัยธรรม   19 ก.ย. 61 -
1698  758993882  กุดรัง  กชกร เอ็มอ่ำ   19 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61 รับแล้ว
1699  433289351  ยางสีสุราช  กณิการ์ กว้างนอก   19 ก.ย. 61 -
1700  009672131  ยางสีสุราช  อรพินณ์ อินธิเดช   19 ก.ย. 61 -
1701  684366866  ยางสีสุราช  สุภาภรณ์ สุภาวิชัย   19 ก.ย. 61 -
1702  066272548  กุดรัง  ญาดา หาญอาษา   19 ก.ย. 61 -
1703  481397679  ยางสีสุราช  มานิตา แสนโคตร   19 ก.ย. 61 -
1704  032611437  กันทรวิชัย  กนกวรรณ กรวยทอง   19 ก.ย. 61 -
1705  460898825  บรบือ  อินทิรา จันทร์แป้น   19 ก.ย. 61 -
1706  590467897  เชียงยืน  ลำพล ตู้แก้ว   19 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61 รับแล้ว
1707  762444887  กันทรวิชัย  กฤตจุฑา จันตะนี   19 ก.ย. 61 -
1708  584408890  กันทรวิชัย  ธารวิมล ทุมทอง   19 ก.ย. 61 -
1709  320688689  ยางสีสุราช  กานต์ชนก จันทะคีรี   19 ก.ย. 61 -
1710  425559573  บรบือ  กาญจนี ว่องไว   19 ก.ย. 61 -
1711  643297401  นาดูน  จิรวัฒน์ ปราบณรงค์   19 ก.ย. 61 -
1712  815668535  โกสุมพิสัย  ปภาวรินทร์ อาจสังข์   19 ก.ย. 61 -
1713  366511630  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   19 ก.ย. 61 -
1714  595843816  กันทรวิชัย  กุลนิดา เครือคำ   19 ก.ย. 61 -
1715  614917655  บรบือ  กนกวรรณ โกมล   19 ก.ย. 61 -
1716  ใบแจ้งให้ไปรับที่ไปร  ยางสีสุราช  กรกนก ทู้ไพเราะ   19 ก.ย. 61 -
1717  462197989  กุดรัง  กชพร ทักษ์เตชาภัค   19 ก.ย. 61 -
1718  696593043  บรบือ  ฉัตรวดี เหล่าสมบัติ   19 ก.ย. 61 -
1719  484276873  กันทรวิชัย  รัตนา สมานทอง   19 ก.ย. 61 -
1720  280942690  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   19 ก.ย. 61 -
1721  643731318  ยางสีสุราช  อรจิรา เรืองแสง   18 ก.ย. 61 -
1722  68910732  ยางสีสุราช  กรรณิการ์ ปรือปรัง   18 ก.ย. 61 -
1723  271657250  วาปีปทุม  เสาวภา ไชยศล   18 ก.ย. 61 -
1724  565047252  โกสุมพิสัย  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   18 ก.ย. 61 -
1725  161287092  วาปีปทุม  ปัทมาวรรณ เณรแตง   18 ก.ย. 61 -
1726  416029714  กันทรวิชัย  รัตนากร สีตวงษ์   18 ก.ย. 61 -
1727  173191431  โกสุมพิสัย  วราทิพย์ แก้วทองมี   18 ก.ย. 61 -
1728  176456265  กันทรวิชัย  กนกวรรณ รักษาทรัพย์   18 ก.ย. 61 -
1729  287953771  กันทรวิชัย  วิภา โนนแสน   18 ก.ย. 61 -
1730  770153577  วาปีปทุม  ปรารถนา สมสะอาด   18 ก.ย. 61 -
1731  917829198  กุดรัง  พรชิตา วงศ์เสนา   18 ก.ย. 61 -
1732  772586346  วาปีปทุม  รักษณาลี ห่วงประโคน   18 ก.ย. 61 -
1733  217636777  นาดูน  ปฏิญาณ เยือง   18 ก.ย. 61 -
1734  873465599  บรบือ  ดาริกา นามไว   18 ก.ย. 61 -
1735  546027462  ยางสีสุราช  กัญญ์ณนันท์ สิงห์น้อย   18 ก.ย. 61 -
1736  684774145  กันทรวิชัย  กุลจิรา นะดาบุตร   18 ก.ย. 61 -
1737  396133874  ยางสีสุราช  วรรณิภา บุญเบ้า   18 ก.ย. 61 -
1738  530499570  ชื่นชม  พัชรพร สรรพเลิศ   18 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61 รับแล้ว 16.20 18/9/2561
1739  539637980  นาดูน  พลล๊อก มอน   18 ก.ย. 61 -
1740  404700375  วาปีปทุม  สมฤทัย พวงมาลัย   18 ก.ย. 61 -
1741  423911791  กันทรวิชัย  ชลธิชา ปัดถามา   18 ก.ย. 61 -
1742  416242938  โกสุมพิสัย  อรัญญา เชื้อหงษ์   18 ก.ย. 61 -
1743  291825195  ยางสีสุราช  สรวงสุดา เหมือนฤทธิ์   18 ก.ย. 61 -
1744  545421395  บรบือ  สริตา สิมมาโคตร   18 ก.ย. 61 -
1745  151220365  ยางสีสุราช  พัฒนา สังข์ชู   18 ก.ย. 61 -
1746  522107135  ยางสีสุราช  ตะวัน ทองโคตร   18 ก.ย. 61 -
1747  146750887  โกสุมพิสัย  จิราวรรณ วิระสิงห์   18 ก.ย. 61