รายการพัสดุไปรษณีย์ทั้งหมด

วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ลำดับ เลขพัสดุไปรษณีย์ หอพัก ชื่อผู้รับ พัสดุไปรษณีย์ มาถึงแล้ว ข้อความ
1  ธรรมดา  กุดรัง  น้ำฝน เจริญศิริ   20 ก.ย. 62 -
2  241260133  บรบือ  หัทยา พาระแพน   20 ก.ย. 62 -
3  060091689  กุดรัง  ศยภัญ ทักษ์เตชาณภัค   20 ก.ย. 62 -
4  568329354  กุดรัง  พัณณิตา พวงสด   20 ก.ย. 62 -
5  978932980  ชื่นชม  เอมมิกา กุลแก้ว   20 ก.ย. 62 -
6  220099720  ชื่นชม  เอมมิกา กุลแก้ว   20 ก.ย. 62 -
7  573956555  บรบือ  กนกวรรณ แก้วกลาง   20 ก.ย. 62 -
8  135304138  กันทรวิชัย  ชลธิชา พึ่งสุข   20 ก.ย. 62 -
9  700160165  บรบือ  สุดารัตน์ ปัญญาเพียร   20 ก.ย. 62 -
10  573776482  พยัคฆ์  พงษ์พัฒน์ อากาศ   20 ก.ย. 62 -
11  205709830  วาปีปทุม  พันธ์ุทิพา มะเริงสิทธิ์   20 ก.ย. 62 -
12  207218263  วาปีปทุม  ปิยมาภรณ์ ศรีราชเบอร์   20 ก.ย. 62 -
13  257200999  กันทรวิชัย  กฤติกา รังกุล   20 ก.ย. 62 -
14  213171684  พยัคฆ์  รัฐกรณ์ จิรเกษมสุข   20 ก.ย. 62 -
15  551504757  ยางสีสุราช  เกษมณี การรัมย์   20 ก.ย. 62 -
16  434825820  กันทรวิชัย  ธีรารัตน์ วิชาชัย   20 ก.ย. 62 -
17  502375115  กันทรวิชัย  สุภาพร อินทรักษา   20 ก.ย. 62 -
18  844154285  บรบือ  สิรินยา เสริมแสง   20 ก.ย. 62 -
19  230543615  ยางสีสุราช  ชลธิชา ศรีวิโรจน์   20 ก.ย. 62 -
20  493843064  ยางสีสุราช  ญาณัจฉรา พรรณลา   20 ก.ย. 62 -
21  236922024  กุดรัง  พัณณิตา พวงสด   20 ก.ย. 62 -
22  388811945  กันทรวิชัย  ภัทรทิวา ไตรบุตร   20 ก.ย. 62 -
23  582921656  ชื่นชม  รสิตา กันสุมาโส   20 ก.ย. 62 -
24  928451279  เชียงยืน  ธนากร ประธรรมเต   20 ก.ย. 62 -
25  571369472  กันทรวิชัย  อภิญญา มาโสภา   20 ก.ย. 62 -
26  132771533  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   20 ก.ย. 62 -
27  844378481  ยางสีสุราช  สุกัญญา กั้วจำนงค์   20 ก.ย. 62 -
28  844146522  กุดรัง  ปัณณธร สกุลทองดี   20 ก.ย. 62 -
29  182671158  ชื่นชม  ปภาวรินทร์ เพริศแก้ว   20 ก.ย. 62 -
30  064091477  กันทรวิชัย  สุภัทรา มีรินทะ   20 ก.ย. 62 -
31  357236280  กันทรวิชัย  จิราวรรณ สามิลา   20 ก.ย. 62 -
32  228647665  วาปีปทุม  ธารารัตน์ สมพร   20 ก.ย. 62 -
33  524175963  เชียงยืน  นิติธร กอกัน   20 ก.ย. 62 -
34  179916195  กันทรวิชัย  กุลนิดา เครือคำ   20 ก.ย. 62 -
35  077456851  วาปีปทุม  ธารารัตน์ สมพร   20 ก.ย. 62 -
36  300614245  กันทรวิชัย  สุชานันท์ มินานันท์   20 ก.ย. 62 -
37  338504981  กันทรวิชัย  กนกวรรณ สีถาการ   20 ก.ย. 62 -
38  052728885  ยางสีสุราช  ปัณฑิตา เพ็งแจ่ม   20 ก.ย. 62 -
39  955602177  กันทรวิชัย  จนัญญา สกุลทหาร   20 ก.ย. 62 -
40  300433319  วาปีปทุม  ชลติกานต์ สุขสมบัติ   20 ก.ย. 62 -
41  005981441  ชื่นชม  Chmnan Kong   20 ก.ย. 62 -
42  512990884  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   20 ก.ย. 62 -
43  878022822  กันทรวิชัย  นริศรา มาเลิศ   20 ก.ย. 62 -
44  215754189  ยางสีสุราช  สุนิตา กรินรักษ์   20 ก.ย. 62 -
45  507600405  ยางสีสุราช  กุลพัชร กองนา   20 ก.ย. 62 -
46  983465653  ยางสีสุราช  เพ็ญพิชชา ประพันธ์   20 ก.ย. 62 -
47  281191011  กันทรวิชัย  พิจิตรา หาญลือ   20 ก.ย. 62 -
48  266260973  กันทรวิชัย  ปิยาพร จันทสุข   20 ก.ย. 62 -
49  596001162  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   20 ก.ย. 62 -
50  257901237  นาดูน  Mr.Sovannarak Long   20 ก.ย. 62 -
51  208015806  ชื่นชม  ชุติมา ทรัพย์มีชัย   20 ก.ย. 62 -
52  990827675  บรบือ  รัตนาวดี ศิลปรายะ   20 ก.ย. 62 -
53  230539681  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   20 ก.ย. 62 -
54  240237368  เชียงยืน  สวพงษ์ รูปใส   20 ก.ย. 62 -
55  292359821  บรบือ  กชกร แก่นดี   20 ก.ย. 62 -
56  232851407  บรบือ232851407  กชกร แก่นดี   20 ก.ย. 62 -
57  2306623665  กันทรวิชัย  กนกวรรณ ธรรมวัติ   20 ก.ย. 62 -
58  149937435  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   20 ก.ย. 62 -
59  476025520  กุดรัง  รัตนาวดี เปรมรักษ์   20 ก.ย. 62 -
60  952121128  วาปีปทุม  พิชญา จ้องสละ   20 ก.ย. 62 -
61  041840336  ยางสีสุราช  เพ็ญพิชชา ประพันธ์   20 ก.ย. 62 -
62  027619733  เชียงยืน  คุณากร ไชยเลิศ   20 ก.ย. 62 -
63  346637208  เชียงยืน  คุณานนต์ พรมตวง   20 ก.ย. 62 -
64  053888565  พยัคฆ์  พงศกร สิบรัมย์   20 ก.ย. 62 -
65  051345615  ยางสีสุราช  นันทพร หาญประเสริฐ   20 ก.ย. 62 -
66  189210495  กันทรวิชัย  ศิริธิดา บุญเพ็ญ   20 ก.ย. 62 -
67  001296315  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   20 ก.ย. 62 -
68  338505275  กุดรัง  ณราภรณ์ โคตรชาลี   20 ก.ย. 62 -
69  160275186  วาปีปทุม  ปิยะมาภรณ์ ศรีราชเบอร์   19 ก.ย. 62 -
70  338387582  ยางสีสุราช  หนึ่งฤทัย พรมดอนกอย   19 ก.ย. 62 -
71  101362817  ยางสีสุราช  สุธิดา มะลิงาม   19 ก.ย. 62 -
72  121194843  เชียงยืน  ณัฐวุฒิ นาหอคำ   19 ก.ย. 62 -
73  588013637  วาปีปทุม  กุลปริยาภรณ์ พุ่มทับทิม   19 ก.ย. 62 -
74  409914633  บรบือ  ชุติกาญจน์   19 ก.ย. 62 -
75  811695977  บรบือ  ภัทรสุดา สารนอก   19 ก.ย. 62 -
76  700879725  กุดรัง  ชไมพร พรหมจารี   19 ก.ย. 62 -
77  026308037  บรบือ  อนุธิดา ป้อมยายับ   19 ก.ย. 62 -
78  564359015  ชื่นชม  คณิศร ถามูลเลศ   19 ก.ย. 62 -
79  599300639  บรบือ  มาริสา สุดแก้ว   19 ก.ย. 62 -
80  501248659  บรบือ  จิราภรณ์ ฉ่ำมะณี   19 ก.ย. 62 -
81  596602900  กันทรวิชัย  กมลชนก อาจกมล   19 ก.ย. 62 -
82  055724658  กันทรวิชัย  กัลยาลักษณ์ นามบุรี   19 ก.ย. 62 -
83  842926375  บรบือ  นุชวรา สินสวัสดิ์   19 ก.ย. 62 -
84  250188635  ยางสีสุราช  สุประวีณ์ เอมสมบูรณ์   19 ก.ย. 62 -
85  874773741  เชียงยืน  ทวีศักดิ์ อยู่ดี   19 ก.ย. 62 -
86  238974744  วาปีปทุม  สุชาวดี เมืองสูง   19 ก.ย. 62 -
87  290537498  ยางสีสุราช  กษกร ประกอบเลิศ   19 ก.ย. 62 -
88  236922466  ชื่นชม  เบญจพร สุรัตนศิลป   19 ก.ย. 62 -
89  373561659  บรบือ  วราพร โลเกตุ   19 ก.ย. 62 -
90  639268077  กันทรวิชัย  ฐิติมา ภูหลักถิน   19 ก.ย. 62 -
91  200215639  วาปีปทุม  ปุณนุช คาหนองแห้ว   19 ก.ย. 62 -
92  219334434  ยางสีสุราช  สลักฤทัย แสนคนึง   19 ก.ย. 62 -
93  960724686  วาปีปทุม  นิศารัตน์ ลุนศรี   19 ก.ย. 62 -
94  141986679  บรบือ  มาริสา สุดแก้ว   19 ก.ย. 62 -
95  259500395  ชื่นชม  รสิตา กันสมาโส   19 ก.ย. 62 -
96  654484705  กันทรวิชัย  ศิริวรรณ วงษา   19 ก.ย. 62 -
97  242904254  กันทรวิชัย  จิราวรรณ เงาสุมาตย์   19 ก.ย. 62 -
98  091851504  วาปีปทุม  ศศิกานต์ ประสพสิน   19 ก.ย. 62 -
99  330828068  ยางสีสุราช  หัทยา ทองนวล   19 ก.ย. 62 -
100  589004937  ชื่นชม  ณัฐนิชา อรกุล   19 ก.ย. 62 -
101  178296221  ยางสีสุราช  เอมอร กอแก้ว   19 ก.ย. 62 -
102  229531195  กันทรวิชัย  สกุลกาญจน์ พูลสวัสดิ์   19 ก.ย. 62 -
103  216883661  วาปีปทุม  สุภาวรรณ ขันธวัตร์   19 ก.ย. 62 -
104  908442255  กันทรวิชัย  รัตติกา ประสงค์ทรัพย์   19 ก.ย. 62 -
105  058584773  บรบือ  สุวิชชา ดาศรี   19 ก.ย. 62 -
106  233355608  บรบือ  นริศรา ไชโย   19 ก.ย. 62 -
107  944061515  ยางสีสุราช  กุลพัชร กองนา   19 ก.ย. 62 -
108  234263491  วาปีปทุม  ปิยะฉัตร ภูดินทราย   19 ก.ย. 62 -
109  134391365  ยางสีสุราช  ปราวี สิงหาลุน   19 ก.ย. 62 -
110  148111326  พยัคฆ์  จิรสิน ติ๊บนวล   19 ก.ย. 62 -
111  054544972  พยัคฆ์  พัชรพงษ์ แก้วกิจตะ   19 ก.ย. 62 -
112  501783254  ยางสีสุราช  จิราพร ผลมีบุญ   19 ก.ย. 62 -
113  330863816  วาปีปทุม  ศรินยา รังนาแพง   19 ก.ย. 62 -
114  051345473  ยางสีสุราช  หยดฝน สัมหวาน   19 ก.ย. 62 -
115  231564285  พยัคฆ์  ิจิรสิน ติ๊บนวล   19 ก.ย. 62 -
116  431806574  กุดรัง  เจษฏาภรณ์ แก่นจันทร์   19 ก.ย. 62 -
117  562517805  วาปีปทุม  สุพรรษา เศรษฐโสภณ   19 ก.ย. 62 -
118  446287283  กุดรัง  ธนาภรณ์ สืบเสน   19 ก.ย. 62 -
119  559808635  ยางสีสุราช  อรอนงค์ อ่อนกาฬสินธ์   19 ก.ย. 62 -
120  513597458  บรบือ  ณัฐกานต์ สืบมา   19 ก.ย. 62 -
121  947575863  เชียงยืน  ภูมิศิษฐ์ วนาชัยโรจน์   19 ก.ย. 62 -
122  657456054  วาปีปทุม  บุศกร เป็งสุข   19 ก.ย. 62 -
123  202898768  ยางสีสุราช  เกวลิน กิติศรีวรพันธ์ุ   19 ก.ย. 62 -
124  สิ่งตีพิมพ์  กันทรวิชัย  กฤษณา ไตรยขันท์   19 ก.ย. 62 -
125  574073410  กุดรัง  Tip   19 ก.ย. 62 -
126  307816627  กันทรวิชัย  อริสา โสภาศุภวัตร   19 ก.ย. 62 -
127  768660399  กุดรัง  Tip   19 ก.ย. 62 -
128  241269027  พยัคฆภูมิพิสัย  เกรียงศักดิ์ ขิมทอง   18 ก.ย. 62 -
129  237011758  ยางสีสุราช  ศุภนุช ศรีสมาน   18 ก.ย. 62 -
130  198139004  เชียงยืน  ศตวรรษ ถนอมพุตซา   18 ก.ย. 62 -
131  876528987  บรบือ  ชุติกาญจน์   18 ก.ย. 62 -
132  239272107  วาปีปทุม  พิชญาพร เพ็งพา   18 ก.ย. 62 -
133  522743785  เชียงยืน  ศีกร นาหอคำ   18 ก.ย. 62 -
134  242823079  ยางสีสุราช  มาริษา รักศรี   18 ก.ย. 62 -
135  844023894  กุดรัง  พัณณิตา พวงสด   18 ก.ย. 62 -
136  587118327  กันทรวิชัย  ปวีณา จำปารอด   18 ก.ย. 62 -
137  234237797  บรบือ  สุนันทา กาลพัฒน์   18 ก.ย. 62 -
138  234285996  วาปีปทุม  นภดารา พิมพ์ภูธร   18 ก.ย. 62 -
139  443345509  กันทรวิชัย  ณิชนันทน์   18 ก.ย. 62 -
140  884695686  เชียงยืน  ทยากร พิตติพันท์   18 ก.ย. 62 -
141  240128805  กุดรัง  สุจิตรา วัฒนศฤงฆาร   18 ก.ย. 62 -
142  851871754  พยัคฆภูมิพิสัย  น้ำฝน พันสนิด   18 ก.ย. 62 -
143  575624357  กันทรวิชัย  โสรญา สุรีรัมย์   18 ก.ย. 62 -
144  524164696  กุดรัง  พัชริดา แขมเกษม   18 ก.ย. 62 -
145  062001818  ยางสีสุราช  บุษกร สุวรรณพันธ์   18 ก.ย. 62 -
146  379873442  กุดรัง  สุวลักษณ์ สรรพมุข   18 ก.ย. 62 -
147  240129275  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   18 ก.ย. 62 -
148  869555341  กันทรวิชัย  อริสา รุขะจี   18 ก.ย. 62 -
149  144859230  วาปีปทุม  ปิยมาภรณ์ ศรีราชเบอร์   18 ก.ย. 62 -
150  960686166  กุดรัง  ธมนวรรณ สุวรรณ   18 ก.ย. 62 -
151  238771239  บรบือ  ประภัสรา สุดยอด   18 ก.ย. 62 -
152  2428322760  กุดรัง  ถิรดา จำนงค์นารถ   18 ก.ย. 62 -
153  443147335  กันทรวิชัย  จันทกร ชีรัมย์   18 ก.ย. 62 -
154  123981074  ยางสีสุราช  ญธิดา ตะกิมนอก   18 ก.ย. 62 -
155  248529693  ยางสีสุราช  กนกวรรณ อุปมานะ   18 ก.ย. 62 -
156  396307650  กันทรวิชัย  อิสริยาภรณ์ โสดายิ่ง   18 ก.ย. 62 -
157  954949124  วาปีปทุม  ณัฐวดี แสงโม้   18 ก.ย. 62 -
158  811168128  พยัคฆภูมิพิสัย  สิรวิชญ์ กสิพันธ์   18 ก.ย. 62 -
159  438800338  กันทรวิชัย  ศศินภา คำมี   18 ก.ย. 62 -
160  225290692  บรบือ  นิรัชพร ภูมูลนา   18 ก.ย. 62 -
161  626026704  กุดรัง  ลักษณา สอนสุภาพ   18 ก.ย. 62 -
162  22979367  ยางสีสุราช  จิตติมาภรณ์ พวงศรี   18 ก.ย. 62 -
163  238563678  บรบือ  ศศิประภา ปาสะนัม   18 ก.ย. 62 -
164  372376236  บรบือ  พณิชญา วารีพิณ   18 ก.ย. 62 -
165  628519622  วาปีปทุม  ปรียาฉัตร บุญชาย   18 ก.ย. 62 -
166  202573850  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   18 ก.ย. 62 -
167  494039689  ยางสีสุราช  อินทิรา แสนสวัสดิ์   18 ก.ย. 62 -
168  229404744  วาปีปทุม  จันทรวิมล โหษา   18 ก.ย. 62 -
169  054628859  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   18 ก.ย. 62 -
170  236130334  วาปีปทุม  วัสสวดี พลเยี่ยม   18 ก.ย. 62 -
171  85769438  กันทรวิชัย  ชลิดา พรมศรีจันทร์   18 ก.ย. 62 -
172  213600202  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   18 ก.ย. 62 -
173  1231463180  กันทรวิชัย  ศรุตา พิมพ์พันธ์   18 ก.ย. 62 -
174  097103805  กุดรัง  สุจิวรรณ สันตะกิจ   18 ก.ย. 62 -
175  957642655  เชียงยืน  Bhumipattana Jannoom   18 ก.ย. 62 -
176  577094192  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   18 ก.ย. 62 -
177  231453103  ยางสีสุราช  วิมลณัฐ ชาวนา   18 ก.ย. 62 -
178  584216679  กุดรัง  วรางคณา บุตรดีวงค์   18 ก.ย. 62 -
179  916646940  นาดูน  Kimlong Ya   18 ก.ย. 62 -
180  916646936  นาดูน  Kimlong Ya   18 ก.ย. 62 -
181  218045263  กุดรัง  พัณณิตา พวงสด   18 ก.ย. 62 -
182  520208391  กุดรัง  ณราภรณ์ โคตรชาลี   18 ก.ย. 62 -
183  148051450  กุดรัง  รัตนาวดี เปรมรักษ์   18 ก.ย. 62 -
184  300529768  บรบือ  กณิษฐา เค้าละมูล   18 ก.ย. 62 -
185  136143661  กุดรัง  อนุสรา พูลเพิ่ม   18 ก.ย. 62 -
186  905368936  กุดรัง  สุวลักษณ์ สรรพมุข   18 ก.ย. 62 -
187  146002663  ยางสีสุราช  ปฎิญญา ชำนาญดี   18 ก.ย. 62 -
188  536041062  วาปีปทุม  เบญจวรรณ โพธิ์ทองคำ   18 ก.ย. 62 -
189  185574813  กุดรัง  ธนิตา ศรีทองสา   18 ก.ย. 62 -
190  040698157  กุดรัง  ศยภัญ ทักษ์เตชาณภัค   18 ก.ย. 62 -
191  333493757  เชียงยืน  ปวริศ รังหอม   18 ก.ย. 62 -
192  660889660  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   18 ก.ย. 62 -
193  027600679  วาปีปทุม  ธนารัตน์ หงษ์ทะนี   18 ก.ย. 62 -
194  238860035  ยางสีสุราช  ชยรดี ทับพิมาย   18 ก.ย. 62 -
195  163784280  ยางสีสุราช  อาทิตยา สัญญาถนอมรัช   18 ก.ย. 62 -
196  120316035501  กันทรวิชัย  กัลยาณี ฤทธิ์ไธสง   18 ก.ย. 62 -
197  ธรรมดา  กุดรัง  พัชรา คำชมภู   18 ก.ย. 62 -
198  572571142  กุดรัง  Tip Sukkhatatsanasakun   18 ก.ย. 62 -
199  EI106465464TH  ยางสีสุราช  จารวีย์ ทองพิมพ์   17 ก.ย. 62 -
200  EW466581545TH  กุดรัง  บุษกร พลสิมมา   17 ก.ย. 62 -
201  EI225520926TH  กันทรวิชัย  ภัทรวิจิตรา ดอนอีง้อง   17 ก.ย. 62 -
202  19091114332  กันทรวิชัย  อาริสา ดาทอง   17 ก.ย. 62 -
203  ED834664686TH  บรบือ  ณัฐณิชา หอมเย็น   17 ก.ย. 62 -
204  EY044544195TH  กันทรวิชัย  ภรณ์ แสงพล   17 ก.ย. 62 -
205  EF295951211TH  กันทรวิชัย  วรรณภา รักทะเล   17 ก.ย. 62 -
206  PB892155135TH  พยัคฆภูมิพิสัย  พงษ์พิพัฒน์   17 ก.ย. 62 -
207  190910215075  ยางสีสุราช  สุดารัตน์ ไชยต้นเชือก   17 ก.ย. 62 -
208  EI229986554TH  ยางสีสุราช  พิศสุคนธ์ มั่งคั่ง   17 ก.ย. 62 -
209  EI209314792TH  ยางสีสุราช  เกษมณี การรัมย์   17 ก.ย. 62 -
210  RE343847896TH  กุดรัง  วรางคณา บุตรดีวงศ์   17 ก.ย. 62 -
211  190902001142  ยางสีสุราช  ทรรศยา พิลา   17 ก.ย. 62 -
212  EI234670481TH  กุดรัง  ณราภรณ์ โตรชาลี   17 ก.ย. 62 -
213  LL714972654  บรบือ  Apisada Artsuwan   17 ก.ย. 62 -
214  EF522261783TH  กุดรัง  วรรณภา ผ่องใส   17 ก.ย. 62 -
215  RP507154075TH  ยางสีสุราช  ปารมี อัตตานุชิต   17 ก.ย. 62 -
216  EI227181868TH  ยางสีสุราช  เกวลิน สุระโส   17 ก.ย. 62 -
217  CY087514179TH  กันทรวิชัย  Fuangfah Mokthaisong   17 ก.ย. 62 -
218  EI209314789TH  ยางสีสุราช  เกษมณี การรัมย์   17 ก.ย. 62 -
219  RE036224402TH  บรบือ  บรบือสุนันทา กาลพัฒน์   17 ก.ย. 62 -
220  RC323036474Th  กันทรวิชัย  นริศรา มาเลิศ   17 ก.ย. 62 -
221  RE074606971TH  วาปีปทุม  ชฎารัตน์ บำรุงรัมย์   17 ก.ย. 62 -
222  EI134378995TH  วาปีปทุม  นฤมล จันทะไขาสร   17 ก.ย. 62 -
223  RF072873705TH  ยางสีสุราช  กัญญพร มากมูล   17 ก.ย. 62 -
224  ED964559052TH  บรบือ  อัจฉรา สายยศ   17 ก.ย. 62 -
225  EF 528311284TH  ยางสีสุราช  พรทิพย์ โพธิ์งาม   17 ก.ย. 62 -
226  RE399449762TH  กุดรัง  บุษกร พลสิมมา   17 ก.ย. 62 -
227  EI210316521TH  กันทรวิชัย  จุฑามาศ ยอดมงคล   17 ก.ย. 62 -
228  EF565355899TH  วาปีปทุม  ชฎารัตน์ บำรุงรัมย์   17 ก.ย. 62 -
229  EG033417602TH  บรบือ  กณิษฐา เค้าละมุล   17 ก.ย. 62 -
230  RC318022999TH  วาปีปทุม  ณฐพร บรรเลงชื่น   17 ก.ย. 62 -
231  EI156777915TH  ชื่นชม  ภัทรวรรณ แวงวรรณ   17 ก.ย. 62 -
232  EI237011483TH  ยางสีสุราช  วราภรณ์ จันทะสิทธิ์   17 ก.ย. 62 -
233  EW725946730TH  ยางสีสุราช  ชณัฎชา ชาดา   17 ก.ย. 62 -
234  ED965738293TH  เชียงยืน  พุทธศักดิ์ ฤทธิ์คำ   17 ก.ย. 62 -
235  EI220119945TH  ยางสีสุราช  พรทิพย์ โพธิ์งาม   17 ก.ย. 62 -
236  RP562182942TH  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   17 ก.ย. 62 -
237  EB104582556TH  วาปีปทุม  เพชรรัตน์ กันยารัตน์   17 ก.ย. 62 -
238  ED903291103TH  วาปีปทุม  มัณฑนา นอลา   17 ก.ย. 62 -
239  Ew992513051TH  เชียงยืน  ธนากร ประธรรมเต   17 ก.ย. 62 -
240  RP573962649TH  วาปีปทุม  ปภาวรินท์ ทองสำเริงฤทธิ์   17 ก.ย. 62 -
241  RE176748215Th  ยางสีสุราช  วรภรณ์ ศิลปรุ   17 ก.ย. 62 -
242  RG040497929TH  ยางสีสุราช  ณัฐทิญา ดาวเรือน   17 ก.ย. 62 -
243  EI134378987TH  วาปีปทุม  นฤมล จันทะไขสร   17 ก.ย. 62 -
244  EI237834564TH  เชียงยืน  พันทวี มีมาก   17 ก.ย. 62 -
245  EI220480139TH  เชียงยืน  ชินดนัย มะลิซ้อน   17 ก.ย. 62 -
246  EI178290966TH  กุดรัง  สุนิสา สงวนศักดิ์   17 ก.ย. 62 -
247  EF054592730Th  วาปีปทุม  สโรชา สุวรรณวาปี   17 ก.ย. 62 -
248  EI234209796TH  บรบือ  เขมาภรณ์   17 ก.ย. 62 -
249  EX 344945121TH  ยางสีสุราช  สุธาทิพย์ อาษางาม   17 ก.ย. 62 -
250  EF179400169TH  เชียงยืน  ณฐพงศ์ กุลสุวรรณ์   17 ก.ย. 62 -
251  EF540729476TH  บรบือ  กุลธิดา สมบัติ   17 ก.ย. 62 -
252  RC308104217TH  ยางสีสุราช  ธนโชติ พันธ์โชติ   17 ก.ย. 62 -
253  EF054364485TH  ยางสี  มุกมณี ไท้ธเนศวร   17 ก.ย. 62 -
254  EF341160977TH  วาปีปทุม  ขวัญกมล กังฮวด   17 ก.ย. 62 -
255  RE483582262TH  พยัคฆภูมิพิสัย  จิรสิน ติ๊บนวล   17 ก.ย. 62 -
256  EW911155351TH  ยางสีสุราช  พิชญาภา จันทร์แดง   17 ก.ย. 62 -
257  EG333875212TH  เชียงยืน  อภิสิทธิ์ อดีตรัมย์   17 ก.ย. 62 -
258  EF232089512TH  บรบือ  สุรีรัตน์ รัตนวิชัย   17 ก.ย. 62 -
259  EI199277625TH  วาปีปทุม  อารียา จันทร์สม   17 ก.ย. 62 -
260  EB218190495TH  วาปีปทุม  ทิพย์สินี หรั่งน้ำทิพย์   17 ก.ย. 62 -