กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham university

ผู้บริหารกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
     
 
 
 
 


 
     
 
 
   


  
อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
    

                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ สุวรรณทา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

 
 
 

   
นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ

 ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
   

 
     
 
   
   


  นายวรวิต ต้นบุญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
นายกรกฎ ปางลีลาศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
   นายประเสริฐ ชุ่มอภัย
      ผู้ช่วยผุ้อำนวยการกองอาคารสถานที่