รายการพัสดุไปรษณีย์ทั้งหมด

วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ลำดับ เลขพัสดุไปรษณีย์ หอพัก ชื่อผู้รับ พัสดุไปรษณีย์ มาถึงแล้ว ข้อความ
1  ธรรมดา  กุดรัง  น้ำฝน เจริญศิริ   20 ก.ย. 62 -
2  241260133  บรบือ  หัทยา พาระแพน   20 ก.ย. 62 -
3  060091689  กุดรัง  ศยภัญ ทักษ์เตชาณภัค   20 ก.ย. 62 -
4  568329354  กุดรัง  พัณณิตา พวงสด   20 ก.ย. 62 -
5  978932980  ชื่นชม  เอมมิกา กุลแก้ว   20 ก.ย. 62 -
6  220099720  ชื่นชม  เอมมิกา กุลแก้ว   20 ก.ย. 62 -
7  573956555  บรบือ  กนกวรรณ แก้วกลาง   20 ก.ย. 62 -
8  135304138  กันทรวิชัย  ชลธิชา พึ่งสุข   20 ก.ย. 62 -
9  700160165  บรบือ  สุดารัตน์ ปัญญาเพียร   20 ก.ย. 62 -
10  573776482  พยัคฆ์  พงษ์พัฒน์ อากาศ   20 ก.ย. 62 -
11  205709830  วาปีปทุม  พันธ์ุทิพา มะเริงสิทธิ์   20 ก.ย. 62 -
12  207218263  วาปีปทุม  ปิยมาภรณ์ ศรีราชเบอร์   20 ก.ย. 62 -
13  257200999  กันทรวิชัย  กฤติกา รังกุล   20 ก.ย. 62 -
14  213171684  พยัคฆ์  รัฐกรณ์ จิรเกษมสุข   20 ก.ย. 62 -
15  551504757  ยางสีสุราช  เกษมณี การรัมย์   20 ก.ย. 62 -
16  434825820  กันทรวิชัย  ธีรารัตน์ วิชาชัย   20 ก.ย. 62 -
17  502375115  กันทรวิชัย  สุภาพร อินทรักษา   20 ก.ย. 62 -
18  844154285  บรบือ  สิรินยา เสริมแสง   20 ก.ย. 62 -
19  230543615  ยางสีสุราช  ชลธิชา ศรีวิโรจน์   20 ก.ย. 62 -
20  493843064  ยางสีสุราช  ญาณัจฉรา พรรณลา   20 ก.ย. 62 -
21  236922024  กุดรัง  พัณณิตา พวงสด   20 ก.ย. 62 -
22  388811945  กันทรวิชัย  ภัทรทิวา ไตรบุตร   20 ก.ย. 62 -
23  582921656  ชื่นชม  รสิตา กันสุมาโส   20 ก.ย. 62 -
24  928451279  เชียงยืน  ธนากร ประธรรมเต   20 ก.ย. 62 -
25  571369472  กันทรวิชัย  อภิญญา มาโสภา   20 ก.ย. 62 -
26  132771533  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   20 ก.ย. 62 -
27  844378481  ยางสีสุราช  สุกัญญา กั้วจำนงค์   20 ก.ย. 62 -
28  844146522  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   20 ก.ย. 62 -
29  182671158  ชื่นชม  ปภาวรินทร์ เพริศแก้ว   20 ก.ย. 62 -
30  064091477  กันทรวิชัย  สุภัทรา มีรินทะ   20 ก.ย. 62 -
31  357236280  กันทรวิชัย  จิราวรรณ สามิลา   20 ก.ย. 62 -
32  228647665  วาปีปทุม  ธารารัตน์ สมพร   20 ก.ย. 62 -
33  524175963  เชียงยืน  นิติธร กอกัน   20 ก.ย. 62 -
34  179916195  กันทรวิชัย  กุลนิดา เครือคำ   20 ก.ย. 62 -
35  077456851  วาปีปทุม  ธารารัตน์ สมพร   20 ก.ย. 62 -
36  300614245  กันทรวิชัย  สุชานันท์ มินานันท์   20 ก.ย. 62 -
37  338504981  กันทรวิชัย  กนกวรรณ สีถาการ   20 ก.ย. 62 -
38  052728885  ยางสีสุราช  ปัณฑิตา เพ็งแจ่ม   20 ก.ย. 62 -
39  955602177  กันทรวิชัย  จนัญญา สกุลทหาร   20 ก.ย. 62 -
40  300433319  วาปีปทุม  ชลติกานต์ สุขสมบัติ   20 ก.ย. 62 -
41  005981441  ชื่นชม  Chmnan Kong   20 ก.ย. 62 -
42  512990884  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   20 ก.ย. 62 -
43  878022822  กันทรวิชัย  นริศรา มาเลิศ   20 ก.ย. 62 -
44  215754189  ยางสีสุราช  สุนิตา กรินรักษ์   20 ก.ย. 62 -
45  507600405  ยางสีสุราช  กุลพัชร กองนา   20 ก.ย. 62 -
46  983465653  ยางสีสุราช  เพ็ญพิชชา ประพันธ์   20 ก.ย. 62 -
47  281191011  กันทรวิชัย  พิจิตรา หาญลือ   20 ก.ย. 62 -
48  266260973  กันทรวิชัย  ปิยาพร จันทสุข   20 ก.ย. 62 -
49  596001162  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   20 ก.ย. 62 -
50  257901237  นาดูน  Mr.Sovannarak Long   20 ก.ย. 62 -
51  208015806  ชื่นชม  ชุติมา ทรัพย์มีชัย   20 ก.ย. 62 -
52  990827675  บรบือ  รัตนาวดี ศิลปรายะ   20 ก.ย. 62 -
53  230539681  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   20 ก.ย. 62 -
54  240237368  เชียงยืน  สวพงษ์ รูปใส   20 ก.ย. 62 -
55  292359821  บรบือ  กชกร แก่นดี   20 ก.ย. 62 -
56  232851407  บรบือ232851407  กชกร แก่นดี   20 ก.ย. 62 -
57  2306623665  กันทรวิชัย  กนกวรรณ ธรรมวัติ   20 ก.ย. 62 -
58  149937435  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   20 ก.ย. 62 -
59  476025520  กุดรัง  รัตนาวดี เปรมรักษ์   20 ก.ย. 62 -
60  952121128  วาปีปทุม  พิชญา จ้องสละ   20 ก.ย. 62 -
61  041840336  ยางสีสุราช  เพ็ญพิชชา ประพันธ์   20 ก.ย. 62 -
62  027619733  เชียงยืน  คุณากร ไชยเลิศ   20 ก.ย. 62 -
63  346637208  เชียงยืน  คุณานนต์ พรมตวง   20 ก.ย. 62 -
64  053888565  พยัคฆ์  พงศกร สิบรัมย์   20 ก.ย. 62 -
65  051345615  ยางสีสุราช  นันทพร หาญประเสริฐ   20 ก.ย. 62 -
66  189210495  กันทรวิชัย  ศิริธิดา บุญเพ็ญ   20 ก.ย. 62 -
67  001296315  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   20 ก.ย. 62 -
68  338505275  กุดรัง  ณราภรณ์ โคตรชาลี   20 ก.ย. 62 -
69  160275186  วาปีปทุม  ปิยะมาภรณ์ ศรีราชเบอร์   19 ก.ย. 62 -
70  338387582  ยางสีสุราช  หนึ่งฤทัย พรมดอนกอย   19 ก.ย. 62 -
71  101362817  ยางสีสุราช  สุธิดา มะลิงาม   19 ก.ย. 62 -
72  121194843  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   19 ก.ย. 62 -
73  588013637  วาปีปทุม  กุลปริยาภรณ์ พุ่มทับทิม   19 ก.ย. 62 -
74  409914633  บรบือ  ชุติกาญจน์   19 ก.ย. 62 -
75  811695977  บรบือ  ภัทรสุดา สารนอก   19 ก.ย. 62 -
76  700879725  กุดรัง  ชไมพร พรหมจารี   19 ก.ย. 62 -
77  026308037  บรบือ  อนุธิดา ป้อมยายับ   19 ก.ย. 62 -
78  564359015  ชื่นชม  คณิศร ถามูลเลศ   19 ก.ย. 62 -
79  599300639  บรบือ  มาริสา สุดแก้ว   19 ก.ย. 62 -
80  501248659  บรบือ  จิราภรณ์ ฉ่ำมะณี   19 ก.ย. 62 -
81  596602900  กันทรวิชัย  กมลชนก อาจกมล   19 ก.ย. 62 -
82  055724658  กันทรวิชัย  กัลยาลักษณ์ นามบุรี   19 ก.ย. 62 -
83  842926375  บรบือ  นุชวรา สินสวัสดิ์   19 ก.ย. 62 -
84  250188635  ยางสีสุราช  สุประวีณ์ เอมสมบูรณ์   19 ก.ย. 62 -
85  874773741  เชียงยืน  ทวีศักดิ์ อยู่ดี   19 ก.ย. 62 -
86  238974744  วาปีปทุม  สุชาวดี เมืองสูง   19 ก.ย. 62 -
87  290537498  ยางสีสุราช  กษกร ประกอบเลิศ   19 ก.ย. 62 -
88  236922466  ชื่นชม  เบญจพร สุรัตนศิลป   19 ก.ย. 62 -
89  373561659  บรบือ  วราพร โลเกตุ   19 ก.ย. 62 -
90  639268077  กันทรวิชัย  ฐิติมา ภูหลักถิน   19 ก.ย. 62 -
91  200215639  วาปีปทุม  ปุณนุช คาหนองแห้ว   19 ก.ย. 62 -
92  219334434  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   19 ก.ย. 62 -
93  960724686  วาปีปทุม  นิศารัตน์ ลุนศรี   19 ก.ย. 62 -
94  141986679  บรบือ  มาริสา สุดแก้ว   19 ก.ย. 62 -
95  259500395  ชื่นชม  รสิตา กันสมาโส   19 ก.ย. 62 -
96  654484705  กันทรวิชัย  ศิริวรรณ วงษา   19 ก.ย. 62 -
97  242904254  กันทรวิชัย  จิราวรรณ เงาสุมาตย์   19 ก.ย. 62 -
98  091851504  วาปีปทุม  ศศิกานต์ ประสพสิน   19 ก.ย. 62 -
99  330828068  ยางสีสุราช  หัทยา ทองนวล   19 ก.ย. 62 -
100  589004937  ชื่นชม  ณัฐนิชา อรกุล   19 ก.ย. 62 -
101  178296221  ยางสีสุราช  เอมอร กอแก้ว   19 ก.ย. 62 -
102  229531195  กันทรวิชัย  สกุลกาญจน์ พูลสวัสดิ์   19 ก.ย. 62 -
103  216883661  วาปีปทุม  สุภาวรรณ ขันธวัตร์   19 ก.ย. 62 -
104  908442255  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   19 ก.ย. 62 -
105  058584773  บรบือ  สุวิชชา ดาศรี   19 ก.ย. 62 -
106  233355608  บรบือ  นริศรา ไชโย   19 ก.ย. 62 -
107  944061515  ยางสีสุราช  กุลพัชร กองนา   19 ก.ย. 62 -
108  234263491  วาปีปทุม  ปิยะฉัตร ภูดินทราย   19 ก.ย. 62 -
109  134391365  ยางสีสุราช  ปราวี สิงหาลุน   19 ก.ย. 62 -
110  148111326  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   19 ก.ย. 62 -
111  054544972  พยัคฆ์  พัชรพงษ์ แก้วกิจตะ   19 ก.ย. 62 -
112  501783254  ยางสีสุราช  จิราพร ผลมีบุญ   19 ก.ย. 62 -
113  330863816  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   19 ก.ย. 62 -
114  051345473  ยางสีสุราช  หยดฝน สัมหวาน   19 ก.ย. 62 -
115  231564285  พยัคฆ์  ิจิรสิน ติ๊บนวล   19 ก.ย. 62 -
116  431806574  กุดรัง  เจษฏาภรณ์ แก่นจันทร์   19 ก.ย. 62 -
117  562517805  วาปีปทุม  สุพรรษา เศรษฐโสภณ   19 ก.ย. 62 -
118  446287283  กุดรัง  ธนาภรณ์ สืบเสน   19 ก.ย. 62 -
119  559808635  ยางสีสุราช  อรอนงค์ อ่อนกาฬสินธ์   19 ก.ย. 62 -
120  513597458  บรบือ  ณัฐกานต์ สืบมา   19 ก.ย. 62 -
121  947575863  เชียงยืน  ภูมิศิษฐ์ วนาชัยโรจน์   19 ก.ย. 62 -
122  657456054  วาปีปทุม  บุศกร เป็งสุข   19 ก.ย. 62 -
123  202898768  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   19 ก.ย. 62 -
124  สิ่งตีพิมพ์  กันทรวิชัย  กฤษณา ไตรยขันท์   19 ก.ย. 62 -
125  574073410  กุดรัง  Tip   19 ก.ย. 62 -
126  307816627  กันทรวิชัย  อริสา โสภาศุภวัตร   19 ก.ย. 62 -
127  768660399  กุดรัง  Tip   19 ก.ย. 62 -
128  241269027  พยัคฆภูมิพิสัย  เกรียงศักดิ์ ขิมทอง   18 ก.ย. 62 -
129  237011758  ยางสีสุราช  ศุภนุช ศรีสมาน   18 ก.ย. 62 -
130  198139004  เชียงยืน  ศตวรรษ ถนอมพุตซา   18 ก.ย. 62 -
131  876528987  บรบือ  ชุติกาญจน์   18 ก.ย. 62 -
132  239272107  วาปีปทุม  พิชญาพร เพ็งพา   18 ก.ย. 62 -
133  522743785  เชียงยืน  ศีกร นาหอคำ   18 ก.ย. 62 -
134  242823079  ยางสีสุราช  มาริษา รักศรี   18 ก.ย. 62 -
135  844023894  กุดรัง  พัณณิตา พวงสด   18 ก.ย. 62 -
136  587118327  กันทรวิชัย  ปวีณา จำปารอด   18 ก.ย. 62 -
137  234237797  บรบือ  สุนันทา กาลพัฒน์   18 ก.ย. 62 -
138  234285996  วาปีปทุม  นภดารา พิมพ์ภูธร   18 ก.ย. 62 -
139  443345509  กันทรวิชัย  ณิชนันทน์   18 ก.ย. 62 -
140  884695686  เชียงยืน  ทยากร พิตติพันท์   18 ก.ย. 62 -
141  240128805  กุดรัง  สุจิตรา วัฒนศฤงฆาร   18 ก.ย. 62 -
142  851871754  พยัคฆภูมิพิสัย  น้ำฝน พันสนิด   18 ก.ย. 62 -
143  575624357  กันทรวิชัย  โสรญา สุรีรัมย์   18 ก.ย. 62 -
144  524164696  กุดรัง  พัชริดา แขมเกษม   18 ก.ย. 62 -
145  062001818  ยางสีสุราช  บุษกร สุวรรณพันธ์   18 ก.ย. 62 -
146  379873442  กุดรัง  สุวลักษณ์ สรรพมุข   18 ก.ย. 62 -
147  240129275  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   18 ก.ย. 62 -
148  869555341  กันทรวิชัย  อริสา รุขะจี   18 ก.ย. 62 -
149  144859230  วาปีปทุม  ปิยมาภรณ์ ศรีราชเบอร์   18 ก.ย. 62 -
150  960686166  กุดรัง  ธมนวรรณ สุวรรณ   18 ก.ย. 62 -
151  238771239  บรบือ  ประภัสรา สุดยอด   18 ก.ย. 62 -
152  2428322760  กุดรัง  ถิรดา จำนงค์นารถ   18 ก.ย. 62 -
153  443147335  กันทรวิชัย  จันทกร ชีรัมย์   18 ก.ย. 62 -
154  123981074  ยางสีสุราช  ญธิดา ตะกิมนอก   18 ก.ย. 62 -
155  248529693  ยางสีสุราช  กนกวรรณ อุปมานะ   18 ก.ย. 62 -
156  396307650  กันทรวิชัย  อิสริยาภรณ์ โสดายิ่ง   18 ก.ย. 62 -
157  954949124  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   18 ก.ย. 62 -
158  811168128  พยัคฆภูมิพิสัย  สิรวิชญ์ กสิพันธ์   18 ก.ย. 62 -
159  438800338  กันทรวิชัย  ศศินภา คำมี   18 ก.ย. 62 -
160  225290692  บรบือ  นิรัชพร ภูมูลนา   18 ก.ย. 62 -
161  626026704  กุดรัง  ลักษณา สอนสุภาพ   18 ก.ย. 62 -
162  22979367  ยางสีสุราช  จิตติมาภรณ์ พวงศรี   18 ก.ย. 62 -
163  238563678  บรบือ  ศศิประภา ปาสะนัม   18 ก.ย. 62 -
164  372376236  บรบือ  พณิชญา วารีพิณ   18 ก.ย. 62 -
165  628519622  วาปีปทุม  ปรียาฉัตร บุญชาย   18 ก.ย. 62 -
166  202573850  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   18 ก.ย. 62 -
167  494039689  ยางสีสุราช  อินทิรา แสนสวัสดิ์   18 ก.ย. 62 -
168  229404744  วาปีปทุม  จันทรวิมล โหษา   18 ก.ย. 62 -
169  054628859  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   18 ก.ย. 62 -
170  236130334  วาปีปทุม  วัสสวดี พลเยี่ยม   18 ก.ย. 62 -
171  85769438  กันทรวิชัย  ชลิดา พรมศรีจันทร์   18 ก.ย. 62 -
172  213600202  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   18 ก.ย. 62 -
173  1231463180  กันทรวิชัย  ศรุตา พิมพ์พันธ์   18 ก.ย. 62 -
174  097103805  กุดรัง  สุจิวรรณ สันตะกิจ   18 ก.ย. 62 -
175  957642655  เชียงยืน  Bhumipattana Jannoom   18 ก.ย. 62 -
176  577094192  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   18 ก.ย. 62 -
177  231453103  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   18 ก.ย. 62 -
178  584216679  กุดรัง  วรางคณา บุตรดีวงค์   18 ก.ย. 62 -
179  916646940  นาดูน  Kimlong Ya   18 ก.ย. 62 -
180  916646936  นาดูน  Kimlong Ya   18 ก.ย. 62 -
181  218045263  กุดรัง  พัณณิตา พวงสด   18 ก.ย. 62 -
182  520208391  กุดรัง  ณราภรณ์ โคตรชาลี   18 ก.ย. 62 -
183  148051450  กุดรัง  รัตนาวดี เปรมรักษ์   18 ก.ย. 62 -
184  300529768  บรบือ  กณิษฐา เค้าละมูล   18 ก.ย. 62 -
185  136143661  กุดรัง  อนุสรา พูลเพิ่ม   18 ก.ย. 62 -
186  905368936  กุดรัง  สุวลักษณ์ สรรพมุข   18 ก.ย. 62 -
187  146002663  ยางสีสุราช  ปฎิญญา ชำนาญดี   18 ก.ย. 62 -
188  536041062  วาปีปทุม  เบญจวรรณ โพธิ์ทองคำ   18 ก.ย. 62 -
189  185574813  กุดรัง  ธนิตา ศรีทองสา   18 ก.ย. 62 -
190  040698157  กุดรัง  ศยภัญ ทักษ์เตชาณภัค   18 ก.ย. 62 -
191  333493757  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   18 ก.ย. 62 -
192  660889660  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   18 ก.ย. 62 -
193  027600679  วาปีปทุม  ธนารัตน์ หงษ์ทะนี   18 ก.ย. 62 -
194  238860035  ยางสีสุราช  ชยรดี ทับพิมาย   18 ก.ย. 62 -
195  163784280  ยางสีสุราช  อาทิตยา สัญญาถนอมรัช   18 ก.ย. 62 -
196  120316035501  กันทรวิชัย  กัลยาณี ฤทธิ์ไธสง   18 ก.ย. 62 -
197  ธรรมดา  กุดรัง  พัชรา คำชมภู   18 ก.ย. 62 -
198  572571142  กุดรัง  Tip Sukkhatatsanasakun   18 ก.ย. 62 -
199  EI106465464TH  ยางสีสุราช  จารวีย์ ทองพิมพ์   17 ก.ย. 62 -
200  EW466581545TH  กุดรัง  บุษกร พลสิมมา   17 ก.ย. 62 -
201  EI225520926TH  กันทรวิชัย  ภัทรวิจิตรา ดอนอีง้อง   17 ก.ย. 62 -
202  19091114332  กันทรวิชัย  อาริสา ดาทอง   17 ก.ย. 62 -
203  ED834664686TH  บรบือ  ณัฐณิชา หอมเย็น   17 ก.ย. 62 -
204  EY044544195TH  กันทรวิชัย  ภรณ์ แสงพล   17 ก.ย. 62 -
205  EF295951211TH  กันทรวิชัย  วรรณภา รักทะเล   17 ก.ย. 62 -
206  PB892155135TH  พยัคฆภูมิพิสัย  พงษ์พิพัฒน์   17 ก.ย. 62 -
207  190910215075  ยางสีสุราช  สุดารัตน์ ไชยต้นเชือก   17 ก.ย. 62 -
208  EI229986554TH  ยางสีสุราช  พิศสุคนธ์ มั่งคั่ง   17 ก.ย. 62 -
209  EI209314792TH  ยางสีสุราช  เกษมณี การรัมย์   17 ก.ย. 62 -
210  RE343847896TH  กุดรัง  วรางคณา บุตรดีวงศ์   17 ก.ย. 62 -
211  190902001142  ยางสีสุราช  ทรรศยา พิลา   17 ก.ย. 62 -
212  EI234670481TH  กุดรัง  ณราภรณ์ โตรชาลี   17 ก.ย. 62 -
213  LL714972654  บรบือ  Apisada Artsuwan   17 ก.ย. 62 -
214  EF522261783TH  กุดรัง  วรรณภา ผ่องใส   17 ก.ย. 62 -
215  RP507154075TH  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   17 ก.ย. 62 -
216  EI227181868TH  ยางสีสุราช  เกวลิน สุระโส   17 ก.ย. 62 -
217  CY087514179TH  กันทรวิชัย  Fuangfah Mokthaisong   17 ก.ย. 62 -
218  EI209314789TH  ยางสีสุราช  เกษมณี การรัมย์   17 ก.ย. 62 -
219  RE036224402TH  บรบือ  บรบือสุนันทา กาลพัฒน์   17 ก.ย. 62 -
220  RC323036474Th  กันทรวิชัย  นริศรา มาเลิศ   17 ก.ย. 62 -
221  RE074606971TH  วาปีปทุม  ชฎารัตน์ บำรุงรัมย์   17 ก.ย. 62 -
222  EI134378995TH  วาปีปทุม  นฤมล จันทะไขาสร   17 ก.ย. 62 -
223  RF072873705TH  ยางสีสุราช  กัญญพร มากมูล   17 ก.ย. 62 -
224  ED964559052TH  บรบือ  อัจฉรา สายยศ   17 ก.ย. 62 -
225  EF 528311284TH  ยางสีสุราช  พรทิพย์ โพธิ์งาม   17 ก.ย. 62 -
226  RE399449762TH  กุดรัง  บุษกร พลสิมมา   17 ก.ย. 62 -
227  EI210316521TH  กันทรวิชัย  จุฑามาศ ยอดมงคล   17 ก.ย. 62 -
228  EF565355899TH  วาปีปทุม  ชฎารัตน์ บำรุงรัมย์   17 ก.ย. 62 -
229  EG033417602TH  บรบือ  กณิษฐา เค้าละมุล   17 ก.ย. 62 -
230  RC318022999TH  วาปีปทุม  ณฐพร บรรเลงชื่น   17 ก.ย. 62 -
231  EI156777915TH  ชื่นชม  ภัทรวรรณ แวงวรรณ   17 ก.ย. 62 -
232  EI237011483TH  ยางสีสุราช  วราภรณ์ จันทะสิทธิ์   17 ก.ย. 62 -
233  EW725946730TH  ยางสีสุราช  ชณัฎชา ชาดา   17 ก.ย. 62 -
234  ED965738293TH  เชียงยืน  พุทธศักดิ์ ฤทธิ์คำ   17 ก.ย. 62 -
235  EI220119945TH  ยางสีสุราช  พรทิพย์ โพธิ์งาม   17 ก.ย. 62 -
236  RP562182942TH  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   17 ก.ย. 62 -
237  EB104582556TH  วาปีปทุม  เพชรรัตน์ กันยารัตน์   17 ก.ย. 62 -
238  ED903291103TH  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   17 ก.ย. 62 -
239  Ew992513051TH  เชียงยืน  ธนากร ประธรรมเต   17 ก.ย. 62 -
240  RP573962649TH  วาปีปทุม  ปภาวรินท์ ทองสำเริงฤทธิ์   17 ก.ย. 62 -
241  RE176748215Th  ยางสีสุราช  วรภรณ์ ศิลปรุ   17 ก.ย. 62 -
242  RG040497929TH  ยางสีสุราช  ณัฐทิญา ดาวเรือน   17 ก.ย. 62 -
243  EI134378987TH  วาปีปทุม  นฤมล จันทะไขสร   17 ก.ย. 62 -
244  EI237834564TH  เชียงยืน  พันทวี มีมาก   17 ก.ย. 62 -
245  EI220480139TH  เชียงยืน  ชินดนัย มะลิซ้อน   17 ก.ย. 62 -
246  EI178290966TH  กุดรัง  สุนิสา สงวนศักดิ์   17 ก.ย. 62 -
247  EF054592730Th  วาปีปทุม  สโรชา สุวรรณวาปี   17 ก.ย. 62 -
248  EI234209796TH  บรบือ  เขมาภรณ์   17 ก.ย. 62 -
249  EX 344945121TH  ยางสีสุราช  สุธาทิพย์ อาษางาม   17 ก.ย. 62 -
250  EF179400169TH  เชียงยืน  ณฐพงศ์ กุลสุวรรณ์   17 ก.ย. 62 -
251  EF540729476TH  บรบือ  กุลธิดา สมบัติ   17 ก.ย. 62 -
252  RC308104217TH  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   17 ก.ย. 62 -
253  EF054364485TH  ยางสี  มุกมณี ไท้ธเนศวร   17 ก.ย. 62 -
254  EF341160977TH  วาปีปทุม  ขวัญกมล กังฮวด   17 ก.ย. 62 -
255  RE483582262TH  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   17 ก.ย. 62 -
256  EW911155351TH  ยางสีสุราช  พิชญาภา จันทร์แดง   17 ก.ย. 62 -
257  EG333875212TH  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ อดีตรัมย์   17 ก.ย. 62 -
258  EF232089512TH  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   17 ก.ย. 62 -
259  EI199277625TH  วาปีปทุม  อารียา จันทร์สม   17 ก.ย. 62 -
260  EB218190495TH  วาปีปทุม  ทิพย์สินี หรั่งน้ำทิพย์   17 ก.ย. 62 -
261  ef680494480th  กุดรัง  บุศยรินทร์ พลหนองหลวง   16 ก.ย. 62 -
262  ei164449381th  ชื่นชม  ศรันญา ประพงษ์   16 ก.ย. 62 -
263  ei151243808th  กันทรวิชัย  อิสริยาภรณ์ โสดายิ่ง   16 ก.ย. 62 -
264  ei185381852th  วาปีปทุม  ศิริวรรณ ศรีอาริยะเมตตา   16 ก.ย. 62 -
265  ei230104565th  กุดรัง  ณัฐนรีย์ หงษาพุทธ   16 ก.ย. 62 -
266  ei166171958th  นาดูน  รัศมี ทองกาล   16 ก.ย. 62 -
267  rp591601641th  ยางสีสุราช  เกล้ากัลยา บุษบา   16 ก.ย. 62 -
268  ea330577078th  วาปีปทุม  บุษราคัม บุญส่ง   16 ก.ย. 62 -
269  ei120488435th  กันทรวิชัย  กัญญาภัค แก้วลา   16 ก.ย. 62 -
270  ef242388051th  กุดรัง  เฟื่องฟ้า แก้วพล   16 ก.ย. 62 -
271  ew001535917th  กุดรัง  อรอนงค์ แทนนคร   16 ก.ย. 62 -
272  ef575576988th  กันทรวิชัย  ปริฉัตร พิมชายน้อย   16 ก.ย. 62 -
273  rp487381898th  ยางสีสุราช  วรฤทัย ทวีชัย   16 ก.ย. 62 -
274  re033496477th  ยางสีสุราช  จิราภรณ์ ยอดเจริญ   16 ก.ย. 62 -
275  rc270163187th  วาปีปทุม  ภาสินี แสงคำกุล   16 ก.ย. 62 -
276  rc504348639th  กุดรัง  ธนิตา ศรีทองสา   16 ก.ย. 62 -
277  re044847024th  กันทรวิชัย  ณภัทร ปรากฏดี   16 ก.ย. 62 -
278  rp556281455th  กันทรวิชัย  ฐิดารัตน์ ศรีเรือง   16 ก.ย. 62 -
279  ed813152077th  พยัคฆภูมิพิสัย  วรายุทธ ปิ่นเภท   16 ก.ย. 62 -
280  rh319899164th  ยางสีสุราช  กฤตวิทย์ วิชัยคำมาตย์   16 ก.ย. 62 -
281  ed946036045th  ยางสีสุราช  กัญญาลักษณ์ ทรัพย์แตง   16 ก.ย. 62 -
282  rc156024561th  กันทรวิชัย  เจตสุภา ตัวสง่า   16 ก.ย. 62 -
283  ei198129744th  กุดรัง  ศิริญญาภรณ์ ภักดี   16 ก.ย. 62 -
284  rp576957095th  กันทรวิชัย  วนิดา ธงทันดี   16 ก.ย. 62 -
285  ef144851450th  วาปีปทุม  ศรินยา วังนาแพง   16 ก.ย. 62 -
286  ef227058821th  ยางสีสุราช  สุประวีณ์ เอมสมบูรณ์   16 ก.ย. 62 -
287  ef227061896th  ชื่นชม  พัชราภา จันทรักษ์   16 ก.ย. 62 -
288  re351292385th  ยางสีสุราช  บัณฑิตย์ ศรีกงพาน   16 ก.ย. 62 -
289  er465179321th  กันทรวิชัย  กฤติญาณี ภูศรี   16 ก.ย. 62 -
290  rb917096002th  ยางสีสุราช  สุวิชา ยาทองไชย   16 ก.ย. 62 -
291  ev474784743th  กันทรวิชัย  กนกวรรณ สีถาการ   16 ก.ย. 62 -
292  ew590779016th  ยางสีสุราช  ชนิสรา เทียมดาว   16 ก.ย. 62 -
293  ei136486281th  บรบือ  กชกร แก่นดี   16 ก.ย. 62 -
294  ef232996485th  กุดรัง  ประภาคสิริ อันพิมพ์   16 ก.ย. 62 -
295  rg117150789th  บรบือ  นิรัชพร ภูมูลนา   16 ก.ย. 62 -
296  re033499535th  กันทรวิชัย  rabbitbunnykook Cooky 0611372766   16 ก.ย. 62 -
297  ei050659025th  วาปีปทุม  มาริสา สารมัย   16 ก.ย. 62 -
298  re345008197th  บรบือ  นันทิยา ดอนอิสวน   16 ก.ย. 62 -
299  ev85353685th  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   16 ก.ย. 62 -
300  eb236923435th  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ สวัสดิ์ศรี   16 ก.ย. 62 -
301  rf843586165th  วาปีปทุม  ธนิตาา มาตะรักษ์   16 ก.ย. 62 -
302  re562450082th  ชื่นชม  ธีรยา ศรีกะกูล   16 ก.ย. 62 -
303  ef199060481th  กันทรวิชัย  จินตนาภรณ์ ก้อนคำ   16 ก.ย. 62 -
304  eg338981456th  วาปีปทุม  พิชญา จ้องสละ   16 ก.ย. 62 -
305  ef262595937th  กันทรวิชัย  ภัทรสุดา ปัญญาวงค์   16 ก.ย. 62 -
306  rm091942942th  บรบือ  ภาวิณี ศรีเชียงขวา   16 ก.ย. 62 -
307  rp587104420th  บรบือ  ปาจารีย์ ทองนาค   16 ก.ย. 62 -
308  ed858449157th  วาปีปทุม  พนิดา บุญประทุม   16 ก.ย. 62 -
309  ed861648060th  วาปีปทุม  ชนกสุดา อู่นอก   16 ก.ย. 62 -
310  ei159324503th  กันทรวิชัย  แพรวพลอย บุญย่อ   16 ก.ย. 62 -
311  ef560018585th  วาปีปทุม  วรฤทัย ศรีเจริญ   16 ก.ย. 62 -
312  ei107093013th  กุดรัง  แพรทองพรรณ แก้วหานาม   16 ก.ย. 62 -
313  et152330623th  ยางสีสุราช  นารากร มุ่งต่อกลาง   16 ก.ย. 62 -
314  ei226946043th  กุดรัง  ชไมพร พรหมจารี   16 ก.ย. 62 -
315  ew274487342th  เชียงยืน  คุณานนต์ พรมตวง   16 ก.ย. 62 -
316  ef135349678th  ยางสีสุราช  มีนา การกระสัง   16 ก.ย. 62 -
317  ef542217775th  ยางสีสุราช  จารุวรรณ วงแสน   16 ก.ย. 62 -
318  ei203383256th  ชื่นชม  นันทนัช ศรีวนค้ำ   16 ก.ย. 62 -
319  rg093849389th  กันทรวิชัย  นันทนัช อมรกิตติถาวร   16 ก.ย. 62 -
320  ef55980814th  กุดรัง  บุษราภา บุญอุดม   16 ก.ย. 62 -
321  rx213597790th  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   16 ก.ย. 62 -
322  eg253017119kr  กันทรวิชัย  Phaifar   16 ก.ย. 62 -
323  ef262597456th  นาดูน  พงศธรณ์ มะปะรัง   16 ก.ย. 62 -
324  re101475544th  กันทรวิชัย  ชลิดา พรมศรีจันทร์   16 ก.ย. 62 -
325  ed940958302th  วาปีปทุม  อาทิตติยา ใสส่อง   16 ก.ย. 62 -
326  EI097384938TH  บรบือ  ธันยนันท์ ศตวุฒิเศรษฐ์   16 ก.ย. 62 -
327  EU657462721TH  กันทรวิชัย  จนัญญา สกุลทหาร   16 ก.ย. 62 -
328  EI231344593TH  วาปีปทุม  อนิตรา ราษฎรดี   16 ก.ย. 62 -
329  EB204249712TH  กันทรวิชัย  ฐิติมา ภูหลักถิน   16 ก.ย. 62 -
330  EI207886069TH  วาปีปทุม  ชริดา โรจนวัชร์   16 ก.ย. 62 -
331  EI85922218TH  กันทรวิชัย  วรัตติกา ประสงค์ทรัพย์   16 ก.ย. 62 -
332  ED734469463TH  กันทรวิชัย  ทิพย์สุนีย์ ธะนะเหลา   16 ก.ย. 62 -
333  EG253016833kR  กันทรวิชัย  Phaifar   16 ก.ย. 62 -
334  EG253015245KR  กันทรวิชัย  Phaifar   16 ก.ย. 62 -
335  EI227128859TH  วาปีปทุม  สุภาวรรณ ขันธวัตร์   16 ก.ย. 62 -
336  EI161530129TH  เชียงยืน  คุณานนต์ พรมตรวง   16 ก.ย. 62 -
337  EG252987077KR  กันทรวิชัย  Plaifa Puenram   16 ก.ย. 62 -
338  EI193861498TH  ยางสีสุราช  วศัชยา จันทกุล   16 ก.ย. 62 -
339  EI063854544TH  วาปีปทุม  ชลลดา นงช์ธนู   16 ก.ย. 62 -
340  EI124804606TH  กันทรวิชัย  วิจิตรา พิเนตรเสถียร   16 ก.ย. 62 -
341  re532044505th  กันทรวิชัย  สุดารัตน์ ผุสิงห์   16 ก.ย. 62 -
342  ed897464045th  กันทรวิชัย  ธนภรณ์ สมบุญนอก   16 ก.ย. 62 -
343  rc371924333th  ยางสีสุราช  ณัฐมน ขามงาม   16 ก.ย. 62 -
344  ew873216469th  วาปีปทุม  ปนัดดา นิสา   16 ก.ย. 62 -
345  ef144871539th  กุดรัง  นิตยาพร พุทธกุล   16 ก.ย. 62 -
346  ef054553016th  นาดูน  ปวริศ ปะวะเท   16 ก.ย. 62 -
347  ef540726554th  ยางสีสุราช  มานิตา แสนโคตร   16 ก.ย. 62 -
348  ef537030273th  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ ศรีสุข   16 ก.ย. 62 -
349  ed908440705th  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   16 ก.ย. 62 -
350  ef488945998th  กันทรวิชัย  ศศินภา คำมี   16 ก.ย. 62 -
351  ew998306865th  กันทรวิชัย  พีรยา ปิระกาโน   16 ก.ย. 62 -
352  rp499699286th  วาปีปทุม  อารียา จันทร์สม   16 ก.ย. 62 -
353  rp442625343th  กันทรวิชัย  จนัญญา สกุลทหาร   16 ก.ย. 62 -
354  rc738355529th  เชียงยืน  วัชรพล ขันเดช   16 ก.ย. 62 -
355  rb98534110th  กุดรัง  เบญธิตา ก้อนคำ   16 ก.ย. 62 -
356  rc853022680th  กุดรัง  มณฑิรา สมประสงค์   16 ก.ย. 62 -
357  rb229435287th  กุดรัง  น้ำฝน เจริญศิริ   16 ก.ย. 62 -
358  rg100358983th  ยางสีสุราช  ณัฐฑิญา ดาวเรือง   16 ก.ย. 62 -
359  rp569627235th  กันทรวิชัย  ธิดาพร ทักขินัย   16 ก.ย. 62 -
360  ef372372954th  กุดรัง  ทิพย์สุดา ชินตะวัน   16 ก.ย. 62 -
361  rp572508445th  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   16 ก.ย. 62 -
362  ed874463064th  วาปีปทุม  รัชนีกร กระชาชัด   16 ก.ย. 62 -
363  rc263414741th  ยางสีสุราช  นันทิดา ลูจันทร์   16 ก.ย. 62 -
364  ei088492188th  วาปีปทุม  ธารารัตน์ สมพร   16 ก.ย. 62 -
365  eg337155128th  บรบือ  ณัฐริกา จอมคีรี   16 ก.ย. 62 -
366  ei004031122th  ยางสีสุราช  สุนันทา คำมะณี   16 ก.ย. 62 -
367  ei094479407th  ยางสีสุราช  ณัฐฑิญา ดาวเรือง   16 ก.ย. 62 -
368  ei144935530th  กันทรวิชัย  เยาวลักษณ์ สุดสนธิ์   16 ก.ย. 62 -
369  ed082376515th  วาปีปทุม  ชรีญา วัดเวียงคำ   16 ก.ย. 62 -
370  ed890735923th  ยางสีสุราช  สุนิตา ลุนสะแกวงศ์   16 ก.ย. 62 -
371  ei230616803th  กุดรัง  รัตนาวดี เปรมรักษ์   16 ก.ย. 62 -
372  ef555951097th  กันทรวิชัย  เพ็ญพิชา ถาโคตรจันทร์   16 ก.ย. 62 -
373  ew782791214th  กันทรวิชัย  ยศวดี ขุนทอง   16 ก.ย. 62 -
374  ei213854754th  กุดรัง  ถิรดา จำนงค์นารถ   16 ก.ย. 62 -
375  eg05295208th  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   16 ก.ย. 62 -
376  rg054054195th  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   16 ก.ย. 62 -
377  ef447154059th  ยางสีสุราช  จอมใจ สายเพชร   16 ก.ย. 62 -
378  rc101362180th  ยางสีสุราช  ธัญชนก แดนกาไสย   16 ก.ย. 62 -
379  rx218414635th  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   16 ก.ย. 62 -
380   ew807453625th  วาปีปทุม  ยุวดี ขันประโคน   16 ก.ย. 62 -
381  rp521523412th  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   16 ก.ย. 62 -
382  ea330876412th  ชื่นชม  จรินทร์ญา จิตจักร   16 ก.ย. 62 -
383  re012014877th  ยางสีสุราช  ธนพร สมานรักษ์432   16 ก.ย. 62 -
384  ei198969925th  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   16 ก.ย. 62 -
385  EI178665902TH  กันทรวิชัย  ธัญญารัตน์ ประดับเพชร   16 ก.ย. 62 -
386  RE012014758TH  ยางสีสุราช  กานต์พิชชา พัดพรม   16 ก.ย. 62 -
387  PD053120994TH  กันทรวิชัย  ฐิติพร ลือดารา   16 ก.ย. 62 -
388  PB892154869TH  วาปีปทุม  ศิริวรรณ ศรีอาริยะเมตตา   16 ก.ย. 62 -
389  en 9720 4793 4 th  พยัคฆภูมิพิสัย  เมงเซียง ลิม   13 ก.ย. 62 -
390  ea 3305 7157 4 th  วาปีปทุม  ชลธิชา ปานปรีชา   13 ก.ย. 62 -
391  Ei 1817 3936 1 th  ยางสีสุราช  สุวิชา ยาทองไชย   13 ก.ย. 62 -
392  rp 5684 4150 9 th  วาปีปทุม  ศรันยา รังนาแพง   13 ก.ย. 62 -
393  rp 5495 6361 5 th  วาปีปทุม  บุษราคัม บุญส่ง   13 ก.ย. 62 -
394  ei 2172 5097 0 th  ยางสีสุราช  ชนิสรา เทียมดาว   13 ก.ย. 62 -
395  ei 2255 1041 6 th  วาปีปทุม  ชนิกานต์ เทียมทะนงค์   13 ก.ย. 62 -
396  rg 1442 4389 6 th  กันทรวิชัย  พิชชาพร นิลทะสิงห์   13 ก.ย. 62 -
397  ef 7264 7946 9 th  บรบือ  ชลลดา โสภนนี   13 ก.ย. 62 -
398  ed 7446 5424 9 th  บรบือ  อาภัสรา ทองคำ   13 ก.ย. 62 -
399  ed 9270 9128 2 th  วาปีปทุม  สุดารัตน์ บุ้งทอง   13 ก.ย. 62 -
400  ew 2050 1127 0 th  วาปีปทุม  ชุติญา ลิมปะจารุต   13 ก.ย. 62 -
401  re 1311 6606 0 th  ยางสีสุราช  ปัทมา วรรณโสภา   13 ก.ย. 62 -
402  rp 5753 0891 6 th  ยางสีสุราช  พรนภัส สิทธิบูรณ์   13 ก.ย. 62 -
403  rp 5729 5300 5 th  กันทรวิชัย  ploy   13 ก.ย. 62 -
404  ef 1088 4155 1 th  วาปีปทุม  สมปรารถนา ศรีภูบาล   13 ก.ย. 62 -
405  re 5618 0339 8 th  ยางสีสุราช  พรญาณี กาววัน   13 ก.ย. 62 -
406  ei 2028 7050 4 th  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์   13 ก.ย. 62 -
407  rp 5845 3111 0 th  บรบือ  ปวีณา เทียบไชย   13 ก.ย. 62 -
408  eb 2363 1112 4 th  ยางสีสุราช  พัฒนา สังข์ชู   13 ก.ย. 62 -
409  ef 3657 0065 4 th  พยัคฆภูมิพิสัย  มินทร์ทดา สีนาราช   13 ก.ย. 62 -
410  ei 2189 3979 1 th  บรบือ  ยงยุทธ สายเดียว   13 ก.ย. 62 -
411  rb 7825 5136 9 th  วาปีปทุม  จีรนนท จันทรชม   13 ก.ย. 62 -
412  ef 5234 0792 7 th  กุดรัง  นัรนาถ ผายแสง   13 ก.ย. 62 -
413  rx 2212 5054 8 th  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   13 ก.ย. 62 -
414  rx 2166 6525 5 th  กุดรัง  บุญชญานิษฐ์ มิตรดีตระกูล   13 ก.ย. 62 -
415  ea 3302 4280 3 th  กุดรัง  นุชจรีย์ จ่ากลาง   13 ก.ย. 62 -
416  rc 7420 5386 0 th  กันทรวิชัย  สุชาวดี พวงกระโทก   13 ก.ย. 62 -
417  ea 3306 9287 8 th  กุดรัง  ประภาคสิริ อันพิมพ์   13 ก.ย. 62 -
418  ei 1863 8077 9 th  กันทรวิชัย  สุดารัตน์ เอ็นมาก   13 ก.ย. 62 -
419  ed 8846 9263 1 th  กันทรวิชัย  สุณิสา   13 ก.ย. 62 -
420  eg 3387 0636 5 th  บรบือ  สุธิดา ตอสกุล   13 ก.ย. 62 -
421  ex 3617 9530 8 th  ยางสีสุราช  กานต์พิชชา พัดพรม   13 ก.ย. 62 -
422  ev 9618 9656 3 th  กันทรวิชัย  สุกัญญา แกนแต่ง   13 ก.ย. 62 -
423  ew 8643 5634 9 th  บรบือ  ธัญธิดาพร น้อยแวงพิมพ์   13 ก.ย. 62 -
424  ew 1938 7025 1 th  กันทรวิชัย  กฤษณา นามสะเนตร   13 ก.ย. 62 -
425  ei 0973 9159 3 th  ยางสีสุราช  นริศรา โมงขุนทด   13 ก.ย. 62 -
426  ei 2186 7308 7 th  เชียงยืน  สวพงษ์ รูปใส   13 ก.ย. 62 -
427  rp 5547 9563 4 th  ยางสีสุราช  วธัญญา งอยภูธร   13 ก.ย. 62 -
428  ea 3306 3418 6 th  บรบือ  จุฑามาศ ขานบุตร   13 ก.ย. 62 -
429  eb 2367 6624 0 th  ยางสีสุราช  อารียา จานชิน   13 ก.ย. 62 -
430  re 3539 0943 th  กันทรวิชัย  พรวุฒิ จันทะบาล   13 ก.ย. 62 -
431  ea 3303 4555 5 th  กุดรัง  บุษกร พลสิมมา   13 ก.ย. 62 -
432  re 1731 3535 5 th  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   13 ก.ย. 62 -
433  re 5344 1903 3 th  บรบือ  สุณิสา เปลี่ยนซัง   13 ก.ย. 62 -
434  ew 3289 2741 6 th  วาปีปทุม  สุชาดา พะนิดรัมย์   13 ก.ย. 62 -
435  rc 5803 9158 4 th  วาปีปทุม  มนสิชา แสวงคำกุล   13 ก.ย. 62 -
436  ex 3444 7737 5 th  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   13 ก.ย. 62 -
437  ei 1168 3766 5 th  กันทรวิชัย  นันทิดา   13 ก.ย. 62 -
438  ew 6835 8029 8 th  เชียงยืน  สวพงษ์ รูปใส   13 ก.ย. 62 -
439  rp 5641 6166 7 th  พยัคฆภูมิพิสัย  ธนวัตน์   13 ก.ย. 62 -
440  ei 2292 0741 8 th  ยางสีสุราช  ชินสุดา ไวยพัฒน์   13 ก.ย. 62 -
441  ew 4038 4851 1 th  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   13 ก.ย. 62 -
442  rf 8438 5604 9 th  บรบือ  สุวิชชา ดาศรี   13 ก.ย. 62 -
443  ed 9847 3784 3 th  ยางสีสุราช  ญาณภัทร เสือทอง   13 ก.ย. 62 -
444  re 2692 4429 4 th  วาปีปทุม  ปาริฉัตร สร้อยเกษร   13 ก.ย. 62 -
445  ef 0540 0967 4 th  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   13 ก.ย. 62 -
446  rb 9854 4775 4 th  กุดรัง  มณฑิรา สมประสงค์   13 ก.ย. 62 -
447  re 4320 3914 5 th  กุดรัง  พิชญาภัค ปฎิพันธ์   13 ก.ย. 62 -
448  rp 4143 8374 8 th  กันทรวิชัย  สุชานันท์ มินานันท์   13 ก.ย. 62 -
449  ef 6775 7490 3 th  กันทรวิชัย  แพรวพลอย แก้วมาตย์   13 ก.ย. 62 -
450  rp 5674 3577 6 th  กันทรวิชัย  วราภรณ์ น้ำคำ   13 ก.ย. 62 -
451  ei 1352 8044 5 th  พยัคฆภูมิพิสัย  คิรากร ลิ้มทองใบ   13 ก.ย. 62 -
452  ew 2766 7328 5 th  เชียงยืน  ธีรโชติ เสนสาย   13 ก.ย. 62 -
453  ef 5480 7928 6 th  บรบือ  สุวิชชา ถาศรี   13 ก.ย. 62 -
454  EG 2529 1194 9 KR  กันทรวิชัย  Phaifar   13 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 รับแล้ว
455  EG 2528 6831 3 KR  กันทรวิชัย  Phaifar   13 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 รับแล้ว
456  330418195  กุดรัง  ศุภรัศมิ์ อุทโท   12 ก.ย. 62 -
457  167975320  เชียงยืน  อัฑฒ์ เดชาเลิศ   12 ก.ย. 62 -
458  175364497  กุดรัง  นันทรัตน์ โพธิ์สว่าง   12 ก.ย. 62 -
459  621316713  วาปีปทุม  ประทุมภรณ์ ถินนอก   12 ก.ย. 62 -
460  544831840  กันทรวิชัย  ธนกรณ์ สมบุญนอก   12 ก.ย. 62 -
461  431796965  ยางสีสุราช  ธัญชนก แดนกาไสย   12 ก.ย. 62 -
462  843686866  บรบือ  วริยา เทียบแก้ว   12 ก.ย. 62 -
463  209690983  ยางสีสุราช  รสริน พิพัฒบริภัณฑ์   12 ก.ย. 62 -
464  848257339  วาปีปทุม  สุกัญญา ถุงจันทร์แก้ว   12 ก.ย. 62 -
465  064071662  กันทรวิชัย  สุภัทรา มีรินทะ   12 ก.ย. 62 -
466  815727613  พยัคฆ์  ชนายุทธ พูลทรัพย์   12 ก.ย. 62 -
467  940649181  ยางสีสุราช  ศรุฏาภา สีจองแสง   12 ก.ย. 62 -
468  230529273  ยางสีสุราช  ชลธิชา ศรีวิโรจน์   12 ก.ย. 62 -
469  144795483  ยางสีสุราช  นารากร มุ่งต่อกลาง   12 ก.ย. 62 -
470  829858715  กุดรัง  ประไพจิตร ผูกพันธ์   12 ก.ย. 62 -
471  659799145  ยางสีสุราช  พรวิภา พรพิรุณโรจน์   12 ก.ย. 62 -
472  507807373  กุดรัง  ทิพ สุขทัศนาสกุล   12 ก.ย. 62 -
473  216012677  วาปีปทุม  พันธุ์ทิพา มะเริงสิทธิ์   12 ก.ย. 62 -
474  220035123  ยางสีสุราช  นฤมล พันละเกตุ   12 ก.ย. 62 -
475  105597628  กันทรวิชัย  Somrueihai Srisawat   12 ก.ย. 62 -
476  106463004  ยางสีสุราช  นิภาพร ทองปลาย   12 ก.ย. 62 -
477  224502002  วาปีปทุม  ทรงศิริ ศรีสงคราม   12 ก.ย. 62 -
478  659363942  กันทรวิชัย  นันธิยา ชื่นอิสรา   12 ก.ย. 62 -
479  192180215  บรบือ  ฉัตรศิริ ชนะมาร   12 ก.ย. 62 -
480  485833290  ชื่นชม  มนัสนก บัวตัน   12 ก.ย. 62 -
481  212704016  บรบือ  พัชรีพร ชาภักดี   12 ก.ย. 62 -
482  215320196  กันทรวิชัย  อภิญญา มาโสภา   12 ก.ย. 62 -
483  141599065  บรบือ  วิลาวัณย์ ลาภสาร   12 ก.ย. 62 -
484  524177726  กันทรวิชัย  เจนติตา จินดากุล   12 ก.ย. 62 -
485  568432802  กันทรวิชัย  กมลชนก อาจกมล   12 ก.ย. 62 -
486  368364126  กันทรวิชัย  ณัฏฐณิชา ถาบุตร   12 ก.ย. 62 -
487  217230175  กันทรวิชัย  พรพรรณ สีสะอาด   12 ก.ย. 62 -
488  552783050  กันทรวิชัย  แพรวพลอย   12 ก.ย. 62 -
489  843650915  ยางสีสุราช  กรรณิการ์ หินขาว   12 ก.ย. 62 -
490  536936185  บรบือ  สุดารัตน์ ปัญญาเพียร   12 ก.ย. 62 -
491  586605787  ยางสีสุราช  บุษกร สุวรรณพันธ์   12 ก.ย. 62 -
492  292351598  เชียงยืน  จักรพงษ์ แก้วภูมิแห่   12 ก.ย. 62 -
493  848257360  ยางสีสุราช  จุรีรัตน์ บุตรแสน   12 ก.ย. 62 -
494  436958355  ชื่นชม  สิริรัตน์ กุลภู   12 ก.ย. 62 -
495  853264258  กันทรวิชัย  วิภาดา สืบสาม   12 ก.ย. 62 -
496  575011062  กันทรวิชัย  อัจฉรา ผานาค   12 ก.ย. 62 -
497  538759032  กันทรวิชัย  ไผกะบ่รู้   12 ก.ย. 62 -
498  562739308  ยางสีสุราช  โสภิตา เจตนา   12 ก.ย. 62 -
499  842280997  วาปีปทุม  สุกัลยา ตันตุลา   12 ก.ย. 62 -
500  203149355  กุดรัง  สุจิตรา วัฒนศฤงฆาร   12 ก.ย. 62 -
501  436400108  ยางสีสุราช  นันติยา ธงไชย   12 ก.ย. 62 -
502  238582694  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   12 ก.ย. 62 -
503  330278839  กุดรัง  วารุณี ศรีชัยภูมิ   12 ก.ย. 62 -
504  762109404  พยัคฆ์  วันวิสาข์ แสนปัญญา   12 ก.ย. 62 -
505  348727714  กันทรวิชัย  วธิดา สิงห์สถิตย์   12 ก.ย. 62 -
506  571516167  ยางสีสุราช  ธัญชนก แดนกาไสย   12 ก.ย. 62 -
507  216103017  กุดรัง  อารียา ใคร่ครวญ   12 ก.ย. 62 -
508  233112566  วาปีปทุม  ภาสินี แสงคำกุล   12 ก.ย. 62 -
509  176739412  บรบือ  ศิริภัสสร   12 ก.ย. 62 -
510  432854749  เชียงยืน  นัฐพล อุปมัย   12 ก.ย. 62 -
511  135757120  เชียงยืน  อรรถพล ชื่นประโคน   12 ก.ย. 62 -
512  192080224  บรบือ  ฉัตรศิริ ชนะมาร   12 ก.ย. 62 -
513  972031041  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   12 ก.ย. 62 -
514  220113789  ยางสีสุราช  รัญชญา พิมพะทิตย์   12 ก.ย. 62 -
515  042304569  กันทรวิชัย  ปิยะฉัตร โกมารทัต   12 ก.ย. 62 -
516  578117853  กันทรวิชัย  นันทิยา ชัยกำเนิด   12 ก.ย. 62 -
517  585410841  ยางสีสุราช  วรรณวิภา เดินรีบรัมย์   12 ก.ย. 62 -
518  853018950  วาปีปทุม  กุลณภัทร คำบอน   12 ก.ย. 62 -
519  924874966  กุดรัง  สุวลักษณ์ สรรพมุข   12 ก.ย. 62 -
520  116838381  บรบือ  นวพร ชอบจิตต์   12 ก.ย. 62 -
521  776191352  เชียงยืน  เขมรัฐ อุทธิเสน   12 ก.ย. 62 -
522  491408005  เชียงยืน  ภูภัฏ ศรีมานะชัย   12 ก.ย. 62 -
523  237525727  บรบือ  ศริญญา ขานหมัด   12 ก.ย. 62 -
524  506878651  ชื่นชม  จรินทร์ญา จิตจักร   12 ก.ย. 62 -
525  259976913  เชียงยืน  ณฐพงศ์ กุลสุวรรณ์   12 ก.ย. 62 -
526  204652674  พยัคฆ์  จีระศิลป์ คุณะโครตร   12 ก.ย. 62 -
527  373377476  เชียงยืน  สราวุธ โคตรโยธา   12 ก.ย. 62 -
528  259783201  บรบือ  ชุติกาญจน์ พงษ์โพธิ์ชัย   12 ก.ย. 62 -
529  219005230  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   12 ก.ย. 62 -
530  207925981  วาปีปทุม  นภดารา พิมพ์ภูธร   12 ก.ย. 62 -
531  874770250  วาปีปทุม  ธาราทิพย์ แก้วมุงคุณ   12 ก.ย. 62 -
532  467371755  ยางสีสุราช  เอมจิตร์ สมนา   12 ก.ย. 62 -
533  940649178  ยางสีสุราช  ศรุฏาภา สีจองแสง   12 ก.ย. 62 -
534  458080604  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   12 ก.ย. 62 -
535  068603446  พยัคฆ์  ธนพล พลลาป   12 ก.ย. 62 -
536  338504244  กุดรัง  ณราภรณ์ โคตรชาลี   12 ก.ย. 62 -
537  562037707  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   12 ก.ย. 62 -
538  053573875  กุดรัง  กชกร แต่งขุนทด   12 ก.ย. 62 -
539  209925255  กุดรัง  ถิรดา จำนงค์นารถ   12 ก.ย. 62 -
540  892044302  วาปีปทุม  นิศารัตน์ ลุนศรี   12 ก.ย. 62 -
541  259901645  ชื่นชม  พัชรธิดา ณาณสาร   12 ก.ย. 62 -
542  576065481  กุดรัง  ฐิติรัตน์   12 ก.ย. 62 -
543  217132417  ยางสีสุราช  ทิติวลักษณ์ ยาขันทิพย์   12 ก.ย. 62 -
544  575571257  วาปีปทุม  วันวิสา กันยาเถื่อน   12 ก.ย. 62 -
545  527976084  กันทรวิชัย  กนกวรรณ สีภาการ   12 ก.ย. 62 -
546  ธรรมดา  กันทรวิชัย  Plaifa Puenram   12 ก.ย. 62 -
547  239896345  ชื่นชม  เปรมศิริ นิตย์คำหาญ   11 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 รับแล้ว
548  369822809  กันทรวิชัย  อินทิรา แสงศรี   11 ก.ย. 62 -
549  427264545  วาปีปทุม  ประทุมภรณ์ ถินนอก   11 ก.ย. 62 -
550  817786013  ยางสีสุราช  กัญญาพร มากมูล   11 ก.ย. 62 -
551  168322457  กันทรวิชัย  ช่อผกา เจริญรัตน์   11 ก.ย. 62 -
552  753668541  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   11 ก.ย. 62 -
553  990149696  ยางสีสุราช  เสถียรพร ปิสาขา   11 ก.ย. 62 -
554  341319401  บรบือ  ศิริพร ศิลาพัฒน์   11 ก.ย. 62 -
555  575943228  พยัคฆ์  ประชา จารัตน์   11 ก.ย. 62 -
556  577522537  บรบือ  ศรุตา สีตาแสง   11 ก.ย. 62 -
557  343632847  กันทรวิชัย  พรรณิภา ทบแก้ว   11 ก.ย. 62 -
558  369159191  กันทรวิชัย  ลักษมี บุผาหลง   11 ก.ย. 62 -
559  86451909  บรบือ  ศิริภัสร   11 ก.ย. 62 -
560  047625083  ยางสีสุราช  ณัฐกฤตา วงษ์คำจันทร์   11 ก.ย. 62 -
561  361766607  ยางสีสุราช  ปรัชกา ชูสุวรรณ   11 ก.ย. 62 -
562  201522216  วาปีปทุม  นภัสสร แววบุตร   11 ก.ย. 62 -
563  930557684  บรบือ  กมลวรรณ อรรภจักร   11 ก.ย. 62 -
564  056903797  วาปีปทุม  ดุจทิพย์ อำไพ   11 ก.ย. 62 -
565  668337733  ยางสีสุราช  พัฒนา สังข์ชู   11 ก.ย. 62 -
566  369822769  ยางสีสุราช  อินทิรา แสงศรี   11 ก.ย. 62 -
567  838796625  ยางสีสุราช  ศุภนุช ศรีสมาน   11 ก.ย. 62 -
568  432312972  เชียงยืน  อนนท์ ใจหาญ   11 ก.ย. 62 -
569  342035542  พยัคฆ์  นัฐพงษ์ ดวงมณี   11 ก.ย. 62 -
570  432854580  ยางสีสุราช  อิกขณา พันนุรัตน์   11 ก.ย. 62 -
571  076520655  กันทรวิชัย  อรปรียา กาศรีหา   11 ก.ย. 62 -
572  469558259  ยางสีสุราช  นูรูลแอน ฟารูด   11 ก.ย. 62 -
573  012086437  วาปีปทุม  ศรีวรรณ ประโยทิน   11 ก.ย. 62 -
574  574840160  ยางสีสุราช  รินทราย ไหมทอง   11 ก.ย. 62 -
575  575011425  บรบือ  ภัททรา สิงห์ธนู   11 ก.ย. 62 -
576  658465786  บรบือ  ดวงแก้ว ปิ่นทอง   11 ก.ย. 62 -
577  056138115  วาปีปทุม  อารียา จันทร์สม   11 ก.ย. 62 -
578  185237728  กันทรวิชัย  สุภาพร อินทรักษา   11 ก.ย. 62 -
579  880627411  เชียงยืน  ธีระศักดิ์ แปรงกระโทก   11 ก.ย. 62 -
580  244295193  ชื่นชม  สิริรัตน์ กุลภู   11 ก.ย. 62 -
581  223150817  ยางสีสุราช  จรรยพร โคสาสุ   11 ก.ย. 62 -
582  416346589  ยางสีสุราช  ศุภนุช ศรีสมาน   11 ก.ย. 62 -
583  128538185  บรบือ  อทิตติยา ดวงเขียว   11 ก.ย. 62 -
584  565987476  ยางสีสุราช  กานต์พิชชา พัดพรม   11 ก.ย. 62 -
585  234261473  วาปีปทุม  วิสา ทองอุ่น   11 ก.ย. 62 -
586  560345722  กันทรวิชัย  วรรณพร มงคลไชย์   11 ก.ย. 62 -
587  809908072  ยางสีสุราช  จุรีรัตน์ บุตรแสน   11 ก.ย. 62 -
588  218395349  เชียงยืน  กฤษณพัฒน์ มั่นจิตร   11 ก.ย. 62 -
589  844427253  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   11 ก.ย. 62 -
590  198772313  พยัคฆ์  ธนวัตน์   11 ก.ย. 62 -
591  341390578  ยางสีสุราช  เกล้ากัลยา บุษบา   11 ก.ย. 62 -
592  258628165  กันทรวิชัย  สาวิตรี ไชยศรีโห   11 ก.ย. 62 -
593  235460498  วาปีปทุม  ชลติกานต์ สุขสมบัติ   11 ก.ย. 62 -
594  002144651  วาปีปทุม  ชนิกานต์ เทียมทะนงค์   11 ก.ย. 62 -
595  130874892  กันทรวิชัย  พชรพรรณ พรมจารย์   11 ก.ย. 62 -
596  094651657  เชียงยืน  ภูมิพัฒน์ จันทร์นุ่ม   11 ก.ย. 62 -
597  417271533  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   11 ก.ย. 62 -
598  169898625  กุดรัง  สุจิวรรณ สันตะกิจ   11 ก.ย. 62 -
599  ธรรมดา  พยัคฆ์  สุริยา บุญกล้า   11 ก.ย. 62 -
600  193676791  ยางสีสุราช  เกวลิน สุระโส   11 ก.ย. 62 -
601  85162208  วาปีปทุม  พรชิตา อ่อนโก้ก   11 ก.ย. 62 -
602  162470072  ยางสีสุราช  ศดานันท์ สุริยะ   11 ก.ย. 62 -
603  184929603  ยางสีสุราช  วลินดา คำบัว   11 ก.ย. 62 -
604  734480203  กันทรวิชัย  ทิพย์สุนีย์ ธะนะเหลา   11 ก.ย. 62 -
605  185152695  ยางสีสุราช  ภัคเนตร สุขหาญ   11 ก.ย. 62 -
606  951647646  กันทรวิชัย  อารียา คำขันธ์   11 ก.ย. 62 -
607  259809354  ยางสีสุราช  พัทราวรรณ เอกพันธ์   11 ก.ย. 62 -
608  539185967  กันทรวิชัย  ปภาวดี กล้าหาญ   11 ก.ย. 62 -
609  147750565  ยางสีสุราช  ณัฐริกา วุฒิยาสาร   11 ก.ย. 62 -
610  009684639  ยางสีสุราช  สุนิตา ลุนสะแกวงศ์   11 ก.ย. 62 -
611  441362760  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   11 ก.ย. 62 -
612  369822790  ยางสีสุราช  อินทิรา แสงศรี   11 ก.ย. 62 -
613  075758134  วาปีปทุม  สุชาดา แก้ววัน   11 ก.ย. 62 -
614  835875704  กันทรวิชัย  ศศินภา คำมี   11 ก.ย. 62 -
615  615915885  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   11 ก.ย. 62 -
616  330549664  กันทรวิชัย  แพรวพราว บุญย่อ   11 ก.ย. 62 -
617  188175599  ยางสีสุราช  สิริยากร รวมรัมย์   11 ก.ย. 62 -
618  488266664  ยางสีสุราช  จุฬารัตน์ ดำผาสุข   11 ก.ย. 62 -
619  384916619  บรบือ  จุฑามาศ ขานบุตร   11 ก.ย. 62 -
620  330333699  กุดรัง  กชกร แต่งขุนทด   11 ก.ย. 62 -
621  208690134  กุดรัง  สุพัตรา ผมงาม   11 ก.ย. 62 -
622  397822739  ยางสีสุราช  วนิดา ดวงคำ   11 ก.ย. 62 -
623  470998981  กุดรัง  จิตรลดา นาสมบัติ   11 ก.ย. 62 -
624  053932131  กุดรัง  กนกรัตน์ พูนไธสง   11 ก.ย. 62 -
625  553548185  พยัคฆ์  ศุภกร การวงษ์   11 ก.ย. 62 -
626  891357088  บรบือ  ปุณยนุช ปะโปตินัง   11 ก.ย. 62 -
627  538445467  กันทรวิชัย  รัตนากร สีตวงษ์   11 ก.ย. 62 -
628  176268877  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   11 ก.ย. 62 -
629  098413627  ยางสีสุราช  ภารุมาส พงษ์เจริญ   11 ก.ย. 62 -
630  198593626  กุดรัง  ชไมพร พรหมจารี   11 ก.ย. 62 -
631  924390852  กันทรวิชัย  อาทิตายา ชัยพล   11 ก.ย. 62 -
632  060001017  ชื่นชม  ปภาวรินทร์ เพริศแก้ว   11 ก.ย. 62 -
633  184971481  พยัคฆ์  พิจิต ป้องทอง   11 ก.ย. 62 -
634  207407315  ยางสีสุราช  สุชาดา อบกระโทก   11 ก.ย. 62 -
635  198773659  เชียงยืน  คลังวิทย์ เนื่องชมภู   11 ก.ย. 62 -
636  97124825  บรบือ  เปรียบดาว ผลภาษี   11 ก.ย. 62 -
637  252678209  กันทรวิชัย  Plaifah   10 ก.ย. 62 -
638  564823017  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   10 ก.ย. 62 -
639  551497279  ยางสีสุราช  ณัฐฑิดา ดาวเรือง   10 ก.ย. 62 -
640  524176495  กุดรัง  ศุภรัศมิ์ อุทโท   10 ก.ย. 62 -
641  979459807  ยางสีสุราช  นุชนาฏ พุกพิลา   10 ก.ย. 62 -
642  167377499  ยางสีสุราช  อารียา จานชิน   10 ก.ย. 62 -
643  504203798  ชื่นชม  ณัฐหทัย ทศช่วย   10 ก.ย. 62 -
644  533152603  กันทรวิชัย  น้ำฝน ดาวริรัมย์   10 ก.ย. 62 -
645  481020556  วาปีปทุม  จีรนันท์ จันทรชม   10 ก.ย. 62 -
646  00553372  กันทรวิชัย  มัณฑนา โคตรภูธร   10 ก.ย. 62 -
647  546699548  ชื่นชม  ปภาวรินทร์ เพริศแก้ว   10 ก.ย. 62 -
648  586502116  ยางสีสุราช  บุษกร สุวรรณพันธ์   10 ก.ย. 62 -
649  564123933  บรบือ  ชลธิชา บุญทัน   10 ก.ย. 62 -
650  576143042  ชื่นชม  ณัฐนิชา อรกุล   10 ก.ย. 62 -
651  821581679  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   10 ก.ย. 62 -
652  330262082  บรบือ  วริยา เทียบแก้ว   10 ก.ย. 62 -
653  056064165  เชียงยืน  สิริภูมิ พรหมกูล   10 ก.ย. 62 -
654  056064188  วาปีปทุม  วรรณทกาญจน์ ชาติมนตรี   10 ก.ย. 62 -
655  056064090  วาปีปทุม  นุชจรี สิงห์สกล   10 ก.ย. 62 -
656  123967885  ชื่นชม  คณิตา จงสมจิตร์   10 ก.ย. 62 -
657  162751550  เชียงยืน  เตรียมวิทย์ วังทัน   10 ก.ย. 62 -
658  184951473  ยางสีสุราช  สุดารัตน์ ไชยตันเทือก   10 ก.ย. 62 -
659  587130141  กันทรวิชัย  ปวีณา ห้อง 210   10 ก.ย. 62 -
660  520745917  กันทรวิชัย  ณัฐมล สัมพันธ์พงษ์   10 ก.ย. 62 -
661  210792313  บรบือ  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   10 ก.ย. 62 -
662  210935913  เชียงยืน  สิทธิศักดิื ขำเกษม   10 ก.ย. 62 -
663  861906489  กันทรวิชัย  แพรวพลอย แก้วมาตย์   10 ก.ย. 62 -
664  924686101  วาปีปทุม  นันทิยา พวงกุล   10 ก.ย. 62 -
665  161662527  ชื่นชม  อรอุมา อินเจริญ   10 ก.ย. 62 -
666  538979974  บรบือ  ลลิตา ดาบภูเขียว   10 ก.ย. 62 -
667  914275415  พยัคฆ์  ทัชชกร นามแสงโคตร   10 ก.ย. 62 -
668  516441145  ยางสีสุราช  พรประภา พักกระโทก   10 ก.ย. 62 -
669  410252438  วาปีปทุม  สุดารัตน์ ไตรวงค์ย้อย   10 ก.ย. 62 -
670  807716300  ชื่นชม  ภัทราภรณ์ ตรีกามน   10 ก.ย. 62 -
671  572505109  กันทรวิชัย  ศิราวรรณ แซ่แดง   10 ก.ย. 62 -
672  061692375  บรบือ  นวพร ชอบจิตต์   10 ก.ย. 62 -
673  192088026  บรบือ  ปาจรีย์ ทองนาค   10 ก.ย. 62 -
674  521860454  บรบือ  วรรณวิสา ชัยเนตร   10 ก.ย. 62 -
675  919883554  วาปีปทุม  พิมพ์วิไล นามนิตย์   10 ก.ย. 62 -
676  568708745  เชียงยืน  สหัสวรรษ โชติพันธ์   10 ก.ย. 62 -
677  519382177  ยางสีสุราช  พรญาณี กาววัน   10 ก.ย. 62 -
678  469706465  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   10 ก.ย. 62 -
679  127234245  วาปีปทุม  ธันย์ชนก คำกิจ   10 ก.ย. 62 -
680  556976356  บรบือ  เขมาภรณ์ กองคำ   10 ก.ย. 62 -
681  493768641  กุดรัง  ชนัญชิดา พันวิไล   10 ก.ย. 62 -
682  146389602  กันทรวิชัย  ณิชนันทน์   10 ก.ย. 62 -
683  659327199  ยางสีสุราช  ปราถนา วิจิตรปัญญา   10 ก.ย. 62 -
684  716556841  วาปีปทุม  ชรีญา วัดเวียงคำ   10 ก.ย. 62 -
685  924686676  วาปีปทุม  กนกวรรณ หรรสัตย์   10 ก.ย. 62 -
686  445018815  ยางสีสุราช  กุสุมา ศิลา   10 ก.ย. 62 -
687  123394842  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   10 ก.ย. 62 -
688  502763415  กันทรวิชัย  อารียา คำขันธ์   10 ก.ย. 62 -
689  577516298  กันทรวิชัย  พรรษชล ประฏิเฆ   10 ก.ย. 62 -
690  559159285  ยางสีสุราช  วาสนา แซ่ภู่   10 ก.ย. 62 -
691  569361461  กุดรัง  เบญจพรรณ   10 ก.ย. 62 -
692  814865370  วาปีปทุม  วราภราณ์ บุญสวน   10 ก.ย. 62 -
693  082599053  เชียงยืน  ศตวรรษ ถนอมพุตซา   10 ก.ย. 62 -
694  037474959  ยางสีสุราช  ปัทมา วรรณโสภา   10 ก.ย. 62 -
695  522261103  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   10 ก.ย. 62 -
696  150520854  กันทรวิชัย  เฉลิมขวัญ ปุยละเทิม   10 ก.ย. 62 -
697  520210024  ชื่นชม  พิชญานันท์ ณรงค์ไชย   10 ก.ย. 62 -
698  510507878  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   10 ก.ย. 62 -
699  558953582  กุดรัง  ไอลดา วงศ์สิทธิเศรษฐ์   10 ก.ย. 62 -
700  965914347  กุดรัง  มณฑิรา สมประสงค์   10 ก.ย. 62 -
701  001275372  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   10 ก.ย. 62 -
702  979490197  วาปีปทุม  จิตติมา น้อยบำเหน็จ   10 ก.ย. 62 -
703  053459249  กุดรัง  บุศยรินทร์ พลหนองหลวง   10 ก.ย. 62 -
704  303222866  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   10 ก.ย. 62 -
705  571294465  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   10 ก.ย. 62 -
706  411524146  ชื่นชม  ชนิสรา สว่างแสง   10 ก.ย. 62 -
707  817362972  ยางสีสุราช  จันทนิภา หลักทอง   10 ก.ย. 62 -
708  213122082  พยัคฆ์  รัฐกรณ์ จิรเกษมสุข   10 ก.ย. 62 -
709  173841070  กันทรวิชัย  ปณิตา ต่างทอง   10 ก.ย. 62 -
710  ธรรมดา  ยางสีสุราช  นภัสสร กลางมณี   9 ก.ย. 62 -
711  106460555  ยางสีสุราช  นิภาพร ทองปลาย   9 ก.ย. 62 -
712  200703027  เชียงยืน  เจตน์ เอกทัศน์   9 ก.ย. 62 -
713  488944992  กันทรวิชัย  ศศินภา คำมี   9 ก.ย. 62 -
714  054081529  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   9 ก.ย. 62 -
715  872716517  กุดรัง  ณัฐณิชา สายตรี   9 ก.ย. 62 -
716  127221737  วาปีปทุม  ธันย์ชนก คำกิจ   9 ก.ย. 62 -
717  107370017  กุดรัง  นิชนันท์ กั้นเกษ   9 ก.ย. 62 -
718  218931594  กันทรวิชัย  บุุษยา ยุบลพันธ์   9 ก.ย. 62 -
719  479458989  กันทรวิชัย  กฤติกา รังกุล   9 ก.ย. 62 -
720  117322594  กันทรวิชัย  เขมิกา ท่อนทอง   9 ก.ย. 62 -
721  325495623  ชื่นชม  ไผกะบ่รู้   9 ก.ย. 62 -
722  436400213  วาปีปทุม  jidapa saychue   9 ก.ย. 62 -
723  436400187  กันทรวิชัย  อัจฉราพรรณ นุขุนทด   9 ก.ย. 62 -
724  567861204  กันทรวิชัย  พรรริภา ทบแก้ว   9 ก.ย. 62 -
725  576414978  ชื่นชม  ณัฐนิชา อรกุล   9 ก.ย. 62 -
726  182633565  ชื่นชม  ปภาวรินทร์ เพริศแก้ว   9 ก.ย. 62 -
727  570276624  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   9 ก.ย. 62 -
728  209140345  ชื่นชม  กัญญนันท์ โอวาท   9 ก.ย. 62 -
729  123967792  ชื่นชม  คณิตา จงสมจิตร์   9 ก.ย. 62 -
730  564565644  ยางสีสุราช  ลักษิณา ธาระธรรม   9 ก.ย. 62 -
731  382049037  กันทรวิชัย  พชรพรรณ พรมจารย์   9 ก.ย. 62 -
732  446099285  กันทรวิชัย  รัตติยากร หิ้งงาม   9 ก.ย. 62 -
733  545309201  บรบือ  อทิตยา ดวงเขียว   9 ก.ย. 62 -
734  896032826  กันทรวิชัย  ศศิวิมล แสงตระการ   9 ก.ย. 62 -
735  562769738  กันทรวิชัย  กมลพร สังข์สกุล   9 ก.ย. 62 -
736  846483261  บรบือ  ดวงนภา โพธิ์เข็ม   9 ก.ย. 62 -
737  567425460  พยัคฆ์  อัจฉริยา อิสรระไพบูลย์   9 ก.ย. 62 -
738  450437642  กุดรัง  กชกร แต่งขุนทด   9 ก.ย. 62 -
739  051424468  วาปีปทุม  ชลติกานต์ สุขสมบัติ   9 ก.ย. 62 -
740  184554874  ชื่นชม  กัญญาณัฐ สุทธิธรรม   9 ก.ย. 62 -
741  196785478  ยางสีสุราช  สุพัตรา จันทะเจียง   9 ก.ย. 62 -
742  385664491  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   9 ก.ย. 62 -
743  106439671  ยางสีสุราช  กรรณิการ์ หินขาว   9 ก.ย. 62 -
744  580409625  ยางสีสุราช  ภัทรสุดา ปัณดิษรัมย์   9 ก.ย. 62 -
745  567234227  กันทรวิชัย  วารุณี แก่นสิงห์   9 ก.ย. 62 -
746  052928348  วาปีปทุม  เอมอร ขามเดช   9 ก.ย. 62 -
747  146111601  กุดรัง  นีรนาถ ผายแสง   9 ก.ย. 62 -
748  459425425  ยางสีสุราช  สุภัสสรา จันทร์ทำมา   9 ก.ย. 62 -
749  459449311  ชื่นชม  Kimsros Thth   9 ก.ย. 62 -
750  463939395  ยางสีสุราช  สุรีรัตน์ เพชรรัตน์   9 ก.ย. 62 -
751  888586783  ยางสีสุราช  ศศินา วงสงฆ์   9 ก.ย. 62 -
752  867732888  วาปีปทุม  ทิพย์สุดา คนไว   9 ก.ย. 62 -
753  328953685  กุดรัง  เกวลิน สุคำภา   9 ก.ย. 62 -
754  398201081  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   9 ก.ย. 62 -
755  240384658  ยางสีสุราช  สาริณี ทัดรอง   9 ก.ย. 62 -
756  657440227  กันทรวิชัย  จนัญญา สกุลทหาร   9 ก.ย. 62 -
757  351292155  ยางสีสุราช  บัณฑิตย์ ศรีกงพาน   9 ก.ย. 62 -
758  751410088  กุดรัง  วารุณี ศรีชัยภูมิ   9 ก.ย. 62 -
759  366420165  วาปีปทุม  ภาสินี แสงคำกุล   9 ก.ย. 62 -
760  007844806  ยางสีสุราช  พรญาณี กาววัน   9 ก.ย. 62 -
761  867732640  พยัคฆ์  นาวิน เขจรรักษ์   9 ก.ย. 62 -
762  8662587976  เชียงยืน  ธีรโชติ เสนสาย   9 ก.ย. 62 -
763  909134517  พยัคฆ์  นพวิชญ์ ปัญญานาม   9 ก.ย. 62 -
764  154459693  กุดรัง  ศรสวรรค์ สนิทชัย   9 ก.ย. 62 -
765  259450985  กันทรวิชัย  อัญชิลา นาเลา   9 ก.ย. 62 -
766  462381092  ยางสีสุราช  ชลธิชา ศรีวิโรจน์   9 ก.ย. 62 -
767  105426835  ชื่นชม  อรอุมา อินเจริญ   9 ก.ย. 62 -
768  202604852  วาปีปทุม  เอมมิลา โงนมณี   9 ก.ย. 62 -
769  732026082  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   9 ก.ย. 62 -
770  217825872  บรบือ  สิริกานดา ชนะชัย   9 ก.ย. 62 -
771  182260245  บรบือ  นิรัชพร ภูมูลนา   9 ก.ย. 62 -
772  346145101  กันทรวิชัย  ณัฎฐณิชา ถาบุตร   9 ก.ย. 62 -
773  565532228  วาปีปทุม  กนกพร วิรัติพันธ์   9 ก.ย. 62 -
774  448123129  บรบือ  ศศิประภา ปาสะนัม   9 ก.ย. 62 -
775  186340355  ยางสีสุราช  แพรเพชร แสงอุบล   9 ก.ย. 62 -
776  513065975  บรบือ  ภัทรสุดา สารนอก   9 ก.ย. 62 -
777  037212502  กันทรวิชัย  กมลชนก อาจกมล   9 ก.ย. 62 -
778  218432545  ยางสีสุราช  นารากร มุ่งต่อกลาง   9 ก.ย. 62 -
779  457695898  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   9 ก.ย. 62 -
780  491182350  ยางสีสุราช  เกศรินทร์ ภักดีวงษ์   9 ก.ย. 62 -
781  191779396  กันทรวิชัย  นริศรา อาดนวลลา   9 ก.ย. 62 -
782  330097071  บรบือ  สุวิชชา ตำศรี   9 ก.ย. 62 -
783  114318088  เชียงยืน  คุณากร ไชยเลิศ   9 ก.ย. 62 -
784  493087135  ยางสีสุราช  ปิยะรัตน์ แสงจัตุรัส   9 ก.ย. 62 -
785  144066723  กันทรวิชัย  ปิยาภรณ์ ปะวะสี   9 ก.ย. 62 -
786  903280471  กุดรัง  ศิริรักษ์ สมดี   9 ก.ย. 62 -
787  732836575  วาปีปทุม  บุญยรัตน์ เจือจันทร์   9 ก.ย. 62 -
788  330182322  วาปีปทุม  พรสุดา ทองอ่อน   9 ก.ย. 62 -
789  492564580  วาปีปทุม  ขนิษฐา สีมาศ   9 ก.ย. 62 -
790  105407108  พยัคฆ์  ธนกร ฤทธิ์จำนงค์   9 ก.ย. 62 -
791  576842177  กุดรัง  ฐิติรัตน์   9 ก.ย. 62 -
792  370543452  วาปีปทุม  ขนิษฐา สีมาศ   9 ก.ย. 62 -
793  176271522  วาปีปทุม  ชนกสุดา อู่นอก   9 ก.ย. 62 -
794  560257356  กันทรวิชัย  กมลพร สังข์สกุล   9 ก.ย. 62 -
795  198379251  บรบือ  รุ่งนภา วอดทอง   9 ก.ย. 62 -
796  338294523  วาปีปทุม  รัตนา สาแก้ว   9 ก.ย. 62 -
797  197427636  กันทรวิชัย  ธัญญารัตน์ ประดับเพชร   9 ก.ย. 62 -
798  014468685  กันทรวิชัย  รัตนากร สีตวงษ์   9 ก.ย. 62 -
799  414532637  กันทรวิชัย  กมลพร สังข์สกุล   9 ก.ย. 62 -
800  330171775  บรบือ  ไอรินทร์ ภูรีชัยวิรัตน์   9 ก.ย. 62 -
801  444307878  ยางสีสุราช  วรางคณา มะปราง   9 ก.ย. 62 -
802  875363941  กันทรวิชัย  จุลดา ทาแก้ว   9 ก.ย. 62 -
803  549539939  กันทรวิชัย  กมลพร สังข์สกุล   9 ก.ย. 62 -
804  008202131  กุดรัง  พรทิพย์ จตุเทน   9 ก.ย. 62 -
805  372365216  กันทรวิชัย  จิตตา สีคำแท้   9 ก.ย. 62 -
806  216407177  กันทรวิชัย  กนกวรรณ ธรรมวัติ   9 ก.ย. 62 -
807  330155208  กุดรัง  วรางคณา บุตรดีวงค์   9 ก.ย. 62 -
808  330123179  บรบือ  ไอรินทร์ ภูรีชัยวิรัตน์   9 ก.ย. 62 -
809  146111836  วาปีปทุม  มนทน์รส มีเมืองเก่า   9 ก.ย. 62 -
810  890733406  กันทรวิชัย  เลิศลักษณ์ พรหมภักดิ์   9 ก.ย. 62 -
811  167323442  พยัคฆ์  ภูริภัทร์ วงศ์รัตนบุญญา   9 ก.ย. 62 -
812  226000683  วาปีปทุม  กุลณภัทร คำบอน   9 ก.ย. 62 -
813  207566793  ยางสีสุราช  สุดารัตน์ ระดาพัฒน์   9 ก.ย. 62 -
814  180739436  บรบือ  ฐิตินันท์ เจริญยิ่ง   9 ก.ย. 62 -
815  252521081  กุดรัง  Yada Hanasa   9 ก.ย. 62 -
816  173269604  ยางสีสุราช  กิตติยา สุขอยู่   9 ก.ย. 62 -
817  159064366  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   9 ก.ย. 62 -
818  252548455  บรบือ  Kodchakorn Kaendee   9 ก.ย. 62 -
819  433807538  ยางสีสุราช  พิมพ์สิริ ตาสาโรจน์   9 ก.ย. 62 -
820  441362606  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   9 ก.ย. 62 -
821  394084760  กันทรวิชัย  ณภัทร ปรากฏดี   6 ก.ย. 62 -
822  383174053  ชื่นชม  ปภาวรินทร์ เพริศแก้ว   6 ก.ย. 62 -
823  479713995  กันทรวิชัย  รัตนากร สีตวงษ์   6 ก.ย. 62 -
824  436302321  กุดรัง  เบญจพรรณ สัตยานุชิต   6 ก.ย. 62 -
825  564122439  วาปีปทุม  ภัทรีรัตน์ กางด้วง   6 ก.ย. 62 -
826  626040502  กุดรัง  อรอนงค์ แทนคร   6 ก.ย. 62 -
827  510931883  วาปีปทุม  จิรฐา เอบุญมา   6 ก.ย. 62 -
828  979458143  กันทรวิชัย  ธัญญารัตน์ อึ้งประดิษฐ์   6 ก.ย. 62 -
829  579421451  ยางสีสุราช  อารียา จานชิน   6 ก.ย. 62 -
830  198287515  เชียงยืน  เดชภากร อุทัยเรือง   6 ก.ย. 62 -
831  383173075  กุดรัง  ธนิตา ศรีทองสา   6 ก.ย. 62 -
832  549274220  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   6 ก.ย. 62 -
833  175615748  กันทรวิชัย  จุลดา ทาแก้ว   6 ก.ย. 62 -
834  338078918  วาปีปทุม  ลัดดาวัลย์ กงชุย   6 ก.ย. 62 -
835  908837593  ยางสีสุราช  จิรนันท์ บุตรพรหม   6 ก.ย. 62 -
836  206841843  ยางสีสุราช  รวิภา เพ็ชรบรมย์   6 ก.ย. 62 -
837  536955330  บรบือ  สุดารัตน์ ปัญญาเพียร   6 ก.ย. 62 -
838  207402145  กุดรัง  สุภิสรา หาญสุด   6 ก.ย. 62 -
839  211800753  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   6 ก.ย. 62 -
840  211610388  บรบือ  รุ่งสตรี เหล่าวอ   6 ก.ย. 62 -
841  175052769  วาปีปทุม  ปรารถนา สมสะอาด   6 ก.ย. 62 -
842  361447285  กุดรัง  อนิตา ศรีทองสา   6 ก.ย. 62 -
843  575560475  ยางสีสุราช  ดารารัตน์ ปีกบินกลาง   6 ก.ย. 62 -
844  066751124  กันทรวิชัย  มาตสุภา ไฮวัง   6 ก.ย. 62 -
845  561345352  กุดรัง  น้ำฝน เจริญศิริ   6 ก.ย. 62 -
846  454292550  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   6 ก.ย. 62 -
847  038346987  ยางสีสุราช  นภัสสร กลางมณี   6 ก.ย. 62 -
848  183721006  บรบือ  ชนิภรณ์ โคตรชมภู   6 ก.ย. 62 -
849  329920737  ยางสีสุราช  อริยา จันลิ้ม   6 ก.ย. 62 -
850  551769547  บรบือ  จิราภรณ์ ฉ่ำมะณี   6 ก.ย. 62 -
851  843483996  ยางสีสุราช  วราภรณ์ จันทะสิทธิ์   6 ก.ย. 62 -
852  375662125  ชื่นชม  ชุติกาญจน์ ราชสุนทร   6 ก.ย. 62 -
853  885642716  วาปีปทุม  รันต์ดาภร ดวงแผงมาต   6 ก.ย. 62 -
854  175052429  ยางสีสุราช  ญาตาวี ใจแจ้ง   6 ก.ย. 62 -
855  187499236  ยางสีสุราช  นภารัตน์ ชื่นตา   6 ก.ย. 62 -
856  051399176  บรบือ  เนตรนภา มุละสีวะ   6 ก.ย. 62 -
857  152357294  เชียงยืน  ธนัญชัย ศรีจันทึก   6 ก.ย. 62 -
858  539932355  กันทรวิชัย  แพรวพราว บุญย่อ   6 ก.ย. 62 -
859  125536512  ยางสีสุราช  จุฑารัตน์ เทศธานี   6 ก.ย. 62 -
860  582404878  ชื่นชม  กัญญารัตน์ จันทมาลี   6 ก.ย. 62 -
861  001763684  กุดรัง  กรรณิกา วรจิตร   6 ก.ย. 62 -
862  920922286  วาปีปทุม  การิเกด ปินะพัง   6 ก.ย. 62 -
863  922350039  วาปีปทุม  ณัฐริกา สีดาเพีย   6 ก.ย. 62 -
864  659335266  ยางสีสุราช  พรญาณี กาววัน   6 ก.ย. 62 -
865  035962503  บรบือ  พัชรีพร ชาภักดี   6 ก.ย. 62 -
866  193707009  ยางสีสุราช  จีราพัชร บุตรตา   6 ก.ย. 62 -
867  891395320  กันทรวิชัย  กนมชนก   6 ก.ย. 62 -
868  40938779  บรบือ  ณัฐกานต์ สืบมา   6 ก.ย. 62 -
869  560975652  ยางสีสุราช  กนกวรรณ ศรีไชย   6 ก.ย. 62 -
870  216624242  วาปีปทุม  ศศิกานต์ ประสพสิน   6 ก.ย. 62 -
871  585725103  บรบือ  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   6 ก.ย. 62 -
872  683943580  ยางสีสุราช  ววรินยา แถวทิม   6 ก.ย. 62 -
873  050216543  กันทรวิชัย  สาวิตรี ไชยศรีโห   6 ก.ย. 62 -
874  176247829  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   6 ก.ย. 62 -
875  895822479  กุดรัง  ณัฐพร จาดฮามรด   6 ก.ย. 62 -
876  994860836  บรบือ  เมธาพร บำรุงวงษ์   6 ก.ย. 62 -
877  560256276  วาปีปทุม  วรรณทกาญจน์ ชาติมนตรี   6 ก.ย. 62 -
878  197808325  ยางสีสุราช  บุษกร สุวรรณพันธ์   6 ก.ย. 62 -
879  165726231  วาปีปทุม  มนสิชา แสงคำกุล   6 ก.ย. 62 -
880  421710752  วาปีปทุม  จิราภรณ์ หงษ์ทอง   5 ก.ย. 62 -
881  128519561  นาดูน  ไชยสิทธฺ์ นากุมา   5 ก.ย. 62 -
882  529324899  วาปีปทุม  มนสิชา แสงคำกุล   5 ก.ย. 62 -
883  951970057  ยางสีสุราช  รัญชญา พิมพะทิตย์   5 ก.ย. 62 -
884  196585661  บรบือ  นพนันท์ ศรีบุตรศรี   5 ก.ย. 62 -
885  980523405  กันทรวิชัย  นันทิดา เพ็ชรสุข   5 ก.ย. 62 -
886  916192183  กุดรัง  พรทิพย์ จตุเทน   5 ก.ย. 62 -
887  835952539  บรบือ  สุดารัตน์ ปัญญาเพียร   5 ก.ย. 62 -
888  712194002  กันทรวิชัย  สุนิภา โมธรรม   5 ก.ย. 62 -
889  176088464  ยางสีสุราช  พิศสุคนธ์ มั่้งคั่ง   5 ก.ย. 62 -
890  668271731  วาปีปทุม  ศิริโสภา นาโควงศ์   5 ก.ย. 62 -
891  865403544  เชียงยืน  กฤษณพัฒน์ มั่นจิตร   5 ก.ย. 62 -
892  548138231  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   5 ก.ย. 62 -
893  551619865  กุดรัง  ณราภรณ์ โคตรชาลี   5 ก.ย. 62 -
894  448955436  ยางสีสุราช  กัญญาพร มากมูล   5 ก.ย. 62 -
895  269313661  วาปีปทุม  สุดารัตน์ ไตรวงค์ย้อย   5 ก.ย. 62 -
896  554241312  ยางสีสุราช  ลักษิณา ธาระธรรม   5 ก.ย. 62 -
897  217824850  วาปีปทุม  สุกัญญา ถุงจันทร์แก้ว   5 ก.ย. 62 -
898  2144157913  กุดรัง  รัตนาวดี เปรมรักษ์   5 ก.ย. 62 -
899  505940043  วาปีปทุม  ณัฐติกาญ ทรงคะรักษ์   5 ก.ย. 62 -
900  571273876  ชื่นชม  รสิตา กันสมาโส   5 ก.ย. 62 -
901  134053915  วาปีปทุม  ภาสินี แสงคำกุล   5 ก.ย. 62 -
902  378787098  กันทรวิชัย  นริศรา นามวงษา   5 ก.ย. 62 -
903  480321546  กันทรวิชัย  ณัฐญาวิณี วุฒิพุทธศาสตร์   5 ก.ย. 62 -
904  422691900  กุดรัง  สิริพัชร เจริญสุดใจ   5 ก.ย. 62 -
905  210572224  วาปีปทุม  มนสิชา แสงคำกุล   5 ก.ย. 62 -
906  128168595  วาปีปทุม  พัชยา อ่ำบุญ   5 ก.ย. 62 -
907  482231327  ยางสีสุราช  อารียา จานชิน   5 ก.ย. 62 -
908  369040767  กันทรวิชัย  ภัทราวดี ภักดีโชติ   5 ก.ย. 62 -
909  626405715  ยางสีสุราช  จารวีย์ ทองพิมพ์   5 ก.ย. 62 -
910  233744130  ยางสีสุราช  มนตรี สีชาทุม   5 ก.ย. 62 -
911  572918533  วาปีปทุม  ณัฐวดี ทิมเที่ยง   5 ก.ย. 62 -
912  182523049  วาปีปทุม  หทัยชนก บุญเสริฐ   5 ก.ย. 62 -
913  404951603  กันทรวิชัย  ศุจีภรณ์ ศรีสุขกลาง   5 ก.ย. 62 -
914  526052370  ยางสีสุราช  น้องใหม่ สนิทไทย   5 ก.ย. 62 -
915  965017000  เชียงยืน  เจริญศิล ไชยเพชร   5 ก.ย. 62 -
916  131372340  กุดรัง  ฐิติรัตน์   5 ก.ย. 62 -
917  302523480  เชียงยืน  อนุชา ทองทับ   5 ก.ย. 62 -
918  414926237  วาปีปทุม  วรฤทัย ศรีเจริญ   5 ก.ย. 62 -
919  766397003  เชียงยืน  คุณากร ไชยเลิศ   5 ก.ย. 62 -
920  581308773  ชื่นชม  ณัฐหทัย ทศช่วย   5 ก.ย. 62 -
921  338932565  ยางสีสุราช  อารียา จานชิน   5 ก.ย. 62 -
922  403815456  ยางสีสุราช  พรญาณี   5 ก.ย. 62 -
923  581015823  กันทรวิชัย  กมลชนก อาจกมล   5 ก.ย. 62 -
924  902817370  ยางสีสุราช  สุภาภรณ์ คำศรีพล   5 ก.ย. 62 -
925  750297775  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   5 ก.ย. 62 -
926  113735670  วาปีปทุม  ธีรดา โรจนรัชย์   5 ก.ย. 62 -
927  424539802  กันทรวิชัย  กมลชนก อาจกมล   5 ก.ย. 62 -
928  004766954  กันทรวิชัย  ศุภรณัน คำหมู่   5 ก.ย. 62 -
929  421710766  กันทรวิชัย  ศศิวิมล ดลราษี   5 ก.ย. 62 -
930  564287716  นาดูน  วิญญชล คงทรัพย์   5 ก.ย. 62 -
931  122442855  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   5 ก.ย. 62 -
932  066682579  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   5 ก.ย. 62 -
933  156530554  ชื่นชม  ชุติมา ทรัพย์มีชัย   5 ก.ย. 62 -
934  980053755  ยางสีสุราช  ลักขณา พะรินรัมย์   5 ก.ย. 62 -
935  562010125  เชียงยืน  อาทิตย์ เทียนศรี   5 ก.ย. 62 -
936  180742744  บรบือ  ปุณยนุช   5 ก.ย. 62 -
937  540632905  ยางสีสุราช  ีจีรนันท์ บุตรพรหม   5 ก.ย. 62 -
938  106437208  ชื่นชม  กัญญาณัฐ จุระยา   5 ก.ย. 62 -
939  341404745  วาปีปทุม  มนสิชา แสงคำกุล   5 ก.ย. 62 -
940  252537991  วาปีปทุม  วิลาวัณย์ พลเยี่ยม   5 ก.ย. 62 -
941  504278487  ยางสีสุราช  กนกวรรณ อุปมานะ   5 ก.ย. 62 -
942  087856978  วาปีปทุม  กนกพร ไชยมาตย์   5 ก.ย. 62 -
943  Ew190863778TH  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   4 ก.ย. 62 -
944  EI161796682TH  บรบือ  เกศชฎาภรณ์ แสงสวัสดิ์   4 ก.ย. 62 -
945  RP570127333TH  ยางสีสุราช  นภัสสร กลางมณี   4 ก.ย. 62 -
946  EI161789995TH  ชื่นชม  ชุตินันท์ อินตา   4 ก.ย. 62 -
947  EF143386669TH  ยางสีสุราช  สิริยากร รวมรัมย์   4 ก.ย. 62 -
948  RE561509294TH  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   4 ก.ย. 62 -
949  RP568753974TH  ยางสีสุราช  กัญญารัตน์ แก้วเสริม   4 ก.ย. 62 -
950  RE261644870TH  ยางสีสุราช  เสาวลักษณ์ บุญแต่ง   4 ก.ย. 62 -
951  ED858517104TH  ชื่นชม  พัณณิตา หรัญคำ   4 ก.ย. 62 -
952  EI1976308971TH  วาปีปทุม  พิมลวรรณ สังฆะสอน   4 ก.ย. 62 -
953  EI19651743TH  ชื่นชม  Samnang Meas   4 ก.ย. 62 -
954  EI22895935TH  ยางสีสุราช  สุวิชา ยาทองไชย   4 ก.ย. 62 -
955  EI142086844TH  วาปีปทุม  จุฑามาศ บาลไธสง   4 ก.ย. 62 -
956  EF184228217TH  ยางสีสุราช  พัฒนา สังข์ชู   4 ก.ย. 62 -
957  RF866708159TH  กุดรัง  ทิพ สุขทัศนาสกุล   4 ก.ย. 62 -
958  RE101074166TH  กันทรวิชัย  จุฑามาศ พันธานี   4 ก.ย. 62 -
959  EI140077266TH  ยางสีสุราช  เกล้ากัลยา บุษบา   4 ก.ย. 62 -
960  EF550370002TH  กันทรวิชัย  จิตรานุช วงค์ศรีทา   4 ก.ย. 62 -
961  EF051301693TH  วาปีปทุม  ภัทรีรัตน์ กางด้วง   4 ก.ย. 62 -
962  EG088305591TH  ชื่นชม  ภัทรดา นาจันทอง   4 ก.ย. 62 -
963  RE350073159TH  กันทรวิชัย  ธิดาพร ทักขินัย   4 ก.ย. 62 -
964  RP422570711  กันทรวิชัย  ธิดาพร ทักขินัย   4 ก.ย. 62 -
965  RP452675931TH  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   4 ก.ย. 62 -
966  RE351088058TH  กันทรวิชัย  ณัฐญาวิณี วุฒิพุทธศาสตร์   4 ก.ย. 62 -
967  RE393057723TH  ยางสีสุราช  ศิริลักษณ์ วงศ์ภาคำ   4 ก.ย. 62 -
968  RM046446580TH  ชื่นชม   ปภาวรินทร์ เพริศแก้ว   4 ก.ย. 62 -
969  RL538464735TH  โกสุมพิสัย  เพชรวิลัย ทิพเนตร   4 ก.ย. 62 -
970  LA063039966CN  เชียงยืน  Patipat Suwannabut   4 ก.ย. 62 -
971  EB238766463TH  กุดรัง  สุพัตรา ภารตุ้มเหลา   4 ก.ย. 62 -
972  EI165081037TH  วาปีปทุม  จิรายุ ศิริวงศ์   4 ก.ย. 62 -
973  EA329780411TH  บรบือ  กรรณิกา ภูมิโยชน์   4 ก.ย. 62 -
974  EW306511297TH  พยัคฆ์  สุเมธ แดงสง่า   4 ก.ย. 62 -
975  EI175606349TH  กันทรวิชัย  เจนจิรา เจตนาสระน้อย   4 ก.ย. 62 -
976  EF191354048TH  ยางสีสุราช  นภารัตน์ ชื่นตา   4 ก.ย. 62 -
977  RP545962824TH  ยางสีสุราช  ณัฐฑิญา ดาวเรือง   4 ก.ย. 62 -
978  RC935138401TH  กันทรวิชัย  จีรวรรณ ชาติแพงตา   4 ก.ย. 62 -
979  RP411773245TH  บรบือ  ขวัญจิรา กาญจนพัฒน์   4 ก.ย. 62 -
980  RP565516375TH  กุดรัง  นันทิชา จุรีมาศ   4 ก.ย. 62 -
981  RM046394644TH  กันทรวิชัย  มาตรสุภา ไฮวัง   4 ก.ย. 62 -
982  RC935139530TH  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   4 ก.ย. 62 -
983  RF833747340TH  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   4 ก.ย. 62 -
984  RF833813741TH  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   4 ก.ย. 62 -
985  EI142599530TH  ยางสีสุราช  จิราวรรณ์ นัติพันธ์   4 ก.ย. 62 -
986  EW878007493TH  กันทรวิชัย  นริศรา มาเลิศ   4 ก.ย. 62 -
987  EI196731404TH  กุดรัง  สุพิชญา ไชยวิสุทธิกุล   4 ก.ย. 62 -
988  EG105609516TH  เชียงยืน  เขมรัฐ อุทธิเสน   4 ก.ย. 62 -
989  EB259055512TH  ชื่นชม  พรพิมพ์ คำบุญมา   4 ก.ย. 62 -
990  EG341370661TH  วาปีปทุม  อุตสาห์ ทองเพชร   4 ก.ย. 62 -
991  EI187474203TH  ยางสีสุราช  ณัฐชา ทวีสุข   4 ก.ย. 62 -
992  EF656395230TH  ยางสีสุราช  จารวีย์ ทองพิมพ์   4 ก.ย. 62 -
993  EF053718045TH  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   4 ก.ย. 62 -
994  EI192387365TH  เชียงยืน  นายมังกร จงสมชัย   4 ก.ย. 62 -
995  181206711  บรบือ  เกศชฏาภรณ์ แสงสวัสดิ์   4 ก.ย. 62 -
996  141995344  บรบือ  หัทยา พาระแพน   4 ก.ย. 62 -
997  574056399  วาปีปทุม  นิศารัตน์ ลุนศรี   4 ก.ย. 62 -
998  198297597  กันทรวิชัย  โสรญา สุรีรัมย์   4 ก.ย. 62 -
999  053638259  กันทรวิชัย  ปณิตา โขพิมพ์   4 ก.ย. 62 -
1000  169333694  ยางสีสุราช  วราลักษณ์ พรหมพินิจ   4 ก.ย. 62 -
1001  322821964  ยางสีสุราช  วลัญญพร ปานาเต   4 ก.ย. 62 -
1002  183237141  กุดรัง  พิมพ์นารา งวดสูงเนิน   4 ก.ย. 62 -
1003  053728586  กุดรัง  ซึงใหม พิฉินทธารี   4 ก.ย. 62 -
1004  182664015  เชียงยืน  กันตินันท์ คุณมาศ   4 ก.ย. 62 -
1005  566066099  วาปีปทุม  เอมอร ขามเดช   4 ก.ย. 62 -
1006  189312013  กุดรัง  อัจฉริยา ศิรินาม   4 ก.ย. 62 -
1007  135371659  วาปีปทุม  มยุรี กิตติธรรม   4 ก.ย. 62 -
1008  185626878  ยางสีสุราช  พรญาณี กาววัน   4 ก.ย. 62 -
1009  105516522  วาปีปทุม  สุดารัตน์ บุ้งทอง   4 ก.ย. 62 -
1010  105501219  วาปีปทุม  สุดารัตน์ บุ้งทอง   4 ก.ย. 62 -
1011  432895730  กันทรวิชัย  อิสริยาภรณ์ โสดายิ่ง   4 ก.ย. 62 -
1012  493302846  ยางสีสุราช  เกวริน สุระโส   4 ก.ย. 62 -
1013  404372405  ยางสีสุราช  ภัครมัย นะวะสิมมา   4 ก.ย. 62 -
1014  053683553  บรบือ  มลิวัลย์ ตะรินันท์   4 ก.ย. 62 -
1015  236906260  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   4 ก.ย. 62 -
1016  304789454  บรบือ  วะนิพา สาธิวัน   4 ก.ย. 62 -
1017  ธรรมดา  เชียงยืน  ชัยวัฒน์ หัวเพชร   4 ก.ย. 62 -
1018  ธรรมดา  เชียงยืน  ชูเกียรติ บาลสันเตี๊ย   4 ก.ย. 62 -
1019  ธรรมดา  เชียงยืน  วิชระ หงษ์ศรีเมือง   4 ก.ย. 62 -
1020  128927937  ยางสีสุราช  ฑิฆัมพร พูดเพราะ   4 ก.ย. 62 -
1021  252352533  เชียงยืน  วชิรากูล ฟองอ่อน   4 ก.ย. 62 -
1022  983464573  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   4 ก.ย. 62 -
1023  252296345  กันทรวิชัย  Plaifa Puenram   3 ก.ย. 62 -
1024  252297956  กันทรวิชัย  Plaifa Puenram   3 ก.ย. 62 -
1025  833548675  กันทรวิชัย  สุภัทรา มีรินทะ   3 ก.ย. 62 -
1026  386224160  บรบือ  อาทิตยา ทุนาบาน   3 ก.ย. 62 -
1027  329785952  ยางสีสุราช  ชนรดี ทับพิมาย   3 ก.ย. 62 -
1028  103725810  ยางสีสุราช  รสริน พิพัฒบริภัณฑ์   3 ก.ย. 62 -
1029  466581341  กุดรัง  สิริพัชร เจริญสุดใจ   3 ก.ย. 62 -
1030  133399331  บรบือ  ณัฐราณี แก้วงาม   3 ก.ย. 62 -
1031  241121193  กุดรัง  อัจฉริยา ศิรินาม   3 ก.ย. 62 -
1032  453954084  ยางสีสุราช  กฤษฏา ครโฑมุกด์   3 ก.ย. 62 -
1033  451331838  ยางสีสุราช  จิราภรณ์ เวชกามา   3 ก.ย. 62 -
1034  760303949  กุดรัง  สุดาภัทร ตีบจันทร์   3 ก.ย. 62 -
1035  446534002  ยางสีสุราช  เสาวลักษณ์ บุญแต่ง   3 ก.ย. 62 -
1036  141562459  พยัคฆ์  รัฐกรณ์ จขิรเกษมสุข   3 ก.ย. 62 -
1037  161607755  เชียงยืน  ภัทรศักดิ์ เตชสุนทรกุล   3 ก.ย. 62 -
1038  555667543  บรบือ  ศิริณ๊ บุญเศษ   3 ก.ย. 62 -
1039  175604643  เชียงยืน  สิงหวรรษ ขำพรมราช   3 ก.ย. 62 -
1040  556750468  ยางสีสุราช  ปิยะธิดา สารินทร์   3 ก.ย. 62 -
1041  140918350  ยางสีสุราช  จันจิมา เก่งไพร   3 ก.ย. 62 -
1042  123323735  บรบือ  กาญจนา เรื่องเจริญ   3 ก.ย. 62 -
1043  542365014  ชื่นชม  ศิรินันท์ ดีจันทร์จ้อย   3 ก.ย. 62 -
1044  449048217  กุดรัง  น้ำฝน เจริญศิริ   3 ก.ย. 62 -
1045  192805605  บรบือ  ปาจรีย์ ทองนาค   3 ก.ย. 62 -
1046  821977782  กุดรัง  กรรณิกา วรจิตร   3 ก.ย. 62 -
1047  259078629  ยางสีสุราช  เทียมรุ้ง ทองมูล   3 ก.ย. 62 -
1048  888761346  กุดรัง  ประไพจิตร ผูกพันธ์   3 ก.ย. 62 -
1049  668930796  บรบือ  พณิชญา วารีพิณ   3 ก.ย. 62 -
1050  198286988  เชียงยืน  เดชภากร อุทัยเรือง   3 ก.ย. 62 -
1051  099831939  ชื่นชม  กีรติ คำนวณไว   3 ก.ย. 62 -
1052  565966365  วาปีปทุม  อมราพร ศรวิชัย   3 ก.ย. 62 -
1053  954954813  วาปีปทุม  จริยา จันทร์ชื่น   3 ก.ย. 62 -
1054  445321859  กันทรวิชัย  พรรษชล ประฏิเฆ   3 ก.ย. 62 -
1055  483610312  บรบือ  นพนันท์ ศรีบุตรศรี   3 ก.ย. 62 -
1056  423225232  บรบือ  สุภานิดา   3 ก.ย. 62 -
1057  153048688  เชียงยืน  ณฐพงศ์ กุลสุวรรณ์   3 ก.ย. 62 -
1058  821977836  กุดรัง  กรรณิกา วรจิตร   3 ก.ย. 62 -
1059  329742930  กันทรวิชัย  สุทธาทิพย์ เงาศรี   3 ก.ย. 62 -
1060  127179084  ยางสีสุราช  โสภิดา สุขสำราญ   3 ก.ย. 62 -
1061  662378496  ชื่นชม  เปรมศิริ นิตย์คำหาญ   3 ก.ย. 62 -
1062  469566017  วาปีปทุม  มนสิชา แสงคำกุล   3 ก.ย. 62 -
1063  982075033  กันทรวิชัย  โสมรดา ราศรีประโคน   3 ก.ย. 62 -
1064  023580555  ชื่นชม  สลิลทิพย์ กูลสวัสดิ์   3 ก.ย. 62 -
1065  051299442  วาปีปทุม  วาสนา นิยะนุช   3 ก.ย. 62 -
1066  556945637  กุดรัง  จิตตรา พลเยี่ยม   3 ก.ย. 62 -
1067  645197613  เชียงยืน  จันดา ศิริโส   3 ก.ย. 62 -
1068  232369486  ชื่นชม  เปรมศิริ นิตย์คำหาญ   3 ก.ย. 62 -
1069  387088973  กุดรัง  เบญจพรรณ   3 ก.ย. 62 -
1070  833672377  ยางสีสุราช  ธนพร สมานรักษ์   3 ก.ย. 62 -
1071  141558613  กุดรัง  สิริธร ธรรมวงษ์   3 ก.ย. 62 -
1072  178049018  กันทรวิชัย  กมลพร สังข์สกุล   3 ก.ย. 62 -
1073  881562473  กุดรัง  กัญญารัตน์ แสนสุข   3 ก.ย. 62 -
1074  493777538  ยางสีสุราช  ปิยะธิดา ดวงจันทร์   3 ก.ย. 62 -
1075  096219395  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   3 ก.ย. 62 -
1076  142955854  ยางสีสุราช  เอมอร กอแก้ว   3 ก.ย. 62 -
1077  105669015  กันทรวิชัย  จิราภรณ์ คำภาเกะ   2 ก.ย. 62 -
1078  155064697  ยางสีสุราช  ปิยะธิดา สารินทร์   2 ก.ย. 62 -
1079  179410838  กันทรวิชัย  วิยะดา แนวโอโล   2 ก.ย. 62 -
1080  300987539  ยางสีสุราช  จิตติมาภรณ์ พวงศรี   2 ก.ย. 62 -
1081  152068350  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   2 ก.ย. 62 -
1082  772628749  ยางสีสุราช  เบญจภรณ์ ศรีภูเวียง   2 ก.ย. 62 -
1083  797668457  กันทรวิชัย  กฤติญาณี ภูศรี   2 ก.ย. 62 -
1084  127115203  ยางสีสุราช  ณัฐกฤตา วงษ์คำจันทร์   2 ก.ย. 62 -
1085  680777217  บรบือ  สุณิสา เปลี่ยนชัง   2 ก.ย. 62 -
1086  106172409  กันทรวิชัย  ปณิตา ต่างทอง   2 ก.ย. 62 -
1087  493783286  กุดรัง  ธมนวรรณ สุวรรณ   2 ก.ย. 62 -
1088  258862340  กุดรัง  Jitlada   2 ก.ย. 62 -
1089  173223253  ยางสีสุราช  สุพัตรา สีเสมอ   2 ก.ย. 62 -
1090  237011055  ชื่นชม  กฤตวรรณ สุภาทวีวัฒน์   2 ก.ย. 62 -
1091  466233219  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   2 ก.ย. 62 -
1092  916610640  พยัคฆ์  Phongsatorn   2 ก.ย. 62 -
1093  428557608  กันทรวิชัย  เขมิกา ท่อนทอง   2 ก.ย. 62 -
1094  459410488  กันทรวิชัย  สกุลรัตน์ ประจัญฤทธิ์   2 ก.ย. 62 -
1095  965170649  วาปีปทุม  ศิริโสภา นาโควงศ์   2 ก.ย. 62 -
1096  466232292  ยางสีสุราช  พรวิภา พรพิรุณโรจน์   2 ก.ย. 62 -
1097  546693681  กันทรวิชัย  สุภาพร อินทรักษา   2 ก.ย. 62 -
1098  161782269  กันทรวิชัย  ศิริยากร อัคโกศล   2 ก.ย. 62 -
1099  576119882  วาปีปทุม  วันวิสา กันยาเถื่อน   2 ก.ย. 62 -
1100  165923894  กันทรวิชัย  ภาพิมล ปริพล   2 ก.ย. 62 -
1101  303792899  ยางสีสุราช  สุพัตรา สีเสมอ   2 ก.ย. 62 -
1102  129248542  ยางสีสุราช  ธนวรรณ ขอยึดกลาง   2 ก.ย. 62 -
1103  575088781  ยางสีสุราช  สุธิดา มะลิงาม   2 ก.ย. 62 -
1104  328975487  ยางสีสุราช  ภิญญดา ไพรชัฏ   2 ก.ย. 62 -
1105  463069454  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   2 ก.ย. 62 -
1106  102374215  ยางสีสุราช  อารียา จานชิน   2 ก.ย. 62 -
1107  620955136  ยางสีสุราช  ปลิตา ฐาวนาศาสตร์   2 ก.ย. 62 -
1108  566197899  บรบือ  ชุติมา อ่อนสระน้อย   2 ก.ย. 62 -
1109  540913778  กุดรัง  บุษยาภิเษก บุตตะคาม   2 ก.ย. 62 -
1110  545179002  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   2 ก.ย. 62 -
1111  550484234  กันทรวิชัย  กิติรัตน์ กิติคุณ   2 ก.ย. 62 -
1112  485830205  บรบือ  ภัทรสุดา สารนอก   2 ก.ย. 62 -
1113  329576591  วาปีปทุม  พิยดา โพธิสาจันทร์   2 ก.ย. 62 -
1114  462054215  ยางสีสุราช  นวลจันทร์ ศรีสารคาม   2 ก.ย. 62 -
1115  487316214  กุดรัง  รัตนาวดี เปรมรักษ์   2 ก.ย. 62 -
1116  833600344  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   2 ก.ย. 62 -
1117  290633843  กันทรวิชัย  ชุติมา รู้กิจมา   2 ก.ย. 62 -
1118  004068723  วาปีปทุม  ภัทรีรัตน์ กางด้วง   2 ก.ย. 62 -
1119  221212195  บรบือ  สุนันทา กาลพัฒน์   2 ก.ย. 62 -
1120  399650807  กุดรัง  วรางคณา บุตรดีวงค์   2 ก.ย. 62 -
1121  132767335  ยางสีสุราช  พัชราพรรณ กาญจนเสน   2 ก.ย. 62 -
1122  833290280  ยางสีสุราช  ดารารัตน์ ปีกมินกลาง   2 ก.ย. 62 -
1123  366177094  ยางสีสุราช  ธัญชนก แดนกาไสย   2 ก.ย. 62 -
1124  531664882  กันทรวิชัย  ธิดาพร   2 ก.ย. 62 -
1125  073728660  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   2 ก.ย. 62 -
1126  073544017  กันทรวิชัย  จิตตา สีคำแท้   2 ก.ย. 62 -
1127  574983441  วาปีปทุม  มนสิชา แสงคำกุล   2 ก.ย. 62 -
1128  252225945  กันทรวิชัย  Nan   2 ก.ย. 62 -
1129  045619213  กุดรัง  เพ็ญนภา สืบเนียม   2 ก.ย. 62 -
1130  023572797  กันทรวิชัย  อัจฉราภรณ์ มูลสาร   2 ก.ย. 62 -
1131  014277329  กันทรวิชัย  ชลิดา พรมศรีจันทร์   2 ก.ย. 62 -
1132  727253308  วาปีปทุม  อารีนภา ทัศน์จันดา   2 ก.ย. 62 -
1133  547785472  ยางสีสุราช  ฐณิชา สีกานิล   2 ก.ย. 62 -
1134  687490010  กันทรวิชัย  ธนาพร ศรีสวัสดิ์   2 ก.ย. 62 -
1135  167998878  ชื่นชม  เอมมิกา กุลแก้ว   2 ก.ย. 62 -
1136  888578932  ยางสีสุราช  ศศินา วงสงฆ์   2 ก.ย. 62 -
1137  097353785  ยางสีสุราช  กมลธร สุกิจพงษ์   2 ก.ย. 62 -
1138  895475160  กุดรัง  เบญธิตา ก้อนคำ   2 ก.ย. 62 -
1139  145295285  กันทรวิชัย  ธนาพร ศรีสวัสดิ์   2 ก.ย. 62 -
1140  484163077  วาปีปทุม  พันธุ์ทิพา มะเริงสิทธิ์   2 ก.ย. 62 -
1141  ธรรมดา  วาปีปทุม  ประทุมภรณ์ ถินนอก   2 ก.ย. 62 -
1142  ธรรมดา  บรบือ  พัชรา หนันแป   2 ก.ย. 62 -
1143  851376883  วาปีปทุม  จินต์จุฑา นาเมือง   2 ก.ย. 62 -
1144  123732134  กันทรวิชัย  Suwaphorn   2 ก.ย. 62 -
1145  145678815  กุดรัง  อารียา ใคร่ครวญ   2 ก.ย. 62 -
1146  235144941  กุดรัง  กรรณิกา วรจิตร   2 ก.ย. 62 -
1147  907950821  ยางสีสุราช  กฤษฏา ครโฑมุกด์   2 ก.ย. 62 -
1148  104065279  กันทรวิชัย  พีรยา ปิระกาโน   2 ก.ย. 62 -
1149  235155842  กุดรัง  ชนิสรา ศรีหารัตน์   2 ก.ย. 62 -
1150  343603412  วาปีปทุม  ภาสินี แสงคำกุล   2 ก.ย. 62 -
1151  329958410  กันทรวิชัย  กมลพร สังข์สกุล   2 ก.ย. 62 -
1152  329937410  กุดรัง  นันท์นภัส กุลฉิม   2 ก.ย. 62 -
1153  860820322  กันทรวิชัย  กุลนิดา เครือคำ   2 ก.ย. 62 -
1154  171268742  วาปีปทุม  ชลลดา ยางสิงอ้อ   2 ก.ย. 62 -
1155  079004355  กันทรวิชัย  สุดารัตน์ เอ็นมาก   2 ก.ย. 62 -
1156  077735683  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   2 ก.ย. 62 -
1157  172010756  ยางสีสุราช  จิราพัชร บุตรตา   2 ก.ย. 62 -
1158  928020676  วาปีปทุม  ขวัญกมล กังฮวด   2 ก.ย. 62 -
1159  085562021  เชียงยืน  ณัฐนันท์ งามมี   2 ก.ย. 62 -
1160  258779378  กุดรัง  ปิยะฉัตร วิชัยวงษ์   2 ก.ย. 62 -
1161  236203884  ยางสีสุราช  พิมพ์สิริ ตาสาโรจน์   2 ก.ย. 62 -
1162  463801556  ยางสีสุราช  ทิยาพร แก้ววงค์   2 ก.ย. 62 -
1163  585901783  ยางสีสุราช  ญาณี แสนเรียน   2 ก.ย. 62 -
1164  499335825  กันทรวิชัย  จุฑาทิพย์ ไชยมิ่ง   2 ก.ย. 62 -
1165  132776495  วาปีปทุม  นภดารา พิมพ์ภูธร   2 ก.ย. 62 -
1166  879449617  วาปีปทุม  มาริสา สารมัย   2 ก.ย. 62 -
1167  177850284  กุดรัง  ศกลวรรณ คงดี   2 ก.ย. 62 -
1168  140074865  ยางสีสุราช  พัทราวรรณ เอกพันธ์   2 ก.ย. 62 -
1169  053465195  นาดูน  อชิรวิทย์ ภูกก   2 ก.ย. 62 -
1170  187422651  บรบือ  พรศิริ ครองยุทธ์   2 ก.ย. 62 -
1171  451813628  ยางสีสุราช  K.Chompoo   2 ก.ย. 62 -
1172  176217331  บรบือ  สุณิสา เปลี่ยนชัง   2 ก.ย. 62 -
1173  093411037  กันทรวิชัย  ชลิดา พรมศรีจันทร์   2 ก.ย. 62 -
1174  043163099  บรบือ  ภัทรภรณ์ ทินบุตร   2 ก.ย. 62 -
1175  558077333  บรบือ  จุฑามาศ ขานบุตร   2 ก.ย. 62 -
1176  955427124  กุดรัง  เดือนฉาย ถาริวงษ์   2 ก.ย. 62 -
1177  042422027  พยัคฆ์  ธนพล สะสมเพรช   2 ก.ย. 62 -
1178  957442950  วาปีปทุม  อิศริยา ทองดี   2 ก.ย. 62 -
1179  053504535  วาปีปทุม  วาสนา นิยะนุช   2 ก.ย. 62 -
1180  532053811  กันทรวิชัย  สุดารัตน์ ผุสิงห์   2 ก.ย. 62 -
1181  155774643  พยัคฆ์  ชานน มะณีศักดิ์   2 ก.ย. 62 -
1182  144547362  พยัคฆ์  ศรัณยู ภักดีพันดอน   2 ก.ย. 62 -
1183  198500385  เชียงยืน  ธีรภัทร์ พุลเพิ่ม   2 ก.ย. 62 -
1184  366353942  ยางสีสุราช  กรรณิกา แสนสุริวงศ์   2 ก.ย. 62 -
1185  201493506  บรบือ  อภิญญา คุณศิริ   2 ก.ย. 62 -
1186  628680932  ชื่นชม  รสิตา กันสุมาโส   2 ก.ย. 62 -
1187  888244069  กุดรัง  สิริพร   2 ก.ย. 62 -
1188  916276175  วาปีปทุม  ชลลดา ยางสิงอ้อ   2 ก.ย. 62 -
1189  216180067  บรบือ  Jitsupa   2 ก.ย. 62 -
1190  109303783  วาปีปทุม  สิริญากรณ์ ตาลเพลิง   2 ก.ย. 62 -
1191  167320675  กันทรวิชัย  ขนิษฐา วรรโน   2 ก.ย. 62 -
1192  154128285  กุดรัง  สิริพัชร เจริญสุดใจ   2 ก.ย. 62 -
1193  899366426  บรบือ  กณิษฐา เค้าละมูล   2 ก.ย. 62 -
1194  151635955  กันทรวิชัย  ภรณ์วิภา ทุยเวียง   30 ส.ค. 62 -
1195  888749889  ยางสีสุราช  นิตยา ชูบุญ   30 ส.ค. 62 -
1196  914267462  ยางสีสุราช  จันทนิภา หลักทอง   30 ส.ค. 62 -
1197  071988344  ยางสีสุราช  อิกขณา พันนุรัตน์   30 ส.ค. 62 -
1198  145671247  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   30 ส.ค. 62 -
1199  053587035  ยางสีสุราช  อรปรียา น้ำใส   30 ส.ค. 62 -
1200  173214971  ยางสีสุราช  จิราพัชร บุตรตา   30 ส.ค. 62 -
1201  971918440  นาดูน  พีรภัทร ศรีชมภู   30 ส.ค. 62 -
1202  946480603  พยัคฆ์  นวมินทร์ นนพละ   30 ส.ค. 62 -
1203  705513085  พยัคฆ์  ณัฐพร วงษาเทพ   30 ส.ค. 62 -
1204  556254248  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   30 ส.ค. 62 -
1205  542816062  ยางสีสุราช  อาทิตยา สัญญาถนอมรัช   30 ส.ค. 62 -
1206  984729731  ยางสีสุราช  ญาณภัทร เลือกทองหลาง   30 ส.ค. 62 -
1207  184401414  เชียงยืน  เตรียมวิทย์ วังทัน   30 ส.ค. 62 -
1208  033325676  บรบือ  ทิพวรรณ ทองโคตร   30 ส.ค. 62 -
1209  418364205  บรบือ  นันทิยา ดอนอิสวน   30 ส.ค. 62 -
1210  194400585  บรบือ  สุพรรษา โพธิ์ทอง   30 ส.ค. 62 -
1211  053364002  บรบือ  ณัฏฐณิชา ช่างทอง   30 ส.ค. 62 -
1212  668211004  บรบือ  สุณิสา เปลี่ยนชัง   30 ส.ค. 62 -
1213  209064043  บรบือ  ภัทรสุดา สารนอก   30 ส.ค. 62 -
1214  231353388  บรบือ  ภัทรสุดา สารนอก   30 ส.ค. 62 -
1215  159943489  ยางสีสุราช  ภรณวิภา ทุยเวียง   30 ส.ค. 62 -
1216  19082717243  ยางสีสุราช  จารุวรรณ วงแสน   30 ส.ค. 62 -
1217  615099935  ยางสีสุราช  วริศรา เอกภาษา   30 ส.ค. 62 -
1218  823705376  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   30 ส.ค. 62 -
1219  165921575  ยางสีสุราช  กุลธิดา ฉะอ้อนศรี   30 ส.ค. 62 -
1220  157252168  ชื่นชม  จรรยาวดี นาถ้ำพลอย   30 ส.ค. 62 -
1221  354649313  ชื่นชม  ณัฐนิชา อรกุล   30 ส.ค. 62 -
1222  797667023  ชื่นชม  กุลภัสสร์ คุณสุทธิ์   30 ส.ค. 62 -
1223  258556818  ชื่นชม  ขวัญจิรา มิ่งขวัญ   30 ส.ค. 62 -
1224  550368335  ชื่นชม  กฤตวรรณ สุภาทวีวัฒน์   30 ส.ค. 62 -
1225  551492461  ชื่นชม  จรินทร์ญา จิตจักร   30 ส.ค. 62 -
1226  341399078  ชื่นชม  พิยดา สร้างยานาง   30 ส.ค. 62 -
1227  525050094  ชื่นชม  กีรติ คำนวณไว   30 ส.ค. 62 -
1228  252054937  กันทรวิชัย  Nan   30 ส.ค. 62 -
1229  002856895  กันทรวิชัย  วรรณพร มงคลไชย์   30 ส.ค. 62 -
1230  021485335  กันทรวิชัย  พัชรีพร เพชรกันหา   30 ส.ค. 62 -
1231  574050762  กันทรวิชัย  อคิราภ์ หอมวิไล   30 ส.ค. 62 -
1232  528219165  กันทรวิชัย  มัณฑนา โคตรภูธร   30 ส.ค. 62 -
1233  561778217  กันทรวิชัย  ขวัญชนก เสนพิมพา   30 ส.ค. 62 -
1234  982301018  กุดรัง  สิริพร   30 ส.ค. 62 -
1235  935132240  กุดรัง  ปิยะฉัตร วิชัยวงษ์   30 ส.ค. 62 -
1236  564762658  กุดรัง  นีรนาถ ผายแสง   30 ส.ค. 62 -
1237  048877358  กุดรัง  ศริลักษณ์ บุญจันทร์   30 ส.ค. 62 -
1238  556730622  กุดรัง  ฐิติพร คำพร   30 ส.ค. 62 -
1239  523399616  กุดรัง  นีรนาถ ผายแสง   30 ส.ค. 62 -
1240  157653461  กุดรัง  รัตนาวดี เปรมรักษ์   30 ส.ค. 62 -
1241  147767433  กุดรัง  ญาดา หาญอาษา   30 ส.ค. 62 -
1242  156117467  กุดรัง  อรุโณทัย แก้วนอก   30 ส.ค. 62 -
1243  448290798  กุดรัง  นีรนาถ ผายแสง   30 ส.ค. 62 -
1244  978737291  กุดรัง  ณัฐพร จาดฮามรด   30 ส.ค. 62 -
1245  523399837  กันทรวิชัย  พีรยา ปิระกาโน   30 ส.ค. 62 -
1246  120623648  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   30 ส.ค. 62 -
1247  050640372  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   30 ส.ค. 62 -
1248  493677115  วาปีปทุม  ศิรินยา การุณรักษ์   30 ส.ค. 62 -
1249  664653735  วาปีปทุม  กรกนก ทุดปอ   30 ส.ค. 62 -
1250  049818532  วาปีปทุม  จีรนันท์ จันทรชม   30 ส.ค. 62 -
1251  820195824  วาปีปทุม  นภดารา พิมพ์ภูธร   30 ส.ค. 62 -
1252  861553203  วาปีปทุม  สุภาวรรณ ขันธวัตร์   30 ส.ค. 62 -
1253  160204131  วาปีปทุม  ปิยะมาภรณ์ ศรีราชเบอร์   30 ส.ค. 62 -
1254  308286015  วาปีปทุม  กัณทิมา ศุภพินิจ   30 ส.ค. 62 -
1255  564762525  กุดรัง  นีรนาถ ผายแสง   30 ส.ค. 62 -
1256  111959649  วาปีปทุม  ธิติวลักษณ์ ยาขันทิพย์   30 ส.ค. 62 -
1257  499693986  นาดูน  Mr.Som Noreaksatya   30 ส.ค. 62 -
1258  151445664  พยัคฆ์  ปฏิภาณ สิงหพันธ์   30 ส.ค. 62 -
1259  120622894  ยางสีสุราช  โศภิตา   30 ส.ค. 62 -
1260  329412995  วาปีปทุม  ปิ่นสุดา ชุมเพ็ง   30 ส.ค. 62 -
1261  354649361  ชื่นชม  ณัฐนิชา อรกุล   30 ส.ค. 62 -
1262  200517285  เชียงยืน  พีระพล แสนคำ   29 ส.ค. 62 -
1263  850796867  วาปีปทุม  ณัฐวดี ทิมเที่ยง   29 ส.ค. 62 -
1264  8333079983  บรบือ  วรรณิวิสา ชัยเนตร   29 ส.ค. 62 -
1265  822495764  ยางสีสุราช  จินดา เศรษฐทัตต์   29 ส.ค. 62 -
1266  521604442  กุดรัง  อนุสรา แสงสุวรรณ   29 ส.ค. 62 -
1267  483562342  วาปีปทุม  การิเกด ปินะพัง   29 ส.ค. 62 -
1268  052047184  ยางสีสุราช  เกวลิน สุระโส   29 ส.ค. 62 -
1269  151906030  เชียงยืน  ณัฐนันท์ งามมี   29 ส.ค. 62 -
1270  167852422  เชียงยืน  ทรงเกียรติ ฤทธิ์สรไกร   29 ส.ค. 62 -
1271  341333099  กุดรัง  เกศมณี ดวงชัย   29 ส.ค. 62 -
1272  145280688  วาปีปทุม  สนธยา อาริยะ   29 ส.ค. 62 -
1273  568527071  พยัคฆ์  นันทพัทธ์ งามสง่า   29 ส.ค. 62 -
1274  457940576  วาปีปทุม  ประทุมภรณ์ ถินนอก   29 ส.ค. 62 -
1275  940644096  ยางสีสุราช  ศรุฏาภา สีจองแสง   29 ส.ค. 62 -
1276  219266853  ยางสีสุราช  ปิยธิดา ชัยบำรุง   29 ส.ค. 62 -
1277  421380849  วาปีปทุม  ณัฐริกา ศาลารักษ์   29 ส.ค. 62 -
1278  147761648  ชื่นชม  ชุตินันท์ อินตา   29 ส.ค. 62 -
1279  478897051  วาปีปทุม  สุวินา เครือวัลย์   29 ส.ค. 62 -
1280  440680072  ชื่นชม  ธนภรณ์ ดาษถนิม   29 ส.ค. 62 -
1281  587711889  กุดรัง  พนัชกร แก้วสุพรรณ์   29 ส.ค. 62 -
1282  680461433  ชื่นชม  ชุตินันท์ อินตา   29 ส.ค. 62 -
1283  542079036  กุดรัง  กนกวรรณ วงษ์โคกสูง   29 ส.ค. 62 -
1284  712190500  ยางสีสุราช  ศิริลักษณ์ ธารเจือ   29 ส.ค. 62 -
1285  646892288  เชียงยืน  ชัยทัศน์ ยามี   29 ส.ค. 62 -
1286  037045524  บรบือ  ศิริภัสสร   29 ส.ค. 62 -
1287  805712778  กันทรวิชัย  อลิชชา มุสิกบุญเลิศ   29 ส.ค. 62 -
1288  126783271  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   29 ส.ค. 62 -
1289  126783342  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   29 ส.ค. 62 -
1290  814509002  วาปีปทุม  ณัฐริกา ศาลารักษ์   29 ส.ค. 62 -
1291  048877300  กันทรวิชัย  กมลวรรณ ฉูตรสูงเนิน   29 ส.ค. 62 -
1292  154947400  ชื่นชม  ชุตินันท์ อินตา   29 ส.ค. 62 -
1293  679190702  เชียงยืน  นเรนทร์ ราชคม   29 ส.ค. 62 -
1294  161623466  บรบือ  นันทิยา ดอนอิสวน   29 ส.ค. 62 -
1295  166240582  ยางสีสุราช  ชินสุดา ไวยพัฒน์   29 ส.ค. 62 -
1296  541158418  ชื่นชม  พิชญานันท์ ณรงค์ไชย   29 ส.ค. 62 -
1297  551763629  กุดรัง  กัญญารัตน์ เจริญรัตน์   29 ส.ค. 62 -
1298  574931268  กันทรวิชัย  นิราวัลย์ สาสอน   29 ส.ค. 62 -
1299  169218416  บรบือ  ศศิประภา ปาสะนัม   29 ส.ค. 62 -
1300  790169284  วาปีปทุม  จิรฐา เอบุญมา   29 ส.ค. 62 -
1301  246722570  วาปีปทุม  ธารารัตน์ สมพร   29 ส.ค. 62 -
1302  128935071  ยางสีสุราช  โศภิตา โสพิลา   29 ส.ค. 62 -
1303  815945732  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   29 ส.ค. 62 -
1304  338064057  กุดรัง  เพชรพลอย บุรินทรนิตย์   29 ส.ค. 62 -
1305  879448510  กันทรวิชัย  อภิญญา แก่นแก้ว   29 ส.ค. 62 -
1306  033443341  บรบือ  สุนันทา กาลพัฒน์   29 ส.ค. 62 -
1307  471713500  พยัคฆ์  สุภกร การวงษ์   29 ส.ค. 62 -
1308  832114125  ชื่นชม  กนกรวี แคนเภาว์   29 ส.ค. 62 -
1309  944783544  กุดรัง  ศุภิสรา หาญสุด   29 ส.ค. 62 -
1310  321911779  ยางสีสุราช  พรวิภา พรพิรุณโรจน์   29 ส.ค. 62 -
1311  562344628  วาปีปทุม  มณีรัตน์ พลสิทธิ์   29 ส.ค. 62 -
1312  236586282  บรบือ  กชกร แก่นดี   29 ส.ค. 62 -
1313  546091182  วาปีปทุม  อิศริยา ทองดี   29 ส.ค. 62 -
1314  221298611  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   29 ส.ค. 62 -
1315  876405625  ยางสีสุราช  วิลาสินี ไขศรี   29 ส.ค. 62 -
1316  411453453  นาดูน  ดนุสรณ์ ภาระเวช   29 ส.ค. 62 -
1317  564748789  กันทรวิชัย  นริศรา อาดนวลลา   29 ส.ค. 62 -
1318  141961875  วาปีปทุม  สุภาพร วงศ์มุรินทร์   29 ส.ค. 62 -
1319  988337130  กันทรวิชัย  ดวงจันทร์ พาจ้อ   29 ส.ค. 62 -
1320  848128467  กันทรวิชัย  สุภาพร อินทรักษา   29 ส.ค. 62 -
1321  746262276  กุดรัง  แพรทองพรรณ แก้วหานาม   29 ส.ค. 62 -
1322  532580251  ชื่นชม  ธนภรณ์ ดาษถนิม   29 ส.ค. 62 -
1323  105772548  ยางสีสุราช  ประภาวรรณ นามกระโทก   29 ส.ค. 62 -
1324  160605687  กันทรวิชัย  ศศินภา คำมี   29 ส.ค. 62 -
1325  122163140  ชื่นชม  ขวัญจิรา มิ่งขวัญ   29 ส.ค. 62 -
1326  329379044  กันทรวิชัย  นันทิดา   29 ส.ค. 62 -
1327  647945146  เชียงยืน  จุตุพล เบ้าสาทร   29 ส.ค. 62 -
1328  570224848  เชียงยืน  พีระพล แสนคำ   29 ส.ค. 62 -
1329  484340996  พยัคฆ์  ยศพัทธ์ รับเพ็ชร   29 ส.ค. 62 -
1330  977384346  เชียงยืน  คุณานนค์ พรมตวง   29 ส.ค. 62 -
1331  087783051  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   29 ส.ค. 62 -
1332  279586815  กุดรัง  Kanokwan Wong   29 ส.ค. 62 -
1333  305652069  กุดรัง  ฐิติกรานต์ ศรีทอง   29 ส.ค. 62 -
1334  456951158  บรบือ  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   28 ส.ค. 62 -
1335  920428172  กันทรวิชัย  เบญจวรรณ ชาวโพธิ์   28 ส.ค. 62 -
1336  335500827  กุดรัง  อนุสรา พูลเพิ่ม   28 ส.ค. 62 -
1337  721987671  บรบือ  สุดารัตน์ ปัญญาเพียร   28 ส.ค. 62 -
1338  322813557  บรบือ  ณิชชรีย์ วงศ์วรนิตย์   28 ส.ค. 62 -
1339  568004888  ชื่นชม  เปรมศิริ   28 ส.ค. 62 -
1340  568005322  นาดูน  ณัฐกิตติ์   28 ส.ค. 62 -
1341  568007456  นาดูน  ติณณภพ สีหาบุญมาก   28 ส.ค. 62 -
1342  220266042  กันทรวิชัย  ภัทราภรณ์ มีปัทมา   28 ส.ค. 62 -
1343  915127890  เชียงยืน  ศาสตราวุฒิ อาชนะชัย   28 ส.ค. 62 -
1344  875169761  เชียงยืน  โชติพงษ์ ยิ่งเจริญ   28 ส.ค. 62 -
1345  159914805  ยางสีสุราช  ธิติมา หมู่โยธา   28 ส.ค. 62 -
1346  495904203  ชื่นชม  กีรติ คำนวณไว   28 ส.ค. 62 -
1347  410520426  กันทรวิชัย  วิภาดา สืบสาน   28 ส.ค. 62 -
1348  328988429  ยางสีสุราช  ภิญญดา ไพรชัฏ   28 ส.ค. 62 -
1349  122847878  บรบือ  สุพัตรา บริบูรณ์   28 ส.ค. 62 -
1350  061747627  กุดรัง  ภาราดา หอมดวง   28 ส.ค. 62 -
1351  062487075  กุดรัง  นิตยาพร พุทธกุล   28 ส.ค. 62 -
1352  361443663  วาปีปทุม  มาริสา คะระวงษ์   28 ส.ค. 62 -
1353  039195546  ชื่นชม  ภัทราภรณ์ ตรีกามน   28 ส.ค. 62 -
1354  100038454  เชียงยืน  พันทวี มีมาก   28 ส.ค. 62 -
1355  161711965  ยางสีสุราช  อัจฉรา โพยนอก   28 ส.ค. 62 -
1356  126675524  วาปีปทุม  ธนารัตน์ หงษ์ทันที   28 ส.ค. 62 -
1357  571303309  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   28 ส.ค. 62 -
1358  339854326  กันทรวิชัย  วธิดา สิงห์สถิตย์   28 ส.ค. 62 -
1359  678472463  ยางสีสุราช  ศรันย์ภัทร ทุนาบาน   28 ส.ค. 62 -
1360  329363061  ยางสีสุราช  รัชญา บุปผาสังข์   28 ส.ค. 62 -
1361  873338768  กุดรัง  กนกรัตน์ พูนไธสง   28 ส.ค. 62 -
1362  680872751  วาปีปทุม  มรกต เพ็งจันทร์แสง   28 ส.ค. 62 -
1363  632029568  บรบือ  ศิวพร ละสุยะ   28 ส.ค. 62 -
1364  051152977  กุดรัง  นีรนาถ ผายแสง   28 ส.ค. 62 -
1365  437105637  บรบือ  ศิริภัสสร   28 ส.ค. 62 -
1366  306673017  วาปีปทุม  ประทุมภรณ์ ถินนอก   28 ส.ค. 62 -
1367  409974478  บรบือ  ชุติกาญจน์   28 ส.ค. 62 -
1368  133374184  ชื่นชม  ชุติกาญจน์ ราชสุนทร   28 ส.ค. 62 -
1369  118538773  วาปีปทุม  วิสา ทองอุ่น   28 ส.ค. 62 -
1370  333043585  วาปีปทุม  ศุภนิดา สมบัติ   28 ส.ค. 62 -
1371  747678584  ชื่นชม  ชุตินันท์ อินตา   28 ส.ค. 62 -
1372  924389134  กันทรวิชัย  อาทิตายา ชัยพล   28 ส.ค. 62 -
1373  159138965  วาปีปทุม  อุมาพร ตู้ภูมิ   28 ส.ค. 62 -
1374  258401215  กุดรัง  ปิยะฉัตร วิชัยวงษ์   28 ส.ค. 62 -
1375  258426375  ชื่นชม  คณิศร ถามูลเลศ   28 ส.ค. 62 -
1376  121346504  ยางสีสุราช  ปันธิตา อุสาหรัมย์   28 ส.ค. 62 -
1377  912266787  ยางสีสุราช  ศรันยา เจริญศรี   28 ส.ค. 62 -
1378  164835005  ยางสีสุราช  กัญญาพร มาลากุล   28 ส.ค. 62 -
1379  560965920  ยางสีสุราช  ศรัณย์ภัทร ทุนาบาน   28 ส.ค. 62 -
1380  197458593  วาปีปทุม  ทักษพร เรือนนา   28 ส.ค. 62 -
1381  411769807  กันทรวิชัย  ไอรดา โจแก้ว   28 ส.ค. 62 -
1382  329286308  กันทรวิชัย  สมัชญา บุตรงาม   28 ส.ค. 62 -
1383  258460394  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   28 ส.ค. 62 -
1384  928017354  กุดรัง  อาทิตติยา ผาสุข   28 ส.ค. 62 -
1385  721587489  ยางสีสุราช  Amonrat   28 ส.ค. 62 -
1386  044625115  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   28 ส.ค. 62 -
1387  061483580  เชียงยืน  มังกร จงสมชัย   28 ส.ค. 62 -
1388  8248979542  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   28 ส.ค. 62 -
1389  134326463  วาปีปทุม  นฤมล จันทะไข่สร   28 ส.ค. 62 -
1390  078652680  ยางสีสุราช  พัชรินทร์ สุกทน   28 ส.ค. 62 -
1391  146440015  วาปีปทุม  ชุติญา ลิมปะจารุต   28 ส.ค. 62 -
1392  258442104  ชื่นชม  กัญญารัตน์ จันทมาลี   28 ส.ค. 62 -
1393  097811772  ยางสีสุราช  พรวิภา พรพิรุณโรจน์   28 ส.ค. 62 -
1394  105871090  กันทรวิชัย  สมฤทัย ศรีสวัสดิ์   28 ส.ค. 62 -
1395  574017608  ยางสีสุราช  จิราพร หงษ์แสน   28 ส.ค. 62 -
1396  563681992  ชื่นชม  จรรยาวดี นาถ้ำพลอย   28 ส.ค. 62 -
1397  159639942  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   28 ส.ค. 62 -
1398  053309584  กันทรวิชัย  วนิดา บุญเลือน   28 ส.ค. 62 -
1399  041963454  กันทรวิชัย  ศิราวรรณ แซ่แดง   28 ส.ค. 62 -
1400  138858958  บรบือ  อารีญา พลนันท์   28 ส.ค. 62 -
1401  894205395  บรบือ  รุ่งสตรี เหล่าวอ   28 ส.ค. 62 -
1402  319828707  บรบือ  อารียา วังราช   28 ส.ค. 62 -
1403  226385051  กันทรวิชัย  สุธิดา มหาวัน   28 ส.ค. 62 -
1404  145272063  บรบือ  นวพร ชอบจิตต์   28 ส.ค. 62 -
1405  137679076  นาดูน  พลากรณ์ ปึ่งตาเณร   28 ส.ค. 62 -
1406  906593536  กันทรวิชัย  ศิราวรรณ แซ่แดง   28 ส.ค. 62 -
1407  990123671  ชื่นชม  ปณิตตรา วรสิงห์   28 ส.ค. 62 -
1408  125446600  เชียงยืน  คุณากร ไชยเลิศ   28 ส.ค. 62 -
1409  687904799  วาปีปทุม  นฤมล อุปสัย   27 ส.ค. 62 -
1410  816505286  กันทรวิชัย  เสาวลักษณ์ อุ่นวิเศษ   27 ส.ค. 62 -
1411  101003085  กุดรัง  ศุภรัศมิ์ อุทโท   27 ส.ค. 62 -
1412  821992728  ชื่นชม  เหมือนฝัน พาภูมิพฤกษ์   27 ส.ค. 62 -
1413  464169107  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   27 ส.ค. 62 -
1414  443122339  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   27 ส.ค. 62 -
1415  136727291  กันทรวิชัย  ปลายฟ้า เพื่อนรัมย์   27 ส.ค. 62 -
1416  307760494  กันทรวิชัย  อริสา โสภาศุภวัตร   27 ส.ค. 62 -
1417  170600525  เชียงยืน  ภูภัฏ ศรีมานะชัย   27 ส.ค. 62 -
1418  832938087  กันทรวิชัย  เสาวลักษณ์ อุ่นวิเศษ   27 ส.ค. 62 -
1419  090370109  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   27 ส.ค. 62 -
1420  559134085  ชื่นชม  ฟู่ไหม พานิชดี   27 ส.ค. 62 -
1421  093593737  ยางสีสุราช  อักษิพร โสภาพล   27 ส.ค. 62 -
1422  565510960  ยางสีสุราช  ปัทมา วรรณโสภา   27 ส.ค. 62 -
1423  553607207  กุดรัง  สุวลักษณ์ สรรพมุข   27 ส.ค. 62 -
1424  945442780  ยางสีสุราช  ศศิประภา พาลี   27 ส.ค. 62 -
1425  140057479  วาปีปทุม  วิมลสิริ เมืองโคตร   27 ส.ค. 62 -
1426  376420955  ยางสีสุราช  ธนวรรณ ขอยึดกลาง   27 ส.ค. 62 -
1427  084248275  กุดรัง  แพรทองพรรณ แก้วหานาม   27 ส.ค. 62 -
1428  848116971  กันทรวิชัย  สุภาพร อินทรักษา   27 ส.ค. 62 -
1429  322727076  กุดรัง  กนกพร ศิริเลิศ   27 ส.ค. 62 -
1430  572720535  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   27 ส.ค. 62 -
1431  007493733  นาดูน  ศิวะ วรรณทอง   27 ส.ค. 62 -
1432  858441895  กันทรวิชัย  พนิดา บุญประทุม   27 ส.ค. 62 -
1433  902816445  กันทรวิชัย  สุภาภรณ์ คำศรีพล   27 ส.ค. 62 -
1434  917162316  กันทรวิชัย  ดารารัตน์ ช้างโคกสูง   27 ส.ค. 62 -
1435  501744919  บรบือ  กมลวรรณ อรรถจักร   27 ส.ค. 62 -
1436  526052383  วาปีปทุม  ศศิกานต์ ประสพสิน   27 ส.ค. 62 -
1437  144022775  ชื่นชม  นัฐหทัย ทศช่วย   27 ส.ค. 62 -
1438  144022775  ชื่นชม  นัฐหทัย ทศช่วย   27 ส.ค. 62 -
1439  567842457  กันทรวิชัย  ภัทราภรณ์ มีปัทมา   27 ส.ค. 62 -
1440  053232267  นาดูน  พัชรพงษ์ คงถาวร   27 ส.ค. 62 -
1441  835929124  ยางสีสุราช  ณัจฉรา พรรณลา   27 ส.ค. 62 -
1442  345788467  ยางสีสุราช  นุชนาฏ กั่วจันทร์   27 ส.ค. 62 -
1443  365187064  วาปีปทุม  กาญจนา สุพัฒน์   27 ส.ค. 62 -
1444  009705458  ยางสีสุราช  โศภิตา โสพิลา   27 ส.ค. 62 -
1445  155022330  กุดรัง  ใบชา น้อยสวรรค์   27 ส.ค. 62 -
1446  716338475  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   27 ส.ค. 62 -
1447  051343985  ยางสีสุราช  หยดฝน สัมหวาน   27 ส.ค. 62 -
1448  051344005  ยางสีสุราช  นันทพร หาญประเสริฐ   27 ส.ค. 62 -
1449  322727297  วาปีปทุม  สุพรรษา เขื่อนงูเหลือม   27 ส.ค. 62 -
1450  ธรรมดา  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   27 ส.ค. 62 -
1451  ธรรมดา  วาปีปทุม  ยุพเรศ ทศวัตร์   27 ส.ค. 62 -
1452  ธรรมดา  กันทรวิชัย  ณัฐชฏาภรณ์ แสงพล   27 ส.ค. 62 -
1453  ธรรมดา  กุดรัง  ญาดา หาญอาษา   26 ส.ค. 62 -
1454  ธรรมดา  กุดรัง  ทิพ สุขทัศนาสกุล   26 ส.ค. 62 -
1455  088306084  กันทรวิชัย  เพ็ญพิชา ถาโคตรจันทร์   26 ส.ค. 62 -
1456  088305968  วาปีปทุม  มรกต เพ็งจันทร์แสง   26 ส.ค. 62 -
1457  455052547  วาปีปทุม  อารียา จันทร์สม   26 ส.ค. 62 -
1458  217821116  ชื่นชม  พิชญาภา ไกรวาปี   26 ส.ค. 62 -
1459  132967040  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   26 ส.ค. 62 -
1460  575643577  วาปีปทุม  สุปรียาภรณ์ ไชยโย   26 ส.ค. 62 -
1461  217795345  กันทรวิชัย  ฐิติพร ลือดารา   26 ส.ค. 62 -
1462  143917747  กุดรัง  อรุโณทัย แก้วนอก   26 ส.ค. 62 -
1463  151413882  ชื่นชม  ิจิตประภัสสร์ เชาวนประเสริฐ   26 ส.ค. 62 -
1464  491102714  บรบือ  กมลวรรณ อรรถจักร   26 ส.ค. 62 -
1465  145112849  ชื่นชม  สิริรัตน์ กุลภู   26 ส.ค. 62 -
1466  309580858  กันทรวิชัย  กมลพร สังข์สกุล   26 ส.ค. 62 -
1467  140736167  บรบือ  ประภัสรา สุดยอด   26 ส.ค. 62 -
1468  353120808  กุดรัง  อรนุช ฆ้องลา   26 ส.ค. 62 -
1469  554483526  บรบือ  ศิรินภา คำเหลือ   26 ส.ค. 62 -
1470  364512884  เชียงยืน  ธนาวัฒน์ ศรีสวัสดิ์   26 ส.ค. 62 -
1471  871240933  พยัคฆ์  ชลสิทธิ์ เซียงหนู   26 ส.ค. 62 -
1472  667388504  ยางสีสุราช  รักษณาลี จันทะกิจ   26 ส.ค. 62 -
1473  091532309  ยางสีสุราช  ดารารัตน์ ปีกมินกลาง   26 ส.ค. 62 -
1474  924670530  ยางสีสุราช  วาสนา รัตนพันธ์ุ   26 ส.ค. 62 -
1475  701445610  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   26 ส.ค. 62 -
1476  189326746  กันทรวิชัย  089-3783784   26 ส.ค. 62 -
1477  217842473  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   26 ส.ค. 62 -
1478  525738263  บรบือ  ดวงนภา โพธิ์เข็ม   26 ส.ค. 62 -
1479  277006844  กุดรัง  ประไพจิตร ผูกพันธ์   26 ส.ค. 62 -
1480  683116133  ชื่นชม  อภัสรดา แดงสูงเนิน   26 ส.ค. 62 -
1481  121777787  วาปีปทุม  ณัฐติกาญ ทรงคะรักษ์   26 ส.ค. 62 -
1482  551277998  ยางสีสุราช  บุษกร สุวรรณพันธ์   26 ส.ค. 62 -
1483  471935325  กุดรัง  โสรญา คงเพชรดี   26 ส.ค. 62 -
1484  235552438  วาปีปทุม  ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ   26 ส.ค. 62 -
1485  678945490  บรบือ  ลักคณา ยาตาแสง   26 ส.ค. 62 -
1486  126737935  เชียงยืน  นิติธร กอกัน   26 ส.ค. 62 -
1487  159402877  ยางสีสุราช  ศดานันท์ สุริยะ   26 ส.ค. 62 -
1488  493822461  ยางสีสุราช  อาทิตยา สัญญาถนอมรัช   26 ส.ค. 62 -
1489  026478861  ชื่นชม  ธนภรณ์ ดาษถนิม   26 ส.ค. 62 -
1490  455926571  ยางสีสุราช  อินทิรา ห้อง 409   26 ส.ค. 62 -
1491  601198116  ชื่นชม  ฐิตาพร สุจิตตกุล   26 ส.ค. 62 -
1492  882999322  กันทรวิชัย  ธนวรรณ บุญมา   26 ส.ค. 62 -
1493  470675473  บรบือ  เกศชฏาภรณ์ แสงสวัสดิ์   26 ส.ค. 62 -
1494  082563460  ยางสีสุราช  ญาตาวี ใจแจ้ง   26 ส.ค. 62 -
1495  205442283  บรบือ  สุธาสินี แก้วทอง   26 ส.ค. 62 -
1496  093281181  ยางสีสุราช  จารวีย์ ทองพิมพ์   26 ส.ค. 62 -
1497  122555225  บรบือ  ฉัตรศิริ ชนะมาร   26 ส.ค. 62 -
1498  879370449  กันทรวิชัย  พิชชาพร นิลทะสิงห์   26 ส.ค. 62 -
1499  546992796  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   26 ส.ค. 62 -
1500  060035789  ชื่นชม  ชุตินันท์ อินตา   26 ส.ค. 62 -
1501  893774435  กุดรัง  สมภพ เจริญรัตน์   26 ส.ค. 62 -
1502  971676712  บรบือ  พัชรีพร ชาภักดี   26 ส.ค. 62 -
1503  233645503  ยางสีสุราช  วรฤทัย ทวีชัย   26 ส.ค. 62 -
1504  832912093  บรบือ  จิรัชญา ยันอินทร์   26 ส.ค. 62 -
1505  457158355  ชื่นชม  ณวภรณ์ พินิจเมือง   26 ส.ค. 62 -
1506  044335816  กันทรวิชัย  Benjawan Chowpho   26 ส.ค. 62 -
1507  252222768  ยางสีสุราช  โสภิดา เจตนา   26 ส.ค. 62 -
1508  509284229  ยางสีสุราช  นิตยา ขอพิมาย   26 ส.ค. 62 -
1509  978284171  เชียงยืน  เกริกพล บุตรี   26 ส.ค. 62 -
1510  128942038  กันทรวิชัย  ธัญญารัตน์ ประดับเพชร   26 ส.ค. 62 -
1511  050409393  นาดูน  อรรถนนท์ อดทน   26 ส.ค. 62 -
1512  131005969  ชื่นชม  เกศินี ชนยุทธ   26 ส.ค. 62 -
1513  520632549  กุดรัง  อนงค์นาท ก้านศรี   26 ส.ค. 62 -
1514  041544109  บรบือ  ลัดดาวัลย์ จันนพคุณ   26 ส.ค. 62 -
1515  15541618  กุดรัง  ปัญญธร สกุลทองดี   26 ส.ค. 62 -
1516  119752565  กันทรวิชัย  นันทัชพร ผ่องแผ้ว   26 ส.ค. 62 -
1517  859776175  วาปีปทุม  สุชานันท์ ลิ้มโฆษิต   26 ส.ค. 62 -
1518  162602184  กันทรวิชัย  บุษรา คงเดชอุดมกุล   26 ส.ค. 62 -
1519  145634045  เชียงยืน  ธีรภัทร์ พุลเพิ่ม   26 ส.ค. 62 -
1520  102142052  ยางสีสุราช  สุนิตา ลุนสะแกวงศ์   26 ส.ค. 62 -
1521  245318426  บรบือ  วิลาสินี ศรีสุธรรม   26 ส.ค. 62 -
1522  258157943  ยางสีสุราช  วิภาพร เพ็งศรี   26 ส.ค. 62 -
1523  042183295  พยัคฆ์  พงศกร สิบรัมย์   26 ส.ค. 62 -
1524  139478633  กันทรวิชัย  เปรมวิภา   26 ส.ค. 62 -
1525  546193751  บรบือ  ศิรินภา   26 ส.ค. 62 -
1526  251846210  กันทรวิชัย  Phaifar   26 ส.ค. 62 -
1527  525757191  ชื่นชม  กัญญารัตน์ จันทมาลี   26 ส.ค. 62 -
1528  163056905  ยางสีสุราช  จิรปรียา ถนอมเนื้อ   26 ส.ค. 62 -
1529  93294993  กันทรวิชัย  กันยา ช่วยสุข   26 ส.ค. 62 -
1530  762283527  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   26 ส.ค. 62 -
1531  652054102  ยางสีสุราช  ศุภนุช ศรีสมาน   26 ส.ค. 62 -
1532  063792439  กันทรวิชัย  ปาณิตา อยู่ในธรรม   26 ส.ค. 62 -
1533  491133138  กันทรวิชัย  โสรญา สุรีรัมย์   26 ส.ค. 62 -
1534  116599267  กุดรัง  ฑุติมา ฉาบพิมาย   26 ส.ค. 62 -
1535  904924337  พยัคฆ์  เจษฐา สุขสบาย   26 ส.ค. 62 -
1536  928013437  บรบือ  อภิษฏา อาจสุวรรณ์   26 ส.ค. 62 -
1537  894433588  บรบือ  ลัดดารัตน์ ปลายบัว   26 ส.ค. 62 -
1538  963077751  กันทรวิชัย  จุฑามาศ ยอดมงคล   26 ส.ค. 62 -
1539  029383417  วาปีปทุม  สุชาดา พะนิดรัมย์   26 ส.ค. 62 -
1540  978735256  ยางสีสุราช  อรชา มูลทาทอง   26 ส.ค. 62 -
1541  920929491  ยางสีสุราช  ลัคณา กุนอก   26 ส.ค. 62 -
1542  554934764  ยางสีสุราช  รัตนาพร เทศธานี   26 ส.ค. 62 -
1543  972430959  เชียงยืน  นภาศักดิ์ ศรีเทียมเงิน   26 ส.ค. 62 -
1544  531244219  กุดรัง  คีตภัทร์ วังชัยศิริ   26 ส.ค. 62 -
1545  238670155  วาปีปทุม  ณัฐนันต์ ปลิงกระโทก   26 ส.ค. 62 -
1546  145931358  ยางสีสุราช  ชลลดา กาสี   26 ส.ค. 62 -
1547  438465101  เชียงยืน  พีรพล แสนคำ   26 ส.ค. 62 -
1548  160257426  กุดรัง  Fruit - Branch   26 ส.ค. 62 -
1549  044258178  บรบือ  สุธาสินี แก้วทอง   26 ส.ค. 62 -
1550  660912913  ยางสีสุราช  สิริยากร รวมรัมย์   26 ส.ค. 62 -
1551  379990917  กุดรัง  ลักษณา สอนสุภาพ   26 ส.ค. 62 -
1552  559420576  วาปีปทุม  ณัฐนันท์ ปลิงกระโทก   26 ส.ค. 62 -
1553  664174252  กุดรัง  นิตยาพร พุทธกุล   26 ส.ค. 62 -
1554  184133678  พยัคฆ์  ภูวนารถ ฝ่าฝน   26 ส.ค. 62 -
1555  867709990  วาปีปทุม  เอมมิลา โงนมณี   26 ส.ค. 62 -
1556  126558528  บรบือ  อภิษฏา อาจสุวรรณ   26 ส.ค. 62 -
1557  317179160  ยางสีสุราช  จารุวรรณ วงแสน   26 ส.ค. 62 -
1558  346444919  กุดรัง  จุฑามาศ วังหอม   26 ส.ค. 62 -
1559  867725564  วาปีปทุม  เอมมิลา โงนมณี   26 ส.ค. 62 -
1560  251716121  กันทรวิชัย  Nan   26 ส.ค. 62 -
1561  251845214  กันทรวิชัย  Plaifah   26 ส.ค. 62 -
1562  251742665  กันทรวิชัย  Plaifar   26 ส.ค. 62 -
1563  251676904  กันทรวิชัย  Plaifa Puenram   26 ส.ค. 62 -
1564  251740236  กันทรวิชัย  Plaifah   26 ส.ค. 62 -
1565  251676952  กันทรวิชัย  Plaifa Puenram   26 ส.ค. 62 -
1566  116589295  กันทรวิชัย  กัญญาภัค แก้วลา   23 ส.ค. 62 -
1567  458944305  วาปีปทุม  ศศิกานต์ ประสพสิน   23 ส.ค. 62 -
1568  545539045  กันทรวิชัย  ศิลป์ชัย ไชยกาล   23 ส.ค. 62 -
1569  442557161  กันทรวิชัย  กัญญาภัค แก้วลา   23 ส.ค. 62 -
1570  403792931  กันทรวิชัย  โสรญา สุรีรัมย์   23 ส.ค. 62 -
1571  087486861  วาปีปทุม  จุฑามาส นรินทร์   23 ส.ค. 62 -
1572  949412797  ยางสีสุราช  เสาวลักษณ์ บุญแต่ง   23 ส.ค. 62 -
1573  553606232  วาปีปทุม  อารยา วิลัยหล้า   23 ส.ค. 62 -
1574  009613028  วาปีปทุม  ฐิติยา นาจันทร์ทอง   23 ส.ค. 62 -
1575  292351332  เชียงยืน  จักรพงษ์ แก้วภูมิแห่   23 ส.ค. 62 -
1576  875278656  กุดรัง  เบญจพรรณ   23 ส.ค. 62 -
1577  271960562  วาปีปทุม  ชรีญา วัดเวียงคำ   23 ส.ค. 62 -
1578  150721374  กันทรวิชัย  อลิชชา มุสิกบุญเลิศ   23 ส.ค. 62 -
1579  088450320  วาปีปทุม  ชลิตา ผัดรัมย์   23 ส.ค. 62 -
1580  411180255  วาปีปทุม  ณัฐนันต์ ปลิงกระโทก   23 ส.ค. 62 -
1581  536747615  บรบือ  สุธาสินี แก้วทอง   23 ส.ค. 62 -
1582  715636614  วาปีปทุม  ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ   23 ส.ค. 62 -
1583  916167229  วาปีปทุม  ธันยพร เนื่องกระโทก   23 ส.ค. 62 -
1584  131436442  วาปีปทุม  ปิยธิดา   23 ส.ค. 62 -
1585  565321904  ยางสีสุราช  ศดานันท์ สุริยะ   23 ส.ค. 62 -
1586  621314156  วาปีปทุม  ประทุมภรณ์ ถินนอก   23 ส.ค. 62 -
1587  551575651  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   23 ส.ค. 62 -
1588  399984235  กันทรวิชัย  วราภรณ์ โมกขา   23 ส.ค. 62 -
1589  038824228  กุดรัง  สุดารัตน์ แสนมาตย์   23 ส.ค. 62 -
1590  730397491  วาปีปทุม  ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ   23 ส.ค. 62 -
1591  017576755  วาปีปทุม  กุลปริยาภรณ์ พุ่มทับทิม   23 ส.ค. 62 -
1592  46825761  เชียงยืน  เตรียมวิทย์ วังทัน   23 ส.ค. 62 -
1593  636567718  ยางสีสุราช  ณัฐฑิญา ดาวเรือง   23 ส.ค. 62 -
1594  904666482  นาดูน  Kimlong Ya   23 ส.ค. 62 -
1595  102317482  ยางสีสุราช  สุชาดา เทษะนอก   23 ส.ค. 62 -
1596  251657468  กันทรวิชัย  Nan   23 ส.ค. 62 -
1597  251635913  กันทรวิชัย  Phaifar   23 ส.ค. 62 -
1598  251656961  กันทรวิชัย  Phaifar   23 ส.ค. 62 -
1599  251633065  กันทรวิชัย  Phaifar   23 ส.ค. 62 -
1600  178327935  วาปีปทุม  วิมลศิริ เมืองโคตร   23 ส.ค. 62 -
1601  102668400  เชียงยืน  พรชัย ศรีผ่องงาม   23 ส.ค. 62 -
1602  248917874  วาปีปทุม  ภัทรีรัตน์ กางด้วง   23 ส.ค. 62 -
1603  1159611053  วาปีปทุม  ภาวรินทร์ ประเสริฐศรี   23 ส.ค. 62 -
1604  178327927  วาปีปทุม  วิมลศิริ เมืองโคตร   23 ส.ค. 62 -
1605  562907553  วาปีปทุม  ศศิกานต์ ประสพสิน   23 ส.ค. 62 -
1606  978755352  วาปีปทุม  ดวงใจ ปิ่นเจริญ   23 ส.ค. 62 -
1607  553626311  บรบือ  กณิษฐา เค้าละมูล   23 ส.ค. 62 -
1608  185683760  นาดูน  คณิตกรณ์ มูลสาร   23 ส.ค. 62 -
1609  003851761  บรบือ  ชุติกาญจน์ พงษ์โพธิ์ชัย   23 ส.ค. 62 -
1610  998035200  ยางสีสุราช  เอมอร กอแก้ว   23 ส.ค. 62 -
1611  014470769  กุดรัง  อรนุช ฆ้องลา   23 ส.ค. 62 -
1612  719586808  กุดรัง  กนกพร ศิริเลิศ   23 ส.ค. 62 -
1613  780282616  ชื่นชม  กานต์ธิดา ถนอมสมบัติ   23 ส.ค. 62 -
1614  053227678  กันทรวิชัย  นันทิดา เพ็ชรสุข   23 ส.ค. 62 -
1615  151571676  ยางสีสุราช  จิราวรรณ์ นัติพันธ์   23 ส.ค. 62 -
1616  929260797  ยางสีสุราช  ธิติมา หมู่โยธา   23 ส.ค. 62 -
1617  167613365  ยางสีสุราช  บุษกร สุวรรณพันธ์   23 ส.ค. 62 -
1618  150331382  พยัคฆ์  นาทธวัฒน์ ติไตรวรรณ   23 ส.ค. 62 -
1619  190397740  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   23 ส.ค. 62 -
1620  RC657927972TH  ยางสีสุราช  ศิลดาพร ยอดเพชร   22 ส.ค. 62 -
1621  EI135722267TH  เชียงยืน  ณัฐกิตติ์ วิมูลชาติ   22 ส.ค. 62 -
1622  EI135112098TH  พยัคฆ์  ศุภกร การวงษ์   22 ส.ค. 62 -
1623  EI133360738TH  พยัคฆ์  ภูริภัทร์ วงศ์รัตนบุญญา   22 ส.ค. 62 -
1624  EI152698727TH  ยางสีสุราช  หยดน้ำฝน ส้มหวาน   22 ส.ค. 62 -
1625  EF366078763TH  วาปีปทุม  อุตสาห์ ทองเพชร   22 ส.ค. 62 -
1626  EF568733484TH  กุดรัง  ศิรินันท์ ช่วยแสง   22 ส.ค. 62 -
1627  EX432889310TH  ชื่นชม  ธีรยา ศรีกะกูล   22 ส.ค. 62 -
1628  RP569601272TH  กุดรัง  เบญจพรรณ   22 ส.ค. 62 -
1629  Kerry  กันทรวิชัย  นันทิดา ชัยกำเนิด   22 ส.ค. 62 -
1630  EF480086998TH  กันทรวิชัย  วิภาดา สืบสาม   22 ส.ค. 62 -
1631  UD283900481CN  เชียงยืน  Iumphoon   22 ส.ค. 62 -
1632  RP562933859TH  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   22 ส.ค. 62 -
1633  RE234701833TH  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   22 ส.ค. 62 -
1634  EI060034151TH  บรบือ  ณัฐนิชา ภูล้นแก้ว   22 ส.ค. 62 -
1635  RE032549505TH  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   22 ส.ค. 62 -
1636  RP420722564TH  ยางสีสุราช  กมลธร สุกิจพงษ์   22 ส.ค. 62 -
1637  RB397841548TH  กุดรัง  รัตนาวดี เปรมรักษ์   22 ส.ค. 62 -
1638  764807655  พยัคฆ์  ธีรนัย ตาติจันทร์   22 ส.ค. 62 -
1639  680459576  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   22 ส.ค. 62 -
1640  136943993  ชื่นชม  พิชญานันท์ ณรงค์ไชย   22 ส.ค. 62 -
1641  145630790  นาดูน  อภิวิชญ์ มีภู่เพ็ง   22 ส.ค. 62 -
1642  091939458  ยางสีสุราช  พัชราภรณ์ ศรีนพรัตน์   22 ส.ค. 62 -
1643  631677190  ชื่นชม  กฤตวรรณ สุภาทวีวัฒน์   22 ส.ค. 62 -
1644  028870554  ยางสีสุราช  เสาวลักษณ์ บุญแต่ง   22 ส.ค. 62 -
1645  884907638  ยางสีสุราช  จรรยพร โคสาสุ   22 ส.ค. 62 -
1646  487363510  กันทรวิชัย  วราภรณ์ โมกขา   22 ส.ค. 62 -
1647  038419242  กุดรัง  เบญจพรรณ สัตยานุชิต   22 ส.ค. 62 -
1648  631679947  กันทรวิชัย  สกุลกาญจน์ พูลสวัสดิ์   22 ส.ค. 62 -
1649  202460331  ยางสีสุราช  จุรีรัตน์ บุตรแสน   22 ส.ค. 62 -
1650  207141697  บรบือ  ณัฐนรี เทพเมือง   22 ส.ค. 62 -
1651  290093587  ชื่นชม  เปรมศิริ นิตย์คำหาญ   22 ส.ค. 62 -
1652  141514113  เชียงยืน  น้ำมนต์   22 ส.ค. 62 -
1653  103731775  กันทรวิชัย  ธัญญารัตน์ อึ้งประดิษฐ์   22 ส.ค. 62 -
1654  521333736  กุดรัง  สุดารัตน์   22 ส.ค. 62 -
1655  558918798  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   22 ส.ค. 62 -
1656  851176431  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   22 ส.ค. 62 -
1657  133161621  วาปีปทุม  ไอรดา ทรงธวรัฐ   22 ส.ค. 62 -
1658  446110635  วาปีปทุม  จรรยพร อุทัยอินทร์   22 ส.ค. 62 -
1659  527145798  ยางสีสุราช  อรพินณ์ อินธิเดช   22 ส.ค. 62 -
1660  128862330  บรบือ  ศรุตา สีตาแสง   22 ส.ค. 62 -
1661  071479973  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   22 ส.ค. 62 -
1662  487359078  วาปีปทุม  จริยา จันทร์ชื่น   22 ส.ค. 62 -
1663  043787457  พยัคฆ์  ขวัญกมล   22 ส.ค. 62 -
1664  558254838  ยางสีสุราช  ณัฐฑิญา ดาวเรือง   22 ส.ค. 62 -
1665  175346975  บรบือ  ฐิติมา อ่อนสระน้อย   22 ส.ค. 62 -
1666  631673900  บรบือ  สุปรียา ขุมทอง   22 ส.ค. 62 -
1667  999502288  พยัคฆ์  เกรียงศักดิ์ ขิมทอง   22 ส.ค. 62 -
1668  971379714  กันทรวิชัย  จนัญญา สกุลทหาร   22 ส.ค. 62 -
1669  436355474  กันทรวิชัย  ภาพิมล ปริพล   22 ส.ค. 62 -
1670  240260052  กุดรัง  วโรดม หาญชัย   22 ส.ค. 62 -
1671  344507488  ยางสีสุราช  พัชรินทร์ สุกทน   22 ส.ค. 62 -
1672  499669443  ยางสีสุราช  วลินดา คำบัว   22 ส.ค. 62 -
1673  141621090  บรบือ  นิชาภา แสนทวีสุข   22 ส.ค. 62 -
1674  137628785  กันทรวิชัย  เยาวลักษณ์ สุดสนธิ์   22 ส.ค. 62 -
1675  481372235  กุดรัง  ชนิดาภา อภัยจิตต์   22 ส.ค. 62 -
1676  211997066  วาปีปทุม  ณัฐิชา บัวสา   22 ส.ค. 62 -
1677  060270420  กุดรัง  บุญชญานิษฐ์ มิตรดีตระกูล   22 ส.ค. 62 -
1678  217040185  บรบือ  หัทยา พาระแพน   22 ส.ค. 62 -
1679  514021154  บรบือ  คนึงนิจ ตุมชาติ   22 ส.ค. 62 -
1680  131228161  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   22 ส.ค. 62 -
1681  124545699  เชียงยืน  เจตน์ เอกทัศน์   22 ส.ค. 62 -
1682  161604175  กุดรัง  ธีริศรา ห้อง422   22 ส.ค. 62 -
1683  119796181  เชียงยืน  ทิฑัมพร แก้วสีใส   22 ส.ค. 62 -
1684  303827160  บรบือ  สุวิชชา ดาศรี   22 ส.ค. 62 -
1685  111182148  วาปีปทุม  ชลธิชา ปานปรีชา   22 ส.ค. 62 -
1686  314680567  ยางสีสุราช  เอมอร กอแก้ว   22 ส.ค. 62 -
1687  532543846  วาปีปทุม  วรฤทัย ศรีเจริญ   22 ส.ค. 62 -
1688  923488365  วาปีปทุม  ขนิษฐา สีมาศ   22 ส.ค. 62 -
1689  555672526  กุดรัง  พัชรี เจนฤทัยธรรม   22 ส.ค. 62 -
1690  874275596  ยางสีสุราช  รินทราย ไหมทอง   22 ส.ค. 62 -
1691  870014122  พยัคฆ์  ฐณะวัฒน์ คุโณ   22 ส.ค. 62 -
1692  095767719  กุดรัง  นัทฐิกานต์ สราญโพธิวัฒน์   22 ส.ค. 62 -
1693  238997475  กุดรัง  วรรนภา ป้องใส   22 ส.ค. 62 -
1694  110609006  ยางสีสุราช  เกศรินทร์ ภักดีวงษ์   22 ส.ค. 62 -
1695  042558170  ชื่นชม  พิจิตรา ศรีปัจฉิม   22 ส.ค. 62 -
1696  051287078  วาปีปทุม  วาสนา นิยะนุช   22 ส.ค. 62 -
1697  138851190  วาปีปทุม  อุษณีย์ ศรีละมัน   22 ส.ค. 62 -
1698  044563314  บรบือ  นวพร ชอบจิตต์   22 ส.ค. 62 -
1699  151402624  ชื่นชม  จิตประภัสสร์ เชาวนประเสริฐ   22 ส.ค. 62 -
1700  972125469  กุดรัง  สุมาลัย วงษ์คำ   22 ส.ค. 62 -
1701  094626618  บรบือ  ธัญญารัตน์ ยอดพันธ์   22 ส.ค. 62 -
1702  552708938  ยางสีสุราช  เพ็ญพิชชา ประพันธ์   22 ส.ค. 62 -
1703  656525751  กุดรัง  อรนุช ฆ้องลา   22 ส.ค. 62 -
1704  540354813  ชื่นชม  กัญญารัตน์ จันทมาลี   22 ส.ค. 62 -
1705  543678610  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   22 ส.ค. 62 -
1706  097335574  ยางสีสุราช  กัญญ์ลลิล ธงสันเทียะ   22 ส.ค. 62 -
1707  122552771  ชื่นชม  Kanika Chhay   22 ส.ค. 62 -
1708  551153525  เชียงยืน  กฤษฏากรณ์ ภาระเวช   22 ส.ค. 62 -
1709  185748488  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   22 ส.ค. 62 -
1710  972125543  ยางสีสุราช  วาสนา บัวเสนา   22 ส.ค. 62 -
1711  408586375  กุดรัง  ศิรินุช เทพอาษา   22 ส.ค. 62 -
1712  060270518  กุดรัง  บุญชญานิษฐ์ มิตรดีตระกูล   22 ส.ค. 62 -
1713  248724321  บรบือ  จิรัชญา ยันอินทร์   21 ส.ค. 62 -
1714  399337125  กุดรัง  นันท์นภัส กุลฉิม   21 ส.ค. 62 -
1715  993576075  กันทรวิชัย  ธนภรณ์   21 ส.ค. 62 -
1716  940250068  ชื่นชม  กฤตวรรณ สุภาทวีวัฒน์   21 ส.ค. 62 -
1717  099196172  บรบือ  อภิชญา เจริญรัมย์   21 ส.ค. 62 -
1718  509205901  กุดรัง  พัชริดา แขมเกษม   21 ส.ค. 62 -
1719  237489066  กันทรวิชัย  สุณิสา เนื้อนิล   21 ส.ค. 62 -
1720  118906362  กันทรวิชัย  ธนวรรณ บุญมา   21 ส.ค. 62 -
1721  916250840  วาปีปทุม  ธนารัตน์ หงษ์ทันที   21 ส.ค. 62 -
1722  484027377  กุดรัง  สุดารัตน์ แสนมาตย์   21 ส.ค. 62 -
1723  054776150  เชียงยืน  ปัณณธร เคลือบคนโท   21 ส.ค. 62 -
1724  973197688  ชื่นชม  สลิลทิพย์   21 ส.ค. 62 -
1725  005526473  กันทรวิชัย  มัณฑนา โคตรภูธร