กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham university

ข่าวเด่น

ประชุมพิจารณาหารือแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมพิจารณาหารือแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มห...

Read more

ธ สถิตในดวงใจ มมส รวมใจเป็นหนึ่งแปรอักษรภาพ ๙ น้อมสำนึก..

ธ สถิตในดวงใจ มมส รวมใจเป็นหนึ่งแปรอักษรภาพ ๙ น้อมสำนึกพรมหากรุณาธิคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมดวงใจเ...

Read more

บริการออนไลน์

แจ้งซ่อมออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

จองพื้นที่ออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

e-report msu

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

Strategic Management System

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่ มมส

Enterpris Risk Management

การบริหารความเสี่ยง กองอาคารสถานที่ มมส

eDocument Tracking กองอาคารสถานที

ระบบติดตามสถานะหนังสือภายในกองอาคารสถานที่ มมส


news

Green Corner

Green University

Mahasarakham University

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

Download

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

Energy MSU

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มมส

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

ISO 14001:2004

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more