• กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวเด่น

มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยทลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564

มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยทลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลั...

Read more

มมส ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและบริหารโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2564

มมส ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและบริหารโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2564 วันนี้ (4 สิงหาคม 2564) ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

Read more

มมส ประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University Ranking 2021

มมส ประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University Ranking 2021 เมื่อวั...

Read more

ประชุมหารือจุดทิ้งขยะ อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร มมส

ประชุมหารือจุดทิ้งขยะ อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร มมส เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานที่ มมส ครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองอาคารสถานที่ มมส ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคา...

Read more

องอธิการบดี มมส ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำ บ้านท่าขอนยาง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคา...

Read more

บริการออนไลน์และระบบบริหารยุทธศาสตร์กองฯ

แจ้งซ่อมออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

จองพื้นที่ออนไลน์

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

e-report msu

บริการทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดีของชาว มมส

Strategic Management System

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ กองอาคารสถานที่ มมส

Enterpris Risk Management

การบริหารความเสี่ยง กองอาคารสถานที่ มมส

eDocument Tracking กองอาคารสถานที

ระบบติดตามสถานะหนังสือภายในกองอาคารสถานที่ มมส


news

Green Corner

Green University

Mahasarakham University

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

Download

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

Energy MSU

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มมส

Read more

Green office

Mahasarakham University

Read more

ISO 14001:2004

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more