วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 

 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
ประวัติความเป็นมา
เป็นหน่วยงานใหม่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งเกิดจากการรวมโครงสร้าง
ระหว่างภาควิชารัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และโครงการ จัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้
เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ให้มีคุณภาพแล ะมาตรฐานในทุกระดับปริญญา
เพื่อส่งเสริมการวิจัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ปรัชญา
ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหุนํ ปณฺฑิโต ชีเว)
ปณิธาน
วิทยาลัยการเมืองการปกครองมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นทางการเมือง และมีจิตสำนึกที่รับใช้สังคม ในขณะเดียวกันก็เป็น ศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่อำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการเมืองการปกครองเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรคู่ขนาน นิติศาสตรบัณฑิตและ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (น.บ., ศศ.บ.)

สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต และ ศิลปศาสตรบัณฑิต (สิทธิมนุษยชนศึกษา)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตร/รายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ