รายการพัสดุไปรษณีย์ทั้งหมด

วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ลำดับ เลขพัสดุไปรษณีย์ หอพัก ชื่อผู้รับ พัสดุไปรษณีย์ มาถึงแล้ว ข้อความ
1  RC657927972TH  ยางสีสุราช  ศิลดาพร ยอดเพชร   22 ส.ค. 62 -
2  EI135722267TH  เชียงยืน  ณัฐกิตติ์ วิมูลชาติ   22 ส.ค. 62 -
3  EI135112098TH  พยัคฆ์  ศุภกร การวงษ์   22 ส.ค. 62 -
4  EI133360738TH  พยัคฆ์  ภูริภัทร์ วงศ์รัตนบุญญา   22 ส.ค. 62 -
5  EI152698727TH  ยางสีสุราช  หยดน้ำฝน ส้มหวาน   22 ส.ค. 62 -
6  EF366078763TH  วาปีปทุม  อุตสาห์ ทองเพชร   22 ส.ค. 62 -
7  EF568733484TH  กุดรัง  ศิรินันท์ ช่วยแสง   22 ส.ค. 62 -
8  EX432889310TH  ชื่นชม  ธีรยา ศรีกะกูล   22 ส.ค. 62 -
9  RP569601272TH  กุดรัง  เบญจพรรณ   22 ส.ค. 62 -
10  Kerry  กันทรวิชัย  นันทิดา ชัยกำเนิด   22 ส.ค. 62 -
11  EF480086998TH  กันทรวิชัย  วิภาดา สืบสาม   22 ส.ค. 62 -
12  UD283900481CN  เชียงยืน  Iumphoon   22 ส.ค. 62 -
13  RP562933859TH  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   22 ส.ค. 62 -
14  RE234701833TH  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   22 ส.ค. 62 -
15  EI060034151TH  บรบือ  ณัฐนิชา ภูล้นแก้ว   22 ส.ค. 62 -
16  RE032549505TH  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   22 ส.ค. 62 -
17  RP420722564TH  ยางสีสุราช  กมลธร สุกิจพงษ์   22 ส.ค. 62 -
18  RB397841548TH  กุดรัง  รัตนาวดี เปรมรักษ์   22 ส.ค. 62 -
19  764807655  พยัคฆ์  ธีรนัย ตาติจันทร์   22 ส.ค. 62 -
20  680459576  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   22 ส.ค. 62 -
21  136943993  ชื่นชม  พิชญานันท์ ณรงค์ไชย   22 ส.ค. 62 -
22  145630790  นาดูน  อภิวิชญ์ มีภู่เพ็ง   22 ส.ค. 62 -
23  091939458  ยางสีสุราช  พัชราภรณ์ ศรีนพรัตน์   22 ส.ค. 62 -
24  631677190  ชื่นชม  กฤตวรรณ สุภาทวีวัฒน์   22 ส.ค. 62 -
25  028870554  ยางสีสุราช  เสาวลักษณ์ บุญแต่ง   22 ส.ค. 62 -
26  884907638  ยางสีสุราช  จรรยพร โคสาสุ   22 ส.ค. 62 -
27  487363510  กันทรวิชัย  วราภรณ์ โมกขา   22 ส.ค. 62 -
28  038419242  กุดรัง  เบญจพรรณ สัตยานุชิต   22 ส.ค. 62 -
29  631679947  กันทรวิชัย  สกุลกาญจน์ พูลสวัสดิ์   22 ส.ค. 62 -
30  202460331  ยางสีสุราช  จุรีรัตน์ บุตรแสน   22 ส.ค. 62 -
31  207141697  บรบือ  ณัฐนรี เทพเมือง   22 ส.ค. 62 -
32  290093587  ชื่นชม  เปรมศิริ นิตย์คำหาญ   22 ส.ค. 62 -
33  141514113  เชียงยืน  น้ำมนต์   22 ส.ค. 62 -
34  103731775  กันทรวิชัย  ธัญญารัตน์ อึ้งประดิษฐ์   22 ส.ค. 62 -
35  521333736  กุดรัง  สุดารัตน์   22 ส.ค. 62 -
36  558918798  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   22 ส.ค. 62 -
37  851176431  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   22 ส.ค. 62 -
38  133161621  วาปีปทุม  ไอรดา ทรงธวรัฐ   22 ส.ค. 62 -
39  446110635  วาปีปทุม  จรรยพร อุทัยอินทร์   22 ส.ค. 62 -
40  527145798  ยางสีสุราช  อรพินณ์ อินธิเดช   22 ส.ค. 62 -
41  128862330  บรบือ  ศรุตา สีตาแสง   22 ส.ค. 62 -
42  071479973  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   22 ส.ค. 62 -
43  487359078  วาปีปทุม  จริยา จันทร์ชื่น   22 ส.ค. 62 -
44  043787457  พยัคฆ์  ขวัญกมล   22 ส.ค. 62 -
45  558254838  ยางสีสุราช  ณัฐฑิญา ดาวเรือง   22 ส.ค. 62 -
46  175346975  บรบือ  ฐิติมา อ่อนสระน้อย   22 ส.ค. 62 -
47  631673900  บรบือ  สุปรียา ขุมทอง   22 ส.ค. 62 -
48  999502288  พยัคฆ์  เกรียงศักดิ์ ขิมทอง   22 ส.ค. 62 -
49  971379714  กันทรวิชัย  จนัญญา สกุลทหาร   22 ส.ค. 62 -
50  436355474  กันทรวิชัย  ภาพิมล ปริพล   22 ส.ค. 62 -
51  240260052  กุดรัง  วโรดม หาญชัย   22 ส.ค. 62 -
52  344507488  ยางสีสุราช  พัชรินทร์ สุกทน   22 ส.ค. 62 -
53  499669443  ยางสีสุราช  วลินดา คำบัว   22 ส.ค. 62 -
54  141621090  บรบือ  นิชาภา แสนทวีสุข   22 ส.ค. 62 -
55  137628785  กันทรวิชัย  เยาวลักษณ์ สุดสนธิ์   22 ส.ค. 62 -
56  481372235  กุดรัง  ชนิดาภา อภัยจิตต์   22 ส.ค. 62 -
57  211997066  วาปีปทุม  ณัฐิชา บัวสา   22 ส.ค. 62 -
58  060270420  กุดรัง  บุญชญานิษฐ์ มิตรดีตระกูล   22 ส.ค. 62 -
59  217040185  บรบือ  หัทยา พาระแพน   22 ส.ค. 62 -
60  514021154  บรบือ  คนึงนิจ ตุมชาติ   22 ส.ค. 62 -
61  131228161  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   22 ส.ค. 62 -
62  124545699  เชียงยืน  เจตน์ เอกทัศน์   22 ส.ค. 62 -
63  161604175  กุดรัง  ธีริศรา ห้อง422   22 ส.ค. 62 -
64  119796181  เชียงยืน  ทิฑัมพร แก้วสีใส   22 ส.ค. 62 -
65  303827160  บรบือ  สุวิชชา ดาศรี   22 ส.ค. 62 -
66  111182148  วาปีปทุม  ชลธิชา ปานปรีชา   22 ส.ค. 62 -
67  314680567  ยางสีสุราช  เอมอร กอแก้ว   22 ส.ค. 62 -
68  532543846  วาปีปทุม  วรฤทัย ศรีเจริญ   22 ส.ค. 62 -
69  923488365  วาปีปทุม  ขนิษฐา สีมาศ   22 ส.ค. 62 -
70  555672526  กุดรัง  พัชรี เจนฤทัยธรรม   22 ส.ค. 62 -
71  874275596  ยางสีสุราช  รินทราย ไหมทอง   22 ส.ค. 62 -
72  870014122  พยัคฆ์  ฐณะวัฒน์ คุโณ   22 ส.ค. 62 -
73  095767719  กุดรัง  นัทฐิกานต์ สราญโพธิวัฒน์   22 ส.ค. 62 -
74  238997475  กุดรัง  วรรนภา ป้องใส   22 ส.ค. 62 -
75  110609006  ยางสีสุราช  เกศรินทร์ ภักดีวงษ์   22 ส.ค. 62 -
76  042558170  ชื่นชม  พิจิตรา ศรีปัจฉิม   22 ส.ค. 62 -
77  051287078  วาปีปทุม  วาสนา นิยะนุช   22 ส.ค. 62 -
78  138851190  วาปีปทุม  อุษณีย์ ศรีละมัน   22 ส.ค. 62 -
79  044563314  บรบือ  นวพร ชอบจิตต์   22 ส.ค. 62 -
80  151402624  ชื่นชม  จิตประภัสสร์ เชาวนประเสริฐ   22 ส.ค. 62 -
81  972125469  กุดรัง  สุมาลัย วงษ์คำ   22 ส.ค. 62 -
82  094626618  บรบือ  ธัญญารัตน์ ยอดพันธ์   22 ส.ค. 62 -
83  552708938  ยางสีสุราช  เพ็ญพิชชา ประพันธ์   22 ส.ค. 62 -
84  656525751  กุดรัง  อรนุช ฆ้องลา   22 ส.ค. 62 -
85  540354813  ชื่นชม  กัญญารัตน์ จันทมาลี   22 ส.ค. 62 -
86  543678610  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   22 ส.ค. 62 -
87  097335574  ยางสีสุราช  กัญญ์ลลิล ธงสันเทียะ   22 ส.ค. 62 -
88  122552771  ชื่นชม  Kanika Chhay   22 ส.ค. 62 -
89  551153525  เชียงยืน  กฤษฏากรณ์ ภาระเวช   22 ส.ค. 62 -
90  185748488  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   22 ส.ค. 62 -
91  972125543  ยางสีสุราช  วาสนา บัวเสนา   22 ส.ค. 62 -
92  408586375  กุดรัง  ศิรินุช เทพอาษา   22 ส.ค. 62 -
93  060270518  กุดรัง  บุญชญานิษฐ์ มิตรดีตระกูล   22 ส.ค. 62 -
94  248724321  บรบือ  จิรัชญา ยันอินทร์   21 ส.ค. 62 -
95  399337125  กุดรัง  นันท์นภัส กุลฉิม   21 ส.ค. 62 -
96  993576075  กันทรวิชัย  ธนภรณ์   21 ส.ค. 62 -
97  940250068  ชื่นชม  กฤตวรรณ สุภาทวีวัฒน์   21 ส.ค. 62 -
98  099196172  บรบือ  อภิชญา เจริญรัมย์   21 ส.ค. 62 -
99  509205901  กุดรัง  พัชริดา แขมเกษม   21 ส.ค. 62 -
100  237489066  กันทรวิชัย  สุณิสา เนื้อนิล   21 ส.ค. 62 -
101  118906362  กันทรวิชัย  ธนวรรณ บุญมา   21 ส.ค. 62 -
102  916250840  วาปีปทุม  ธนารัตน์ หงษ์ทันที   21 ส.ค. 62 -
103  484027377  กุดรัง  สุดารัตน์ แสนมาตย์   21 ส.ค. 62 -
104  054776150  เชียงยืน  ปัณณธร เคลือบคนโท   21 ส.ค. 62 -
105  973197688  ชื่นชม  สลิลทิพย์   21 ส.ค. 62 -
106  005526473  กันทรวิชัย  มัณฑนา โคตรภูธร   21 ส.ค. 62 -
107  248687840  กุดรัง  วารุณี ศรีชัยภูมิ   21 ส.ค. 62 -
108  487789355  บรบือ  กรรณิการ์ ปรือปรัง   21 ส.ค. 62 -
109  331323551  วาปีปทุม  ชฏาพร ทองภูมิ   21 ส.ค. 62 -
110  546675189  ชื่นชม  พิชญาภา ไกรวาปี   21 ส.ค. 62 -
111  400883085  วาปีปทุม  นุชจรี สิงห์สกล   21 ส.ค. 62 -
112  551439015  ชื่นชม  เอมอร จูมศรีสิงห์   21 ส.ค. 62 -
113  085535026  กันทรวิชัย  ขวัญชนก เสนพิมพา   21 ส.ค. 62 -
114  059593808  ยางสีสุราช  ชณัฏชา ชาดา   21 ส.ค. 62 -
115  935374538  พยัคฆ์  ศรัณยู ภักดีพันดอน   21 ส.ค. 62 -
116  87475675  เชียงยืน  ทวีศักดิ์ อยู่ดี   21 ส.ค. 62 -
117  248687323  บรบือ  จิรัชญา ยันอินทร์   21 ส.ค. 62 -
118  479014764  ยางสีสุราช  ศดานันท์ สุริยะ   21 ส.ค. 62 -
119  928449301  ยางสีสุราช  วราภรณ์ จันทะสิทธิ์   21 ส.ค. 62 -
120  071386225  กุดรัง  ชยาภา จันธิมา   21 ส.ค. 62 -
121  584734775  กันทรวิชัย  สุภาดา วงศ์จันทร์   21 ส.ค. 62 -
122  564521365  กันทรวิชัย  ธิดาพร ทักขินัย   21 ส.ค. 62 -
123  501238308  กันทรวิชัย  จุฑามาศ จูมจี   21 ส.ค. 62 -
124  465230410  ยางสีสุราช  วิภาพร เพ็งศรี   21 ส.ค. 62 -
125  583109497  พยัคฆ์  จีระศิลป์ คุณะโครตร   21 ส.ค. 62 -
126  351290755  ยางสีสุราช  บัณฑิตย์ ศรีกงพาน   21 ส.ค. 62 -
127  869541427  กันทรวิชัย  อริสา รุขะจี   21 ส.ค. 62 -
128  574842801  ยางสีสุราช  ภัทรสุดา บัณดิษรัมย์   21 ส.ค. 62 -
129  100183584  กุดรัง  ศิรินุช เทพอาษา   21 ส.ค. 62 -
130  419946600  ชื่นชม  ศุภิสรา   21 ส.ค. 62 -
131  033904128  กุดรัง  จิตสุภา ใจอุ่น   21 ส.ค. 62 -
132  935446169  บรบือ  ดลยา คำหอม   21 ส.ค. 62 -
133  060448224  วาปีปทุม  เสาวรส ไชยยงค์   21 ส.ค. 62 -
134  834657362  กันทรวิชัย  นวรัตน์ ศรีสงคราม   21 ส.ค. 62 -
135  181488632  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   21 ส.ค. 62 -
136  106144725  พยัคฆ์  เกรียงศักดิ์ ขิมทอง   21 ส.ค. 62 -
137  897086834  วาปีปทุม  ไอลดา สุรินทร์   21 ส.ค. 62 -
138  119857257  โกสุมพิสัย  ปิยะณัฐ ทองบำเรอ   21 ส.ค. 62 -
139  077158019  ยางสีสุราช  ชลดา กาสี   21 ส.ค. 62 -
140  002127463  บรบือ  ปิยลักษณ์ จันพิมพา   21 ส.ค. 62 -
141  108353205  ชื่นชม  สุมลรัตน์ วิเวก   21 ส.ค. 62 -
142  004092909  ยางสีสุราช  จตุรพร พลเสน   21 ส.ค. 62 -
143  046529956  ชื่นชม  พิยดา สร้างยานาง   21 ส.ค. 62 -
144  829998633  กุดรัง  นัฐกานต์ ยอดไธสง   21 ส.ค. 62 -
145  039515355  กันทรวิชัย  ทัดดาว ศิริเลิศ   21 ส.ค. 62 -
146  552133010  ยางสีสุราช  อ่านไม่ออก อยู่ห้อง 513   21 ส.ค. 62 -
147  482334729  วาปีปทุม  ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ   21 ส.ค. 62 -
148  554719332  บรบือ  ณัฐมล พันธ์ลูกท้าว   21 ส.ค. 62 -
149  158510455  กันทรวิชัย  สุวรัญญา แตะกระโทก   21 ส.ค. 62 -
150  964951122  วาปีปทุม  อรนิตย์ ทิพย์ดนตรี   21 ส.ค. 62 -
151  320813948  กุดรัง  นัทฐิกานต์ สราญโพธิวัฒน์   21 ส.ค. 62 -
152  064525859  วาปีปทุม  ชลิตา อาญาเมือง   21 ส.ค. 62 -
153  825468564  วาปีปทุม  ศุภลักษณ์ สืบเพ็ง   21 ส.ค. 62 -
154  218616266  ชื่นชม  ภัทราภรณ์ ตรีกามน   21 ส.ค. 62 -
155  218615668  ยางสีสุราช  ญาณัจฉรา พรรณลา   21 ส.ค. 62 -
156  456016627  เชียงยืน  คุณานนท์ พรมดวง   21 ส.ค. 62 -
157  961885565  ชื่นชม  กัญญารัตน์ จันทมาลี   21 ส.ค. 62 -
158  043963085  ชื่นชม  ชุติมา ทรัพย์มีชัย   21 ส.ค. 62 -
159  972124928  พยัคฆ์  Beat   21 ส.ค. 62 -
160  561642320  วาปีปทุม  สุพรรณี ภารการ   21 ส.ค. 62 -
161  550780912  ยางสีสุราช  ดารินทร์ วงค์สิน   21 ส.ค. 62 -
162  015430973  วาปีปทุม  กนกวรรณ หรสัตย์   21 ส.ค. 62 -
163  444286912  ยางสีสุราช  วรางคณา มะปราง   21 ส.ค. 62 -
164  388372696  ยางสีสุราช  ดารินทร์ วงค์สิน   21 ส.ค. 62 -
165  257944970  ชื่นชม  กัญญารัตน์ จันทมาลี   21 ส.ค. 62 -
166  123868684  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   21 ส.ค. 62 -
167  760460167  วาปีปทุม  เสาวลักษณ์ ขจรพบ   21 ส.ค. 62 -
168  351910785  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   21 ส.ค. 62 -
169  100022729  กุดรัง  ถิรดา จำนงค์นารถ   21 ส.ค. 62 -
170  945440276  ยางสีสุราช  ศศิประภา พาลี   21 ส.ค. 62 -
171  271508600  วาปีปทุม  เอมอร ขามเดช   21 ส.ค. 62 -
172  039515421  กันทรวิชัย  ทัดดาว ศิริเลิศ   21 ส.ค. 62 -
173  419946627  ชื่นชม  ศุภสิรา   21 ส.ค. 62 -
174  248714050  ยางสีสุราช  เจนจิรา นารี   21 ส.ค. 62 -
175  915963756  ยางสีสุราช  เจนจิรา นารี   20 ส.ค. 62 -
176  472604007  ยางสีสุราช  กมลธร สุกิจพงษ์   20 ส.ค. 62 -
177  738656563  กุดรัง  Tip   20 ส.ค. 62 -
178  สวีเดน  กุดรัง  Anusara Saengsuwan   20 ส.ค. 62 -
179  สวีเดน  กุดรัง  Anusara Saengsuwan   20 ส.ค. 62 -
180  168503587  กุดรัง  กรรณิการ์ เจียบเกาะ   20 ส.ค. 62 -
181  185907017  ยางสีสุราช  จุรีรัตน์ บุตรแสน   20 ส.ค. 62 -
182  106293282  ยางสีสุราช  นรินศิริ แสงอรุณ   20 ส.ค. 62 -
183  174616923  กันทรวิชัย  แพรวพราว บุญย่อ   20 ส.ค. 62 -
184  832519522  วาปีปทุม  jidapa saychue   20 ส.ค. 62 -
185  173546832  พยัคฆ์  ปุณชัย ชนะสิงห์   20 ส.ค. 62 -
186  389529449  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   20 ส.ค. 62 -
187  790185888  วาปีปทุม  รัตนา ทวีพงษ์   20 ส.ค. 62 -
188  149221274  กันทรวิชัย  จิตตา สีคำแท้   20 ส.ค. 62 -
189  648202887  วาปีปทุม  เขมาพร บุตรีสุวรรณ   20 ส.ค. 62 -
190  329000075  ชื่นชม  ศศิกานต์ ไชยสีหา   20 ส.ค. 62 -
191   861197524  วาปีปทุม  จริยา จันทร์ชื่น   20 ส.ค. 62 -
192  545681965  กันทรวิชัย  จันทกร ชีรัมย์   20 ส.ค. 62 -
193  874834352  กุดรัง  ศกลวรรณ คงดี   20 ส.ค. 62 -
194  865563245  ยางสีสุราช  อารียา ยูระทัย   20 ส.ค. 62 -
195  873180185  ยางสีสุราช  นภาพร สุขตะโภ   20 ส.ค. 62 -
196  119952244  ยางสีสุราช  แพรเพชร แสงอุบล   20 ส.ค. 62 -
197  896010525  กันทรวิชัย  ศศิวิมล แสงตระการ   20 ส.ค. 62 -
198  838771116  ยางสีสุราช  ศุภนุช ศรีสมาน   20 ส.ค. 62 -
199  861477039  กันทรวิชัย  วราภรณ์ โมกชา   20 ส.ค. 62 -
200  20417181  พยัคฆ์  ศุภกิจ บุตรดี   20 ส.ค. 62 -
201  546137366  กุดรัง  จิรภัญญา ตรงคำนึง   20 ส.ค. 62 -
202  068838305  บรบือ  สุดารัตน์ ปัญญาเพียร   20 ส.ค. 62 -
203  986327700  เชียงยืน  กฤษณากร มะเสนา   20 ส.ค. 62 -
204  559613713  ยางสีสุราช  สุชานาถ เที่ยงแท้   20 ส.ค. 62 -
205  411563003  ชื่นชม  คณิตา จงสมจิตร์   20 ส.ค. 62 -
206  018799586  ยางสีสุราช  จอมใจ สายเพชร   20 ส.ค. 62 -
207  418841157  วาปีปทุม  จันทรวิมล โหษา   20 ส.ค. 62 -
208  489328997  บรบือ  สลิลทิพย์ ผลจันทร์งาม   20 ส.ค. 62 -
209  123889962  กันทรวิชัย  ชลธิชา พึ่งสุข   20 ส.ค. 62 -
210  076691155  กุดรัง  พัชริดา แขมเกษม   20 ส.ค. 62 -
211  071961718  บรบือ  อรญา สาวะริพล   20 ส.ค. 62 -
212  405833829  ยางสีสุราช  เกษมณี การรัมย์   20 ส.ค. 62 -
213  612434076  วาปีปทุม  พิชญา จ้องสละ   20 ส.ค. 62 -
214  509356654  ยางสีสุราช  ชณัฏชา ชาดา   20 ส.ค. 62 -
215  031579032  วาปีปทุม  พิชญา จ้องสละ   20 ส.ค. 62 -
216  925213417  บรบือ  นภัสวรรณ จันทุมา   20 ส.ค. 62 -
217  176781185  วาปีปทุม  ณฐิกา โสภาพ   20 ส.ค. 62 -
218  574933175  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   20 ส.ค. 62 -
219  106132271  กันทรวิชัย  ปาณิตา อยู่ในธรรม   20 ส.ค. 62 -
220  734420479  พยัคฆ์  นิพิฐพนธ์ บุตรประเสริฐ   20 ส.ค. 62 -
221  100879088  กุดรัง  ปณาลี สุนทรส   20 ส.ค. 62 -
222  469617805  กุดรัง  บุศย์รินทร์ พลหนองหลวง   20 ส.ค. 62 -
223  534908941  วาปีปทุม  สุวินา เครือวัลย์   20 ส.ค. 62 -
224  044401413  กุดรัง  พิชญาภัค ปฏิพัน   20 ส.ค. 62 -
225  069755258  กันทรวิชัย  ทิวาวรรณ คำเอี่ยม   20 ส.ค. 62 -
226  018799572  ยางสีสุราช  จอมใจ สายเพชร   20 ส.ค. 62 -
227  869394499  วาปีปทุม  ณัชชา เทศารินทร์   20 ส.ค. 62 -
228  909832310  วาปีปทุม  ธนัชชา สุมาลุย์   20 ส.ค. 62 -
229  832713676  ชื่นชม  รสิตา กันสมาโส   20 ส.ค. 62 -
230  044205569  บรบือ  อาทิตย์ตา โนนคู่เขตโขง   20 ส.ค. 62 -
231  520631305  ยางสีสุราช  กรกมล วงษ์ไชย   20 ส.ค. 62 -
232  123326459  กันทรวิชัย  ภัทรวิจิตรา ดอนอีง้อง   20 ส.ค. 62 -
233  131070582  กันทรวิชัย  สุธิดา มหาวัน   20 ส.ค. 62 -
234  841525061  กันทรวิชัย  ศศินภา คำมี   20 ส.ค. 62 -
235  039343559  กุดรัง  แพรทองพรรณ แก้วหานาม   20 ส.ค. 62 -
236  248458192  นาดูน  ชวิน เลวัน   19 ส.ค. 62 -
237  085490395  กุดรัง  นิชนันท์ กั้นเกษ   19 ส.ค. 62 -
238  168593185  ยางสีสุราช  ชนิสรา   19 ส.ค. 62 -
239  483762701  กุดรัง  จิตสุภา ใจอุ่น   19 ส.ค. 62 -
240  308795631  ยางสีสุราช  ภคมน มูลเมืองแสน   19 ส.ค. 62 -
241  346143247  กันทรวิชัย  ณัฏฐณิชา ถาบุตร   19 ส.ค. 62 -
242  487355751  ยางสีสุราช  สุพัตรา จันทะเจียง   19 ส.ค. 62 -
243  156196133  กันทรวิชัย  เบญจวรรณ ชาวโพธิ์   19 ส.ค. 62 -
244  558353495  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   19 ส.ค. 62 -
245  764844088  กุดรัง  ขนิษฐา สีมาศ   19 ส.ค. 62 -
246  832593412  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   19 ส.ค. 62 -
247  361414429  บรบือ  นิตยา วนมา   19 ส.ค. 62 -
248  536727712  กันทรวิชัย  พรรณิภา ทบแก้ว   19 ส.ค. 62 -
249  172382960  กุดรัง  สิริพร   19 ส.ค. 62 -
250  570751464  กันทรวิชัย  กัญญาภัค แก้วลา   19 ส.ค. 62 -
251  494303701  วาปีปทุม  รัตนา ทวีพงษ์   19 ส.ค. 62 -
252  347404085  ยางสีสุราช  0969630731   19 ส.ค. 62 -
253  432847734  วาปีปทุม  อุษณีย์ ศรีละมัน   19 ส.ค. 62 -
254  237462749  วาปีปทุม  จิรายุ ศิริวงศ์   19 ส.ค. 62 -
255  185775568  ยางสีสุราช  ณัฐฑิญา ดาวเรือง   19 ส.ค. 62 -
256  519814748  กันทรวิชัย  วิมลสิริ เวียงดินดำ   19 ส.ค. 62 -
257  239071547  วาปีปทุม  จิราพร มณีโรจน์   19 ส.ค. 62 -
258  35602525  บรบือ  ดวงแก้ว ปิ่นหอม   19 ส.ค. 62 -
259  257661678  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   19 ส.ค. 62 -
260  547997755  กันทรวิชัย  ศิริวรรณ วงษา   19 ส.ค. 62 -
261  32827776  กันทรวิชัย  กมลชนก อาจกมล   19 ส.ค. 62 -
262  893653313  กันทรวิชัย  ภาพิมล ปริพล   19 ส.ค. 62 -
263  596759227  กุดรัง  ถิรดา จำนงค์นารถ   19 ส.ค. 62 -
264  935445132  กุดรัง  บุญชญานิษฐ์   19 ส.ค. 62 -
265  174762339  วาปีปทุม  ชรีญา วัดเวียงคำ   19 ส.ค. 62 -
266  097332414  ยางสีสุราช  นริศรา โมงขุนทด   19 ส.ค. 62 -
267  539004687  กุดรัง  ณราภรณ์ โคตรชาลี   19 ส.ค. 62 -
268  039838617  วาปีปทุม  ณัฐณิชา มุมเรือนทอง   19 ส.ค. 62 -
269  066013999  เชียงยืน  วีรพัศ สิมภาษ   19 ส.ค. 62 -
270  533717971  ยางสีสุราช  อารียา จานชิน   19 ส.ค. 62 -
271  466607579  กันทรวิชัย  ธิดาพร ทักขินัย   19 ส.ค. 62 -
272  035144739  บรบือ  ขนิษฐา อัคพิน   19 ส.ค. 62 -
273  564725743  บรบือ  วรรณรท ศรีทุ่งฮาก   19 ส.ค. 62 -
274  974972762  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   19 ส.ค. 62 -
275  551548948  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   19 ส.ค. 62 -
276  248429818  ยางสีสุราช  ชนิสรา เทียมดาว   19 ส.ค. 62 -
277  553384005  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   19 ส.ค. 62 -
278  1137814108  พยัคฆ์  ประชา จารัตน์   19 ส.ค. 62 -
279  069609961  เชียงยืน  กฤษณากร มะเสนา   19 ส.ค. 62 -
280  446467078  บรบือ  ศิรินภา คำเหลือ   19 ส.ค. 62 -
281  174762299  วาปีปทุม  ชรีญา วัดเวียงคำ   19 ส.ค. 62 -
282  098526513  ยางสีสุราช  ชนิสรา เทียมดาว   19 ส.ค. 62 -
283  481415837  วาปีปทุม  จรรยพร อุทัยอินทร์   19 ส.ค. 62 -
284  996747922  บรบือ  นิตยา วนมา   19 ส.ค. 62 -
285  452810591  กันทรวิชัย  นริศรา นามวงษา   19 ส.ค. 62 -
286  398196599  ยางสีสุราช  ธัญชนก แดนกาไสย   19 ส.ค. 62 -
287  607273207  กันทรวิชัย  จิตรานุช วงค์ศรีทา   19 ส.ค. 62 -
288  136263593  พยัคฆ์  ธนาพล สะสมเพชร   19 ส.ค. 62 -
289  474525443  ชื่นชม  อรอุมา อินเจริญ   19 ส.ค. 62 -
290  236067398  วาปีปทุม  ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ   19 ส.ค. 62 -
291  098532730  กุดรัง  ธนพร บุรีจันทร์   19 ส.ค. 62 -
292  063671121  วาปีปทุม  ปรารถนา สมสะอาด   19 ส.ค. 62 -
293  089549065  วาปีปทุม  ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ   19 ส.ค. 62 -
294  086320171  กันทรวิชัย  สุกัญญา อัครปะชะ   19 ส.ค. 62 -
295  203027997  เชียงยืน  สหัสวรรษ เกษงาม   19 ส.ค. 62 -
296  733900156  กุดรัง  Sarita Sakom   19 ส.ค. 62 -
297  788640583  โกสุมพิสัย  ช่อวิรัญญา พยัคษา   19 ส.ค. 62 -
298  429321458  กันทรวิชัย  พรรษชล ประฏิเฆ   19 ส.ค. 62 -
299  113519976  บรบือ  ขวัญสุดาพร กะสันเทียะ   19 ส.ค. 62 -
300  773984070  วาปีปทุม  ชนิตาภา ทบลา   19 ส.ค. 62 -
301  100816145  ชื่นชม  วรรณเพ็ญ การไว   19 ส.ค. 62 -
302  126508291  บรบือ  อภิษฏา อาจสุวรรณ   19 ส.ค. 62 -
303  133413988  กันทรวิชัย  น้ำผึ้ง ดุจเฉลิม   19 ส.ค. 62 -
304  846895280  กันทรวิชัย  เยาวลักษณ์ สุดสนธิ์   19 ส.ค. 62 -
305  469811891  ชื่นชม  ภัทราภรณ์ ตรีกามน   19 ส.ค. 62 -
306  248688933  กุดรัง  Pimwana   19 ส.ค. 62 -
307  891397657  เชียงยืน  สิทธิศักดิ์   19 ส.ค. 62 -
308  218343134  พยัคฆ์  ณัฐพร วงษาเทพ   19 ส.ค. 62 -
309  135818291  เชียงยืน  แทนกาย เกษมสินธุ์   19 ส.ค. 62 -
310  784498374  ยางสีสุราช  พรญาณี กาววัน   19 ส.ค. 62 -
311  991878603  วาปีปทุม  จิรายุ ศิริวงศ์   19 ส.ค. 62 -
312  304534335  กุดรัง  มิ่งขวัญ เครือจันทร์   19 ส.ค. 62 -
313  066723874  กุดรัง  ครองขวัญ คำแหงพล   19 ส.ค. 62 -
314  893653168  บรบือ  พรวิภา บัวศรี   19 ส.ค. 62 -
315  113902222  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   19 ส.ค. 62 -
316  942885355  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   19 ส.ค. 62 -
317  176799994  บรบือ  ทวินันท์ ศิลาคม   19 ส.ค. 62 -
318  904272499  พยัคฆ์  สรวงชน สุโพธิ์   19 ส.ค. 62 -
319  076511225  ยางสีสุราช  ศิราวรรณ ต้นสา   19 ส.ค. 62 -
320  098971943  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   19 ส.ค. 62 -
321  049682667  กุดรัง  พิมพ์นารา งวดสูงเนิน   19 ส.ค. 62 -
322  560310065  กันทรวิชัย  ชุตินันท์ หงษ์เสถียร   19 ส.ค. 62 -
323  044566298  กันทรวิชัย  เนตรอนงค์ นนลือชา   19 ส.ค. 62 -
324  044604209  ยางสีสุราช  ทรรศยา พิลา   19 ส.ค. 62 -
325  396036550  กุดรัง  นันท์นภัส กุลฉิม   19 ส.ค. 62 -
326  585288221  ยางสีสุราช  นุชนาฏ กั้วจันทร์   19 ส.ค. 62 -
327  095199845  วาปีปทุม  ชรีญา วัดเวียงคำ   19 ส.ค. 62 -
328  095199845  วาปีปทุม  ชรีญา วัดเวียงคำ   19 ส.ค. 62 -
329  095199845  วาปีปทุม  ชรีญา วัดเวียงคำ   19 ส.ค. 62 -
330  095199845  วาปีปทุม  ชรีญา วัดเวียงคำ   19 ส.ค. 62 -
331  861490931  พยัคฆ์  สรวงชน สุโพธิ์   19 ส.ค. 62 -
332  129139335  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   19 ส.ค. 62 -
333  129139335  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   19 ส.ค. 62 -
334  234844179  วาปีปทุม  ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ   19 ส.ค. 62 -
335  123017801  กันทรวิชัย  สลักจิต อดทน   19 ส.ค. 62 -
336  044572789  นาดูน  วศุรัฐ สิงขรณ์   19 ส.ค. 62 -
337  914992274  กันทรวิชัย  สมฤทัย แสนแก้ว   19 ส.ค. 62 -
338  995335284  วาปีปทุม  สุจิตรา ทำเนาว์   19 ส.ค. 62 -
339  044387075  กุดรัง  พนิดา กรองพรมราช   19 ส.ค. 62 -
340  151721305  กุดรัง  นันท์นภัส กุลฉิม   19 ส.ค. 62 -
341  144919302  ยางสีสุราช  วริศรา เอกภาษา   19 ส.ค. 62 -
342  133116826  วาปีปทุม  สมหญิง ุทองภา   19 ส.ค. 62 -
343  624474214  วาปีปทุม  จีรนันท์ จันทรชม   19 ส.ค. 62 -
344  108237221  วาปีปทุม  สุธิดา นาสุนทร   19 ส.ค. 62 -
345  231853066  กุดรัง  ศิริญญาภรณ์ ภักดี   19 ส.ค. 62 -
346  901292415  เชียงยืน  ธนาวัฒน์ ศรีสวัสดิ์   19 ส.ค. 62 -
347  233050699  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   19 ส.ค. 62 -
348  576074109  กุดรัง  ฐิติรัตน์   19 ส.ค. 62 -
349  182207452  บรบือ  ปาจารีย์ ทองนาค   19 ส.ค. 62 -
350  098947048  บรบือ  สิริกานดา ชนะชัย   19 ส.ค. 62 -
351  221168333  กันทรวิชัย  ปณิตา โขพิมพ์   19 ส.ค. 62 -
352  050398656  เชียงยืน  คุณากร ไชยเลิศ   19 ส.ค. 62 -
353  018621699  กันทรวิชัย  ณัฐมล สัมพันธ์พงษ์   19 ส.ค. 62 -
354  101841438  ยางสีสุราช  ห้อง434   19 ส.ค. 62 -
355  093792035  ยางสีสุราช  พิชญาภา จันแดง   16 ส.ค. 62 -
356  162974367  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   16 ส.ค. 62 -
357  904271343  พยัคฆ์  ศราวุฒิ อาปัดชิง   16 ส.ค. 62 -
358  446725951  วาปีปทุม  ลักขณา โชติชุม   16 ส.ค. 62 -
359  049652016  เชียงยืน  คุณานนค์ พรมตวง   16 ส.ค. 62 -
360  099837021  ชื่นชม  ลภัสรดา แดงสูงเนิน   16 ส.ค. 62 -
361  869538737  กันทรวิชัย  จิราวรรณ เงาสุมาตย์   16 ส.ค. 62 -
362  036358951  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   16 ส.ค. 62 -
363  361413335  วาปีปทุม  ชนกสุดา อู่นอก   16 ส.ค. 62 -
364  235308296  บรบือ  ศิริพร ประไวย์   16 ส.ค. 62 -
365  574838475  ชื่นชม  ปารยา ชาศรี   16 ส.ค. 62 -
366  129723440  ชื่นชม  ขวัญจิรา มิ่งขวัญ   16 ส.ค. 62 -
367  945441458  วาปีปทุม  กนกพร วิรัติพันธ์   16 ส.ค. 62 -
368  346140886  กันทรวิชัย  ณัฏฐณิชา ถาบุตร   16 ส.ค. 62 -
369  875169758  เชียงยืน  โชติพงษ์ ยิ่งเจริญ   16 ส.ค. 62 -
370  885943574  วาปีปทุม  เบยจกาญน์ เอื้อนไธสง   16 ส.ค. 62 -
371  054988551  ยางสีสุราช  จารรีย์ ทองพิมพ์   16 ส.ค. 62 -
372  501743555  กันทรวิชัย  ลัฏฐิกา ต่วนจะโปะ   16 ส.ค. 62 -
373  412649536  บรบือ  Suphansa Phothong   16 ส.ค. 62 -
374  230480725  กันทรวิชัย  เสาวภาคย์ สัมพันธสิทธิ์   16 ส.ค. 62 -
375  032631286  เชียงยืน  Patipat Suwannabut   16 ส.ค. 62 -
376  852991342  วาปีปทุม  ณัฐมล สุวรรณศรี   16 ส.ค. 62 -
377  446467206  บรบือ  ศิรินภา คำเหลือ   16 ส.ค. 62 -
378  543179680  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   16 ส.ค. 62 -
379  978032147  ยางสีสุราช  ปิยะธิดา สารินทร์   16 ส.ค. 62 -
380  068837675  บรบือ  สุดารัตน์ ปัญญาเพียร   16 ส.ค. 62 -
381  229586070  กันทรวิชัย  นภัสสร น้อยแดง   16 ส.ค. 62 -
382  586096126  กันทรวิชัย  ศศินภา คำมี   16 ส.ค. 62 -
383  586096143  บรบือ  พณิชญา วารีพิณ   16 ส.ค. 62 -
384  724494242  กันทรวิชัย  ศิลป์ชัย ไชยกาล   16 ส.ค. 62 -
385  550713405  บรบือ  ปวีณา เทียบไชย   16 ส.ค. 62 -
386  547994816  กันทรวิชัย  จุฑามาศ จูมจี   16 ส.ค. 62 -
387  349310880  กุดรัง  ธนิตา ศรีทองสา   16 ส.ค. 62 -
388  9089 86247  กุดรัง  ธีริศรา หอมชื่นใจ   16 ส.ค. 62 -
389  013696509  ชื่นชม  เปรมศิริ นิตย์คำหาญ   16 ส.ค. 62 -
390  098975769  ยางสีสุราช  เนาวรัตน์ วงษานันท์   16 ส.ค. 62 -
391  350048106  วาปีปทุม  กรกนก ทุดปอ   16 ส.ค. 62 -
392  066695935  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   16 ส.ค. 62 -
393  585292668  กุดรัง  พนัชกร แก้วสุพรรณ์   16 ส.ค. 62 -
394  371391149  บรบือ  ธัญรัต วรรณฟัก   16 ส.ค. 62 -
395  053534727  ยางสีสุราช  กรกนก แก้งคำ   16 ส.ค. 62 -
396  044454447  กันทรวิชัย  พรรณิภา ทบแก้ว   16 ส.ค. 62 -
397  8248513543  ชื่นชม  ภัทราภรณ์ ตรีกามน   16 ส.ค. 62 -
398  549667323  กันทรวิชัย  พรรณิภา ทบแก้ว   16 ส.ค. 62 -
399  349601233  วาปีปทุม  ไผกะบ่รุ้ 0623848296   16 ส.ค. 62 -
400  044417957  กุดรัง  ใบชา น้อยสวรรค์   16 ส.ค. 62 -
401  297736710  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ พรหมทอง   16 ส.ค. 62 -
402  538145184  กันทรวิชัย  เขมิกา ท่อนทอง   16 ส.ค. 62 -
403  071380681  ชื่นชม  กัญชพร ศรีสมัย   16 ส.ค. 62 -
404  920035476  ยางสีสุราช  กรณิกา เพ่งพิศ   16 ส.ค. 62 -
405  185489528  วาปีปทุม  จรรยาพร อุทัยอินทร์   16 ส.ค. 62 -
406  404354353  ชื่นชม  ปภาวรินทร์ เพริศแก้ว   16 ส.ค. 62 -
407  445608738  เชียงยืน  พูนทรัพย์ ตาสี   16 ส.ค. 62 -
408  861488297  กันทรวิชัย  สุทาทิพย์ เงาศรี   15 ส.ค. 62 -
409  093254464  กันทรวิชัย  แพรวพลอย บุญย่อ   15 ส.ค. 62 -
410  432656111  บรบือ  รุ่งสุรีย์ อิ่มใจ   15 ส.ค. 62 -
411  110303560  กันทรวิชัย  นภัสสร น้อยแดง   15 ส.ค. 62 -
412  063648318  วาปีปทุม  ปรารถนา สมสะอาด   15 ส.ค. 62 -
413  082996085  วาปีปทุม  ธนารัตน์ หงษ์ทะนี   15 ส.ค. 62 -
414  117688992  กุดรัง  นีรนาถ ผายแสง   15 ส.ค. 62 -
415  218558081  ยางสีสุราช  เสาวลักษณ์ บุญแต่ง   15 ส.ค. 62 -
416  308795512  กุดรัง  วรางคณา บุตรดีวงค์   15 ส.ค. 62 -
417  971879777  พยัคฆ์  ธนากร มิลินทานุช   15 ส.ค. 62 -
418  290608265  วาปีปทุม  ปภาวรินท์ ทองสำเริงฤทธิ์   15 ส.ค. 62 -
419  234998630  ชื่นชม  ภัทรดา นาจันทอง   15 ส.ค. 62 -
420  553122035  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   15 ส.ค. 62 -
421  118219412  กันทรวิชัย  ณัฐมล สัมพันธ์พงษ์   15 ส.ค. 62 -
422  441995886  วาปีปทุม  สุชาดา พะนิดรัมย์   15 ส.ค. 62 -
423  582372132  กุดรัง  ธมลวรรณ สุวรรณ   15 ส.ค. 62 -
424  096397881  เชียงยืน  วรายุทธ ศรีจันทร์   15 ส.ค. 62 -
425  095917325  ชื่นชม  ภัทราภรณ์ ตรีกามน   15 ส.ค. 62 -
426  171541041  กุดรัง  สิริพร   15 ส.ค. 62 -
427  241531825  กันทรวิชัย  พีรยา ปิระกาโน   15 ส.ค. 62 -
428  104501946  วาปีปทุม  อิศริยา ทองดี   15 ส.ค. 62 -
429  099499947  เชียงยืน  ภูภัฏ ศรีมานะชัย   15 ส.ค. 62 -
430  972041106  กันทรวิชัย  ฉันท์ทิพ ชอบค้า   15 ส.ค. 62 -
431  449245129  กันทรวิชัย  สุภัทรา มีรินทะ   15 ส.ค. 62 -
432  662028549  กุดรัง  สุพัตรา ทองอินทร์   15 ส.ค. 62 -
433  874388655  กุดรัง  กัญญารัตน์ เชียรพิมาย   15 ส.ค. 62 -
434  347417835  ยางสีสุราช  จรรยพร โคสาสุ   15 ส.ค. 62 -
435  368362275  กันทรวิชัย  ณัฏฐณิชา ถาบุตร   15 ส.ค. 62 -
436  187850006  ยางสีสุราช  เกษศริน ทองสุข   15 ส.ค. 62 -
437  098489603  ยางสีสุราช  มณีรัตน์ สารจันทร์   15 ส.ค. 62 -
438  851496855  ยางสีสุราช  นิภาพร ทองปลาย   15 ส.ค. 62 -
439  574011769  วาปีปทุม  จิดาภา สายเชื้อ   15 ส.ค. 62 -
440  411123094  ยางสีสุราช  ประกายแก้ว สารทอง   15 ส.ค. 62 -
441  198546776  บรบือ  รัตติกาาล แสนบุญมี   15 ส.ค. 62 -
442  145997487  วาปีปทุม  0820943842   15 ส.ค. 62 -
443  043642506  วาปีปทุม  สุชาดา พะนิดรัมย์   15 ส.ค. 62 -
444  479589627  ยางสีสุราช  อรอุมา สีผาแหย่ง   15 ส.ค. 62 -
445  125118175  ยางสีสุราช  มณฑกานต์ แซ่โล้ว   15 ส.ค. 62 -
446  574018395  ยางสีสุราช  จิราพร หงษ์แสน   15 ส.ค. 62 -
447  507147344  วาปีปทุม  ทักษพร เรือนนา   15 ส.ค. 62 -
448  006852165  กุดรัง  ธนิตา ศรีทองสา   15 ส.ค. 62 -
449  044365693  กันทรวิชัย  พรรณิภา ทบแก้ว   15 ส.ค. 62 -
450  584728355  ยางสีสุราช  Napassawan   15 ส.ค. 62 -
451  899360406  กันทรวิชัย  ยุรนัย ไชยสิงห์   15 ส.ค. 62 -
452  129237955  ยางสีสุราช  สิริกัญญา ทองล้ำ   15 ส.ค. 62 -
453  129020707  กุดรัง  พัชรี เจนฤทัยธรรม   15 ส.ค. 62 -
454  078879397  เชียงยืน  จิรบุตร ธัญเกษมพงศ์   15 ส.ค. 62 -
455  171405094  กันทรวิชัย  สุวรรณสิณี มาตา   15 ส.ค. 62 -
456  487341845  พยัคฆ์  ธวัชชัย เปี่ยมสุข   15 ส.ค. 62 -
457  103058016  วาปีปทุม  อารีนภา ทัศน์จันดา   15 ส.ค. 62 -
458  080547645  ยางสีสุราช  พัชรินทร์ สุกทน   15 ส.ค. 62 -
459  361526252  ยางสีสุราช  นริศรา โมงขุนทด   15 ส.ค. 62 -
460  044202205  บรบือ  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   15 ส.ค. 62 -
461  440056635  เชียงยืน  ปฏิพัทธ์ สุวรรณบุตร   15 ส.ค. 62 -
462  550782462  ยางสีสุราช  ธัญญลักษณ์ ศิลปักษา   15 ส.ค. 62 -
463  080547671  วาปีปทุม  วิลาสินี แก่นพุฒ   15 ส.ค. 62 -
464  564800183  วาปีปทุม  อรทัย บุตรไชย   15 ส.ค. 62 -
465  386169401  กุดรัง  ศรสวรรค์ สนิทชัย   15 ส.ค. 62 -
466  235293747  กันทรวิชัย  สุรีมาศ นามโท   15 ส.ค. 62 -
467  468927862  พยัคฆ์  ศุภกร การวงษ์   15 ส.ค. 62 -
468  094329583  บรบือ  ธัญรัต วรรณฟัก   15 ส.ค. 62 -
469  365194666  วาปีปทุม  จิรายุ ศิริวงศ์   15 ส.ค. 62 -
470  509358978  วาปีปทุม  ฐิติมา ลิ่มสูงเนิน   15 ส.ค. 62 -
471  345931075  วาปีปทุม  ชลติกานต์ สุขสมบัติ   15 ส.ค. 62 -
472  120762640  กันทรวิชัย  จริญญา เกษวงค์ษา   15 ส.ค. 62 -
473  558630763  ยางสีสุราช  ปัทมา วรรณโสภา   15 ส.ค. 62 -
474  154427188  กุดรัง  ศิริญญภรณ์ ภักดี   15 ส.ค. 62 -
475  457602882  ยางสีสุราช  ญาณวดี สาหลง   15 ส.ค. 62 -
476  514899083  ยางสีสุราช  ลัคณา กุนอก   15 ส.ค. 62 -
477  553529884  ชื่นชม  ภัทราภรณ์ ตรีกามน   15 ส.ค. 62 -
478  257383974  กุดรัง  โสรญา คงเพชรดี   15 ส.ค. 62 -
479  470642387  กันทรวิชัย  ชุตินันท์ หงษ์เสถียร   15 ส.ค. 62 -
480  112102628  กุดรัง  พิมพ์นารา งวดสูงเนิน   15 ส.ค. 62 -
481  532786627  กันทรวิชัย  จนัญญา สกุลทหาร   15 ส.ค. 62 -
482  ธรรมดา  ยางสีสุราช  ขวัญสุดา จันทร์พวง   14 ส.ค. 62 -
483  257097421  กันทรวิชัย  Sunipa Motham   14 ส.ค. 62 -
484  915135998  เชียงยืน  ศาสตราวุฒิ อาชนะชัย   14 ส.ค. 62 -
485  925571309  พยัคฆ์  ณัทฐชัย จันทะคุณ   14 ส.ค. 62 -
486  581739455  ยางสีสุราช  บุษกร สุวรรณพันธ์   14 ส.ค. 62 -
487  937742385  ยางสีสุราช  ปัทมา วรรณโสภา   14 ส.ค. 62 -
488  124503583  ยางสีสุราช  วรรณิศา สุภา   14 ส.ค. 62 -
489  874886363  เชียงยืน  แทนกาย เกษมสินธุ์   14 ส.ค. 62 -
490  555431803  วาปีปทุม  วนิดา บุญรอด   14 ส.ค. 62 -
491  451707417  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   14 ส.ค. 62 -
492  547992174  กันทรวิชัย  ศิริวรรณ วงษา   14 ส.ค. 62 -
493  547491425  กันทรวิชัย  สุดารัตน์ แสงงาม   14 ส.ค. 62 -
494  210554937  ยางสีสุราช  ระมิตา แก้วธานี   14 ส.ค. 62 -
495  113831407  พยัคฆ์  ชายชาญ หงษ์ลอย   14 ส.ค. 62 -
496  859759331  ยางสีสุราช  กมลภัทร ขอเหนี่ยวกลาง   14 ส.ค. 62 -
497  24609669  ยางสีสุราช  พิยะดา ตาวะสุข   14 ส.ค. 62 -
498  522485843  กันทรวิชัย  อัญชิสา นาเลา   14 ส.ค. 62 -
499  9165540075  พยัคฆ์  ศุภกร การวงษ์   14 ส.ค. 62 -
500  260345772  ยางสีสุราช  ปราถนา วิจิตรปัญญา   14 ส.ค. 62 -
501  376941792  กันทรวิชัย  แพรวพราว บุญย่อ   14 ส.ค. 62 -
502  376941792  กันทรวิชัย  แพรวพลอย บุญย่อ   14 ส.ค. 62 -
503  870007648  พยัคฆ์  ฐณะวัฒน์ คุโณ   14 ส.ค. 62 -
504  001845264  วาปีปทุม  ธารารัตน์ สมพร   14 ส.ค. 62 -
505  106401693  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   14 ส.ค. 62 -
506  100604738  บรบือ  ภาวิณี ศรีเชียงขวาง   14 ส.ค. 62 -
507  123123310  เชียงยืน  เขมรัฐ อุทธิเสน   14 ส.ค. 62 -
508  018789822  บรบือ  สุปรียา ขุมทอง   14 ส.ค. 62 -
509  620049596  ยางสีสุราช  นารากร มุ่งต่อกลาง   14 ส.ค. 62 -
510  874752993  ยางสีสุราช  จรรยาพร โคสาสุ   14 ส.ค. 62 -
511  107780502  นาดูน  ภากร เอกบวรวงศ์   14 ส.ค. 62 -
512  971874616  วาปีปทุม  จิรฐา เอบุญมา   14 ส.ค. 62 -
513  487803865  กันทรวิชัย  นุชจิรา หงส์บัวภา   14 ส.ค. 62 -
514  509358598  เชียงยืน  ปฏิพล ดีอ่อน   14 ส.ค. 62 -
515  495620586  พยัคฆ์  นวมินทร์ นนพละ   14 ส.ค. 62 -
516  048845987  บรบือ  ณิชาภัทร แม้นรักษา   14 ส.ค. 62 -
517  867876119  กันทรวิชัย  อาทิตายา ชัยพล   14 ส.ค. 62 -
518  248368568  ยางสีสุราช  กัญญาพร มากมูล   14 ส.ค. 62 -
519  099161845  ยางสีสุราช  โศภิตา โสพิลา   14 ส.ค. 62 -
520  927997434  บรบือ  อาภรณ์ คงนก   14 ส.ค. 62 -
521  237709650  วาปีปทุม  กัณทิมา ศุภพินิจ   14 ส.ค. 62 -
522  927997200  บรบือ  อภิษฎา อาจสุวรรณ์   14 ส.ค. 62 -
523  573292060  บรบือ  คนึงนิจ ตุมชาติ   14 ส.ค. 62 -
524  248372298  กันทรวิชัย  สุภัทรา มีรินทะ   14 ส.ค. 62 -
525  561422451  ชื่นชม  เปริมศิริ นิตย์คำหาญ   14 ส.ค. 62 -
526  145703585  ชื่นชม  รสิตา กันสุมาโส   14 ส.ค. 62 -
527  109614423  ยางสีสุราช  ภัคเนตร สุขหาญ   14 ส.ค. 62 -
528  394549154  ยางสีสุราช  ปณิดา ดาทอง   14 ส.ค. 62 -
529  067703394  พยัคฆ์  ศุภกร การวงษ์   14 ส.ค. 62 -
530  561517450  บรบือ  ณัฐณิชา หอมเย็น   14 ส.ค. 62 -
531  944760557  ยางสีสุราช  สุชาดา อบกระโทก   14 ส.ค. 62 -
532  980421794  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   14 ส.ค. 62 -
533  029844238  กันทรวิชัย  ณัจฉรียา ซินแข   14 ส.ค. 62 -
534  233000556  กุดรัง  พนัชกร แก้วสุพรรณ์   14 ส.ค. 62 -
535  033495278  ยางสีสุราช  ธนพร สมานรักษ์   14 ส.ค. 62 -
536  123850034  ชื่นชม  จรรยาวดี นาถ้ำพลอย   14 ส.ค. 62 -
537  033495366  ยางสีสุราช  จิราภรณ์ ยอดเจริญ   14 ส.ค. 62 -
538  109040645  พยัคฆ์  ภูวนารถ ฝ่าฝน   13 ส.ค. 62 -
539  112296345  เชียงยืน  อนันต์ มีหลง   13 ส.ค. 62 -
540  539849975  พยัคฆ์  สิรวิชญ์ กสิพันธ์   13 ส.ค. 62 -
541  554415897  วาปีปทุม  ยุวดี ขันประโคน   13 ส.ค. 62 -
542  090071263  กันทรวิชัย  ศุจีภรณ์ ศรีสุขกลาง   13 ส.ค. 62 -
543  163323977  กันทรวิชัย  นันทนัช อมรกิตติถาวร   13 ส.ค. 62 -
544  216643357  กุดรัง  ณราภรณ์ โคตรชาลี   13 ส.ค. 62 -
545  111527095  ยางสีสุราช  อัจฉรา โพยนอก   13 ส.ค. 62 -
546  127531053  กุดรัง  ธนาพันธ์ ผ่องไพบูลย์   13 ส.ค. 62 -
547  080529545  กันทรวิชัย  จันทกร ชีรัมย์   13 ส.ค. 62 -
548  752741903  ยางสีสุราช  ญาณภัทร เลือกทองหลาง   13 ส.ค. 62 -
549  494214975  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   13 ส.ค. 62 -
550  546143287  นาดูน  ปุณณวิช เที่ยงสงค์   13 ส.ค. 62 -
551  462238388  วาปีปทุม  จุฑามาศ บาลไธสง   13 ส.ค. 62 -
552  540254466  ยางสีสุราช  กรกมล ทู้ไพเราะ   13 ส.ค. 62 -
553  775650247  ยางสีสุราช  จุฑาทิพย์ อินทรประสิทธ์   13 ส.ค. 62 -
554  400650024  พยัคฆ์  วัชระ บุญเลิศ   13 ส.ค. 62 -
555  040758289  พยัคฆ์  ภูริภัทร์ วงศ์รัตนบุญญา   13 ส.ค. 62 -
556  790129095  วาปีปทุม  ณัฏฐ์นรี ภูดินทราย   13 ส.ค. 62 -
557  111648690  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   13 ส.ค. 62 -
558  493844731  ยางสีสุราช  เพ็ญพลอย อุ่นนา   13 ส.ค. 62 -
559  528964502  กันทรวิชัย  พรรษชล ประฏิเฆ   13 ส.ค. 62 -
560  553718256  วาปีปทุม  ยุวดี ขันประโคน   13 ส.ค. 62 -
561  432606588  กุดรัง  ศกลวรรณ คงดี   13 ส.ค. 62 -
562  192732642  ชื่นชม  จรินทร์ญา จิตจักร   13 ส.ค. 62 -
563  058875657  บรบือ  รัตติกาล แสนบุญมี   13 ส.ค. 62 -
564  052769584  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   13 ส.ค. 62 -
565  477709857  กันทรวิชัย  พรนิสา ทองภูบาล   13 ส.ค. 62 -
566  657927252  ยางสีสุราช  ธัญชนก แดนกาไสย   13 ส.ค. 62 -
567  553810975  โกสุมพิสัย  อัมพวรรณ สำราญดี   13 ส.ค. 62 -
568  541391401  วาปีปทุม  รัตน์ดาภร ดวงแพงมาต   13 ส.ค. 62 -
569  408774841  วาปีปทุม  ขนิษฐา สีมาศ   13 ส.ค. 62 -
570  132790969  กุดรัง  ครองขวัญ คำแหงพล   13 ส.ค. 62 -
571  976318249  กุดรัง  ศุภานัน เพียรไลย์   13 ส.ค. 62 -
572  601148494  ยางสีสุราช  พรญาณี กาววัน   13 ส.ค. 62 -
573  530623396  กันทรวิชัย  พรนิสา ทองภูบาล   13 ส.ค. 62 -
574  870790894  พยัคฆ์  ฐานันดร์ มะโนแจ่ม   13 ส.ค. 62 -
575  113170947  ชื่นชม  จิตประภัสสร์ เชาวนประเสริฐ   13 ส.ค. 62 -
576  108844867  ชื่นชม  นลพรรณ แก้วตะุพาน   13 ส.ค. 62 -
577  248205088  ชื่นชม  อรอุมา อินเจริญ   13 ส.ค. 62 -
578  353522695  ยางสีสุราช  รัญชญา พิมพะทิตย์   13 ส.ค. 62 -
579  095732958  บรบือ  มาริสา สุดแก้ว   13 ส.ค. 62 -
580  980981732  ชื่นชม  รสิตา กันสมาโส   13 ส.ค. 62 -
581  137239573  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   13 ส.ค. 62 -
582  192732639  ชื่นชม  กฤตวรรณ สุภาทวีวัฒน์   13 ส.ค. 62 -
583  464258495  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   13 ส.ค. 62 -
584  895599297  ยางสีสุราช  สะมิตา แก้วธานี   13 ส.ค. 62 -
585  111666092  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   13 ส.ค. 62 -
586  525625385  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   13 ส.ค. 62 -
587  487352809  บรบือ  มาริสา สุดแก้ว   13 ส.ค. 62 -
588  284142607  กุดรัง  สุภาพร แก้วหล้า   13 ส.ค. 62 -
589  113183305  กันทรวิชัย  กันยา ช่วยสุข   13 ส.ค. 62 -
590  868152774  กันทรวิชัย  ธัญลักษณ์ ศรีสว่าง   13 ส.ค. 62 -
591  646888442  บรบือ  ฐิติกานต์ บุญสิทธิ์   13 ส.ค. 62 -
592  126602076  วาปีปทุม  พรสุดา ทองอ่อน   13 ส.ค. 62 -
593  104714795  วาปีปทุม  เบญญาภา 422   13 ส.ค. 62 -
594  102773527  ยางสีสุราช  นภิสา วสุเรืองโรจน์   13 ส.ค. 62 -
595  071944357  กันทรวิชัย  จุฑามาศ พันธานี   13 ส.ค. 62 -
596  630964720  พยัคฆ์  ธนพล สะสมเพรช   13 ส.ค. 62 -
597  555613491  ยางสีสุราช  กรกมล ทู้ไพเราะ   13 ส.ค. 62 -
598  336616027  วาปีปทุม  ขวัญกมล กังฮวด   13 ส.ค. 62 -
599  082246776  กันทรวิชัย  กุลสตรี มะณี   13 ส.ค. 62 -
600  100230655  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   13 ส.ค. 62 -
601  001934415  กุดรัง  สิริพร 0807975610   13 ส.ค. 62 -
602  303269832  เชียงยืน  สินธิเดช หวานเพราะ   13 ส.ค. 62 -
603  024776536  ชื่นชม  คณิศร ถามูลเลศ   13 ส.ค. 62 -
604  129020463  ชื่นชม  รสิตา กันสมาโส   13 ส.ค. 62 -
605  920264902  บรบือ  นพนันท์ ศรีบุตรศรี   13 ส.ค. 62 -
606  438461095  กุดรัง  สิริพร   13 ส.ค. 62 -
607  508937689  กุดรัง  ธนิตา ศรีทองสา   13 ส.ค. 62 -
608  256789987  กุดรัง  อรนุช ฆ้องลา   13 ส.ค. 62 -
609  617014570  บรบือ  สุดารัตน์ ปัญญาเพียร   13 ส.ค. 62 -
610  426985524  วาปีปทุม  ชฏารัตน์ บำรุงรัมย์   13 ส.ค. 62 -
611  044322392  กันทรวิชัย  เกตน์นิภา สุขเกษม   13 ส.ค. 62 -
612  068490333  กุดรัง  รัชชนก มูลวงศรี   13 ส.ค. 62 -
613  434806057  วาปีปทุม  อิศริยา ทองดี   13 ส.ค. 62 -
614  620979441  วาปีปทุม  ไผกะบ่รู้   13 ส.ค. 62 -
615  919861797  เชียงยืน  ณัฐนันท์ ลามมี   13 ส.ค. 62 -
616  493264502  ยางสีสุราช  ธนวรรณ ขอยึดกลาง   13 ส.ค. 62 -
617  513064272  บรบือ  ภัทรสุดา สารนอก   13 ส.ค. 62 -
618  927996306  ยางสีสุราช  ปันธิตา อุสาหรัมย์   13 ส.ค. 62 -
619  483212284  นาดูน  เสฏฐวุฒิ ขวดแก้ว   13 ส.ค. 62 -
620  842084096  นาดูน  วิญญชล คงทรัพย์   13 ส.ค. 62 -
621  090072459  กุดรัง  อรุโณทัย แก้วนอก   13 ส.ค. 62 -
622  422035016  พยัคฆ์  ธนพล สะสมเพรช   13 ส.ค. 62 -
623  110716226  ยางสีสุราช  บุษกร สุวรรณพันธ์   13 ส.ค. 62 -
624  257113566  บรบือ  สุดารัตน์ ปัญญาเพียร   13 ส.ค. 62 -
625  248368758  กุดรัง  ศศิลดา กุลฉิม   13 ส.ค. 62 -
626  646441456  กุดรัง  กาญจนา เชษฐขุนทด   13 ส.ค. 62 -
627  446686918  ชื่นชม  สัตตบงกช แก้วบุดดา   13 ส.ค. 62 -
628  186752223  บรบือ  อรญา สาวะริพล   13 ส.ค. 62 -
629  555237963  ยางสีสุราช  อิกขณา พันนุรัตน์   13 ส.ค. 62 -
630  552511122  กุดรัง  สุนิสา สงวนศักดิ์   13 ส.ค. 62 -
631  087779661  ยางสีสุราช  ปภัสรา ขันเพียแก้ว   13 ส.ค. 62 -
632  07107107  กุดรัง  นิตยาพร พุทธกุล   13 ส.ค. 62 -
633  413238231  วาปีปทุม  ไอลดา สุรินทร์   13 ส.ค. 62 -
634  738656594  กุดรัง  กัญญารัตน์ เชียรพิมาย   13 ส.ค. 62 -
635  520054151  ยางสีสุราช  อรอุมา สีผาแหย่ง   13 ส.ค. 62 -
636  054916400  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   13 ส.ค. 62 -
637  802117131  ยางสีสุราช  ธัญชนก แดนกาไสย   13 ส.ค. 62 -
638  397111623  กุดรัง  ศิริรักษ์ สมดี   13 ส.ค. 62 -
639  029565216  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   13 ส.ค. 62 -
640  449690355  บรบือ  ศิริภัสสร   13 ส.ค. 62 -
641  205422536  บรบือ  มาริสา สุดแก้ว   13 ส.ค. 62 -
642  086973672  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   13 ส.ค. 62 -
643  rp380295980th  ชื่นชม  ปภาวรินทร์ เพริศแก้ว   13 ส.ค. 62 -
644  188825135  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   13 ส.ค. 62 -
645  205357695  ชื่นชม  ธีรยา ศรีกะกูล   13 ส.ค. 62 -
646  219680169  กุดรัง  วรรัตน์ วรรณแสง   13 ส.ค. 62 -
647  655330215  กุดรัง  เฟื่องฟ้า แก้วพล   13 ส.ค. 62 -
648  893852875  ชื่นชม  สุชาวดี สีเครือดง   13 ส.ค. 62 -
649  090862987  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   13 ส.ค. 62 -
650  047793841  ยางสีสุราช  สาริณี ทัดรอง   13 ส.ค. 62 -
651  ธรรมดา  กุดรัง  ณิชา พันธ์กนก   13 ส.ค. 62 -
652  058028991  ยางสีสุราช  เทียมรุ้ง ทองมูล   13 ส.ค. 62 -
653  047518668  ยางสีสุราช  สาริณี ทัดรอง   13 ส.ค. 62 -
654  245716428  กุดรัง  พนัชกร แก้วสุพรรณ์   13 ส.ค. 62 -
655  ew 1444 0942 3 th  ยางสีสุราช  กษกร ประกอบเลิศ   9 ส.ค. 62 -
656  rp427474751th  วาปีปทุม  ณฐิกา โสภาพ   9 ส.ค. 62 -
657  ew 2926 2894 8 th  บรบือ  ชุติกาญจน์   9 ส.ค. 62 -
658  849417522  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   9 ส.ค. 62 -
659  051263862  ยางสีสุราช  เอมจิตร์ สมนา   9 ส.ค. 62 -
660  089810846  กันทรวิชัย  กมลลักษณ์ เพชรรัตน์   9 ส.ค. 62 -
661  582801018  พยัคฆ์  จีระศิลป์ คุณะโครตร   9 ส.ค. 62 -
662  103019658  ยางสีสุราช  ศดานันท์ สุริยะ   9 ส.ค. 62 -
663  500028886  ยางสีสุราช  ฐิตาพร ภวภูตานนท์   9 ส.ค. 62 -
664  110106508  พยัคฆ์  บัณฑิตศาสตร์ จิตติธรรม   9 ส.ค. 62 -
665  482843077  กุดรัง  ณรากรณ์ โคตรชาลี   9 ส.ค. 62 -
666  414610569  กันทรวิชัย  พลับพลึง อัคภาร   9 ส.ค. 62 -
667  119111111  เชียงยืน  ภูภัฏ ศรีมานะชัย   9 ส.ค. 62 -
668  679911798  ชื่นชม  คณิศร ถามูลเลศ   9 ส.ค. 62 -
669  645166409  ยางสีสุราช  สุกัญญา กั้วจำนงค์   9 ส.ค. 62 -
670  841548473  วาปีปทุม  มินล์ลา   9 ส.ค. 62 -
671  305991376  ยางสีสุราช  จุฑามณี ทองโท   9 ส.ค. 62 -
672  832325742  ยางสีสุราช  นรินศิริ แสงอรุณ   9 ส.ค. 62 -
673  407172346  ยางสีสุราช  กัญญารัตน์ อ่อนสุวรรณ   9 ส.ค. 62 -
674  534929924  กุดรัง  ครองขวัญ คำแหงพล   9 ส.ค. 62 -
675  915442052  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   9 ส.ค. 62 -
676  412381885  บรบือ  กุลวดี กุลศรี   9 ส.ค. 62 -
677  551280674  บรบือ  กชกร แก่นดี   9 ส.ค. 62 -
678  790128695  บรบือ  สุภาภรณ์ เต็มประดา   9 ส.ค. 62 -
679  102729007  วาปีปทุม  สุพรรษา เขื่อนงูเหลือม   9 ส.ค. 62 -
680  485821711  กันทรวิชัย  โสรญา สุรีรัมย์   9 ส.ค. 62 -
681  049322363  วาปีปทุม  ณภักดิ์สุดา ภูผาลา   9 ส.ค. 62 -
682  248110650  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   9 ส.ค. 62 -
683  957822595  วาปีปทุม  ณัฐวิภา ศรียำ   9 ส.ค. 62 -
684  230463475  กุดรัง  ญาดา หาญอาษา   9 ส.ค. 62 -
685  601839631  บรบือ  ภัทรสุดา สารนอก   9 ส.ค. 62 -
686  790127253  กันทรวิชัย  วรรณพร มงคลไชย์   9 ส.ค. 62 -
687  402686295  บรบือ  ชญาณี พลไทสงค์   9 ส.ค. 62 -
688  526686474  บรบือ  วิลาวัณย์ ลาภสาร   9 ส.ค. 62 -
689  305991606   กันทรวิชัย  วรรณพร มงคลไชย์   9 ส.ค. 62 -
690  054158735  กันทรวิชัย  ชุตินันท์ หงษ์เสถียร   9 ส.ค. 62 -
691  054157783  ยางสีสุราช  วรรณพร เจริญศักดิ์ขจร   9 ส.ค. 62 -
692  991379761  กันทรวิชัย  จันทกร ชีรัมย์   9 ส.ค. 62 -
693  002571632  ยางสีสุราช  สุกัญญา กั้วจำนงค์   9 ส.ค. 62 -
694  042759826  ชื่นชม  Kaknika Oeun   9 ส.ค. 62 -
695  132209932  กุดรัง  ทิพ สุขทัศนาสกุล   9 ส.ค. 62 -
696  102715780  กุดรัง  สุพิชญา ไชยวิสุทธิกุล   9 ส.ค. 62 -
697  185857973  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   9 ส.ค. 62 -
698  334893861  วาปีปทุม  ปิยะฉัตร ภูดินทราย   9 ส.ค. 62 -
699  099063689  วาปีปทุม  พิมลวรรณ สังฆะสอน   9 ส.ค. 62 -
700  412597136  เชียงยืน  ทิฆัมพร แก้วสีใส   9 ส.ค. 62 -
701  098710320  ชื่นชม  สุชาวดี สีเครือดง   9 ส.ค. 62 -
702  058377277  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   9 ส.ค. 62 -
703  000637163  วาปีปทุม  วันวิสา กันยาเถื่อน   9 ส.ค. 62 -
704  361343679  วาปีปทุม  สุขภารัตน์ จันปัญญา   9 ส.ค. 62 -
705  934316750  ยางสีสุราช  รสริน พิพัฒบริภัณฑ์   9 ส.ค. 62 -
706  144985955  ยางสีสุราช  ธัญญารัตน์ บุตตโลบล   9 ส.ค. 62 -
707  071073893  กันทรวิชัย  วารุณี อำคาหล้า   9 ส.ค. 62 -
708  402737797  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   9 ส.ค. 62 -
709  256411753  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   9 ส.ค. 62 -
710  846292956  กันทรวิชัย  นิภาวรรณ อินตะมา   9 ส.ค. 62 -
711  446143545  วาปีปทุม  พิมพ์วิภา จันทาชัยภูมิ   9 ส.ค. 62 -
712  085102440  กันทรวิชัย  จิันจิรา สีหา   9 ส.ค. 62 -
713  377144741  ยางสีสุราช  ธัญญารัตน์ บุตตโลบล   9 ส.ค. 62 -
714  086958009  เชียงยืน  เจตน์ เอกทัศน์   9 ส.ค. 62 -
715  0106103073  กันทรวิชัย  กฤษณา นามสะเนตร   9 ส.ค. 62 -
716  490331110  ชื่นชม  ณิชาภัทร รังรส   9 ส.ค. 62 -
717  488568024  ยางสีสุราช  อินทิรา แสงศรี   9 ส.ค. 62 -
718  ลงทะเบียน  ชื่นชม  ณิชาภัทร รังรส   9 ส.ค. 62 -
719  051334731  ยางสีสุราช  ดรุณี ปัญญา   9 ส.ค. 62 -
720  100971330  พยัคฆ์  Tanawat Pattapee   9 ส.ค. 62 -
721  447298490  ชื่นชม  กัญญาณัฐ จุระยา   9 ส.ค. 62 -
722  256388649  เช  สหัสวรรษ เกษงาม   8 ส.ค. 62 -
723  576672022  ยางสีสุราช  ชนิสรา เทียมดาว   8 ส.ค. 62 -
724  961386698  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   8 ส.ค. 62 -
725  921204701  วาปีปทุม  สุกัลยา ตันตุลา   8 ส.ค. 62 -
726  283847052  เชียงยืน  ธนากร ประธรรมเต   8 ส.ค. 62 -
727  056892096  วาปีปทุม  สุขภารัตน์ จันปัญญา   8 ส.ค. 62 -
728  248077565  ยางสีสุราช  พรญาณี กาววัน   8 ส.ค. 62 -
729  371819689  กันทรวิชัย  ณิชมน พวงศรี   8 ส.ค. 62 -
730  550969799  วาปีปทุม  นุชจรี อินลา   8 ส.ค. 62 -
731  084574981  ยางสีสุราช  น้ำทิพย์ มัญจกาเภท   8 ส.ค. 62 -
732  589102072  กันทรวิชัย  จุฑามาศ จูมจี   8 ส.ค. 62 -
733  027499721  กุดรัง  รัตนาวดี เปรมรักษ์   8 ส.ค. 62 -
734  451668055  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   8 ส.ค. 62 -
735  960722186  กุดรัง  ชนนิกานต์ อินทรหะ   8 ส.ค. 62 -
736  545413677  บรบือ  ศรุตา สีตาแสง   8 ส.ค. 62 -
737  818081338  กุดรัง  ณราภรณ์ โคตรชาลี   8 ส.ค. 62 -
738  816506105  กุดรัง  เฟื่องฟ้า แก้วพล   8 ส.ค. 62 -
739  352726936  บรบือ  นันทิยา ดอนอิสวน   8 ส.ค. 62 -
740  398788716  ยางสีสุราช  ธัชชนก แดนกาไสย์   8 ส.ค. 62 -
741  220084288  วาปีปทุม  ปัณฑารีย์ วรรณภพ   8 ส.ค. 62 -
742  174721776  ชื่นชม  เปรมศิริ นิตย์คำหาญ   8 ส.ค. 62 -
743  246017008  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   8 ส.ค. 62 -
744  514558708  กันทรวิชัย  จนัญญา สกุลทหาร   8 ส.ค. 62 -
745  481698492  กุดรัง  ชนนิกานต์ อินทรหะ   8 ส.ค. 62 -
746  679143720  เชียงยืน  ธนรักษ์ ตั้งวัฒนากร   8 ส.ค. 62 -
747  667222751  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   8 ส.ค. 62 -
748  277990987  วาปีปทุม  ณัฏฐ์นรี ภูดินทราย   8 ส.ค. 62 -
749  167826524  วาปีปทุม  ภัทรีรัตน์ กางด้วง   8 ส.ค. 62 -
750  504891010  กุดรัง  สุวีรยา โสรสา   8 ส.ค. 62 -
751  202621334  กุดรัง  ครองขวัญ คำแหงพล   8 ส.ค. 62 -
752  432843128  กุดรัง  ฐิติกรานต์ ศรีทอง   8 ส.ค. 62 -
753  089608625  กันทรวิชัย  ซัสซาน่า มงคลดี   8 ส.ค. 62 -
754  029630422  กุดรัง  พรพรรณ เชื้อพรมมา   8 ส.ค. 62 -
755  812205581  พยัคฆ์  เสฐียรพงษ์ อุดมทรัพย์   8 ส.ค. 62 -
756  449026432  วาปีปทุม  กนกพร วิรัติพันธ์   8 ส.ค. 62 -
757  429268077  บรบือ  กรรณิการ์ ปรือปรัง   8 ส.ค. 62 -
758  081959679  กุดรัง  ชนนิกานต์ อินทรหะ   8 ส.ค. 62 -
759  204065492  ยางสีสุราช  ธนพร สมานรักษ์   8 ส.ค. 62 -
760  955372831  วาปีปทุม  ทักษพร เรือนนา   8 ส.ค. 62 -
761  588317868  เชียงยืน  สหัสวรรษ เกษงาม   8 ส.ค. 62 -
762  565401165  ยางสีสุราช  พิชญาภา จันทร์แดง   8 ส.ค. 62 -
763  979038530  กุดรัง  กาญจนา เชษฐขุนทด   8 ส.ค. 62 -
764  444499965  กันทรวิชัย  วิไลวรรณ กันหารัตน์   8 ส.ค. 62 -
765  514881985  กันทรวิชัย  ชลิตา พรมศรีจันทร์   8 ส.ค. 62 -
766  110511616  บรบือ  ราตรี ฝาชัยภูมิ   8 ส.ค. 62 -
767  946453996  พยัคฆ์  นวมินทร์ นนพละ   8 ส.ค. 62 -
768  256681557  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   8 ส.ค. 62 -
769  337244891  ชื่นชม  กมลพัชร พัชรมนตรี   8 ส.ค. 62 -
770  570133104  ยางสีสุราช  อิกขณา พันนุรัตน์   8 ส.ค. 62 -
771  530182566  นาดูน  สิรวิชญ์ มะธิปะโน   8 ส.ค. 62 -
772  043808452  กุดรัง  ณัฐณิชา สายตรี   8 ส.ค. 62 -
773  650248247  กันทรวิชัย  เสาวภาคย์ สัมพันธสิทธิ์   8 ส.ค. 62 -
774  98912582  กุดรัง  สุพิชญา ไชยวิสุทธิกุล   8 ส.ค. 62 -
775  003847020  ยางสีสุราช  ลลิตา ประทุม   8 ส.ค. 62 -
776  409658665  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   8 ส.ค. 62 -
777  094925475  กันทรวิชัย  กมลชนก อาจกมล   8 ส.ค. 62 -
778  051334759  ยางสีสุราช  หยดน้ำฝน ส้มหวาน   8 ส.ค. 62 -
779  244854082  ยางสีสุราช  อาทิตยา สัญญาถนอมรัช   8 ส.ค. 62 -
780  865534156  กันทรวิชัย  เสาวภาคย์ สัมพันธสิทธิ์   7 ส.ค. 62 -
781  549615459  กันทรวิชัย  พรรณิภา ทบแก้ว   7 ส.ค. 62 -
782  085603052  ยางสีสุราช  ดรุณี ปัญญา   7 ส.ค. 62 -
783  256443098  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   7 ส.ค. 62 -
784  047191634  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   7 ส.ค. 62 -
785  948552736  ยางสีสุราช  มานิตา แสนโคตร   7 ส.ค. 62 -
786  129020211  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   7 ส.ค. 62 -
787  478047372  ยางสีสุราช  ฐิตาพร ภวภูตานนท์   7 ส.ค. 62 -
788  832197650  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   7 ส.ค. 62 -
789  533784667  ชื่นชม  เกศินี ชนยุทธ   7 ส.ค. 62 -
790  010189147  บรบือ  พลอยไพลิน เสริฐจันทึก   7 ส.ค. 62 -
791  604850450  กุดรัง  โสรญา คงเพชรดี   7 ส.ค. 62 -
792  396219663  วาปีปทุม  ปภาวรินทร์ ทองสำเริงฤทธิ์   7 ส.ค. 62 -
793  034307872  วาปีปทุม  กาญจนา บุดดาวงศ์   7 ส.ค. 62 -
794  094812297  วาปีปทุม  นภสร ศรีบู   7 ส.ค. 62 -
795  834646501  กันทรวิชัย  นวรัตน์ ศรีสงคราม   7 ส.ค. 62 -
796  517838503  กันทรวิชัย  พนัตนันท์ สองเมือง   7 ส.ค. 62 -
797  248074011  กุดรัง  วารุณี ศรีชัยภูมิ   7 ส.ค. 62 -
798  290744742  บรบือ  ปานตะวัน รัตนทิพย์   7 ส.ค. 62 -
799  290742888  กันทรวิชัย  จนัญญา สกุลทหาร   7 ส.ค. 62 -
800  234131235  วาปีปทุม  0933960455   7 ส.ค. 62 -
801  979956506  กันทรวิชัย  ณิชมน พวงศรี   7 ส.ค. 62 -
802  674840193  วาปีปทุม  ภัทรีรัตน์ กางด้วง   7 ส.ค. 62 -
803  195002568  วาปีปทุม  มนสิชา แสงคำกุล   7 ส.ค. 62 -
804  576512649  บรบือ  เมยาวี พรมชน   7 ส.ค. 62 -
805  080027526  พยัคฆ์  สหรัฐ โรจน์บุญถัง   7 ส.ค. 62 -
806  466096155  ชื่นชม  อารียา สนิทนวล   7 ส.ค. 62 -
807  071349298  ยางสีสุราช  ฐิตาพร ภวภูตานนท์   7 ส.ค. 62 -
808  019629138  พยัคฆ์  วสุพล ลิมปรุ่งพฒนกิจ   7 ส.ค. 62 -
809  204826715  บรบือ  ประวีณา พรมกา   7 ส.ค. 62 -
810  102801735  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   7 ส.ค. 62 -
811  615930936  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   7 ส.ค. 62 -
812  070630502  บรบือ  นันทิยา ดอนอิสวน   7 ส.ค. 62 -
813  382117029  กันทรวิชัย  จนัญญา สกุลทหาร   7 ส.ค. 62 -
814  979956231  ยางสีสุราช  อินทิรา ตรากลาง   7 ส.ค. 62 -
815  436243889  กุดรัง  ชนนิกานต์ อินทรหะ   7 ส.ค. 62 -
816  894401157  ยางสีสุราช  ศิริลักษณ์ ดอกศรีจันทร์   7 ส.ค. 62 -
817  346549517  กันทรวิชัย  ปลายฟ้า เพื่อนรัมย์   7 ส.ค. 62 -
818  114752759  บรบือ  ศิริพร ประไวย์   7 ส.ค. 62 -
819  911466067  กันทรวิชัย  ณัฏฐณิชา ถาบุตร   7 ส.ค. 62 -
820  510827789  วาปีปทุม  หทัยชนก บุญเสริฐ   7 ส.ค. 62 -
821  489698961  วาปีปทุม  การิเกด ปินะพัง   7 ส.ค. 62 -
822  247931543  บรบือ  ภัทรสุดา สารนอก   7 ส.ค. 62 -
823  981999160  วาปีปทุม  สมปรารถนา ศรีภูบาล   7 ส.ค. 62 -
824  815875577  ยางสีสุราช  มานิตา แสนโคตร   7 ส.ค. 62 -
825  100003203  พยัคฆ์  สุทธิพงษ์ แก่นพิมาย   7 ส.ค. 62 -
826  374321487  กันทรวิชัย  วรรณพร มงคลไชย์   7 ส.ค. 62 -
827  369816882  วาปีปทุม  วาสนา นิยะนุช   7 ส.ค. 62 -
828  871226123  วาปีปทุม  กุลปริยาภรณ์ พุ่มทับทิม   7 ส.ค. 62 -
829  925549209  พยัคฆ์  ณัทธชัย จันทลุน   7 ส.ค. 62 -
830  088405688  กันทรวิชัย  สุจิตรา สุกใส   7 ส.ค. 62 -
831  993433071  กันทรวิชัย  สุุจิตรา มณีโชติ   7 ส.ค. 62 -
832  003028609  กุดรัง  วิภา ฟูใจ   7 ส.ค. 62 -
833  097750781  กุดรัง  เบญจวรรณ โกกิลารัตน์   7 ส.ค. 62 -
834  432656085  บรบือ  รุ่งสุรีย์ อิ่มใจ   7 ส.ค. 62 -
835  073680445  วาปีปทุม  ปิ่นสุดา ชุมเพ็ง   7 ส.ค. 62 -
836  101193279  ยางสีสุราช  สุนิสา รสหอม   7 ส.ค. 62 -
837  303173241  กันทรวิชัย  จารุวรรณ หวังประสพกลาง   7 ส.ค. 62 -
838  709435255  ชื่นชม  กานต์ธิดา ถนอมสมบัติ   7 ส.ค. 62 -
839  524643520  วาปีปทุม  จิรนันท์ โพธิ์เพชรเล็บ   7 ส.ค. 62 -
840  595525778  กันทรวิชัย  ศิริลักษณ์ เพียศักดิ์   7 ส.ค. 62 -
841  364978897  กันทรวิชัย  กมลพร สังข์สกุล   7 ส.ค. 62 -
842  927981315  ชื่นชม  เอมมิกา กุลแก้ว   7 ส.ค. 62 -
843  043821445  ยางสีสุราช  วิภาพร เพ็งศรี   7 ส.ค. 62 -
844  709642125  ยางสีสุราช  ประภัศรา หงษ์แดง   7 ส.ค. 62 -
845  125999183  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   7 ส.ค. 62 -
846  549617477  กันทรวิชัย  พรรณิภา ทบแก้ว   7 ส.ค. 62 -
847  256143221  กันทรวิชัย  พิชชาพร หันละเภา   7 ส.ค. 62 -
848  927984532  กุดรัง  กรรณิกา วรจิตร   7 ส.ค. 62 -
849  124679038  ยางสีสุราช  สุวิชา ยาทองไชย   7 ส.ค. 62 -
850  712182287  ยางสีสุราช  อุไรวรรณ พลเสนา   7 ส.ค. 62 -
851  869838351  วาปีปทุม  ผุสดี วงค์อินอยู่   7 ส.ค. 62 -
852  031872966  กันทรวิชัย  นวรัตน์ ศรีสงคราม   7 ส.ค. 62 -
853  338887827  กันทรวิชัย  อัมพรรณ สำราญดี   7 ส.ค. 62 -
854  081319199  กันทรวิชัย  ญาณิศา วงค์ธรรม   7 ส.ค. 62 -
855  646206515  ยางสีสุราช  เพ็ญพิชชา ประพันธ์   7 ส.ค. 62 -
856  088691484  พยัคฆ์  อัครพล มุ่งชู   7 ส.ค. 62 -
857  456980463  ชื่นชม  ณัฐหทัย ทศช่วย   7 ส.ค. 62 -
858  843465873  กันทรวิชัย  วิภาวี อรุณมาตย์   7 ส.ค. 62 -
859  843418706  วาปีปทุม  สุภาวรรณ มั่นคง   7 ส.ค. 62 -
860  248137184  วาปีปทุม  วริศรา จักรแก้ว   7 ส.ค. 62 -
861  080026225  พยัคฆ์  สหรัฐ โรจน์บุญถัง   7 ส.ค. 62 -
862  231677344  พยัคฆ์  ประชา จารัตน์   7 ส.ค. 62 -
863  377144525  ชื่นชม  กีรติ คำนวณไว   7 ส.ค. 62 -
864  899413404  วาปีปทุม  กัลยศุลี อินทร์ประโคน   7 ส.ค. 62 -
865  874739498  กันทรวิชัย  สุนิสา วงพิลาน   7 ส.ค. 62 -
866  464257291  บรบือ  สมหญิง กิ่งมาลา   7 ส.ค. 62 -
867  095715742  ยางสีสุราช  มณีอินทร์ เข็มเกาะ   7 ส.ค. 62 -
868  083055177  ยางสีสุราช  ฑิฆัมพร พูดเพราะ   7 ส.ค. 62 -
869  058386217  กันทรวิชัย  สุดารัตน์ เอ็นมาก   7 ส.ค. 62 -
870  256164836  เชียงยืน  สหัสวรรษ ไตรยราช   7 ส.ค. 62 -
871  334053062  เชียงยืน  ปวรศ รังหอม   7 ส.ค. 62 -
872  290099488  ยางสีสุราช  Thayaphon Tungyai   7 ส.ค. 62 -
873  601698341  เชียงยืน  สุติชานนท์ เหล่าพล   7 ส.ค. 62 -
874  176686269  กุดรัง  สิริธร ธรรมวงษ์   6 ส.ค. 62 -
875  979038185  กุดรัง  กาญจนา เชษฐขุนทด   6 ส.ค. 62 -
876  548905066  เชียงยืน  โชติพงษ์ ยิ่งเจริญ   6 ส.ค. 62 -
877  509223233  กุดรัง  ถิรดา จำนงค์นารถ   6 ส.ค. 62 -
878  225315482  กุดรัง  จิตรลดา นาสมบัติ   6 ส.ค. 62 -
879  100010527  กุดรัง  ถิรดา จำนงค์นารถ   6 ส.ค. 62 -
880  324337277  วาปีปทุม  เขมาพร บุตรีสุวรรณ   6 ส.ค. 62 -
881  643482142  วาปีปทุม  ภัทรีรัตน์ กางด้วง   6 ส.ค. 62 -
882  217260504  ยางสีสุราช  ลลิตา ประทุม   6 ส.ค. 62 -
883  097725645  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   6 ส.ค. 62 -
884  041813450  กันทรวิชัย  กันยา ช่วยสุข   6 ส.ค. 62 -
885  143740545  ยางสีสุราช  กัญญาพร มากมูล   6 ส.ค. 62 -
886  082417453  บรบือ  กชกร แก่นดี   6 ส.ค. 62 -
887  012335015  ยางสีสุราช  ลัดดาวัลย์ กงชุย   6 ส.ค. 62 -
888  085806245  พยัคฆ์  Thiwa Srichankhot   6 ส.ค. 62 -
889  985077002  กันทรวิชัย  ธนวรรณ บุญมา   6 ส.ค. 62 -
890  012327645  ยางสีสุราช  ลัดดาวัลย์ กงชุย   6 ส.ค. 62 -
891  018781925  วาปีปทุม  วัสสวดี พลเยี่ยม   6 ส.ค. 62 -
892  421980936  ยางสีสุราช  รัชดาภรณ์ เสวกระโทก   6 ส.ค. 62 -
893  963118592  บรบือ  นิตยา วนมา   6 ส.ค. 62 -
894  709394091  ยางสีสุราช  ฐิดาพร ภวภูตานนท์   6 ส.ค. 62 -
895  847978459  กันทรวิชัย  อาริสา พรเพิ่ม   6 ส.ค. 62 -
896  083070660  กุดรัง  วณราภรณ์ โคตรชาลี   6 ส.ค. 62 -
897  553431156  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   6 ส.ค. 62 -
898  009239098  ยางสีสุราช  ลักขณา พะรินรัมย์   6 ส.ค. 62 -
899  007480054  พยัคฆ์  จิรายุธ มัชชิมา   6 ส.ค. 62 -
900  238435387  บรบือ  สุดารัตน์ ปัญญาเพียร   6 ส.ค. 62 -
901  116088524  กันทรวิชัย  พรนิสา ทองภูบาล   6 ส.ค. 62 -
902  940702885  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   6 ส.ค. 62 -
903  087714008  วาปีปทุม  ปิยะนุช พันตู้   6 ส.ค. 62 -
904  093030489  นาดูน  ธนพัฒน์ อ่อนบัวขาว   6 ส.ค. 62 -
905  163358432  กุดรัง  วโรดม หาญชัย   6 ส.ค. 62 -
906  955795747  กุดรัง  ธนพร บุรีจันทร์   6 ส.ค. 62 -
907  755982523  เชียงยืน  เกริกพล บุตรี   6 ส.ค. 62 -
908  332130711  กันทรวิชัย  จุฑามาศ พันธานี   6 ส.ค. 62 -
909  309902354  กันทรวิชัย  สุวรัญญา แตะกระโทก   6 ส.ค. 62 -
910  087587304  เชียงยืน  ภูภัฏ ศรีมานะชัย   6 ส.ค. 62 -
911  215764478  นาดูน  Oeng pouykang   6 ส.ค. 62 -
912  832090865  ยางสีสุราช  สุภานันท์ ทองขาว   6 ส.ค. 62 -
913  189351652  กุดรัง  จิราวรรณ โนนทิง   6 ส.ค. 62 -
914  545123961  กันทรวิชัย  กมลชนก อาจกมล   6 ส.ค. 62 -
915  927428999  ยางสีสุราช  บรรณารักษ์ ภูจำปา   6 ส.ค. 62 -
916  295446564  วาปีปทุม  วรรณิษา จงกฏ   6 ส.ค. 62 -
917  072254574  กุดรัง  นีรนาถ ผายแสง   6 ส.ค. 62 -
918  230471763  กุดรัง  ชนิตา ศรีทองสา   6 ส.ค. 62 -
919  485124786  วาปีปทุม  กาญจณิกา ศักดิ์ประโคน   6 ส.ค. 62 -
920  718194354  กันทรวิชัย  จิตตา สีคำแท้   6 ส.ค. 62 -
921  551331637  กันทรวิชัย  ภัทรทิวา ไตรบุตร   6 ส.ค. 62 -
922  088648821  กันทรวิชัย  อภิชญา ใจบุญ   6 ส.ค. 62 -
923  304998302  ยางสีสุราช  รัญชญา พิมพะทิตย์   6 ส.ค. 62 -
924  297865780  กันทรวิชัย  หัทยา คูณกลาง   6 ส.ค. 62 -
925  049114989  กุดรัง  ชไมพร พรหมจารี   6 ส.ค. 62 -
926  072726676  เชียงยืน  เจริญศิล ไชยเพชร   6 ส.ค. 62 -
927  935274954  ยางสีสุราช  อัจฉรา โพยนอก   6 ส.ค. 62 -
928  263057143  วาปีปทุม  นภสร ศรีบู   6 ส.ค. 62 -
929  043470205  วาปีปทุม  วิไลลักษณ์ หาญสุด   6 ส.ค. 62 -
930  964533126  ยางสีสุราช  ศิริรัตน์ ปัญญาสูง   6 ส.ค. 62 -
931  090035076  เชียงยืน  โอมนันท์ แมดพิมาย   6 ส.ค. 62 -
932  472541196  วาปีปทุม  สุภานัน ภูมี   6 ส.ค. 62 -
933  079190405  กุดรัง  สุจิวรรณ สันตะกิจ   6 ส.ค. 62 -
934  087170368  กุดรัง  อริศรา ทีทัดด้วง   6 ส.ค. 62 -
935  847754120  บรบือ  ศิรินภา   6 ส.ค. 62 -
936  023677925  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   6 ส.ค. 62 -
937  353550864  ยางสีสุราช  จารวีย์ ทองพิมพ์   6 ส.ค. 62 -
938  996388884  กันทรวิชัย  ณัฐญาวิณี วุฒิพุทธศาสตร์   6 ส.ค. 62 -
939  0437607604  กุดรัง  เกศมณี ดวงชัย   6 ส.ค. 62 -
940  861060353  กุดรัง  อัจฉริยา ศิรินาม   6 ส.ค. 62 -
941  485124429  เชียงยืน  ก้องภพ ภาคี   6 ส.ค. 62 -
942  429662284  ชื่นชม  ชุตินันท์ อินตา   6 ส.ค. 62 -
943  429662094  วาปีปทุม  ประภัสสร ทองผล   6 ส.ค. 62 -
944  054741345  เชียงยืน  สิงหวรรษ ขำพรมราช   6 ส.ค. 62 -
945  071279521  เชียงยืน  สุติชานนท์ เหล่าพล   6 ส.ค. 62 -
946  944750585  ยางสีสุราช  สุชาดา อบกระโทก   6 ส.ค. 62 -
947  088258857  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   6 ส.ค. 62 -
948  402194821  บรบือ  ธัญญรัตน์ ชูรัตน์   6 ส.ค. 62 -
949  444823465  กุดรัง  ปิยะฉัตร วิชัยวงษ์   6 ส.ค. 62 -
950  022093874  พยัคฆ์  ะีรภัทร์ ภักดี   6 ส.ค. 62 -
951  498399245  บรบือ  ศิริณี บุญเศษ   6 ส.ค. 62 -
952  054981292  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   6 ส.ค. 62 -
953  186704497  วาปีปทุม  ณภักดิ์สุดา ภูผาลา   6 ส.ค. 62 -
954  420882331  กุดรัง  ชไมพร พรหมจารี   6 ส.ค. 62 -
955  918239250  เชียงยืน  ธนวัฒน์ เอี่ยมเสริม   6 ส.ค. 62 -
956  540329561  ชื่นชม  ภัทราภรณ์ ตรีกามน   6 ส.ค. 62 -
957  068067875  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   6 ส.ค. 62 -
958  ธรรมดา  บรบือ  วรรณวิสา ชัยเนตร   6 ส.ค. 62 -
959  ธรรมดา  กุดรัง  น้ำฝน เจริญศิริ   6 ส.ค. 62 -
960  654070709  กุดรัง  อริศรา ทีทัดด้วง   5 ส.ค. 62 -
961  864418145  วาปีปทุม  อมราพร ศรีวิชัย   5 ส.ค. 62 -
962  541814405  บรบือ  หัทยา พาระแพน   5 ส.ค. 62 -
963  487346321  ยางสีสุราช  ศิลดาพร ยอดเพชร   5 ส.ค. 62 -
964  537340156  ยางสีสุราช  ปิยะธิดา สารินทร์   5 ส.ค. 62 -
965  542395325  วาปีปทุม  กุลปริยาภรณ์ พุ่มทับทิม   5 ส.ค. 62 -
966  247816962  ยางสีสุราช  บรรณารักษ์ ภูจำปา   5 ส.ค. 62 -
967  497986655  ยางสีสุราช  เพ็็ญนภา แก้วลอย   5 ส.ค. 62 -
968  423656966  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ สีดาคำ   5 ส.ค. 62 -
969  456508568  บรบือ  กุลวดี กุลศรี   5 ส.ค. 62 -
970  297549310  กุดรัง  กรรณิกา วรจิตร   5 ส.ค. 62 -
971  912306778  บรบือ  วาริณี เคลือภักดี   5 ส.ค. 62 -
972  065311894  กันทรวิชัย  แพรวพลอย   5 ส.ค. 62 -
973  180627222  กันทรวิชัย  จิราวรรณ เงาสุมาตย์   5 ส.ค. 62 -
974  256082275  กุดรัง  โสรญา คงเพชรดี   5 ส.ค. 62 -
975  198531621  กุดรัง  สุวลักษณ์ สรรพมุข   5 ส.ค. 62 -
976  679147925  เชียงยืน  สวพงษ์ รูปใส   5 ส.ค. 62 -
977  051595140  กันทรวิชัย  พิชชาพร นิลทะสิงห์   5 ส.ค. 62 -
978  539114395  กันทรวิชัย  โศภิตรา มูลเสนา   5 ส.ค. 62 -
979  546618354  ยางสีสุราช  วรินยา แถวทิม   5 ส.ค. 62 -
980  995215295  พยัคฆ์  อนุพันธ์ เอี่ยมสะอาด   5 ส.ค. 62 -
981  424258285  วาปีปทุม  ณัฐติกาญ ทรงคะรักษ์   5 ส.ค. 62 -
982  221376680  กันทรวิชัย  กัญญาภัค แก้วลา   5 ส.ค. 62 -
983  183965860  บรบือ  นวพร ชอบจิตต์   5 ส.ค. 62 -
984  221376747  กุดรัง  สุพิชญา ไชยวิสุทธิกุล   5 ส.ค. 62 -
985  541136324  วาปีปทุม  พัชยา ค่ำบุญ   5 ส.ค. 62 -
986  502574439  ยางสีสุราช  กานต์พิชชา พัดพรม   5 ส.ค. 62 -
987  524666684  วาปีปทุม  วรฤทัย ศรีเจริญ   5 ส.ค. 62 -
988  090040703  วาปีปทุม  จิรกรณ์ หงษ์ทอง   5 ส.ค. 62 -
989  510094482  ยางสีสุราช  รจนา ปราณี   5 ส.ค. 62 -
990  432461821  กันทรวิชัย  ปิยาพร จันทสุข   5 ส.ค. 62 -
991  077123805  กันทรวิชัย  ปณิตา โขพิมพ์   5 ส.ค. 62 -
992  302099258  ยางสีสุราช  วนิดา ดวงคำ   5 ส.ค. 62 -
993  174753779  กันทรวิชัย  กัญญาภัค แก้วลา   5 ส.ค. 62 -
994  545112822  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   5 ส.ค. 62 -
995  173369205  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   5 ส.ค. 62 -
996  574792115  ยางสีสุราช  จิราภา เพ็งธรรม   5 ส.ค. 62 -
997  552420735  บรบือ  สมนภา รอบแคว้น   5 ส.ค. 62 -
998  975669924  ยางสีสุราช  วาสนา แซ่ภู่   5 ส.ค. 62 -
999  433077944  กุดรัง  ธีริศรา หอมชื่นใจ   5 ส.ค. 62 -
1000  826045482  กันทรวิชัย  Vasika Labuasan   5 ส.ค. 62 -
1001  162972145  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   5 ส.ค. 62 -
1002  546046926  ยางสีสุราช  ศิลดาพร ยอดเพชร   5 ส.ค. 62 -
1003  353547471  ยางสีสุราช  ธัญชนก ภูธร   5 ส.ค. 62 -
1004  865531720  พยัคฆ์  ธีระวัฒน์ ธรรมปัทม์   5 ส.ค. 62 -
1005  646592703  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   5 ส.ค. 62 -
1006  531739841  ยางสีสุราช  วรพรรณ เสนาสุ   5 ส.ค. 62 -
1007  305866722  กันทรวิชัย  พรรษชล ประฏิเฆ   5 ส.ค. 62 -
1008  365269611  ยางสีสุราช  รัญชญา พิมพะทิตย์   5 ส.ค. 62 -
1009  543541639  วาปีปทุม  หทัยชนก   5 ส.ค. 62 -
1010  263134004  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   5 ส.ค. 62 -
1011  593206825  กันทรวิชัย  พันทนัช ราชซุยแสน   5 ส.ค. 62 -
1012  053829602  พยัคฆ์  ยุทธพิชัย ชัยอุป   5 ส.ค. 62 -
1013  222988255  วาปีปทุม  นภสร ศรีบู   5 ส.ค. 62 -
1014  101401498  กันทรวิชัย  พรรณนิภา ทบแก้ว   5 ส.ค. 62 -
1015  247717148  ยางสีสุราช  สุกัญญา กั้วจำนงค์   5 ส.ค. 62 -
1016  679153727  พยัคฆ์  อภินันท์ นาโสก   5 ส.ค. 62 -
1017  178972179  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   5 ส.ค. 62 -
1018  315608158  วาปีปทุม  แพรวพรรณ วงษ์ภมร   5 ส.ค. 62 -
1019  438496355  ยางสีสุราช  นารากร มุ่งต่อกลาง   5 ส.ค. 62 -
1020  082092791  ยางสีสุราช  ประพิณพร มูลสาร   5 ส.ค. 62 -
1021  284028227  กันทรวิชัย  สาวิตรี ไชยศรีโห   5 ส.ค. 62 -
1022  556198271  ยางสีสุราช  ศภาพินท์ สุริยะ   5 ส.ค. 62 -
1023  008998772  วาปีปทุม  ยมาภรณ์ โพธิ์แก้ว   5 ส.ค. 62 -
1024  927767864  วาปีปทุม  ปวริศา เพิ่มบุญ   5 ส.ค. 62 -
1025  093101432  วาปีปทุม  จิรนันท์ โพธิ์เพชรเล็บ   5 ส.ค. 62 -
1026  123015730  บรบือ  ประภัสรา สุดยอด   5 ส.ค. 62 -
1027  861728995  ยางสีสุราช  บุษกร ริพิมพ์   5 ส.ค. 62 -
1028  245255200  ยางสีสุราช  ศิริรัตน์ ปัญญาสูง   5 ส.ค. 62 -
1029  068073275  บรบือ  นริศรา วารินทร์   5 ส.ค. 62 -
1030  305990747  ยางสีสุราช  รติรัตน์ นพวัตร์   5 ส.ค. 62 -
1031  911396180  วาปีปทุม  บุศกร เป็งสุข   5 ส.ค. 62 -
1032  049076177  กันทรวิชัย  กัญญาภัค แก้วลา   5 ส.ค. 62 -
1033  543937209  กุดรัง  สุพรรษา   5 ส.ค. 62 -
1034  309553680  กันทรวิชัย  กมลพร สังข์สกุล   5 ส.ค. 62 -
1035  128258455  กุดรัง  ครองขวัญ คำแหงพล   5 ส.ค. 62 -
1036  422031822  วาปีปทุม  สนธยา อาริยะ   5 ส.ค. 62 -
1037  656988255  กันทรวิชัย  ชลธิชา พึ่งสุข   5 ส.ค. 62 -
1038  646890582  ชื่นชม  สลิลทิพย์ กูลสวัสดิ์   5 ส.ค. 62 -
1039  009550226  บรบือ  จันทร์จิรา ปฏิเสน   5 ส.ค. 62 -
1040  446721478  บรบือ  อรญา สาวะริพล   5 ส.ค. 62 -
1041  446720469  ยางสีสุราช  กัญญาพร มากมูล   5 ส.ค. 62 -
1042  174876693  วาปีปทุม  อารียาพร ศรเกษตริน   5 ส.ค. 62 -
1043  319887170  วาปีปทุม  สมพร หลักบุญ   5 ส.ค. 62 -
1044  951624163  กุดรัง  กฤษณา วิเศษวงษา   5 ส.ค. 62 -
1045  481453591  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   5 ส.ค. 62 -
1046  486027746  เชียงยืน  ธนรักษ์ ตั้งวัฒนากร   5 ส.ค. 62 -
1047  162978797  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   5 ส.ค. 62 -
1048  204349485  เชียงยืน  ศาสตราวุฒิ อาชนะชัย   5 ส.ค. 62 -
1049  098441322  วาปีปทุม  นิภาธร จันทะม่วง   5 ส.ค. 62 -
1050  878626369  กันทรวิชัย  ไผกะบ่รู้   5 ส.ค. 62 -
1051  090126758  บรบือ  ฑิฆัมพร รับรอง   5 ส.ค. 62 -
1052  969405441  ยางสีสุราช  จิราภา กุนันท์   5 ส.ค. 62 -
1053  573736673  เชียงยืน  วรายุทธ ศรีจันทร์   5 ส.ค. 62 -
1054  106899885  ยางสีสุราช  นรินศิริ แสงอรุณ   5 ส.ค. 62 -
1055  882257722  เชียงยืน  ปฏิพัทธ์ สุวรรณบุตร   5 ส.ค. 62 -
1056  070833071  วาปีปทุม  ชลลดา พงษ์ธนู   5 ส.ค. 62 -
1057  195537554  บรบือ  รุ่งนภา วอดทอง   5 ส.ค. 62 -
1058  502451559  ยางสีสุราช  โศภิตา โสพิลา   5 ส.ค. 62 -
1059  502451749  ยางสีสุราช  กานต์พิชชา พัดพรม   5 ส.ค. 62 -
1060  218797926  วาปีปทุม  ศุภลักษณ์ สืบเพ็ง   5 ส.ค. 62 -
1061  385904753  กุดรัง  กาญจนา เชษฐขุนทด   5 ส.ค. 62 -
1062  070361916  ยางสีสุราช  เกวลิน สุระโส   5 ส.ค. 62 -
1063  071568320  วาปีปทุม  มนสิชา แสงคำกุล   5 ส.ค. 62 -
1064  172646905  ยางสีสุราช  เทียมรุ้ง ทองมูล   5 ส.ค. 62 -
1065  446541388  กันทรวิชัย  วารุณี อำคาหล้า   5 ส.ค. 62 -
1066  303119149  บรบือ  สุปรียา ขุมทอง   5 ส.ค. 62 -
1067  006603375  กุดรัง  อนุสรา แสงสุวรรณ   5 ส.ค. 62 -
1068  073107285  วาปีปทุม  จิรายุ ศิริวงศ์   5 ส.ค. 62 -
1069  454747313  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   5 ส.ค. 62 -
1070  408483336  กุดรัง  เบญธิตา ก้อนคำ   5 ส.ค. 62 -
1071  753193032  บรบือ  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   5 ส.ค. 62 -
1072  ลงทะเบียน  กุดรัง  พัชชา คำชมภู   5 ส.ค. 62 -
1073  306518091  เชียงยืน  ธนากร จรัสแผ้ว   5 ส.ค. 62 -
1074  550905135  ยางสีสุราช  โสภิตา โสพิลา   5 ส.ค. 62 -
1075  046653675  กันทรวิชัย  รัตติยากร หิ้งงาม   5 ส.ค. 62 -
1076  499654090  บรบือ  รุ่งสตรี เหล่าวอ   5 ส.ค. 62 -
1077  647575349  วาปีปทุม  จิราพร มณีโรจน์   5 ส.ค. 62 -
1078  086743056  กุดรัง  ศยภัญ ทักษ์เตชาณภัค   5 ส.ค. 62 -
1079  042415851  พยัคฆ์  ธนพล สะสมเพรช   5 ส.ค. 62 -
1080  042828844  กันทรวิชัย  นันทนัช ราชซุยแสน   5 ส.ค. 62 -
1081  091210647  ยางสีสุราช  สุมิตรา คูณทอง   5 ส.ค. 62 -
1082  066190913000734  กุดรัง  กัญญารัตน์ เจริญรัตน์   5 ส.ค. 62 -
1083  820035735595  กันทรวิชัย  พรรณภา ทบแก้ว   5 ส.ค. 62 -
1084  591667373  เชียงยืน  ธีรภัทร์ พุลเพิ่ม   5 ส.ค. 62 -
1085  031796200  ชื่นชม  เกศินี ชนยุทธ   5 ส.ค. 62 -
1086  881933259  ยางสีสุราช  อรชา มูลทาทอง   5 ส.ค. 62 -
1087  553702287  ชื่นชม  ณัฐหทัย ทศช่วย   5 ส.ค. 62 -
1088  952249535  ยางสีสุราช  ธัญชนก สุดศรี   5 ส.ค. 62 -
1089  429777993  บรบือ  กชกร แก่นดี   5 ส.ค. 62 -
1090  071019291  ชื่นชม  อารียา สนิทนวล   5 ส.ค. 62 -
1091  073089193  ยางสีสุราช  อริยา จันลิ้ม   5 ส.ค. 62 -
1092  082076799  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   5 ส.ค. 62 -
1093  810718186  ชื่นชม  วรวิภา วิเศษวงษา   5 ส.ค. 62 -
1094  250664184  กุดรัง  Piyaporn   5 ส.ค. 62 -
1095  571064201  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   5 ส.ค. 62 -
1096  175520648  กันทรวิชัย  ศศินภา คำมี   5 ส.ค. 62 -
1097  338396023  บรบือ  ยุพิน วนาสุวดี   5 ส.ค. 62 -
1098  028597739  วาปีปทุม  ภัทรีรัตน์ กางด้วง   5 ส.ค. 62 -
1099  875247716  พยัคฆ์  พงษ์พัฒน์ อากาศ   5 ส.ค. 62 -
1100  917624693  กันทรวิชัย  สุธิดา ยารังษี   5 ส.ค. 62 -
1101  248004449  กันทรวิชัย  จริญญา เกษวงค์ษา   5 ส.ค. 62 -
1102  256091626  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   5 ส.ค. 62 -
1103  105513631  กุดรัง  ทิพ สุขทัศนาสกุล   5 ส.ค. 62 -
1104  336043995  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   5 ส.ค. 62 -
1105  rp380685676th  ยางสีสุราช  ณัฐมน ขาวงาม   2 ส.ค. 62 -
1106  ew 6791 5060 1 th  พยัคฆ์  ธนกร ฤทธิ์จำนงค์   2 ส.ค. 62 -
1107  rb 4160 0205 3 th  บรบือ  ปวีณา เทียบไชย   2 ส.ค. 62 -
1108  rp514427781th  กันทรวิชัย  สุจิตรา มณีโชติ   2 ส.ค. 62 -
1109  eu 6879 0382 0 th  วาปีปทุม  กิตติยาภรณ์ จันทะทัย   2 ส.ค. 62 -
1110  ed851156635th  กันทรวิชัย  รัตนากร กุลพัฒนโยธิน   2 ส.ค. 62 -
1111  ei088702363th  ยางสีสุราช  วลินดา คำบัว   2 ส.ค. 62 -
1112  ef 4461 4120 4 th  กันทรวิชัย  แพรวพลอย   2 ส.ค. 62 -
1113  ei070856355th  กันทรวิชัย  กนกกร ฤทธ์ไธสง   2 ส.ค. 62 -
1114  rp433759320th  ยางสีสุราช  ปรัชนียาภรณ์   2 ส.ค. 62 -
1115  rp433759333th  ยางสีสุราช  มนัสนันท์   2 ส.ค. 62 -
1116  rf826015503th  กุดรัง  เฟื่องฟ้า แก้วพล   2 ส.ค. 62 -
1117  rc 3626 1092 9 th  วาปีปทุม  มรกต เพ็งจันทร์แสง   2 ส.ค. 62 -
1118  rp438550365th  กันทรวิชัย  อัจฉรา ผานาค   2 ส.ค. 62 -
1119  ew 2840 2439 2 th  กันทรวิชัย  นราทิพย์ คำภา   2 ส.ค. 62 -
1120  rb 9317 7253 4 th  วาปีปทุม  เจนจิรา ทานะแสน   2 ส.ค. 62 -
1121  rx 1866 4086 2 th  เชียงยืน  เดชภากร อุทัยเรือง   2 ส.ค. 62 -
1122  ei065639852th  กันทรวิชัย  ปิยะฉัตร โกมารทัต   2 ส.ค. 62 -
1123  re 0806 3023 2 th  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   2 ส.ค. 62 -
1124  ei061270766th  วาปีปทุม  ชลธิชา ปานปรัชา   2 ส.ค. 62 -
1125  rc 2213 7663 1 th  บรบือ  ปวีณา เทียบไชย   2 ส.ค. 62 -
1126  rp499653341th  เชียงยืน  พีระพล แสนคำ   2 ส.ค. 62 -
1127  rp413531961th  กันทรวิชัย  จารุวรรณ ชัยสว่าง   2 ส.ค. 62 -
1128  rb 7901 3510 0 th  กุดรัง  เฟื่องฟ้า แก้วพล   2 ส.ค. 62 -
1129  re 0288 1552 7 th  บรบือ  คนึงนิจ ตุมชาติ   2 ส.ค. 62 -
1130  rp534841895th  ยางสีสุราช  สุพัตรา สีเสมอ   2 ส.ค. 62 -
1131  ev 9566 2050 9 th  บรบือ  แวววรรณ แวงวรรณ   2 ส.ค. 62 -
1132  rf826005903th  วาปีปทุม  เพ็ญนภา ดาปุย   2 ส.ค. 62 -
1133  ei071262631th  กันทรวิชัย  สิริภา รัตนิล   2 ส.ค. 62 -
1134  ei089620541th  กุดรัง  อรอนงค์ กันหามอม   2 ส.ค. 62 -
1135  rp550922403th  กุดรัง  สุพิชญา ไชยวิสุทธิกุล   2 ส.ค. 62 -
1136  ew 6568 5914 5 th  กุดรัง  ไอลดา วงศ์สิทธิเศรษฐ์   2 ส.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 รับแล้ว
1137  rc 5328 7893 8 th  วาปีปทุม  ขวัญฤดี ชมรส   2 ส.ค. 62 -
1138  ew 8525 6052 9 th  กันทรวิชัย  สมพร หลักบุญ   2 ส.ค. 62 -
1139  rb298416938th  กันทรวิชัย  ปิยาภรณ์ ปะวะสี   2 ส.ค. 62 -
1140  ef042641549th  บรบือ  กาญจนี ว่องไว   2 ส.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 รับแล้ว
1141  ef 3540 0397 5 th  ยางสีสุราช  ปาริชาติ วงค์สมบัติ   2 ส.ค. 62 -
1142  ei090605436th  พยัคฆ์  ชิษณุพงศ์ สายทอง   2 ส.ค. 62 -
1143  eb 255831710th  ยางสีสุราช  กรกนก แก้งคำ   2 ส.ค. 62 -
1144  ew 9211 9823 2 th  กันทรวิชัย  กฤติญาณี ภูศรี   2 ส.ค. 62 -
1145  ed914446472th  กุดรัง  เบญจพรรณ   2 ส.ค. 62 -
1146  ei057893861th  พยัคฆ์  เกริกฤทธิ์ กลิ่นศรีสุข   2 ส.ค. 62 -
1147  ef 1290 1917 3 th  กุดรัง  ทิพ สุขทัศนาสกุล   2 ส.ค. 62 -
1148  ew 5739 9566 4 th  กันทรวิชัย  เพ็ญพรรณ์ หลวงวะณา   2 ส.ค. 62 -
1149  re 2189 8246 3 th  กุดรัง  สุพัตรา ทองอินทร์   2 ส.ค. 62 -
1150  eb255302553th  ยางสีสุราช  รัชญา บุปผาสังข์   2 ส.ค. 62 -
1151  en971627022th  กุดรัง  อารีญา ชาอินทร์   2 ส.ค. 62 -
1152  ed807120092th  บรบือ  สุทธิรักษ์ เถื่อนบัวระบัด   2 ส.ค. 62 -
1153  rc 8078 9993 4 th  กุดรัง  เฟื่องฟ้า แก้วพล   2 ส.ค. 62 -
1154  ew 8564 0340 0 th  ยางสีสุราช  กัญญาภัค หงษ์ดี   2 ส.ค. 62 -
1155  ei090008447th  เชียงยืน  โอมนันท์ แมดพิมาย   2 ส.ค. 62 -
1156  ed944747944th  เชียงยืน  ธนภัทร วงศ์สิทธิ์   2 ส.ค. 62 -
1157  ew 8545 7775 1 th  กันทรวิชัย  อคิราภ์ หอมวิไล   2 ส.ค. 62 -
1158  ew 1782 5484 0 th  กุดรัง  วารุณี ศรีชัยภูมิ   2 ส.ค. 62 -
1159  rb 9020 5377 1 th  กุดรัง  ธีริศรา หอมชื่นใจ   2 ส.ค. 62 -
1160  ef 3713 3285 7 th  วาปีปทุม  หทัยชนก บุญเสริฐ   2 ส.ค. 62 -
1161  rb 9849 4447 4 th  กุดรัง  พนัชกร แก้วสุพรรณ์   2 ส.ค. 62 -
1162  ef 4795 9569 8 th  ยางสีสุราช  อรอุมา สีพันหย่ง   2 ส.ค. 62 -
1163  rx 1769 2617 1 th  วาปีปทุม  อมรรัตน์ รินทอง   2 ส.ค. 62 -
1164  rg032005392th  วาปีปทุม  ศุภนิดา สมบัติ   2 ส.ค. 62 -
1165  rx 1775 6607 2 th  วาปีปทุม  หฤทัย คำแก้ว   2 ส.ค. 62 -
1166  ei048851497th  กันทรวิชัย  จุฑามาศ ยอดมงคล   2 ส.ค. 62 -
1167  ef 0135 8603 7 th  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ สวัสดิ์ศรี   2 ส.ค. 62 -
1168  rl 8127 4644 5 th  กันทรวิชัย  อัจฉราพร บุญใสย์   2 ส.ค. 62 -
1169  rp542265515th  วาปีปทุม  ผุสดี วงค์อินอยู่   2 ส.ค. 62 -
1170  ev 5287 9627 9 th  เชียงยืน  ณัฐพงษ์ เกื้อกูล   2 ส.ค. 62 -
1171  ed908408550th  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   2 ส.ค. 62 -
1172  pc 2404 9799 0 th  พยัคฆ์  ธวัชชัย เปี่ยมสุข   2 ส.ค. 62 -
1173  pd062219666th  เชียงยืน  ศิวัช เพ็งธรรม   2 ส.ค. 62 -
1174  pd200505905th  กันทรวิชัย  สมฤทัย โพธิพันไม้   2 ส.ค. 62 -
1175  pd111294042th  กุดรัง  ณราภรณ์ โคตรชาลี   2 ส.ค. 62 -
1176  pd200705411th  กุดรัง  ศุภาวนารถ ใจตรง   2 ส.ค. 62 -
1177  ew 7254 3882 5 th  กุดรัง  จุฑามาศ วังหอม   1 ส.ค. 62 -
1178  ef 5116 1667 5 th  ยางสีสุราช  จิราวรรณ ทรายกระโทก   1 ส.ค. 62 -
1179  ed990110369th  วาปีปทุม  วรฤทัย ศรีเจริญ   1 ส.ค. 62 -
1180  ei037976788th  กันทรวิชัย  สุทธาทิพย์ เงาศรี   1 ส.ค. 62 -
1181  rx 1327 5761 6 th  กันทรวิชัย  ขวัญชนก เสนพิมพา   1 ส.ค. 62 -
1182  rx 1890 8132 3 th  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   1 ส.ค. 62 -
1183  rp547906476th  กันทรวิชัย  ศิริวรรณ วงษา   1 ส.ค. 62 -
1184  rc 6536 6823 0 th  กุดรัง  ศรสวรรค์ สนิทชัย   1 ส.ค. 62 -
1185  eb236717005th  กุดรัง  นีรนาถ ผายแสง   1 ส.ค. 62 -
1186  rg068211294th  เชียงยืน  วรายุทธ ศรีจันทร์   1 ส.ค. 62 -
1187  ei042647952th  ยางสีสุราช  กัญญาพร มากมูล   1 ส.ค. 62 -
1188  ef 1352 8892 5 th  กันทรวิชัย  เพ็ญพรรณ์ หลวงวะณา   1 ส.ค. 62 -
1189  ew 9981 7499 7 th  บรบือ  ศิรภสสร   1 ส.ค. 62 -
1190  eb255306175th  กุดรัง  เพลินพิทย์ ทะวิลา   1 ส.ค. 62 -
1191  ev 1845 5464 0 th  วาปีปทุม  เหมยหลิง จำนงลัค   1 ส.ค. 62 -
1192  ed874357397th  กุดรัง  กัญญารัตน์ เชียรพิมาย   1 ส.ค. 62 -
1193  rc 9089 3156 8 th  กันทรวิชัย  สุจิตรา มณีโชติ   1 ส.ค. 62 -
1194  rp490035704th  ยางสีสุราช  ชลดา เกษา   1 ส.ค. 62 -
1195  re 4316 4524 5 th  ยางสีสุราช  ศิลดาพร ยอดเพชร   1 ส.ค. 62 -
1196  rp541484094th  กันทรวิชัย  ศิริลักษณ์ เพิ่มศักดิ์   1 ส.ค. 62 -
1197  en971596461th  กันทรวิชัย  อธิชา ไชยวุฒิ   1 ส.ค. 62 -
1198  rp417777395th  กันทรวิชัย  สุจิตรา มณีโชติ   1 ส.ค. 62 -
1199  ed915131364th  เชียงยืน  ศาสตราวุุฒิ อาชนะชัย   1 ส.ค. 62 -
1200  ei060274072th  กุดรัง  สุพัตรา ภารตุ้มเหลา   1 ส.ค. 62 -
1201  ef 5240 1830 5 th  บรบือ  พณิชญา วารีพิณ   1 ส.ค. 62 -
1202  ei027617423th  กันทรวิชัย  โสมรดา ราศรีประโคน   1 ส.ค. 62 -
1203  ei027277605th  กันทรวิชัย  วิภาวี ดีมะการ   1 ส.ค. 62 -
1204  ef113307415th  บรบือ  อัจฉรา สายยศ   1 ส.ค. 62 -
1205  ei063156636th  ยางสีสุราช  ศุภาพิชญ์ ทิพย์รักษ์   1 ส.ค. 62 -
1206  ef 4872 3705 7 th  พยัคฆภูมิพิสัย  ธวัชชัย เปี่ยมสุข   1 ส.ค. 62 -
1207  ew 0393 0363 4 th  กุดรัง  กวินทิพย์ แก้วคุณเมือง   1 ส.ค. 62 -
1208  ธรรมดา  ยางสีสุราช  จินดา เศรษฐ์ทัตต์   1 ส.ค. 62 -
1209  ew 3308 9955 0 th  วาปีปทุม  สโรชา สุวรรณวาปี   1 ส.ค. 62 -
1210  eb238730883th  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   1 ส.ค. 62 -
1211  ew 8954 7404 5 th  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   1 ส.ค. 62 -
1212  eb236919762th  บรบือ  วรรณวิสา ชัยเนตร   1 ส.ค. 62 -
1213  eg042223525th  กุดรัง  สิริพัชร เจริญสุดใจ   1 ส.ค. 62 -
1214  ed852952216th  นาดูน  อภิวิชญ์ มีภู่เพ็ง   1 ส.ค. 62 -
1215  ed914856058th  กุดรัง  จุฑาภรณ์ ทองตัน   1 ส.ค. 62 -
1216  ev 5636 9415 7 th  บรบือ  วิญาภรณ์ พลสิงห์   1 ส.ค. 62 -
1217  ew 4785 4924 1 th  วาปีปทุม  สุมิตา คุ้มทั่ว   1 ส.ค. 62 -
1218  ei046651334th  เชียงยืน  นฤเบศ ไชยยยางค์   1 ส.ค. 62 -
1219  ed851469948th  ยางสีสุราช  กรรณิการ์ หินขาว   1 ส.ค. 62 -
1220  ed950520079th  วาปีปทุม  ยมาภรณ์ โพธิ์แก้ว   1 ส.ค. 62 -
1221  ed891325947th  พยัคฆภูมิพิสัย  นวมินทร์ นนพละ   1 ส.ค. 62 -
1222  ed994936217th  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   1 ส.ค. 62 -
1223  ew 8063 4418 7 th  บรบือ  กมลวรรณ อรรถจักร   1 ส.ค. 62 -
1224  ed915131355th  เชียงยืน  ศาสตราวุฒิ อาชนะชัย   1 ส.ค. 62 -
1225  ei078108827th  วาปีปทุม  ดลลชา อ่อนสุวรรณ   1 ส.ค. 62 -
1226  eb107011456th  วาปีปทุม  ปิ่นสุดา ชุมเพ็ง   1 ส.ค. 62 -
1227  ew 0866 9354 0 th  ยางสีสุราช  พัฒนา สังข์ชู   1 ส.ค. 62 -
1228  rp432838304th  ยางสีสุราช  ปัทมา วรรณโสภา   1 ส.ค. 62 -
1229  ef825975861th  เชียงยืน  สิรินยา เสริมแสง   1 ส.ค. 62 -
1230  rc 9519 1018 6 th  เชียงยืน  ศราวิน เมธาอภินันท์   1 ส.ค. 62 -
1231  eg 0742 8632 8 th  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 รับแล้ว
1232  ef 5093 4058 3 th  เชียงยืน  ปฏิพล คีอ่อน   1 ส.ค. 62 -
1233  ed915131815th  เชียงยืน  ศาพัตรวุฒิ อาชนะชัย   1 ส.ค. 62 -
1234  ef 3316 3663 4 th  กุดรัง  กาญจนา เชษฐขุนทด   1 ส.ค. 62 -
1235  ev 1753 8156 6 th  พยัคฆภูมิพิสัย  อภินันท์ พรมบุตร   1 ส.ค. 62 -
1236  ei042648958th  พยัคฆภูมิพิสัย  เอกพจน์ ธรรมกุล   1 ส.ค. 62 -
1237  ei026692096th  ยางสีสุราช  ญาณภัทร เสือทองหลาง   1 ส.ค. 62 -
1238  ei048851506th  กันทรวิชัย  จุฑามาศ ยอดมงคล   1 ส.ค. 62 -
1239  eb107013338th  พยัคฆภูมิพิสัย  ศรัณยู ภักดีพันดอน   1 ส.ค. 62 -
1240  rb 8272 1734 8 th  บรบือ  วนิดา บุญรอด   1 ส.ค. 62 -
1241  ef189765549th  ยางสีสุราช  นงคราญ แพงจันทร์   1 ส.ค. 62 -
1242  ef043520079th  บรบือ  จันทร์จิรา ปฏิเสน   1 ส.ค. 62 -
1243  ei064789100th  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   1 ส.ค. 62 -
1244  eb236236318th  วาปีปทุม  ภาวรินทร์   1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 รับแล้ว
1245  eb247486047th  กันทรวิชัย  สุกัญญา อัครปะชะ   1 ส.ค. 62 -
1246  rc 4136 2151 7 th  กุดรัง  กนกลักษณ์ วิลามาศ   1 ส.ค. 62 -
1247  ed915951421th  ยางสีสุราช  ไพพัชรินทร์ ตระกูลรัมย์   1 ส.ค. 62 -
1248  rp541462258th  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   1 ส.ค. 62 -
1249  ed542931505th  กันทรวิชัย  ศิริธิดา บุญเพ็ญ   1 ส.ค. 62 -
1250  ei057867844th  กันทรวิชัย  วนิดา บุญเลื่อน   1 ส.ค. 62 -
1251  174763997  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   31 ก.ค. 62 -
1252  909580505  เชียงยืน  มังกร จงสมชัย   31 ก.ค. 62 -
1253  927037715  วาปีปทุม  สุกานดา ใจอุ่น   31 ก.ค. 62 -
1254  892744344  กันทรวิชัย  ชนัญชิดา แก่นกอ   31 ก.ค. 62 -
1255  067865644  ชื่นชม  พิชญาภา ไกรวาปี   31 ก.ค. 62 -
1256  071224559  บรบือ  พณิชญา วารีพิณ   31 ก.ค. 62 -
1257  174764119  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   31 ก.ค. 62 -
1258  648644139  บรบือ  ทิพวรรณ ทองโคตร   31 ก.ค. 62 -
1259  054647654  ชื่นชม  วารียา สนิทนวล   31 ก.ค. 62 -
1260  818351083  กันทรวิชัย  กนกวรรณ สีภาการ   31 ก.ค. 62 -
1261  591880827  ยางสีสุราช  ณัฐกฤตา วงษ์คำจันทร์   31 ก.ค. 62 -
1262  296751287  กันทรวิชัย  กรรณิกา มณีศรี   31 ก.ค. 62 -
1263  063614230  วาปีปทุม  ภาวินันท์ สิงห์เวียง   31 ก.ค. 62 -
1264  928420824  วาปีปทุม  ปวริศา เพิ่มบุญ   31 ก.ค. 62 -
1265  478549215  วาปีปทุม  สุมิตร คุ้มทั่ว   31 ก.ค. 62 -
1266  902807412  บรบือ  เจนจิรา เหลาแหลม   31 ก.ค. 62 -
1267  510374482  กันทรวิชัย  สุชานันท์ มินานันท์   31 ก.ค. 62 -
1268  964932313  กุดรัง  วราภรณ์ สมทรัพย์   31 ก.ค. 62 -
1269  826024615  วาปีปทุม  เสาวลักษณ์ ขจรพบ   31 ก.ค. 62 -
1270  144773845  ยางสีสุราช  เสถียรพร ปิสาขา   31 ก.ค. 62 -
1271  012323670  พยัคฆ์  จักรมาส ฝั้นแก้ว   31 ก.ค. 62 -
1272  529742538  ยางสีสุราช  สุพัตรา รินลา   31 ก.ค. 62 -
1273  468561923  บรบือ  ศิริลักษณ์ ดงเจริญ   31 ก.ค. 62 -
1274  544637894  บรบือ  สุปรียา ขุมทอง   31 ก.ค. 62 -
1275  081507342  บรบือ  สุชาดา สุวรรณไมตรี   31 ก.ค. 62 -
1276  329026991  กุดรัง  เกวลิน สุคำภา   31 ก.ค. 62 -
1277  908994497  ยางสีสุราช  พิยะดา ตาวะสุข   31 ก.ค. 62 -
1278  437128540  กุดรัง  ไอลดา วงศ์สิทธิเศรษฐ์   31 ก.ค. 62 -
1279  426804876  ยางสีสุราช  พัชราพรรณ กาญจนเสน   31 ก.ค. 62 -
1280  183715310  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   31 ก.ค. 62 -
1281  826045071  วาปีปทุม  รัตนาภรณ์ ยาตุนุเคราะห์   31 ก.ค. 62 -
1282  259998454  กุดรัง  เบญจพรรณ   31 ก.ค. 62 -
1283  025382328  ยางสีสุราช  นารากร มุ่งต่อกลาง   31 ก.ค. 62 -
1284  106126378  ยางสีสุราช  ดารินทร์ วงค์สิน   31 ก.ค. 62 -
1285  724490926  วาปีปทุม  อรทัย ยืนยง   31 ก.ค. 62 -
1286  144409919  วาปีปทุม  ฐิติยา นาจันทร์ทอง   31 ก.ค. 62 -
1287  070837422  เชียงยืน  กิตติพงษ์ พุดจีบ   31 ก.ค. 62 -
1288  291755273  วาปีปทุม  บุศกร เป็งสุข   31 ก.ค. 62 -
1289  002105675  เชียงยืน  วรากร บาลศิริ   31 ก.ค. 62 -
1290  915507005  ชื่นชม  คณิดา จงสมจิตร์   31 ก.ค. 62 -
1291  107002193  บรบือ  อัจรา สายยศ   31 ก.ค. 62 -
1292  100813118  กุดรัง  ปฏิมากร เธียรประมุข   31 ก.ค. 62 -
1293  848333335  วาปีปทุม  ยมาภรณ์ โพธิ์แก้ว   31 ก.ค. 62 -
1294  927965215  กุดรัง  จันทิราประเทศ   31 ก.ค. 62 -
1295  379900412  ยางสีสุราช  พิจิตรา ดาศรี   31 ก.ค. 62 -
1296  043414248  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   31 ก.ค. 62 -
1297  228401446  กันทรวิชัย  ญานิศา วงค์ธรรม   31 ก.ค. 62 -
1298  247417024  วาปีปทุม  รินศิณี ทองแดง   31 ก.ค. 62 -
1299  975858959  กุดรัง  เบญจพรรณ   31 ก.ค. 62 -
1300  082050831  บรบือ  นพนันท์ ศรีบุตรศรี   31 ก.ค. 62 -
1301  054709209  วาปีปทุม  จินตนา คำตะคุ   31 ก.ค. 62 -
1302  037852015  บรบือ  อภิญญา สิทธิโนน   31 ก.ค. 62 -
1303  631558745  บรบือ  ศิวพร ละสุยะ   31 ก.ค. 62 -
1304  300882754  บรบือ  วรรณวิสา ชัยเนตร   31 ก.ค. 62 -
1305  043396102  กุดรัง  พัชรี เจนฤทัยธรรม   31 ก.ค. 62 -
1306  542390226  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   31 ก.ค. 62 -
1307  922649525  วาปีปทุม  สร้อยเพชร สุโพธิ์   31 ก.ค. 62 -
1308  446977907  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   31 ก.ค. 62 -
1309  064227206  ยางสีสุราช  กิตติยา สุขอยู่   31 ก.ค. 62 -
1310  013586006  กันทรวิชัย  ศิริรัตน์ สวัสดิ์ศรี   31 ก.ค. 62 -
1311  214231543  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   31 ก.ค. 62 -
1312  891337477  พยัคฆ์  นวมินทร์ นนพละ   31 ก.ค. 62 -
1313  257878422  ยางสีสุราช  จุฑาทิพย์ พรหมชาติ   31 ก.ค. 62 -
1314  908419328  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   31 ก.ค. 62 -
1315  922649517  วาปีปทุม  สร้อยเพชร สุโพธิ์   31 ก.ค. 62 -
1316  181926700  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   30 ก.ค. 62 -
1317  220947916  กุดรัง  พรพรรณ เชื้อพรมมา   30 ก.ค. 62 -
1318  361955000  เชียงยืน  ทัตพงศ์ น้อยหาวงค์   30 ก.ค. 62 -
1319  069150486  กุดรัง  ทิพ สุขทัศนาสกุล   30 ก.ค. 62 -
1320  504865010  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   30 ก.ค. 62 -
1321  569562432  กันทรวิชัย  ฉันท์ทิพ ชอบค้า   30 ก.ค. 62 -
1322  107118877  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   30 ก.ค. 62 -
1323  015719059  กุดรัง  สุมาลัย วงษ์คำ   30 ก.ค. 62 -
1324  162977791  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   30 ก.ค. 62 -
1325  995083869  เชียงยืน  ภูภัฏ ศรีมานะชัย   30 ก.ค. 62 -
1326  532429903  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   30 ก.ค. 62 -
1327  869516538  กันทรวิชัย  จิราวรรณ เงาสุมาตรย์   30 ก.ค. 62 -
1328  115656229  กุดรัง  ทัพ สุขทัศนาสกุล   30 ก.ค. 62 -
1329  049054707  กุดรัง  สุดารัตน์ พิมพ์ภักดิ์   30 ก.ค. 62 -
1330  923734565  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   30 ก.ค. 62 -
1331  488737054  วาปีปทุม  ปนัดดา อินโสภา   30 ก.ค. 62 -
1332  305939645  วาปีปทุม  ศศิธร โพธิ์ศาลาแสง   30 ก.ค. 62 -
1333  049432681  กุดรัง  มิ่งขวัญ เครือจันทร์   30 ก.ค. 62 -
1334  544711334  กันทรวิชัย  พิจิตรา หาญลือ   30 ก.ค. 62 -
1335  107147326  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   30 ก.ค. 62 -
1336  682114771  ยางสีสุราช  ญาณัจฉรา พรรณลา   30 ก.ค. 62 -
1337  021990977  บรบือ  ดวงแก้ว ปิ่นแก้ว   30 ก.ค. 62 -
1338  632479346  บรบือ  ศรุตา สีตาแสง   30 ก.ค. 62 -
1339  051683017  กุดรัง  ประภาพร มนตรี   30 ก.ค. 62 -
1340  019005279  กันทรวิชัย  วนิดา ธงทันดี   30 ก.ค. 62 -
1341  185898814  วาปีปทุม  ขนิษฐา สีมาศ   30 ก.ค. 62 -
1342  171168378  เชียงยืน  ภูภัฏ ศรีมานะชัย   30 ก.ค. 62 -
1343  322700538  วาปีปทุม  สุพรรษา เขื่อนงูเหลือม   30 ก.ค. 62 -
1344  815670851  พยัคฆ์  ธนากร เหินสว่าง   30 ก.ค. 62 -
1345  754932004  วาปีปทุม  นันทิกา พรมกระบิล   30 ก.ค. 62 -
1346  533128856  ชื่นชม  เปรมศิริ นิตย์คำหาญ   30 ก.ค. 62 -
1347  408771920  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   30 ก.ค. 62 -
1348  116637699  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   30 ก.ค. 62 -
1349  900094435  กันทรวิชัย  สมหมาย นันทะพรม   30 ก.ค. 62 -
1350  391266750  กุดรัง  สิริกาญจน์ เหิดขุนทด   30 ก.ค. 62 -
1351  499661229  ยางสีสุราช  กัญญาพร มากมูล   30 ก.ค. 62 -
1352  924213322  วาปีปทุม  ณัฐนันต์ ปลิงกระโทก   30 ก.ค. 62 -
1353  305311762  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   30 ก.ค. 62 -
1354  247320056  ยางสีสุราช  ชนรดี ทับพิมาย   30 ก.ค. 62 -
1355  235427280  กุดรัง  สุดารัตน์ พิมพ์ภักดิ์   30 ก.ค. 62 -
1356  502715689  บรบือ  สุชาดา สุวรรณไมตรี   30 ก.ค. 62 -
1357  420855058  กันทรวิชัย  พัชริดา แขมเกษม   30 ก.ค. 62 -
1358  367589750  วาปีปทุม  ประภัสสร ทองผล   30 ก.ค. 62 -
1359  542045956  เชียงยืน  อภิชา ดาทอง   30 ก.ค. 62 -
1360  100812885  กันทรวิชัย  อิสริยาภรณ์ โสดายิ่ง   30 ก.ค. 62 -
1361  028673143  ยางสีสุราช  พัทราวรรณ เอกพันธ์   30 ก.ค. 62 -
1362  646592650  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   30 ก.ค. 62 -
1363  026363603  ชื่นชม  ฟูไหม พานิชดี   30 ก.ค. 62 -
1364  557951276  นาดูน  bunmuny   30 ก.ค. 62 -
1365  830429563  กันทรวิชัย  พิชชาพร นิลทะสิงห์   30 ก.ค. 62 -
1366  114627141  กุดรัง  พรพรรณ   30 ก.ค. 62 -
1367  409988826  กุดรัง  กัญญารัตน์ เจริญรัตน์   30 ก.ค. 62 -
1368  ของตีพิมพ์  กันทรวิชัย  ศิริลักษณ์ เพียศักดิ์   30 ก.ค. 62 -
1369  721819245  ยางสีสุราช  ธัญชนก แดนกาไสย   30 ก.ค. 62 -
1370  007397989  กุดรัง  กาญจนา เชษฐขุนทด   30 ก.ค. 62 -
1371  076004047  กุดรัง  วโรดม หาญชัย   30 ก.ค. 62 -
1372  892537585  ชื่นชม  สลิลทิพย์ กูลสวัสดิ์   30 ก.ค. 62 -
1373  387394386  ยางสีสุราช  พัทราวรรณ เอกพันธ์   30 ก.ค. 62 -
1374  243568125  กันทรวิชัย  พิมลพรรณ เวลุนารักษ์   30 ก.ค. 62 -
1375  420594499  ยางสีสุราช  จิราภรณ์ ยอดเจริญ   30 ก.ค. 62 -
1376  038578791  ยางสีสุราช  กรกมล ทู้ไพเราะ   30 ก.ค. 62 -
1377  869135826  กันทรวิชัย  กฤติกา รังกุล   30 ก.ค. 62 -
1378  750269704  ยางสีสุราช  กฤษณา ผาดไธสงค์   30 ก.ค. 62 -
1379  108508848  ยางสีสุราช  อิกขณา พันนุรัตน์   30 ก.ค. 62 -
1380  403893100  กันทรวิชัย  กุลสตรี ต้นเทียน   30 ก.ค. 62 -
1381  446659957  วาปีปทุม  ชรีญา วัดเวียงคำ   30 ก.ค. 62 -
1382  984714595  บรบือ  แพรวา พุนสวัสดิ์   30 ก.ค. 62 -
1383  915948334  วาปีปทุม  จริยา บุญกอง   30 ก.ค. 62 -
1384  296568670  ยางสีสุราช  กนกวรรณ สิทธิศักดิ์   30 ก.ค. 62 -
1385  073036173  กันทรวิชัย  นงนภัส โขงรัมย์   30 ก.ค. 62 -
1386  028639734  ยางสีสุราช  วลินดา คำบัว   30 ก.ค. 62 -
1387  023635700  บรบือ  ฉัตรศิริ ชนะมาร   30 ก.ค. 62 -
1388  869829006  ยางสีสุราช  พรจรินทร์ อินทะเสน   30 ก.ค. 62 -
1389  084300378  บรบือ  รุจิรา จันดีสาร   30 ก.ค. 62 -
1390  012120323  ยางสีสุราช  ตติยา อินทร์เกษา   30 ก.ค. 62 -
1391  515216850  บรบือ  อัจฉรา สายยศ   30 ก.ค. 62 -
1392  056860650  ยางสีสุราช  ศรุฎาภา สีจองแสง   30 ก.ค. 62 -
1393  951483050  ยางสีสุราช  รัตนา สืบโสดา   30 ก.ค. 62 -
1394  867719728  พยัคฆ์  นาวิน เขจรรักษ์   30 ก.ค. 62 -
1395  982044985  วาปีปทุม  ปิ่นสุดา ชุมเพ็ง   30 ก.ค. 62 -
1396  847902441  ยางสีสุราช  ลดาวัลย์ สุวรรณไตร   30 ก.ค. 62 -
1397  540834704  กันทรวิชัย  ปิยาภรณ์ ปะวะสี   30 ก.ค. 62 -
1398  269421365  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   30 ก.ค. 62 -
1399  509220237  ยางสีสุราช  มนัสมล รอดผึ่ง   30 ก.ค. 62 -
1400  825726983  กุดรัง  วรางคณา บุตรดีวงค์   30 ก.ค. 62 -
1401  421606247  กุดรัง  ชยาภา จันธิมา   30 ก.ค. 62 -
1402  875770772  ยางสีสุราช  กฤษณา ผาดไธสงค์   30 ก.ค. 62 -
1403  489948369  กุดรัง  เฟื่องฟ้า แก้วพล   30 ก.ค. 62 -
1404  957727395  กันทรวิชัย  จนัญญา สกุลทหาร   30 ก.ค. 62 -
1405  079955231  บรบือ  รุจิรา จันดีสาร   30 ก.ค. 62 -
1406  144971925  วาปีปทุม  ภัทรีรัตน์ การด้วง   30 ก.ค. 62 -
1407  750246875  เชียงยืน  พงษ์ศธร เกาะแก้ว   30 ก.ค. 62 -
1408  964941448  วาปีปทุม  มยุรฉัตร พันนาเคน   30 ก.ค. 62 -
1409  038005886  กุดรัง  รัตนาภรณ์ ภูสมพงษ์   30 ก.ค. 62 -
1410  063612565  กันทรวิชัย  พิชชาพร นิลทะสิงห์   30 ก.ค. 62 -
1411  981697323  กุดรัง  นิชนันท์ กั้นเกษ   30 ก.ค. 62 -
1412  384661627  กุดรัง  กัญธนพร เทพมนตรี   30 ก.ค. 62 -
1413  504211352  กุดรัง  พนัชกร แก้วสุพรรณ์   30 ก.ค. 62 -
1414  167861954  กันทรวิชัย  จันจิรา สีทา   30 ก.ค. 62 -
1415  521232471  กันทรวิชัย  ณัฐญาวิณี วุฒิพุทธศาสตร์   30 ก.ค. 62 -
1416  042776909  พยัคฆ์  นิพิฐพนธ์ บุตรประเสริฐ   30 ก.ค. 62 -
1417  473521706  กุดรัง  ดาราพร จงเรียน   30 ก.ค. 62 -
1418  582437672  นาดูน  รัชภูมิ ปุเลทะตัง   30 ก.ค. 62 -
1419  031871237  กันทรวิชัย  สุจีภัค เหมือนชาติ   30 ก.ค. 62 -
1420  038047360  ยางสีสุราช  อารีรัตน์ ทองศรีสุข   30 ก.ค. 62 -
1421  547610167  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   30 ก.ค. 62 -
1422  484728074  กุดรัง  อรนุช ฆ้องลา   30 ก.ค. 62 -
1423  380009534  ยางสีสุราช  นารากร มุ่งต่อกลาง   30 ก.ค. 62 -
1424  019578192  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   30 ก.ค. 62 -
1425  176695583  ยางสีสุราช  บรรณารักษ์ ภูจำปา   30 ก.ค. 62 -
1426  446717337  ยางสีสุราช  วรินทร บุญโชติ   30 ก.ค. 62 -
1427  046468727  วาปีปทุม  เกษนภา ถิ่นสูงเนิน   30 ก.ค. 62 -
1428  914914056  วาปีปทุม  เสาวลักษณ์ ขจรพบ   30 ก.ค. 62 -
1429  692217529  ยางสีสุราช  นภัสสร กลางมณี   30 ก.ค. 62 -
1430  446717819  วาปีปทุม  ณัฐกานต์ จุลนาค   30 ก.ค. 62 -
1431  048725349  กุดรัง  ณัฐพร รัตนสมบัติ   30 ก.ค. 62 -
1432  ธรรมดา  พยัคฆ์  นิพิฐพนธ์ บุตรประเสริฐ   30 ก.ค. 62 -
1433  468535384  กุดรัง  เบญจพรรณ   30 ก.ค. 62 -
1434  409438885  วาปีปทุม  หทัยชนก บุญเสริฐ   30 ก.ค. 62 -
1435  011689246  บรบือ  กานต์ธิดา ขจรเดชชัยฤทธิ์   30 ก.ค. 62 -
1436  861334335  ยางสีสุราช  ลภัสรินทร์ กองสุข   30 ก.ค. 62 -
1437  109524303  บรบือ  วรรณวิสา ชัยเนตร   30 ก.ค. 62 -
1438  437913466  กันทรวิชัย  กันยา ช่วยสุข   30 ก.ค. 62 -
1439  043200446  บรบือ  ชุติกาญจน์ พงษ์โพธิ์ชัย   30 ก.ค. 62 -
1440  540338665  กุดรัง  พัชรี เจนฤทัยธรรม   30 ก.ค. 62 -
1441  385422963  กันทรวิชัย  พัชรา ศรีนาค   30 ก.ค. 62 -
1442  205347398  ยางสีสุราช  จิราภรณ์ ยอดเจริญ   30 ก.ค. 62 -
1443  263340363  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   30 ก.ค. 62 -
1444  916965696  ชื่นชม  พิยดา   30 ก.ค. 62 -
1445  946655049  ชื่นชม  ศศิกานต์ ไชยสีหา   30 ก.ค. 62 -
1446  0432060157  บรบือ  นวพร ชอบจิตต์   30 ก.ค. 62 -
1447  519078442  เชียงยืน  ทรงเกียรติ ฤทธิ์สรไกร   30 ก.ค. 62 -
1448  748523544  กันทรวิชัย  ธัญญารัตน์ ประดับเพชร   30 ก.ค. 62 -
1449  345626623  กุดรัง  นัฐกานต์ ยอดไธสง   30 ก.ค. 62 -
1450  212096182  ยางสีสุราช  ดวงกมล โคตะพันธ์   30 ก.ค. 62 -
1451  691165961  วาปีปทุม  จริยา จันทร์ชืน   30 ก.ค. 62 -
1452  444133196  ยางสีสุราช  ภาณุมาส พงษ์เจริญ   30 ก.ค. 62 -
1453  492794945  เชียงยืน  ทัดพงษ์ น้อยหาวงศ์   30 ก.ค. 62 -
1454  250403855  กุดรัง  Supattra thongin   30 ก.ค. 62 -
1455  005432113  กุดรัง  ฐิติรัตน์(202)   30 ก.ค. 62 -
1456  177282950  บรบือ  ศศิประภา ปาสะนัม   30 ก.ค. 62 -
1457  301511848  กุดรัง  ฐิติกรานต์ ศรีทอง   30 ก.ค. 62 -
1458  386468604  ยางสีสุราช  กิ่งเพชร ธงกิ่ง   30 ก.ค. 62 -
1459  315561671  ยางสีสุราช  เจนนิพิฐ เดชคง   30 ก.ค. 62 -
1460  152442307  กุดรัง  ปิยะฉัตร วิชัยวงษ์   30 ก.ค. 62 -
1461  771702142  บรบือ  เปรียบดาว ผลภาษี   30 ก.ค. 62 -
1462  166738430  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   30 ก.ค. 62 -
1463  177609833  กุดรัง  พัชริดา แขมเกษม   30 ก.ค. 62 -
1464  066695229  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   30 ก.ค. 62 -
1465  068454129  กุดรัง  รัชชนก มูลวงศรี   30 ก.ค. 62 -
1466  485969669  บรบือ  ณัชชา พุลแก้ว   30 ก.ค. 62 -
1467  828462163  ยางสีสุราช  ณัฐทิญา ดาวเรือง   30 ก.ค. 62 -
1468  066694943  ยางสีสุราช  ณัฐมล แก่นจันทร์   30 ก.ค. 62 -
1469  541491342  บรบือ  รันยนันท์ ศตวุฒิเศรษฐ์   30 ก.ค. 62 -
1470  938824806  ยางสีสุราช  ธัญญารัตน์ บุตตโลบล   26 ก.ค. 62 -
1471  914915595  ยางสีสุราช  ศศิธร ทองแม้น   26 ก.ค. 62 -
1472  053818940  กันทรวิชัย  สกุลกาญจน์ พูลสวัสดิ์   26 ก.ค. 62 -
1473  132030681  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   26 ก.ค. 62 -
1474  807908857  วาปีปทุม  ขวัญกมล กังฮวด   26 ก.ค. 62 -
1475  403094277  บรบือ  ณัฐนรี เทพเมือง   26 ก.ค. 62 -
1476  526365965  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   26 ก.ค. 62 -
1477  616433204  กุดรัง  ฐิติรัตน์   26 ก.ค. 62 -
1478  936073018  ยางสีสุราช  สุรีรัตน์ เพชรรัตน์   26 ก.ค. 62 -
1479  124550756  บรบือ  ศศิประภา ปาสะนัม   26 ก.ค. 62 -
1480  354933777  บรบือ  กาญจนี ว่องไว   26 ก.ค. 62 -
1481  060109155  ยางสีสุราช  ศุภิสรา เสนาธรรม   26 ก.ค. 62 -
1482  033492926  ยางสีสุราช  จิราภรณ์ ยอดเจริญ   26 ก.ค. 62 -
1483  068445983  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   26 ก.ค. 62 -
1484  887157655  วาปีปทุม  วิสา ทองอุ่น   26 ก.ค. 62 -
1485  071207290  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   26 ก.ค. 62 -
1486  446954407  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   26 ก.ค. 62 -
1487  317086162  พยัคฆ์  ชนุดม เดชบุญ   26 ก.ค. 62 -
1488  036933769  เชียงยืน  ดัสกร วิขุนทด   26 ก.ค. 62 -
1489  018754620  วาปีปทุม  วัสสจดี พลเยียม   26 ก.ค. 62 -
1490  ลงทะเบียน  บรบือ  บัณฑิตา ทาวันละ   26 ก.ค. 62 -
1491  025935959  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   26 ก.ค. 62 -
1492  733631131  บรบือ  รัตนาวดี ศิลปรายะ   26 ก.ค. 62 -
1493  970255608  ยางสีสุราช  ทาริกา คำนนท์   26 ก.ค. 62 -
1494  821976535  บรบือ  รัตติกาล แสนบุญมี   26 ก.ค. 62 -
1495  511190587  ยางสีสุราช  ดารินทร์ วงค์สิน   26 ก.ค. 62 -
1496  921932735  กันทรวิชัย  มณฑกาญจน์ มุมแดง   26 ก.ค. 62 -
1497  543305887  ยางสีสุราช  ธัญญลักษณ์ ศิลปักษา   26 ก.ค. 62 -
1498  017142056  กันทรวิชัย  จริญญา เกษวงค์ษา   26 ก.ค. 62 -
1499  290571097  บรบือ  สุปรียา ขุมทอง   26 ก.ค. 62 -
1500  053742132  วาปีปทุม  สโรชา สุวรรณวาปี   26 ก.ค. 62 -
1501  535950367  กุดรัง  เมธาวี โสวะภาสน์   26 ก.ค. 62 -
1502  898320771  บรบือ  จุฬาลักษณ์ บูรณสรรค์   26 ก.ค. 62 -
1503  500305726  วาปีปทุม  ปิยธิดา สกุลโสรัจจะ   26 ก.ค. 62 -
1504  940030654  บรบือ  ณัฏฐณิชา ช่างทอง   26 ก.ค. 62 -
1505  168283651  ยางสีสุราช  มนัสมล รอดผึ้ง   26 ก.ค. 62 -
1506  175243851  ยางสีสุราช  ฟารีดา ไชยคุณ   26 ก.ค. 62 -
1507  877130613  กุดรัง  วารุณี ศรีชัยภูมิ   26 ก.ค. 62 -
1508  970886547  พยัคฆ์  นพกร ประสิทธิ์   26 ก.ค. 62 -
1509  211810441  ยางสีสุราช  นวรัตน์ วงษาพันท์   26 ก.ค. 62 -
1510  861045413  กุดรัง  อัจฉริยา ศิรินาม   26 ก.ค. 62 -
1511  021974489  กุดรัง  บุญชญานิษฐ์ มิตรดีตระกูล   26 ก.ค. 62 -
1512  025347944  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   26 ก.ค. 62 -
1513  202001260  วาปีปทุม  ณัฐมล สุวรรณศรี   26 ก.ค. 62 -
1514  544630750  กันทรวิชัย  นันทิดา เพ็ชรสุข   26 ก.ค. 62 -
1515  822916113  ยางสีสุราช  ลภัสรินทร์ กองสุข   26 ก.ค. 62 -
1516  017005815  วาปีปทุม  กนกวรรณ คุ้มครอง   26 ก.ค. 62 -
1517  247332805  บรบือ  สุธาสินี แก้วทอง   26 ก.ค. 62 -
1518  822916263  บรบือ  จักว้าแมนไผ   26 ก.ค. 62 -
1519  532048697  กันทรวิชัย  วิภาวดี พันธ์บุตร   26 ก.ค. 62 -
1520  065402581  เชียงยืน  สันติ ลาคำ   26 ก.ค. 62 -
1521  064617731  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   26 ก.ค. 62 -
1522  396249965  ยางสีสุราช  วิชิตา จันทร์ดี   26 ก.ค. 62 -
1523  770631025  ชื่นชม  พัชราภา จักทรักษ์   26 ก.ค. 62 -
1524  4588799695  ยางสีสุราช  ศิลดาพร ยอดเพชร   26 ก.ค. 62 -
1525  033334854  เชียงยืน  ทวีศักดิ์ อยู่ดี   26 ก.ค. 62 -
1526  927018035  วาปีปทุม  สุดารัตน์ บุ้งทอง   26 ก.ค. 62 -
1527  874148310  วาปีปทุม  พันธุ์ทิพา มะเริงสิทธิ์   26 ก.ค. 62 -
1528  047570067  ยางสีสุราช  มณีรัตน์ สารจันทร์   26 ก.ค. 62 -
1529  047569846  ยางสีสุราช  ปิยะธิดา ดวงจันทร์   26 ก.ค. 62 -
1530  301660793  ยางสีสุราช  สุวิมล บุญผิว   26 ก.ค. 62 -
1531  058308957  กันทรวิชัย  สุดารัตน์ เอ็นมาก   26 ก.ค. 62 -
1532  032497082  เชียงยืน  ทรงเกียรติ ฤทธิ์สรไกร   26 ก.ค. 62 -
1533  136272428  ยางสีสุราช  อมรวรรณ สุกิจพงษ์   26 ก.ค. 62 -
1534  321969120  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   26 ก.ค. 62 -
1535  451536275  วาปีปทุม  jidapa saychue   26 ก.ค. 62 -
1536  532745684  วาปีปทุม  อัจฉรา ศิริบุรณ์   26 ก.ค. 62 -
1537  005175905  บรบือ  กานต์ธิดา ขจรเดชชัยฤทธิ์   26 ก.ค. 62 -
1538  963487969  กันทรวิชัย  กันยา ช่วยสุข   26 ก.ค. 62 -
1539  747666436  ยางสีสุราช  ชนิสรา เทียมดาว   26 ก.ค. 62 -
1540  884423294  ยางสีสุราช  นัยนา แสนภูวา   26 ก.ค. 62 -
1541  830041495  กุดรัง  สิริกาญจน์ เหิดขุนทด   26 ก.ค. 62 -
1542  058134916  กันทรวิชัย  ฐิตาภา แก้วศรีงาม   26 ก.ค. 62 -
1543  889058955  ยางสีสุราช  วธัญญา งอยภูธร   26 ก.ค. 62 -
1544  244006784  ยางสีสุราช  ปันธิดา อุสาหรัมย์   26 ก.ค. 62 -
1545  255373563  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   26 ก.ค. 62 -
1546  828462146  ยางสีสุราช  ณัฐฑิญา ดาวเรือง   25 ก.ค. 62 -
1547  109503095  กันทรวิชัย  อัจฉราพร บุญใสย์   25 ก.ค. 62 -
1548  457522915  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   25 ก.ค. 62 -
1549  351910043  วาปีปทุม  นภดารา พิมพ์ภูธร   25 ก.ค. 62 -
1550  407129820  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   25 ก.ค. 62 -
1551  421397610  กันทรวิชัย  กฤติญาณี ภูศรี   25 ก.ค. 62 -
1552  658353382  วาปีปทุม  ภาวินันท์ สิงห์เวียง   25 ก.ค. 62 -
1553  038771180  วาปีปทุม  สุธิตา นาสุนทร   25 ก.ค. 62 -
1554  924642220  วาปีปทุม  ปิยะฉัตร ภูดินทราย   25 ก.ค. 62 -
1555  858978313  ยางสีสุราช  ศิริพร ประไวย์   25 ก.ค. 62 -
1556  044673155  ยางสีสุราช  ณิชา หมื่นภู   25 ก.ค. 62 -
1557  421397521  กันทรวิชัย  วราภรณ์ น้ำคำ   25 ก.ค. 62 -
1558  300456080  บรบือ  รุจิรา จันดีสาร   25 ก.ค. 62 -
1559  957334218  กุดรัง  พัชริดา แขมเกษม   25 ก.ค. 62 -
1560  957184632  เชียงยืน  เศรษฐพงษ์ ทรงวาจา   25 ก.ค. 62 -
1561  977851193  บรบือ  สุภาภรณ์ ทองรี   25 ก.ค. 62 -
1562  858983596  กันทรวิชัย  ชนัญชิดา แก่นกอ   25 ก.ค. 62 -
1563  381811490  ยางสีสุราช  ศรัณยา เจริญศรี   25 ก.ค. 62 -
1564  400153047  ยางสีสุราช  ศิริรัตน์ จำปาสูง   25 ก.ค. 62 -
1565  178311839  บรบือ  รุจิรา เลิศพิมลพันธ์   25 ก.ค. 62 -
1566  912950625  วาปีปทุม  เบญจพร มุขศรีนาค   25 ก.ค. 62 -
1567  763693775  ยางสีสุราช  ศิริญญา สีหาบุดโต   25 ก.ค. 62 -
1568  722563081  วาปีปทุม  จรรยาพร อุทัยอินทร์   25 ก.ค. 62 -
1569  834638902  ยางสีสุราช  อิสราพร ไชยสสี   25 ก.ค. 62 -
1570  352131530  กันทรวิชัย  วิยะดา พินิจเจริญ   25 ก.ค. 62 -
1571  255127616  ยางสีสุราช  พรญาณี กาววัน   25 ก.ค. 62 -
1572  421397671  กุดรัง  วรรัตน์ วรรณแสง   25 ก.ค. 62 -
1573  173602199  ยางสีสุราช  มานิตา แสนโคตร   25 ก.ค. 62 -
1574  825729980  กันทรวิชัย  จิตตา สีคำแท้   25 ก.ค. 62 -
1575  532656817  ยางสีสุราช  ศิลดาพร ยอดเพชร   25 ก.ค. 62 -
1576  005507205  กันทรวิชัย  มัณฑนา โคตรภูธร   25 ก.ค. 62 -
1577  877112257  เชียงยืน  วรวุฒิ สงวนหมู่   25 ก.ค. 62 -
1578  181112957  ยางสีสุราช  ลภัสรินทร์ กองสุข   25 ก.ค. 62 -
1579  007466070  ยางสีสุราช  วนิดา ทิพประโสฐ   25 ก.ค. 62 -
1580  232032570  กุดรัง  ณิชากร จิระกิจ   25 ก.ค. 62 -
1581  124993799  กุดรัง  ilada   25 ก.ค. 62 -
1582  Tracking  ยางสีสุราช  ศดานันท์ สุริยะ   25 ก.ค. 62 -
1583  429825739  ชื่นชม  ดุสิตา ไกยบุตร   25 ก.ค. 62 -
1584  247149481  บรบือ  สิรินยา เสริมแสง   25 ก.ค. 62 -
1585  613011136  กุดรัง  ธนิตา ศรีทองสา   25 ก.ค. 62 -
1586  342256169  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   25 ก.ค. 62 -
1587  699387068  บรบือ  สันติ งามสง่า   25 ก.ค. 62 -
1588  825675014  วาปีปทุม  ขวัญกมล กังฮวด   25 ก.ค. 62 -
1589  469611586  กันทรวิชัย  บุญสิตา แจ่มสว่าง   25 ก.ค. 62 -
1590  368217732  พยัคฆ์  พงษ์พัฒน์ อากาศ   25 ก.ค. 62 -
1591  162977187  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   25 ก.ค. 62 -
1592  364203256  บรบือ  ธัญรัต วรรณฟัก   25 ก.ค. 62 -
1593  847879575  ชื่นชม  พิมพ์นรี   25 ก.ค. 62 -
1594  809372705  ยางสีสุราช  ศณัฎชา ชาดา   25 ก.ค. 62 -
1595  222149097  ยางสีสุราช  กัญญารัตน์ แก้วเสริม   25 ก.ค. 62 -
1596  390947751  วาปีปทุม  อุษา เพลิดแก้ว   25 ก.ค. 62 -
1597  829012735  เชียงยืน  วรายุทธ ศรีจันทร์   25 ก.ค. 62 -
1598  718970282  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   25 ก.ค. 62 -
1599  287828819  พยัคฆ์  วรรธนะ นวกิจวัฒนา   25 ก.ค. 62 -
1600  321190921  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   25 ก.ค. 62 -
1601  657797570  ชื่นชม  สัตตบงกช แก้วบุดดา   25 ก.ค. 62 -
1602  001808037  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   25 ก.ค. 62 -
1603  221528867  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   25 ก.ค. 62 -
1604  485178943  พยัคฆ์  ศุภกร กลมกล่อม   25 ก.ค. 62 -
1605  071213145  ชื่นชม  นพมล วงค์กิตติ   25 ก.ค. 62 -
1606  531363692  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   25 ก.ค. 62 -
1607  255154965  วาปีปทุม  ชลาลัย ทองภูบาล   25 ก.ค. 62 -
1608  650579819  ยางสีสุราช  กรกนก แก้งคำ   25 ก.ค. 62 -
1609  527997889  วาปีปทุม  วรรณวิมล เข็มทอง   25 ก.ค. 62 -
1610  033912892  วาปีปทุม  ภรีณยา รอยประโคน   25 ก.ค. 62 -
1611  327515997  วาปีปทุม  ขนิษฐา สีมาศ   25 ก.ค. 62 -
1612  058927164  ยางสีสุราช  วราภรณ์ วงษ์คำพระ   25 ก.ค. 62 -
1613  322697330  วาปีปทุม  สุพรรษา เขื่อนงูเหลือม   25 ก.ค. 62 -
1614  061700050  ยางสีสุราช  ปิ่นเพชร เจริญเชื้อ   25 ก.ค. 62 -
1615  342130795  บรบือ  ชญานิษฐ์ ยี่โป้   25 ก.ค. 62 -
1616  102045784  ยางสีสุราช  สุนิตา ลุนสะแกวงศ์   25 ก.ค. 62 -
1617  522215585  วาปีปทุม  บุญญารักษ์ กรมทอง   25 ก.ค. 62 -
1618  867928916  ยางสีสุราช  นภัสวรรณ เลื่อนลอย   25 ก.ค. 62 -
1619  071204130  กุดรัง  สุพัตรา รอบพุทธ   25 ก.ค. 62 -
1620  698902105  ยางสีสุราช  ธัญญลักษณ์ ศิลปักษา   25 ก.ค. 62 -
1621  032747562  ยางสีสุราช  ธิติมา หมู่โยธา   25 ก.ค. 62 -
1622  939527852  บรบือ  ธัญญลักษณ์ วังมนตรี   25 ก.ค. 62 -
1623  027254975  วาปีปทุม  ธีรดา โรจน   25 ก.ค. 62 -
1624  043232639  ยางสีสุราช  ศรัณยา เจริญศรี   25 ก.ค. 62 -
1625  068113632  วาปีปทุม  นันทิกา พรมกระบิล   25 ก.ค. 62 -
1626  043078546  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   25 ก.ค. 62 -
1627  034844301  พยัคฆ์  วีระยุทธ พรมจอม   25 ก.ค. 62 -
1628  582633460  บรบือ  สุปรียา ขุมทอง   25 ก.ค. 62 -
1629  187913655  กุดรัง  กุสุมา หะยีเจ๊ะเตะ   25 ก.ค. 62 -
1630  336043425  เชียงยืน  สุราษฎร์ ควินรัมย์   25 ก.ค. 62 -
1631  480020855  ยางสีสุราช  อรอุมา วงษ์แย้ม   24 ก.ค. 62 -
1632  542324235  ยางสีสุราช  วรินยา แถวทิม   24 ก.ค. 62 -
1633  486754338  ยางสีสุราช  ญธิดา ตะกิมนอก   24 ก.ค. 62 -
1634  517817110  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ สีดาคำ   24 ก.ค. 62 -
1635  55764277  นาดูน  bunmuny   24 ก.ค. 62 -
1636  235949153  กุดรัง  ชนนิกานต์ อินทรหะ   24 ก.ค. 62 -
1637  950518146  เชียงยืน  ลำพูล ตู้แก้ว   24 ก.ค. 62 -
1638  787482183  วาปีปทุม  Peeyaporn rocklang   24 ก.ค. 62 -
1639  423215270  กุดรัง  สิริธร ธรรมวงษ์   24 ก.ค. 62 -
1640  296023173  วาปีปทุม  สุดารัตน์ แสงงาม   24 ก.ค. 62 -
1641  417333710  ยางสีสุราช  ชลธิชา ศรีวิโรจน์   24 ก.ค. 62 -
1642  910575105  กุดรัง  กนกรัตน์ พูนไธสง   24 ก.ค. 62 -
1643  248625403  ยางสีสุราช  วรท จันทะศรี   24 ก.ค. 62 -
1644  408841118  กุดรัง  ฐิติพร คำพร   24 ก.ค. 62 -
1645  523326432  ยางสีสุราช  ทานตะวัน ไวแสน   24 ก.ค. 62 -
1646  982051757  กันทรวิชัย  มาดีฮะห์ อุมา   24 ก.ค. 62 -
1647  518211091  วาปีปทุม  ปรารถนา สมสะอาด   24 ก.ค. 62 -
1648  136297416  วาปีปทุม  เจนจิรา บุตรผา   24 ก.ค. 62 -
1649  498373402  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   24 ก.ค. 62 -
1650  546100542  กุดรัง  ปัญญธร สกุลทองดี   24 ก.ค. 62 -
1651  126096247  กันทรวิชัย  วราภรณ์ โมกขา   24 ก.ค. 62 -
1652  322756510  ชื่นชม  เปรมศิริ นิตย์คำหาญ   24 ก.ค. 62 -
1653  521223801  กันทรวิชัย  ศศิธร นีสุระ   24 ก.ค. 62 -
1654  302091689  กันทรวิชัย  พิมพ์ลภัช จันนาหว้า   24 ก.ค. 62 -
1655  387000849  ยางสีสุราช  ดารารัตน์ ปีกมินกลาง   24 ก.ค. 62 -
1656  051560675  กันทรวิชัย  กุลนิดา เครือคำ   24 ก.ค. 62 -
1657  943593190  บรบือ  ลักคณา ยาตาแสง   24 ก.ค. 62 -
1658  10054581  วาปีปทุม  จีรนันท์ จันทรชม   24 ก.ค. 62 -
1659  324297520  ยางสีสุราช  สุพัตรา สีเสมอ   24 ก.ค. 62 -
1660  570128577  บรบือ  อภิญญา สิทธิโนน   24 ก.ค. 62 -
1661  356814494  บรบือ  ณํฐมล ศิริมงคล   24 ก.ค. 62 -
1662  885930584  โกสุมพิสัย  พลอยชยา อินทชัย   24 ก.ค. 62 -
1663  177278411  ยางสีสุราช  อมรรัตน์ โสโพธิ์ทอง   24 ก.ค. 62 -
1664  983160325  ยางสีสุราช  เบญจภร ศรีภูเวียง   24 ก.ค. 62 -
1665  143735891  กุดรัง  กาญจนา เชษฐขุนทด   24 ก.ค. 62 -
1666  459721587  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   24 ก.ค. 62 -
1667  535681237  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   24 ก.ค. 62 -
1668  360948563  ยางสีสุราช  ปรัชกา ชูสุวรรณ   24 ก.ค. 62 -
1669  510194865  วาปีปทุม  ศิริลักษณ์ กุลนอก   24 ก.ค. 62 -
1670  493461198  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   24 ก.ค. 62 -
1671  341025345  กุดรัง  เบญธิดา ก้อนคำ   24 ก.ค. 62 -
1672  866275435  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   24 ก.ค. 62 -
1673  039302545  กุดรัง  กวินทิพย์ แก้วคุณเมือง   24 ก.ค. 62 -
1674  507588412  พยัคฆ์  วีระยุทธ พรมจอม   24 ก.ค. 62 -
1675  168981162  บรบือ  สุกัญญา ปราณีตพลกรัง   24 ก.ค. 62 -
1676  214087736  ยางสีสุราช  ศุภนุช ศรีสมาน   24 ก.ค. 62 -
1677  546100865  บรบือ  อรญา สาวะริพล   24 ก.ค. 62 -
1678  564753846  วาปีปทุม  ณัฐติกาญ ทรงคะรักษ์   24 ก.ค. 62 -
1679  944731895  ยางสีสุราช  มุกมณี ไท้ธเนศวร   24 ก.ค. 62 -
1680  046206142  ยางสีสุราช  เกวลิน วันแก้ว   24 ก.ค. 62 -
1681  132340414  กุดรัง  สุดารัตน์ พิมพ์ภักดิ์   24 ก.ค. 62 -
1682  305320075  วาปีปทุม  ชลติกานต์ สุขสมบัติ   24 ก.ค. 62 -
1683  944435986  ยางสีสุราช  กัญญาพร มากมูล   24 ก.ค. 62 -
1684  027263575  กุดรัง  มณีศิลา โพธิวัฒนาวงค์กูร   24 ก.ค. 62 -
1685  048927448  วาปีปทุม  พัชยา อ่ำบุญ   24 ก.ค. 62 -
1686  039072754  วาปีปทุม  สุดารัตน์ ไตรวงค์ย้อย   24 ก.ค. 62 -
1687  865510185  ยางสีสุราช  อารียา ยูระทัย   24 ก.ค. 62 -
1688  257880182  กันทรวิชัย  ภัสรา อินวงสา   24 ก.ค. 62 -
1689  214086510  บรบือ  ชนันญา พิรุณ   24 ก.ค. 62 -
1690  840658163  กันทรวิชัย  นริศรา นามวงษา   24 ก.ค. 62 -
1691  247153526  บรบือ  หนึ่งฤทัย ตอโนนสูง   24 ก.ค. 62 -
1692  052340441  ยางสีสุราช  จิราวรรณ์ นัติพันธ์   24 ก.ค. 62 -
1693  254978872  กันทรวิชัย  ฐิดารัตน์ ศรีเรือง   24 ก.ค. 62 -
1694  195525352  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   24 ก.ค. 62 -
1695  944191820  พยัคฆ์  ชนาธิป วงษ์เพ็ญ   24 ก.ค. 62 -
1696  918353780  วาปีปทุม  รุ่งนภา รักสุไหอุเป   24 ก.ค. 62 -
1697  527997115  ยางสีสุราช  อิกขณา พันนุรัตน์   24 ก.ค. 62 -
1698  061536225  เชียงยืน  กิตติพงษ์ พุดจีบ   24 ก.ค. 62 -
1699  970790469  ยางสีสุราช  บุณยาพร ชาตรี   24 ก.ค. 62 -
1700  834355150  กุดรัง  มณีศิลา โพธิวัฒนาวงค์กูร   24 ก.ค. 62 -
1701  181847817  กุดรัง  ฐิติรัตน์   24 ก.ค. 62 -
1702  255155912  ชื่นชม  พชญานันท์ ณรงค์ไชย   24 ก.ค. 62 -
1703  562867390  ยางสีสุราช  อารียา จานชิน   24 ก.ค. 62 -
1704  042425859  ยางสีสุราช  ณัฐทิญา ดาวเรือง   24 ก.ค. 62 -
1705  831697699  กุดรัง  สุพัตรา ทองอินทร์   24 ก.ค. 62 -
1706  012309430  กุดรัง  อริศรา ทีทัดด้วง   24 ก.ค. 62 -
1707  965232935  กุดรัง  กุสุมา หะยีเจ๊ะเตะ   24 ก.ค. 62 -
1708  8614635561  วาปีปทุม  อมราพร ศรวิชัย   24 ก.ค. 62 -
1709  075394567  ยางสีสุราช  ปิยาภรณ์ พลร่ม   24 ก.ค. 62 -
1710  302358805  ยางสีสุราช  ปิยาภรณ์ พลร่ม   24 ก.ค. 62 -
1711  074933322  กุดรัง  ธนพันธ์ ผ่องไพบูลย์   24 ก.ค. 62 -
1712  ธรรมดา  กุดรัง  ทักษพร โฮมลคร   24 ก.ค. 62 -
1713  ธรรมดา  ยางสีสุราช  จุฑาทิิพย์ รัตนพันธ์ุ   24 ก.ค. 62 -
1714  re354003290th  ยางสีสุราช  พรวิภา พรพิรุณโรจน์   23 ก.ค. 62 -
1715  Ed831689984th  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   23 ก.ค. 62 -
1716  er710392447th  กุดรัง  ศิริรักษ์ สมดี   23 ก.ค. 62 -
1717  ei01339885th  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์   23 ก.ค. 62 -
1718  rc269195443th  บรบือ  ศศิประภา ปาสนัม   23 ก.ค. 62 -
1719  rp500275043th  กุดรัง  สิริพัชร เจริญสุดใจ   23 ก.ค. 62 -
1720  ed991839777th  ยางสีสุราช  บัณฑิตา เพ็งแจ่ม   23 ก.ค. 62 -
1721  rc290985920th  วาปีปทุม  ศุภนิดา สมบัติ   23 ก.ค. 62 -
1722  rp538671260th  ยางสีสุราช  อารียา จานชิน   23 ก.ค. 62 -
1723  ex444538956th  กันทรวิชัย  อลิชชา มุสิกบุญเลิศ   23 ก.ค. 62 -
1724  rp512364386th  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   23 ก.ค. 62 -
1725  ef042906895th  วาปีปทุม  นภสร ศรีบู   23 ก.ค. 62 -
1726  eg012047481th  กุดรัง  ธัญญรัตน์ โนนคำ